Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини
Держкомлісгосп України; Наказ, Положення від 30.11.2006264
Документ z1263-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.03.2007, підстава - z0164-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.11.2006 N 264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2006 р.
за N 1263/13137
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету лісового господарства
N 42 ( z0164-07 ) від 19.02.2007 }
Щодо вдосконалення механізмів продажу
необробленої деревини

Відповідно до Положення про Державний комітет лісового
господарства України, затвердженого Указом Президента України від
14 серпня 2000 року N 969 ( 969/2000 ), розділу 4 Концепції
реформування та розвитку лісового господарства, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 року
N 208-р ( 208-2006-р ), та з метою вдосконалення організації
роботи з реалізації необробленої деревини в країні, створення
прозорого механізму ціноутворення, розвитку конкурентних засад у
торгівлі деревиною, для забезпечення нею зрослих потреб
вітчизняних деревообробних підприємств, установ, організацій та
населення Н А К А З У Ю:
1. Установити, що реалізація необробленої деревини
здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на
біржі.
2. Затвердити Положення про організацію та проведення
аукціонів з продажу необробленої деревини (додається).
3. Визнати таким, що втратив чинність, Наказ Державного
комітету лісового господарства України від 19 вересня 2005 року
N 418 ( z1519-05 ) "Про механізми продажу необробленої деревини",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2005 року
за N 1519/11799.
4. Голові Республіканського комітету з лісового і
мисливського господарства РМ Автономної Республіки Крим,
начальникам обласних управлінь лісового господарства, керівникам
підприємств і організацій, що входять до сфери управління
Держкомлісгоспу, забезпечити своєчасне подання державними
лісогосподарськими підприємствами пропозицій щодо продажу
необробленої деревини відповідно до вимог, визначених Положенням
про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої
деревини.
5. Наказ набирає чинності після державної реєстрації його в
Міністерстві юстиції України в установленому порядку.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Голови відповідно до посадових обов'язків.
Голова В.М.Сівець
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра охорони
навколишнього природного
середовища України С.С.Куруленко
Міністр економіки України В.О.Макуха
Міністр промислової
політики України А.І.Головко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
лісового господарства
України
30.11.2006 N 264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2006 р.
за N 1263/13137

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення аукціонів
з продажу необробленої деревини

1. Загальна частина
1.1. Це Положення регулює порядок реалізації усієї
необробленої деревини, заготовленої державними підприємствами, які
здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових
ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка
використовується для розвитку матеріально-технічної бази
(будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно
до затверджених кошторисів, деревини, використання якої
передбачено колективними договорами, а також деревини для
індивідуального ремонту та будівництва, згідно з поданими заявами.
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: аукціон - спосіб продажу необробленої деревини, згідно з яким
покупцем визнається учасник аукціону, який запропонував найвищу
ціну за необроблену деревину відповідно до умов, визначених цим
Положенням; необроблена деревина - деревні матеріали, які здобувають
шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод для
подальшого використання та переробки; організатор аукціону - біржа, з якою продавцем укладено
договір про проведення аукціону з продажу необробленої деревини; учасники аукціону - продавець та покупець; продавець - постійний лісокористувач, який здійснює заготівлю
деревини на території України в порядку, установленому
законодавством; покупець - суб'єкт господарської діяльності незалежно від
форми власності, резидент України, який бажає придбати необроблену
деревину відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний
рахунок і не перебуває у стані ліквідації або проти якого не
порушено справу про банкрутство; пропозиція з продажу необробленої деревини - документ, що
надсилається біржі продавцем, у якому зазначаються кількість
необробленої деревини, її якісні характеристики та мінімальна
ціна; лот - партія необробленої деревини в розрізі сортиментів
згідно з чинними державними стандартами, що пропонується для
продажу на аукціоні; крок аукціону - величина, на яку змінюється вартість лота під
час проведення аукціону; аукціонна сесія - кількість днів, протягом яких проводиться
аукціон.
2. Організація аукціонів
2.1. Аукціони з продажу необробленої деревини проводяться
один раз на рік в останній місяць календарного року. При цьому
технологічна сировина реалізується через аукціони в першу чергу
суб'єктам господарської діяльності, які мають власне виробництво
плитних матеріалів.
2.2. Деревина, що додатково заготовлена в процесі рубок,
пов'язаних з веденням лісового господарства, та деревина, яка не
реалізована на попередніх аукціонах, реалізовується у порядку,
установленому цим Положенням, на додаткових аукціонах.
2.3. Рішення про проведення додаткових аукціонів приймається
біржею на підставі отриманих від продавців пропозицій з продажу
необробленої деревини.
2.4. Пропозиції з продажу необробленої деревини подаються
продавцями на біржу.
2.5. Вартісні показники в пропозиціях продавців та аукціонній
документації наводяться в гривнях.
2.6. Необроблена деревина виставляється на аукціон у вигляді
лотів.
2.7. З метою своєчасного інформування покупців біржа не
пізніше як за 7 календарних днів до дня проведення аукціону
оприлюднює у друкованому засобі масової інформації
загальнодержавного значення повідомлення про місце, дату і час
проведення аукціону, відомості про обсяги запропонованої для
продажу необробленої деревини, її породи, продавців, якісні
характеристики, кількість та розміри лотів, початковий рівень ціни
лота, крок аукціону, умови поставки, строки поставки, кінцевий
термін прийняття заявок на участь в аукціоні, розмір та термін
перерахунку гарантійного внеску.
2.8. Ціни на аукціоні формуються вільно; нікому з учасників
аукціону переваги щодо розміру ціни не надаються.
2.9. Обсяг заявленої на купівлю деревини не може бути меншим,
ніж розмір одного лота.
2.10. Покупець має право придбати на аукціоні необроблену
деревину в обсязі, який не перевищує обсягу, визначеного у заяві
про купівлю.
2.11. Приймання заяв біржею про участь в аукціоні починається
з дня публікації повідомлення про проведення аукціону.
2.12. Для участі в аукціоні покупці необробленої деревини
подають біржі заяву про участь в аукціоні, до якої додаються: - нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну
реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи -
підприємця); - нотаріально засвідчені копії установчих документів; - копія довідки територіального органу державної статистики
про включення до ЄДРПОУ; - копія свідоцтва про взяття на облік платника податків; - довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями
на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу; - документ (копія платіжного доручення), що підтверджує
перерахування гарантійного внеску. Копії документів на участь в аукціоні повинні бути завірені
печаткою покупця, за винятком копій документів, які повинні бути
засвідчені нотаріально.
2.13. Сума гарантійного внеску визначається у розмірі п'яти
відсотків від початкової вартості лота. Гарантійний внесок повинен бути перерахований на рахунок
біржі в терміни, зазначені в оголошенні про проведення аукціону.
2.14. Якщо покупці, які подали заяви про купівлю, не придбали
заявлених ними лотів, гарантійний внесок повертається їм протягом
трьох банківських днів з дня проведення аукціону. У разі, якщо
покупці придбали заявлені лоти, гарантійний внесок перераховується
продавцю як оплата за товар.
2.15. Приймання заяв про участь в аукціоні припиняється за
день до його проведення.
2.16. Реєстрація учасників аукціону проводиться відповідно до
правил біржової торгівлі.
2.17. Учасники аукціону або їх уповноважені особи під час
реєстрації для участі в аукціоні повинні надати організатору
аукціону документи, які засвідчують їх особу та повноваження на
укладання договорів купівлі-продажу.
2.18. Під час проведення аукціону вартість лота змінюється
тільки відповідно до кроку аукціону.
2.19. Якщо лот залишився непридбаним, за пропозицією продавця
(його уповноваженої особи) вартість цього лота знижується і він в
цей самий день виставляється на аукціонні торги за новою ціною або
знімається з аукціону та реалізується на додатковому аукціоні.
3. Організатор аукціону
3.1. Організатор аукціону (біржа) організовує та проводить
аукціони відповідно до чинного законодавства та правил біржової
торгівлі. Зокрема біржа (якщо інше не передбачено правилами біржової
торгівлі): розробляє регламент проведення аукціону; розглядає подані пропозиції з продажу необробленої деревини і
заяви про участь в аукціоні; відповідно до укладених договорів та поданих пропозицій з
продажу необробленої деревини формує лоти та визначає крок
аукціону; приймає рішення про проведення аукціонів; визначає місце, дату і час проведення аукціону відповідно до
поданих пропозицій, оприлюднює у засобах масової інформації
повідомлення відповідно до п. 2.7 цього Положення; приймає та реєструє заяви про участь в аукціоні; реєструє учасників аукціону в день його проведення і видає
покупцям аукціонні картки з номером; оформляє документи за підсумками проведення аукціонів; реєструє укладені договори купівлі-продажу необробленої
деревини.
3.2. Перевага надається біржам, що відповідають таким вимогам
і мають: 1) загальний досвід роботи не менше ніж 5 років; 2) досвід роботи з реалізації державного майна; 3) у наявності кваліфікованих спеціалістів; 4) у наявності торгово-операційні зали для проведення торгів
та допоміжні приміщення (конференц-зал, гардероб тощо); 5) відсутність кредиторської заборгованості, у т.ч. перед
бюджетами та державними цільовими фондами; 6) у наявності технічні засоби: - електронне табло; - телефонний зв'язок; - електронно-модемний зв'язок; - власна сторінка в мережі Інтернет.
3.3. Для відшкодування організатору аукціону витрат,
пов'язаних з його організацією та проведенням, з покупців, які
підписали аукціонне свідоцтво, справляється комісійний збір у
розмірі, визначеному відповідним договором.
4. Порядок оформлення договорів купівлі-продажу
4.1. Усі права та обов'язки покупця і продавця та порядок
проведення розрахунків за угодою, укладеною на аукціоні,
обумовлюються у підписаному ними договорі купівлі-продажу. Усі
розрахунки проводяться безпосередньо між продавцем та покупцем з
урахуванням гарантійного внеску покупця, перерахованого ним на
поточний рахунок організатора аукціону для участі в ньому.
4.2. Якщо покупці, які подавали заявки на участь в аукціоні,
не придбали жодного лота, гарантійний внесок у повному обсязі
повертається їм протягом трьох робочих днів.
Начальник управління технічної
політики і охорони праці В.В.Воронюквгору