Про затвердження Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Правила, Перелік [...] від 09.07.20124
Документ z1269-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.11.2018, підстава - z1214-18

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.07.2012  № 4


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2012 р.
за № 1269/21581

Про затвердження Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 14 від 28.02.2013
№ 88 від 08.09.2014
№ 192 від 19.10.2015
№ 205 від 09.11.2015
№ 1810 від 12.09.2016
№ 654 від 20.02.2017
№ 5113 від 21.11.2017
№ 2113 від 26.07.2018
№ 2647 від 27.09.2018}

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року № 12 "Про затвердження Правил надання звітності учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 955/7243 (із змінами).

3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня офіційного опублікування.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
09.07.2012  № 4


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2012 р.
за № 1269/21581

ПРАВИЛА
надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та визначають перелік форм звітності, порядок і періодичність їх складання, терміни та способи подання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) учасниками Фонду.

2. Ці Правила поширюються на учасників Фонду та є обов'язковими для виконання, у тому числі для перехідного банку, з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

ІІ. Загальні вимоги до складання і подання форм звітності

1. Учасники Фонду складають звітність за формами та в порядку, визначеними відповідними нормативно-правовими актами Фонду.

2. Перелік форм звітності, яка надається учасниками до Фонду, спосіб, періодичність та терміни її подання наведені у додатку 1 до цих Правил.

3. Для складання форм звітності використовуються дані бухгалтерських балансів, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку.

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

4. Дані форм звітності зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць, із збереженням підсумкових даних звітності і бухгалтерських балансів.

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

5. Звітність, яка подається у вигляді електронних документів, має подаватись електронною поштою Національного банку України у захищеному засобами захисту інформації Національного банку України вигляді.

Загальний опис файлів звітності від учасників до Фонду наведений у додатках 25, 7-9 до цих Правил.

{Пункт 5 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2647 від 27.09.2018}

6. Форми звітності, що подаються учасниками Фонду на паперових носіях, завіряються підписами керівника і головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку.

Подання учасниками Фонду звітності на паперових носіях та інших документів здійснюється рекомендованим листом за допомогою поштового зв’язку, кур’єрською службою або нарочним.

{Абзац другий пункту 6 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

До Фонду подається аудиторський звіт за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку (оригінал). Аудиторський звіт, який складається відповідно до вимог законодавства України, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, має містити інформацію, визначену Положенням про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09 вересня 2003 року № 389, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2003 року за № 871/8192 (зі змінами).

{Абзац третій пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2113 від 26.07.2018}

7. У разі подання звітності безпосередньо до Фонду датою її подання є дата реєстрації звітності у Фонді. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника.

Якщо звітність подається у вигляді електронних документів, датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою Національного банку України (дата та час отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.

{Абзац третій пункту 7 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}

Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.

{Пункт 7 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}

{Пункт 7 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

8. У разі внесення змін у форму звітності, визначену цими Правилами, або введення нової форми звітності Фонд рішенням виконавчої дирекції Фонду може встановити тестовий період для складання та подання всіма учасниками Фонду відповідної звітності до Фонду.

{Абзац перший пункту 8 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2647 від 27.09.2018}

Для складання та подання до Фонду учасником Фонду форми звітності «Звітний файл реєстру операцій - файл_RO» встановлюється тестовий період протягом тридцяти календарних днів з дати віднесення такого учасника Фонду до категорії проблемних банків.

{Абзац пункту 8 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2647 від 27.09.2018}

Упродовж тестового періоду вимоги щодо складання та подання до Фонду звітів, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення форм звітності не змінюються.

Допущення помилок у поданих до Фонду упродовж тестового періоду звітах за зміненою/новою формою не вважається порушенням порядку складання або подання відомостей до Фонду чи поданням недостовірних відомостей банком Фонду, за яке Фондом накладаються адміністративні штрафи та адміністративно-господарські санкції.

{Розділ II доповнено новим пунктом 8 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017}

9. Керівники банку є відповідальними за достовірність, повноту та своєчасність надання даних.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017}

10. Окремо визначені Фондом форми звітності надаються учасником Фонду через Національний банк України відповідно до договору про співпрацю між Національним банком та Фондом згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013, № 654 від 20.02.2017}

III. Контроль за дотриманням цих Правил

1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється:

дистанційно шляхом логічного та арифметичного контролю;

{Абзац другий пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 5113 від 21.11.2017}

шляхом проведення Фондом інспекційних перевірок поданої банками звітності.

2. У разі виявлення Фондом або учасником Фонду помилок у поданій звітності учасник Фонду зобов’язаний внести зміни до звітності шляхом подання виправленої звітності протягом:

одного робочого дня після встановленого терміну подання звітності - для щоденної звітності та щодекадної форми № 1Ф;

двох робочих днів після встановленого терміну подання звітності - для іншої звітності.

{Пункт 2 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2647 від 27.09.2018}

{Розділ III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 654 від 20.02.2017}

Заступник начальника
відділу економічного аналізу
та поточного моніторингуО.Л. Дещеня
Додаток 1
до Правил надання звітності
учасниками Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 2 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
форм звітності та інформації, які подаються до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

№ з/п

Номер форми

Назва форми

Періодичність подання

Термін подання

Спосіб подання

I. Звітність, що подається банками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) безпосередньо

1

Форма № 1Ф

Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

а) щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників;
б) щодекади (станом на 01, 11 і 21 числа звітного місяця) - для всіх учасників;
в) щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних);
г) станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату - для банків, віднесених до категорії неплатоспроможних

а) не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним;
б) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати;
в) не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних);
г) не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання банком відповідного рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Електронною поштою у вигляді файлів FBB або FDD відповідно до додатків 2, 3, 7 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (далі - Правила № 4)

2


Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Одноразово - для всіх учасників Фонду

Протягом десяти календарних днів з дня видачі банківської ліцензії на право надання банківських послуг

У паперовому вигляді (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків)

3


Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Щокварталу (крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду

До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Електронною поштою у вигляді файла FCC відповідно до додатків 2, 4 до Правил № 4 (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

4


Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Щокварталу (у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) - для всіх учасників Фонду

До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Електронною поштою у вигляді файла FLL відповідно до додатків 2, 5 до Правил № 4 (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

5


Звітний файл "V" - Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду

Щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) - для всіх учасників Фонду, крім банків, віднесених до категорії неплатоспроможних

Не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним

Електронною поштою у вигляді файла FVV відповідно до додатків 2, 8 до Правил № 4

6


Аудиторський звіт

Щороку - для всіх учасників Фонду

Не пізніше 01 червня року, наступного за звітним

У паперовому вигляді (оригінал)

7

Форма № 1Д (щоденна)

Форма № 1Д (щоденна) "Баланс банку"

Щоденно - для банків, віднесених до категорії проблемних/ неплатоспроможних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних/ неплатоспроможних)

Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних, а неплатоспроможний банк - не пізніше чотирьох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних неплатоспроможних)

Електронною поштою у вигляді файла (файл 01) за формою, встановленою додатком 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (далі - Правила організації статистичної звітності), та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

8


Звітний файл реєстру операцій - файл_RO

Щодня - для банків, віднесених до категорії проблемних (першою звітною датою для щоденних файлів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних)

Не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні файли проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше десяти робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних)

Електронною поштою у вигляді файла_RO відповідно до додатків 2, 9 до Правил № 4

II. Звітність, що подається банками до Фонду безпосередньо або через Національний банк України

1

Форма № 10 (місячна)

Форма № 10 (місячна) "Оборотно-сальдовий баланс банку"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше десятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 02) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

2

Форма № 310 (місячна)

Форма № 310 (місячна) "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше восьмого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл F4) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

3

Форма № 321 (місячна)

Форма № 321 (місячна) "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше одинадцятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл D5) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

4

Форма № 363 (місячна)

Форма № 363 (місячна) "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше одинадцятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 08) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

5

Форма № 381 (місячна)

Форма № 381 (місячна) "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше п’ятого робочого дня після закінчення звітного періоду утримання

Електронною поштою до Фонду безпосередньо у вигляді форми, вивантаженої в електронному вигляді у форматі *.txt, відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

6

Форма № 600 (місячна)

Форма № 600 (місячна) "Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 6B) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

7

Форма № 610 (щоденна)

Форма № 610 (щоденна) "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку"

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше п’ятого робочого дня після звітного місяця (станом на 01 число місяця)

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 79) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

8

Форма № 611 (місячна)

Форма № 611 (місячна) "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше п’ятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою до Фонду безпосередньо у вигляді форми, вивантаженої в електронному вигляді у форматі *.txt, відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності

9

Форма № 613 (місячна)

Форма № 613 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця

У вигляді файла (файл D8) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил, електронною поштою через Національний банк України (файл FAA) або електронною поштою до Фонду безпосередньо (файл FHH)

10

Форма № 614 (місячна)

Форма № 614 (місячна) "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку"

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл D9) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

11

Форма № 618 (декадна)

Форма № 618 (декадна) "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше п’ятого робочого дня після звітного місяця (станом на 01 число місяця)

У вигляді файла (файл 26) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4, електронною поштою через Національний банк України (файл FAA) або електронною поштою до Фонду безпосередньо (файл FHH)

12

Форма № 625 (місячна)

Форма № 625 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця

У вигляді файла (файл E8) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4, електронною поштою через Національний банк України (файл FAA) або електронною поштою до Фонду безпосередньо (файл FHH)

13

Форма № 631 (декадна)

Форма № 631 (декадна) "Звіт про структуру активів та пасивів за строками"

Щомісяця - для всіх учасників

Не пізніше п’ятого робочого дня після звітного місяця (станом на 01 число місяця)

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл A7) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

14

Форма № 643 (квартальна)

Форма № 643 (квартальна) "Звіт про афілійованих осіб банку"

Щокварталу - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше вісімнадцятого робочого дня після звітного періоду

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 95) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

15

Форма № 650 (піврічна)

Форма № 650 (піврічна) "Звіт про операції довірчого управління"

Щопівроку - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше шістнадцятого робочого дня після звітного періоду

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл F9) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

16

Форма № 655 (місячна)

Форма № 655 (місячна) "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними"

Щомісяця - для всіх учасників Фонду

Не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файлів (файли F8 та D5) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

17

Форма № 661 (місячна)

Форма № 661 (місячна) "Звіт про пов’язаних з банком осіб"

Щомісяця - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше вісімнадцятого робочого дня після звітного місяця

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 4С) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)

18

Форма № 670 (квартальна)

Форма № 670 (квартальна) «Звіт про двадцять найбільших учасників банку»

Щокварталу - для всіх учасників Фонду

Не пізніше десятого робочого дня після звітного періоду

У вигляді файла (файл 48) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4, електронною поштою до Фонду безпосередньо (файл FHH) або електронною поштою через Національний банк України (файл FAA)

19

Форма № 900 (квартальна)

Форма № 900 (квартальна) "Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці"

Щокварталу - для банків, віднесених до категорії проблемних

Не пізніше шістнадцятого робочого дня після звітного періоду (для звітів за I, II і III квартали) та не пізніше двадцятого робочого дня після звітного періоду (для звітів за IV квартал)

Електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 9A) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил № 4 (файл FAA)вгору