Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 26.06.2002 N 122
Державне казначейство, Мінфін України; Наказ, Положення від 30.11.2010449
Документ z1262-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
30.11.2010 N 449
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2010 р.
за N 1262/18557

Про внесення змін до наказу Державного
казначейства України від 26.06.2002 N 122

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) від
08.07.2010 та Положення про Державне казначейство України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005
N 1232 ( 1232-2005-п ), Н А К А З У Ю:
1. Преамбулу до наказу Державного казначейства України від
26.06.2002 N 122 ( z0594-02 ) "Про затвердження Положення про
єдиний казначейський рахунок", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 18.07.2002 за N 594/6882, викласти у такій
редакції: "Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та
Положення про Державне казначейство України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232
( 1232-2005-п )".
2. Унести зміни до Положення про єдиний казначейський
рахунок, затвердженого наказом Державного казначейства України від
26.06.2002 N 122 ( z0594-02 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 18.07.2002 за N 594/6882, виклавши його в новій
редакції, що додається.
3. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.), Юридичному
департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) у десятиденний
строк після державної реєстрації довести цей наказ до відома
Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку України П.М.Сенищ
Заступник Міністра фінансів
України А.І.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
26.06.2002 N 122
( z0594-02 )
(у редакції наказу
Державного казначейства
України
30.11.2010 N 449)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2010 р.
за N 1262/18557

ПОЛОЖЕННЯ
про єдиний казначейський рахунок

1. Загальні положення
Це Положення регламентує функціонування єдиного
казначейського рахунку - основного рахунку держави для проведення
фінансових операцій та ефективного управління коштами державного
та місцевих бюджетів через систему електронних платежів
Національного банку України. Єдиний казначейський рахунок (далі - ЄКР) - це консолідований
рахунок, відкритий Державному казначейству України в Національному
банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у
системі електронних платежів Національного банку України
(далі - СЕП). Терміни "СЕП", "ліміт технічного рахунку", "ліміт початкових
оборотів" та "технічний рахунок" (для відображення операцій через
СЕП) використовуються в значеннях, наведених в Інструкції про
міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті,
затвердженій постановою Правління Національного банку України від
16.08.2006 N 320 ( z1035-06 ), зареєстрованій у Міністерстві
юстиції України 06.09.2006 за N 1035/12909 (зі змінами).
2. Структура єдиного казначейського рахунку
2.1. ЄКР консолідує кошти державного та місцевих бюджетів,
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування,
коштів інших клієнтів, обслуговування яких здійснюється органами
Державного казначейства України та регламентується законодавством. Учасниками СЕП є Державне казначейство України та Головні
управління Державного казначейства України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні
управління Державного казначейства України). Для відображення операцій, проведених через СЕП протягом
банківського дня, у центрі оброблення СЕП Державному казначейству
України та Головним управлінням Державного казначейства України
відкрито технічні рахунки.
2.2. З метою відображення у режимі реального часу інформації
про стан ЄКР, відкритого в НБУ, на балансі Державного казначейства
України відкритий відповідний єдиний казначейський рахунок за
відповідним балансовим рахунком Плану рахунків бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого
наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119
( v0119506-00 ) (далі - ЄКР, відкритий на балансі Державного
казначейства України). На ЄКР, відкритому на балансі Державного казначейства
України, відображаються операції про рух коштів на рахунках, що
відкриті в Державному казначействі України та Головних управліннях
Державного казначейства України (далі - органи Державного
казначейства України). ЄКР, відкритий на балансі Державного казначейства України,
об'єднує кошти субрахунків, що відкриті на балансі Головних
управлінь Державного казначейства України (далі - субрахунки ЄКР). У Державному казначействі України відкриваються та ведуться
програмними засобами рахунки в розрізі Головних управлінь
Державного казначейства України, які відображають рух коштів на
субрахунках ЄКР та несуть аналогічний інформаційний зміст.
2.3. На субрахунках ЄКР ведеться аналітичний облік коштів
державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування, коштів інших клієнтів,
обслуговування яких здійснюється органами Державного казначейства
України та регламентується законодавством.
2.4. З метою ведення бухгалтерського обліку операцій по
виконанню державного та місцевих бюджетів, а також інших операцій
з коштами клієнтів, передбачених законодавством, в органах
Державного казначейства України відкрито: бюджетні рахунки для зарахування надходжень бюджетів,
передбачених законодавством; бюджетні рахунки для операцій клієнтів з бюджетними коштами; рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів та інші
бюджетні рахунки; рахунки фондів загальнообов'язкового державного соціального
страхування; рахунки інших клієнтів за операціями, що не належать до
операцій з виконання бюджетів, але відповідно до вимог
законодавства обслуговуються органами Державного казначейства
України. Зазначені рахунки відкриваються на балансі Державного
казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства
України відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку
виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції про
відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню
бюджетів в системі Державного казначейства, затверджених наказом
Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119
( v0119506-00 ) (зі змінами).
2.5. Державне казначейство України управляє коштами, що
обліковуються на рахунках, відкритих у Головних управліннях
Державного казначейства України, і проводяться через СЕП, шляхом
встановлення ліміту технічного рахунку, ліміту початкових оборотів
у СЕП та підкріплень субрахунків ЄКР з урахуванням дотримання
необхідного рівня платоспроможності, який визначається Державним
казначейством України.
2.6. Для прийняття управлінських рішень та проведення
операцій органи Державного казначейства України формують щоденний
оборотно-сальдовий баланс рахунків.
2.7. Операції за рахунками, відкритими в органах Державного
казначейства України, здійснюються із застосуванням засобів
програмного забезпечення Державного казначейства України.
2.8. Схема виконання бухгалтерських проведень за рахунками
визначається технологією обробки платіжних документів у платіжній
системі Державного казначейства України.
3. Інші положення
Функціонування ЄКР забезпечує: казначейське обслуговування бюджетних коштів; зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) та
інших надходжень, передбачених законодавством, до державного та
місцевих бюджетів; швидку мобілізацію коштів, які протягом дня надходять на
рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, та
використання їх для проведення бюджетних видатків і здійснення
інших операцій, що не суперечать законодавству; отримання в режимі реального часу інформації про обсяг коштів
на ЄКР; прискорення розрахунків за коштами, що обліковуються на ЄКР; оптимальні можливості для прийняття представниками
законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо
забезпечення виконаннябюджетів, ефективного управління державним
боргом; розміщення на конкурсних засадах та/або шляхом проведення
аукціонів тимчасово вільних коштів ЄКР на депозитах або шляхом
придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких
коштів до кінця поточного бюджетного періоду; залучення на поворотній основі коштів ЄКР для покриття
тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду
України та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам.
Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушковгору