Про затвердження Інструкції про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів (Форми № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)
Держкомлісгосп України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 01.10.2010298
Документ z1267-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
01.10.2010 N 298
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2010 р.
за N 1267/18562

Про затвердження Інструкції
про порядок ведення
державного лісового кадастру
і первинного обліку лісів

Відповідно до пункту 3 Порядку ведення державного лісового
кадастру та обліку лісів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20.06.2007 N 848 ( 848-2007-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок ведення державного
лісового кадастру і первинного обліку лісів, що додається.
2. Управлінню лісового господарства (Романовський В.Ф.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
лісового господарства України від 15.11.95 N 134 ( z0422-95 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку лісів", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 23.11.95 за N 422/958.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ведмідя М.М.
Голова М.Х.Шершун
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України М.В.Злочевський
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Голова Державного комітету
України із земельних ресурсів І.Ю.Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
лісового господарства
України
01.10.2010 N 298
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2010 р.
за N 1267/18562

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок ведення державного
лісового кадастру
і первинного обліку лісів

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає склад документації державного
лісового кадастру і первинного обліку лісів, порядок та єдині
вимоги до постійних лісокористувачів та власників лісів
(підприємств, організацій і окремих громадян) з її ведення.
1.2. Вимоги Держкомлісгоспу з питань ведення документації
державного лісового кадастру є обов'язковими для всіх постійних
лісокористувачів та власників лісів.
II. Склад документації
державного лісового кадастру
2.1. Документація державного лісового кадастру ведеться на
основі даних державного земельного кадастру, які є обов'язковою
основою для використання (врахування), за такими формами: N 1 "Розподіл лісових ділянок за категоріями в межах
категорій лісів" (додаток 1); N 2 "Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за
панівними породами та групами віку" (додаток 2); N 3 "Загальні дані про лісовий фонд у розрізі
адміністративно-територіальних одиниць" (додаток 3); N 4 "Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за
повнотами та класами бонітетів" (додаток 4); N 5 "Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за
10-річними віковими періодами" (додаток 5).
2.2. Внесення змін і доповнень до складу документації
державного лісового кадастру проводиться Держкомлісгоспом за
погодженням з Держкомземом.
2.3. Основним джерелом інформації, що використовується при
складанні документації державного лісового кадастру, крім даних
державного земельного кадастру та документів первинного обліку
лісів, який ведеться за формами державного лісового кадастру N 1
(без заповнення графи 13) і N 2 (без заповнення граф 16-17), є
документація державного лісового кадастру, складена при проведенні
попереднього державного обліку лісів, таблиці класів віку, а також
інформація щодо характеристики кожної лісової ділянки із
таксаційної бази даних, створеної державною лісовпорядною
організацією і постійно підтримуваної в актуалізованому стані.
III. Організаційно-технічні заходи
щодо проведення чергового
державного обліку лісів
3.1. Після визначення строку проведення чергового державного
обліку лісів Держкомлісгосп забезпечує доведення цього рішення до
всіх постійних лісокористувачів і власників лісів.
3.2. У рік, що передує року проведення державного обліку
лісів, постійні лісокористувачі та власники лісів, за якими
відсутня база даних з актуальною інформацією щодо характеристики
кожної лісової ділянки, виконують комплекс підготовчих робіт, а
саме: вносять за потреби пропозиції щодо уточнення поділу лісів за
категоріями; оглядають у натурі і оформляють відповідними актами зміни в
структурі лісового фонду, що сталися в поточному і попередніх
роках; здійснюють перевірку достовірності і повноти внесених змін до
характеристики лісового фонду і запасів деревостанів.
3.3. Орган виконавчої влади з питань лісового господарства
Автономної Республіки Крим, територіальні органи Держкомлісгоспу
(далі - органи Держкомлісгоспу) разом з державними лісовпорядними
організаціями в період проведення підготовчих робіт для постійних
лісокористувачів та власників лісів, за якими відсутня база даних
з актуальною інформацією щодо характеристики кожної лісової
ділянки, зобов'язані: забезпечити бланками, нормативно-правовими актами, а також
необхідною інформацією щодо складання документації державного
лісового кадастру; провести заняття щодо вимог, порядку і термінів складання
документації державного лісового кадастру; забезпечити збір інформації та перевірку даних державного
лісового кадастру в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
3.4. Отримання даних державного лісового кадастру для
постійних лісокористувачів та власників лісів, для яких є
актуальною інформація щодо характеристики кожної лісової ділянки,
зведення даних державного лісового кадастру в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць і в цілому для країни
здійснює державна лісовпорядна організація.
IV. Вимоги до ведення документації
державного лісового кадастру
4.1. Щороку станом на 1 січня в матеріали первинного обліку
лісів постійними лісокористувачами і власниками лісів, в об'єктах
яких (або для частини яких) відсутня база даних з актуальною
інформацією щодо характеристики кожної лісової ділянки, вносяться
зміни, що відбулись у структурі лісового фонду.
4.2. Державний лісовий кадастр ведеться в розрізі категорій
лісів з виділенням лісових ділянок, можливих для експлуатації.
4.3. Дані про лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю,
можливі для експлуатації, визначаються шляхом віднімання від
загальної площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок площі,
яку займають вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, на яких
згідно з чинним законодавством не допускається проведення рубок
головного користування.
4.4. При складанні форм державного лісового кадастру для
постійних лісокористувачів і власників лісів, а також зведених
форм для адміністративно-територіальних одиниць площа показується
з точністю до 1 га, запас деревостанів - у тисячах кубічних метрів
(з двома знаками після коми). У зведеній документації державного
лісового кадастру по країні дані, що характеризують площу,
приводяться в тисячах гектарів (з одним знаком після коми), а
запаси деревостанів - у мільйонах кубічних метрів (з двома знаками
після коми).
4.5. Усі постійні лісокористувачі і власники лісів складають
документацію державного лісового кадастру за формами N 1, N 2 і
N 5 у рік проведення чергового державного обліку лісів.
4.6. Органи Держкомлісгоспу після отримання форм N 1, N 2 і
N 5 від постійних лісокористувачів і власників лісів, що мають у
постійному користуванні лісові ділянки загальною площею менше
1 га, об'єднують їх у цілому по адміністративно-територіальній
одиниці.
4.7. Постійні лісокористувачі і власники лісів, лісовий фонд
яких розташований на території двох областей, складають
документацію державного лісового кадастру окремо для лісів,
розташованих у межах областей, і загальну для постійного
лісокористувача чи власника лісів.
4.8. Дані форми N 1 державного лісового кадастру погоджуються
з управліннями (відділами) Держкомзему в районах, не повинні
суперечити даним державного земельного кадастру, який є основою
для ведення державного лісового кадастру: для користувачів, що належать до сфери управління
Держкомлісгоспу, і користувачів інших органів виконавчої влади,
для яких створена база даних з актуальною інформацією щодо
характеристики кожної лісової ділянки, - за участю представників
лісогосподарського підприємства і державної лісовпорядної
організації; для користувачів і власників лісів, де відсутня база даних з
актуальною інформацією щодо характеристики кожної лісової
ділянки, - за участю представника користувача (власника лісів) та
представника державного лісогосподарського підприємства, в зоні
діяльності якого вони знаходяться.
4.9. Зведена документація державного лісового кадастру для
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і
країни в цілому супроводжується пояснювальною запискою, яка
складається державною лісовпорядною організацією. Пояснювальна
записка складається з таблиць (додатки 6-12), які заповнюються на
основі даних форм N 1, N 2 і N 3 державного лісового кадастру,
матеріалів лісовпорядкування та інших облікових і звітних
документів. У пояснювальній записці приводяться та аналізуються
зміни в лісовому фонді, що відбулись за період після попереднього
обліку. За наявності істотних кількісних і якісних змін (більше
10%) у лісовому фонді, що відбулись з року попереднього державного
обліку лісів, вказуються основні причини цих змін. Строк подання
пояснювальної записки встановлюється Держкомлісгоспом.
V. Вимоги до складання форм
державного лісового кадастру
5.1. У заголовку бланків форм N 1 (додаток 1) і N 2
(додаток 2) у рядку "Рельєф" вписують текст "Усього (рівнинний і
гірський)". Якщо інформація характеризує тільки гірські ліси, в
рядку "Рельєф" вписують "Гірський", якщо лише рівнинний,
вписується "Рівнинний".
5.2. Форма N 1 "Розподіл лісових ділянок за категоріями в
межах категорій лісів" (додаток 1) У нижчезазначені графи заносяться: у графу 1 - загальна площа вкритих лісовою рослинністю
лісових ділянок; у графу 2 - площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок
штучного походження. Сюди належать ділянки лісових культур
(географічних, ландшафтних, плантаційних тощо) площею від
0,1 гектара і більше; у графу 3 - площа ділянок лісових культур, які станом на рік
обліку не переведені у вкриті лісовою рослинністю; у графу 4 - площа лісових розсадників, плантацій та шкілок
усіх видів, дендрологічних садів, а також теплиць і оранжерей,
призначених для вирощування садивного матеріалу; у графу 5 - площа рідколісь; у графу 6 - площа згарищ та деревостанів, що загинули
внаслідок пошкоджень шкідниками, хворобами та стихійних природних
явищ і техногенних впливів; у графу 7 - площа зрубів; у графу 8 - площа лісових галявин, пустирів, рекультивованих
лісових ділянок, призначених для відтворення лісів; у графу 9 - площа біогалявин, ремізів, майданчиків для
підгодівлі, декоративних галявин, місць масового відпочинку, не
призначених для відтворення лісів; у графу 10 - площа лісових шляхів (лісових залізниць, лісових
автомобільних шляхів, лісових ґрунтових доріг) та просік, лісових
протипожежних розривів, лісових осушувальних канав і дренажних
систем, стежок, технологічних коридорів, волоків, візирів,
окружних меж; у графу 11 - сума значень показників граф 3-10; у графу 12 - сума значень показників граф 1 і 11; у графу 13 - нормативна грошова оцінка, яка розраховується в
необхідних випадках для практичних цілей за методиками,
затвердженими: постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.97 N 525
( 525-97-п ) "Про Методику нормативної грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення (крім земель населених
пунктів)"; постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.95 N 213
( 213-95-п ) "Про Методику нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів".
5.3. Форма N 2 "Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових
ділянок за панівними породами та групами віку" (додаток 2) Форма N 2 складається для категорій лісів, позначених у формі
N 1 кодами 01, 02, 07, 08, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Дані графи 1 рядка "Усього за розділами 1+2+3" форми N 2
певної категорії лісів повинні відповідати даним графи 1 форми
N 1. У нижчезазначені графи заносяться: у графи 1 і 9 - загальні показники площі і запасу
деревостанів; у графи 2-8, 10-15 - розподіл площі і запасу деревостанів за
групами віку; у графу 16 - величина загальної середньої зміни запасу.
Величина показника приймається за даними лісовпорядкування або
визначається за таблицями класів віку як підсумок загальної
середньої зміни запасу за класами віку. Загальну середню зміну запасу певного класу віку отримують за
даними таблиць класів віку (вікових періодів) як частку від
ділення запасу певного класу віку на його серединне значення віку. Винятком є визначення цієї величини для деревостанів першого
класу віку. Приймається, що середня зміна запасу на 1 га першого
класу віку становить 40% від величини середньої зміни запасу на
1 га другого класу з перевагою хвойних порід і 60% - листяних
порід. Попередньо до таблиці класів віку вносяться всі зміни, що
відбулися в лісовому фонді за період після попереднього
лісовпорядкування; у графу 17 - середній вік деревостанів. За відсутності
таксаційної бази даних його визначають на підставі таблиць класів
віку за формулою
а1 x s1 + а2 x s2 + ... an x sn
А = -----------------------------------, S
де: А - середній вік деревостанів; а1, а2, аn - серединне значення віку наявних класів віку; s1, s2, sn - площа деревостанів наявних класів віку; S - площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок.
5.4. Форма N 3 "Загальні дані про лісовий фонд у розрізі
адміністративно-територіальних одиниць" (додаток 3) Форма складається для міст Києва та Севастополя, районів,
міст республіканського та обласного значення для лісів державної
власності в розрізі міністерств та інших органів виконавчої влади,
що мають у своєму підпорядкуванні підприємства, установи,
організації, які є постійними лісокористувачами, та в цілому
окремими рядками для лісів комунальної та приватної власності. У відповідні графи розділу заносяться: у графу 1 - коди адміністративного району або іншої
адміністративно-територіальної одиниці в рядку "Разом по району"; у графу 3 - розмір території адміністративно-територіальної
одиниці в квадратних кілометрах з одним знаком після коми; у графу 4 - загальна площа лісових ділянок; у графи 5-8 - площа лісових ділянок певних категорій лісів,
які повинні відповідати даним графи 1 форми N 1; у графи 9-11 - показники, що відповідно характеризують площу
вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, площу, зайняту
стиглими і перестійними деревостанами, і площу стиглих і
перестійних деревостанів з перевагою хвойних порід; у графу 12 - значення показника з одним знаком після коми
визначають за рядком "Разом по району" як відсоток даних графи 6
від даних графи 3, переведених з квадратних кілометрів у гектари; у графи 13-15 - показники, що відповідно характеризують
величину загального запасу деревостанів, запасу стиглих і
перестійних деревостанів і запасів деревостанів з перевагою
хвойних порід. За графами 4-11, 13-15 підсумовуються дані і їх сума
заноситься в рядок "Разом по району".
Дані зводяться для Автономної Республіки Крим, областей у
розрізі районів, міст республіканського та обласного значення. Для
міст Києва та Севастополя в цілому. У зведеній формі за графами 4-11, 13-15 підсумовуються дані
за рядками "Разом по району" і їх сума заноситься в рядок
"Усього".
5.5. Форма N 4 "Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових
ділянок за повнотами та класами бонітетів" (додаток 4) Форма складається у вигляді таблиці, в якій по горизонталі
наводяться дані, що характеризують розподіл площі вкритих лісовою
рослинністю лісових ділянок основних лісотвірних порід за
господарствами і групами класів бонітету, а по вертикалі - за
групами віку і групами повнот. Форма складається за спеціальною комп'ютерною програмою
тільки для об'єктів, на всю площу яких є база даних з актуальною
інформацією щодо характеристики кожної лісової ділянки.
5.6. Форма N 5 "Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових
ділянок за 10-річними віковими періодами" (додаток 5) Форма N 5 складається в розрізі категорій лісів для основних
лісотвірних порід у межах 10-річних вікових періодів. Підсумкові
дані граф за категоріями лісів, господарствами та панівними
деревними породами повинні відповідати даним відповідних граф
форми N 2. У чисельнику наводиться площа в га, у знаменнику -
запас деревостанів у тис. куб.м.
Начальник управління
лісового господарства В.Ф.Романовський

Додаток 1
до Інструкції про порядок
ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку
лісів
Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 20___ року
РОЗПОДІЛ
лісових ділянок за категоріями
в межах категорій лісів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
лісового господарства
01.10.2010 N 298
Форма N 1
Республіка, область ___________ Міністерство (інший орган
Район _______________________ виконавчої влади) __________ ____________________________
Лісокористувач, власник
лісів _________________
Рельєф _______________

_______________
* Не заповнюються.
Погоджено:
Керівник ___________ ______________ Керівник управління (відділу) (власник) (підпис) (П.І.Б.) Держкомзему в ______________ районі ________ ______________ (найменування) (підпис) (П.І.Б.)

Додаток 2
до Інструкції про порядок
ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку
лісів
Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 20___ року
РОЗПОДІЛ
вкритих лісовою рослинністю
лісових ділянок за панівними
породами та групами віку
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
лісового господарства
01.10.2010 N 298
Форма N 2
Республіка, область ____________ Міністерство (інший орган
Район _______________________ виконавчої влади)
Рельєф _________________ Лісокористувач, власник
лісів ______________________
Категорія лісів ____________ ____________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Панівні породи, |Код| Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га (тис. га) | Загальний запас деревостанів, тис. (млн.) куб.м |Загальна|Се- | | господарства | |---------------------------------------------------------+--------------------------------------------------|середня |ред-| | | |усього| молодняки |середньовікові |при-| стиглі і |усього| молодняки |серед-| при- | стиглі і | зміна |ній | | | | | | |сти-| перестійні | | |ньові-|стиглі| перестійні |запасу, |вік,| | | | |---------------+---------------|глі |-------------| |---------------| кові | |-------------| тис. | ро-| | | | | I | II |усього |у т.ч. | |усього|у т.ч.| | I | II | | |усього|у т.ч | (млн.) |ків | | | | |вікової|вікової| | вклю- | | |пере- | |вікової|вікової| | | |пере- | куб.м | | | | | | групи | групи | |чені в | | |стійні| | групи | групи | | | |стійні| | | | | | | | | |розра- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | хунок | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |1. Основні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лісотвірні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| | Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Сосна |01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Ялина |02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Ялиця |03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Модрина |04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Разом хвойних |09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| | Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Дуб |10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |високостовбурний| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Дуб |11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |низькостовбурний| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Бук |12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Граб |13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Ясен |14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Клен |15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |В'яз |16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Акація |17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Гледичія |18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Разом |29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |твердолистяних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| | М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Береза |30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Осика |31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Вільха |32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Липа |33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Тополя |34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Верби |35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |деревовидні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Разом |39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |м'яколистяних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Разом за 1 |40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |розділом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |2. Інші деревні |41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |3. Чагарники |42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Усього за |43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |розділами 1+2+3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Інші деревні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Абрикос |50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Айлант |51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Бархат |52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Вишня |53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Гіркокаштан |54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Горіх |55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Горобина |56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Груша |57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Каркас |58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Каштан їстівний |59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Псевдотсуга |60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Слива |61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Сосна кедрова |62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Софора |63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Тис |64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Черемха |65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Шовковиця |66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Яблуня |67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Ялівці |68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |деревовидні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Решта інших |69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |деревних порід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| | Чагарники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Айва |75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Бруслина |76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Бузина |77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Верби |78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |чагарникові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Глід |79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Дерен |80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Жимолость |81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Ірга |82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Карагана |83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Ліщина |84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Маслинка |85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Обліпиха |86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Свидина |87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Скумпія |88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Смородина |89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Сосна гірська |90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Тамарикс |91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Шипшина |92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Ялівці |93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |чагарникові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+---+------+-------+-------+-------+-------+----+------+------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------+----| |Інші чагарники |99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник (власник) _____________ ____________________________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 3
до Інструкції про порядок
ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку
лісів
Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 20__ року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
лісового господарства
01.10.2010 N 298
Форма N 3
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
про лісовий фонд у розрізі
адміністративно-територіальних одиниць
Республіка, область _____________ Район ______________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Одиниця |Міністерство,|Територія одиниці| Лісові ділянки, га (тис. га) | Процент | Запас деревостанів, | | |адміністративного| відомство |адміністративного|---------------------------------------------------------------------------|лісистості| тис. (млн.) куб.м | | | поділу (код) | (код) | поділу, кв. км |усього| у т.ч. | вкриті лісовою | | | | | | | | | | рослинністю | | | | | | | | |------------------------------------------------+-------------------| |-----------------------| | | | | | |природоохоронного,|рекреаційно-|захисні|експлуа-|усього| у т.ч. | |загальний| у т.ч. | | | | | | | наукового, | оздоровчі | |таційні | | стиглі і | | | стиглих і | | | | | | | історико- | | | | | перестійні | | | перестійних | | | | | | | культурного | | | | |------------| | |-------------| | | | | | | призначення | | | | |разом|із них| | |усього|із них| | | | | | | | | | | | |хвойні| | | |хвойні| | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом по району | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | * | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом по району | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | * | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом по району | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | * | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом по району | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | * | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом по району | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | * | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом по району | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | * | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом по району | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | * | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |------+-----------------+-------------+-----------------+------+------------------+------------+-------+--------+------+-----+------+----------+---------+------+------| | | * | | * | | | | | | | | | * | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Разом по району | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Усього| | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Інструкції про порядок
ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку
лісів
Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 20___ року
РОЗПОДІЛ
вкритих лісовою рослинністю
лісових ділянок за повнотами
та класами бонітетів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
лісового господарства
01.10.2010 N 298
Форма N 4
Республіка, область _____________ Лісокористувач, власник
лісів ______________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Вікові | Код | Площа деревостанів за групами порід і класами бонітету, га (тис. га) | |групи і | |--------------------------------------------------------------------------------------| |повноти | | господарство | | | |--------------------------------------------------------------------------------------| | | | хвойне | твердолистяне | м'яколистяне | | | |----------------------------+----------------------------+----------------------------| | | |2 і | 3 | 4 | 5 |5а і |разом|2 і | 3 | 4 | 5 |5а і |разом|2 і | 3 | 4 | 5 |5а і |разом| | | |вище| | | |нижче| |вище| | | |нижче| |вище| | | |нижче| | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 |14 |15 |16 | 17 | 18 | |--------------+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |Молодняки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,4 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,5 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,6 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,7 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,8 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |0,9-1,0 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |Разом | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |Середньовікові| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |0,3-0,4 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,5 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,6 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,7 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,8 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |0,9-1,0 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |Разом | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |Пристиглі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |0,3-0,4 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,5 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,6 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,7 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,8 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |0,9-1,0 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |Разом | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |Стиглі і перестійні| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |0,3-0,4 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,5 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,6 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,7 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,8 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |0,9-1,0 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | Разом | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |0,3-0,4 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,5 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,6 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,7 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | 0,8 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| |0,9-1,0 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----+----+---+---+---+-----+-----| | УСЬОГО | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Інструкції про порядок
ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку
лісів
Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 20___ року
РОЗПОДІЛ
вкритих лісовою
рослинністю лісових ділянок
за 10-річними віковими періодами
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
лісового господарства
01.10.2010 N 298
Форма N 5
Республіка, область ____________ Міністерство (інший орган
Район __________________________ виконавчої влади) _________ ___________________________
Лісокористувач, власник
лісів ___________________
(чисельник - площа, га; знаменник - запас, тис. куб.м) ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Категорії лісів, | 10-річні вікові періоди |Разом| | господарства, |-------------------------------------------------------------------+-----| | панівні деревні | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 і >| | | породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |I. Ліси | | | | | | | | | | | | | | | | | |природоохоронного, | | | | | | | | | | | | | | | | | |наукового, | | | | | | | | | | | | | | | | | |історико- | | | | | | | | | | | | | | | | | |культурного | | | | | | | | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | 1. Основні | | | | | | | | | | | | | | | | | |лісотвірні деревні | | | | | | | | | | | | | | | | | | породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Сосна | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ялина | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ялиця | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Модрина | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом хвойних | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Дуб | | | | | | | | | | | | | | | | | |високостовбурний | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Дуб | | | | | | | | | | | | | | | | | |низькостовбурний | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Бук | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Граб | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ясен | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Клен | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |В'яз | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Акація | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Гледичія | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | |твердолистяних | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Береза | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Осика | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Вільха | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Липа | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Тополя | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Верби деревовидні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом м'яколистяних| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом за 1 розділом| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |2. Інші деревні | | | | | | | | | | | | | | | | | |породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |3. Чагарники | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Усього за розділами| | | | | | | | | | | | | | | | | |1-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |II. Рекреаційно- | | | | | | | | | | | | | | | | | |оздоровчі ліси | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | 1. Основні | | | | | | | | | | | | | | | | | |лісотвірні деревні | | | | | | | | | | | | | | | | | | породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Сосна | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ялина | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ялиця | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Модрина | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом хвойних | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Дуб | | | | | | | | | | | | | | | | | |високостовбурний | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Дуб | | | | | | | | | | | | | | | | | |низькостовбурний | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Бук | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Граб | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ясен | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Клен | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |В'яз | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Акація | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Гледичія | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | |твердолистяних | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Береза | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Осика | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Вільха | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Липа | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Тополя | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Верби деревовидні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом м'яколистяних| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом за 1 розділом| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |2. Інші деревні | | | | | | | | | | | | | | | | | |породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |3. Чагарники | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Усього за розділами| | | | | | | | | | | | | | | | | |1-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |III. Захисні ліси | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | 1. Основні | | | | | | | | | | | | | | | | | |лісотвірні деревні | | | | | | | | | | | | | | | | | | породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Сосна | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ялина | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ялиця | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Модрина | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом хвойних | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Дуб | | | | | | | | | | | | | | | | | |високостовбурний | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Дуб | | | | | | | | | | | | | | | | | |низькостовбурний | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Бук | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Граб | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ясен | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Клен | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |В'яз | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Акація | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Гледичія | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | |твердолистяних | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Береза | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Осика | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Вільха | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Липа | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Тополя | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Верби деревовидні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом м'яколистяних| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом за 1 розділом| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |2. Інші деревні | | | | | | | | | | | | | | | | | |породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |3. Чагарники | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Усього по розділах | | | | | | | | | | | | | | | | | |1+2+3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |IV. Експлуатаційні | | | | | | | | | | | | | | | | | |ліси | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | 1. Основні | | | | | | | | | | | | | | | | | |лісотвірні деревні | | | | | | | | | | | | | | | | | | породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Сосна | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ялина | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ялиця | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Модрина | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом хвойних | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Дуб | | | | | | | | | | | | | | | | | |високостовбурний | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Дуб | | | | | | | | | | | | | | | | | |низькостовбурний | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Бук | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Граб | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ясен | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Клен | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |В'яз | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Акація | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Гледичія | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | |твердолистяних | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Береза | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Осика | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Вільха | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Липа | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Тополя | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Верби деревовидні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом м'яколистяних| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом за 1 розділом| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |2. Інші деревні | | | | | | | | | | | | | | | | | |породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |3. Чагарники | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Усього за розділами| | | | | | | | | | | | | | | | | |1-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Усього по об'єкту | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | 1. Основні | | | | | | | | | | | | | | | | | |лісотвірні деревні | | | | | | | | | | | | | | | | | | породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Сосна | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ялина | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ялиця | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Модрина | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом хвойних | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Дуб | | | | | | | | | | | | | | | | | |високостовбурний | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Дуб | | | | | | | | | | | | | | | | | |низькостовбурний | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Бук | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Граб | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Ясен | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Клен | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |В'яз | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Акація | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Гледичія | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | |твердолистяних | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| | М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Береза | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Осика | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Вільха | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Липа | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Тополя | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Верби деревовидні | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом м'яколистяних| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Разом за 1 розділом| | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |2. Інші деревні | | | | | | | | | | | | | | | | | |породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |3. Чагарники | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+----+------+-----| |Усього за розділами| | | | | | | | | | | | | | | | | |1-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник (власник) ____________ ____________________________
(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 6
до Інструкції про порядок
ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку
лісів
Таблиця

ДИНАМІКА
розподілу загальної площі лісового
фонду за постійними
лісокористувачами, га (тис. га)

------------------------------------------------------------------ | Назва показника |Код| За даними | За даними | Різниця | | | |попереднього| поточного |-----------| | | |_______ року|_______ року| + | - | % | | | | обліку | обліку | | | | |----------------------+---+------------+------------+---+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------------+---+------------+------------+---+---+---| |Загальна площа лісових| | | | | | | |ділянок | | | | | | | |----------------------+---+------------+------------+---+---+---| |у тому числі | | | | | | | |лісокористувачів, | | | | | | | |підпорядкованих: | | | | | | | |----------------------+---+------------+------------+---+---+---| | | | | | | | | |----------------------+---+------------+------------+---+---+---| | | | | | | | | |----------------------+---+------------+------------+---+---+---| | | | | | | | | |----------------------+---+------------+------------+---+---+---| | | | | | | | | |----------------------+---+------------+------------+---+---+---| | | | | | | | | |----------------------+---+------------+------------+---+---+---| | | | | | | | | |----------------------+---+------------+------------+---+---+---| | | | | | | | | |----------------------+---+------------+------------+---+---+---| | | | | | | | | |----------------------+---+------------+------------+---+---+---| | | | | | | | | |----------------------+---+------------+------------+---+---+---| |Іншим міністерствам, | | | | | | | |органам виконавчої | | | | | | | |влади* | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Міністерства та інші органи виконавчої влади можуть
уточнюватись і доповнюватись.

Додаток 7
до Інструкції про порядок
ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку
лісів
Таблиця

ДИНАМІКА
розподілу лісових ділянок
за категоріями лісів, га (тис. га)

------------------------------------------------------------------ | Категорії лісів |Код| За даними | За даними | Різниця | | | |попереднього| поточного |-----------| | | |_______ року|______ року| + | - | % | | | | обліку | обліку | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |Усього лісів | 1 | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| | Із них: | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |Ліси | 2 | | | | | | |природоохоронного, | | | | | | | |наукового, історико- | | | | | | | |культурного | | | | | | | |призначення | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| | у тому числі: | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |розташовані в межах |03 | | | | | | |територій та об'єктів | | | | | | | |природно-заповідного | | | | | | | |фонду | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |із них можливі для |04 | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |розташовані в межах |05 | | | | | | |історико-культурних | | | | | | | |територій та об'єктів | | | | | | | |природно-заповідного | | | | | | | |фонду | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |наукового призначення, |06 | | | | | | |включаючи генетичні | | | | | | | |резервати | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |Усього лісів |07 | | | | | | |природоохоронного, | | | | | | | |наукового, історико- | | | | | | | |культурного | | | | | | | |призначення, можливих | | | | | | | |для експлуатації | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |Рекреаційно-оздоровчі |08 | | | | | | |ліси | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| | у тому числі: | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |у межах міст, селищ |09 | | | | | | |та інших населених | | | | | | | |пунктів | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |у межах округів |10 | | | | | | |санітарної охорони | | | | | | | |лікувально-оздоровчих | | | | | | | |територій і курортів | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |із них можливі для |11 | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |у межах поясів зон |12 | | | | | | |санітарної охорони | | | | | | | |водних об'єктів | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |у лісах зелених зон |13 | | | | | | |навколо населених | | | | | | | |пунктів | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |із них можливі для |14 | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |поза межами лісів |15 | | | | | | |зелених зон | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |Усього рекреаційно- |16 | | | | | | |оздоровчих лісів, | | | | | | | |можливих для | | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |Захисні ліси |17 | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| | у тому числі: | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |лісові насадження |18 | | | | | | |лінійного типу | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |лісові ділянки, |19 | | | | | | |розташовані у смугах | | | | | | | |відведення каналів, | | | | | | | |залізниць та | | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |протиерозійні ліси |20 | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |лісові ділянки, які |21 | | | | | | |прилягають до смуг | | | | | | | |відведення залізниць та| | | | | | | |автомобільних доріг | | | | | | | |державного значення | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |із них можливі для |22 | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |лісові ділянки уздовж |23 | | | | | | |берегів річок, навколо | | | | | | | |озер, водоймищ та інших| | | | | | | |водних об'єктів | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |із них можливі для |24 | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |байрачні ліси та інші |25 | | | | | | |захисні лісові ділянки | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |із них можливі для |26 | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |Усього захисних лісів, |27 | | | | | | |можливих для | | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |Разом лісів з особливим|28 | | | | | | |режимом користування | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |із них можливі для |29 | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |Експлуатаційні ліси |30 | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |із них можливі для |31 | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-----------------------+---+------------+-----------+---+---+---| |Усього лісів, можливих |32 | | | | | | |для експлуатації | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Інструкції про порядок
ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку
лісів
Таблиця

ДИНАМІКА
розподілу лісових ділянок
за категоріями, га (тис. га)

------------------------------------------------------------------ | Назва показника |Код| За даними |За даними | Різниця | | | |попереднього|поточного |-----------| | | |_______ року|_____ року| + | - | % | | | | обліку | обліку | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Площа лісових ділянок | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |у тому числі: | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |вкриті лісовою | | | | | | | |рослинністю | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |із них лісові культури | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Не вкриті лісовою | | | | | | | |рослинністю | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |із них: | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |незімкнуті лісові | | | | | | | |культури | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |лісові розсадники, | | | | | | | |плантації | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |рідколісся | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |згарища, насадження, які| | | | | | | |загинули | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |зруби | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |галявини, пустирі, | | | | | | | |біогалявини | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |лісові шляхи, просіки, | | | | | | | |протипожежні розриви, | | | | | | | |лісові осушувальні | | | | | | | |канави | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до Інструкції про порядок
ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку
лісів
Таблиця

ДИНАМІКА
вікової структури деревостанів, га (тис. га)

------------------------------------------------------------------ | Назва показника |Код| За даними | За даними| Різниця | | | |попереднього| поточного|-----------| | | |_______ року|_____ року| + | - | % | | | | обліку | обліку | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |1. Загальна площа | | | | | | | |деревостанів | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | у тому числі: | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | хвойні | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | із них: | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |молодняки | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |середньовікові | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |пристиглі | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |стиглі і | | | | | | | |перестиглі | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | твердолистяні | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | із них: | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |молодняки | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |середньовікові | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |пристиглі | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |стиглі і | | | | | | | |перестиглі | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | м'яколистяні | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | із них: | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |молодняки | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |середньовікові | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |пристиглі | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |стиглі і | | | | | | | |перестиглі | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |2. Решта деревних порід | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |3. Чагарники | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Усього за розділами 1-3 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до Інструкції про порядок
ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку
лісів
Таблиця

ДИНАМІКА
породного складу деревостанів, га (тис. га)

------------------------------------------------------------------ | Назва показника |Код| За даними |За даними | Різниця | | | |попереднього|поточного |-----------| | | |_______ року|_____ року| + | - | % | | | | обліку | обліку | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |1. Основні лісотвірні | | | | | | | |деревні породи | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | хвойні - усього | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | у тому числі: | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |сосна | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |ялина | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |ялиця | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |модрина | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | твердолистяні - усього| | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | у тому числі: | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |дуб високостовбурний | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |дуб низькостовбурний | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |бук | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |ясен | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |граб | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | м'яколистяні - усього| | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | у тому числі: | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |береза | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |осика | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |вільха чорна | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Разом за 1 розділом | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |2. Решта деревних порід | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |3. Чагарники | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Усього за розділами 1-3 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до Інструкції про порядок
ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку
лісів
Таблиця

ДИНАМІКА
лісосировинних ресурсів,
тис. (млн.) куб. метрів

------------------------------------------------------------------ | Назва показника |Код| За даними |За даними| Різниця | | | |попереднього|поточного|-----------| | | |_______ року|____ року| + | - | % | | | | обліку | обліку | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |Загальний запас | | | | | | | |деревостанів - усього | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |у тому числі: | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |хвойні | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |твердолистяні | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |м'яколистяні | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |Запас стиглих і | | | | | | | |перестиглих | | | | | | | |деревостанів - усього | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |із них можливі для | | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |у тому числі: | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |хвойні | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |із них можливі для | | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |твердолистяні | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |із них можливі для | | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |м'яколистяні | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |із них можливі для | | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |Запас пристиглих | | | | | | | |деревостанів - усього | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |у тому числі: | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |хвойні | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |твердолистяні | | | | | | | |-------------------------+---+------------+---------+---+---+---| |м'яколистяні | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 12
до Інструкції про порядок
ведення державного лісового
кадастру і первинного обліку
лісів
Таблиця

ДИНАМІКА
продуктивності лісів

------------------------------------------------------------------ | Назва показника |Код| За даними |За даними | Різниця | | | |попереднього|поточного |-----------| | | |_______ року|_____ року| + | - | % | | | | обліку | обліку | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------------------------------------------------------| | Хвойні | |----------------------------------------------------------------| |Загальна середня зміна | | | | | | | |запасу, тис. куб.м | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Середня зміна запасу на | | | | | | | |1 га вкритих лісовою | | | | | | | |рослинністю лісових | | | | | | | |ділянок, куб.м | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Середній запас на 1 га | | | | | | | |вкритих лісовою | | | | | | | |рослинністю лісових | | | | | | | |ділянок, куб.м | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Середній запас на 1 га | | | | | | | |стиглих і перестиглих | | | | | | | |деревостанів, куб.м | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Твердолистяні | |----------------------------------------------------------------| |Загальна середня зміна | | | | | | | |запасу, тис. куб.м | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Середня зміна запасу на | | | | | | | |1 га вкритих лісовою | | | | | | | |рослинністю лісових | | | | | | | |ділянок, куб.м | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Середній запас на 1 га | | | | | | | |вкритих лісовою | | | | | | | |рослинністю лісових | | | | | | | |ділянок, куб.м | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Середній запас на 1 га | | | | | | | |стиглих і перестиглих | | | | | | | |деревостанів, куб.м | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | М'яколистяні | |----------------------------------------------------------------| |Загальна середня зміна | | | | | | | |запасу, тис. куб.м | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Середня зміна запасу на | | | | | | | |1 га вкритих лісовою | | | | | | | |рослинністю лісових | | | | | | | |ділянок, куб.м | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Середній запас на 1 га | | | | | | | |вкритих лісовою | | | | | | | |рослинністю лісових | | | | | | | |ділянок, куб.м | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Середній запас на 1 га | | | | | | | |стиглих і перестійних | | | | | | | |деревостанів, куб.м | | | | | | | |------------------------+---+------------+----------+---+---+---| |Лісистість, % | | | | | | | ------------------------------------------------------------------вгору