Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64
Державне казначейство; Наказ, Норми від 22.12.2009526
Документ z1261-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.08.2013, підстава - z1214-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2009 N 526
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2009 р.
за N 1261/17277
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 611 ( z1214-13 ) від 26.06.2013 }
Про внесення змін
до наказу Державного казначейства України
від 17.07.2000 N 64

Відповідно до статті 112 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ), Положення про Державне
казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.12.2005 N 1232 ( 1232-2005-п ), з метою
забезпечення єдності бухгалтерського обліку необоротних активів
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Державного казначейства України від
17.07.2000 N 64 ( z0459-00 ) "Про затвердження Інструкції з обліку
основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за
N 459/4680 (із змінами), такі зміни:
1.1. У заголовку та тексті наказу слова "обліку основних
засобів та інших" замінити словами "бухгалтерського обліку".
1.2. У пункті 3 слова "Управлінню методології по виконанню
бюджету, бухгалтерського обліку та звітності" замінити словами
"Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності".
2. Затвердити Зміни до Інструкції з обліку необоротних
активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного
казначейства України від 17.07.2000 N 64 ( z0459-00 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за
N 459/4680 (у редакції наказу Державного казначейства України від
21.02.2005 N 30) ( z0300-05 ) (додаються).
3. Зміни до Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних
установ ( z0459-00 ) органам Державного казначейства України
довести до відома установ, що ними обслуговуються.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному
департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Центральні органи виконавчої влади, інші головні
розпорядники бюджетних коштів, які мають відомчі галузеві
інструкції з обліку необоротних активів, повинні привести їх у
відповідність до норм Інструкції з обліку необоротних активів
бюджетних установ ( z0459-00 ) із урахуванням цих Змін.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
7. Цей наказ набирає чинності з дати офіційного
опублікування.
Голова Т.Я.Слюз
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України В.Матвійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
22.12.2009 N 526
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2009 р.
за N 1261/17277

ЗМІНИ
до Інструкції з обліку
необоротних активів бюджетних установ
( z0459-00 )

1. Назву Інструкції ( z0459-00 ) викласти у такій редакції: "Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів
бюджетних установ".
2. У розділі 1:
2.1. У пункті 1.15 слова "договорів на роботи" виключити.
2.2. Пункт 1.24 доповнити новим абзацом такого змісту: "Необоротні активи, отримані безоплатно від інших установ,
зараховуються на баланс установи за первісною (відновлювальною)
вартістю установи, що їх передала, з наведенням нарахованої суми
зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в
експлуатації.".
3. У розділі 6:
3.1. Пункт 6.2 доповнити новим абзацом такого змісту: "Відомість нарахування зносу на основні засоби (типова форма
N ОЗ-12 (бюджет)) ( z0612-97 ) застосовується для відображення
нарахування зносу на основні засоби, інші необоротні матеріальні
активи та нематеріальні активи.".
3.2. У пункті 6.7 слова "Інструкції з інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу"
замінити словами "Інструкції з інвентаризації матеріальних
цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ".
4. Доповнити Інструкцію ( z0459-00 ) розділом 7 такого
змісту: "7. Знос необоротних активів 7.1. На необоротні активи, що знаходяться на балансі
бюджетних установ та перебувають в експлуатації, нараховується
знос. 7.2. Об'єктом для нарахування зносу є первісна
(відновлювальна) вартість необоротних активів. 7.3. Знос не нараховується на: 1) земельні ділянки; 2) пам'ятки культурної спадщини національного або місцевого
значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України, унікальні документи Національного
архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до
Державного реєстру національного культурного надбання, які
зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України "Про
Національний архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ) тощо,
як об'єкти з невизначеним строком корисного використання; 3) багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку
(віку початку плодоносіння, експлуатаційного віку); 4) музейні цінності, як об'єкти з невизначеним строком
корисного використання; 5) природні ресурси; 6) незавершене капітальне будівництво. 7.4. На період реконструкції, модернізації, добудови,
дообладнання, консервації об'єкта необоротних активів нарахування
зносу призупиняється. 7.5. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100%
вартості необоротних активів. 7.6. Знос, нарахований у розмірі 100% вартості необоротних
активів, що придатні для подальшої експлуатації, не може бути
підставою для їх списання. 7.7. Для нарахування зносу та з метою уніфікації та
обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів бюджетних
установ застосовуються строки їх корисного використання та річні
норми зносу, які наведені у додатку (додається). Знос експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів,
малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних
речей, одягу та взуття, інвентарної тари, матеріалів
довготривалого використання для наукових цілей нараховується у
першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів
у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта
50 відсотків первісної вартості - у місяці його ліквідації
(списання з балансу). 7.8. Норми нарахування зносу та строки корисного використання
об'єктів нематеріальних активів визначаються виходячи зі строку
дії патента, свідоцтва та інших обмежень строків використання
об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства
України. На нематеріальні активи, строк корисного використання
яких не визначений, знос не нараховується. 7.9. Знос необоротних активів відображається на рахунку 13
"Знос необоротних активів" Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом
Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99
N 114 ( z0890-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
20.12.99 за N 890/4183, з розподілом на субрахунки: 131 "Знос основних засобів"; 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"; 133 "Знос нематеріальних активів". Кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку операцій з
нарахування зносу, відображення сум нарахованого зносу при
безоплатному отриманні та списанні необоротних активів наведені у
розділі I Інструкції про кореспонденцію субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення основних господарських
операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного
казначейства України від 10.07.2000 N 61 ( z0497-00 ),
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за
N 497/4718 (у редакції наказу Державного казначейства України від
14.02.2005 N 28) ( z0288-05 ). 7.10. Сума зносу об'єктів необоротних активів визначається в
останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість
календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році
відповідно до норм зносу. Місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням
річної суми зносу на 12. 7.11. На загальну суму нарахованого зносу складається
меморіальний ордер за типовою формою N 274 (бюджет), затвердженою
наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 N 68
( z0570-00 ), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України
31.08.2000 за N 570/4791, дані якого заносяться в книгу
"Журнал-головна".
Директор Департаменту
методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності Н.І.Сушко

Додаток
до Інструкції
з бухгалтерського обліку
необоротних активів
бюджетних установ
( z0459-00 )

НОРМИ
зносу на необоротні активи бюджетних установ

-------------------------------------------------------------------------------- | | Назва субрахунку | Назва підгрупи | Строк | Норма | | | | |корисного | зносу до | | | | |використан-|первісної | | | | |ня, років |вартості в| | | | | |розрахунку| | | | | |на рік, % | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |1 |Будинки та споруди |Будинки виробничо- | | | | | |господарського призначення | | | | | |(підгрупа 1): | | | | | |з плівкових матеріалів, | | | | | |збірно-розбірні, пересувні, | | | | | |кіоски, ларки, альтанки тощо; | 10 | 10 | | | | |-----------+----------| | | |дерев'яні, каркасні і щитові, | | | | | |контейнерні, дерево-металеві, | | | | | |каркасно-обшивні і панельні, | | | | | |глинобитні, сирцеві, саманові | | | | | |та інші аналогічні; | 20 | 5 | | | | |-----------+----------| | | |без каркасів зі стінами | | | | | |полегшеної кам'яної кладки, | | | | | |залізобетонними, цегляними і | | | | | |дерев'яними колонами та | | | | | |стовпами, із залізобетонними, | | | | | |дерев'яними та іншими | | | | | |перекриттями; дерев'яні з | | | | | |брущатими або зробленими з | | | | | |колод рубаними стінами; | 25 | 4 | | | | |-----------+----------| | | |із залізобетонними і металевими| | | | | |каркасами, зі стінами з | | | | | |кам'яних матеріалів, великих | | | | | |блоків і панелей, із | | | | | |залізобетонними, металевими, | | | | | |іншими довговічними покриттями | | | | | |та інші некласифіковані | 50 | 2 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Будинки, що повністю чи | | | | | |переважно призначені для | | | | | |проживання (підгрупа 2): | | | | | |каркасно-комишитові та інші | | | | | |полегшені; | 15 | 7 | | | | |-----------+----------| | | |сирцеві, збірно-щитові, | | | | | |каркасно-засипні, глинобитні, | | | | | |саманові; | 20 | 5 | | | | |-----------+----------| | | |інші некласифіковані | 50 | 2 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Водокачки, стадіони, басейни, | | | | | |дороги, мости, пам'ятники, | | | | | |загорожі парків, скверів | | | | | |і загальних садів та інше | | | | | |(підгрупа 3) | 20 | 5 | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |2 |Машини та обладнання|Вимірювальні прилади, регулюючі| | | | | |прилади і пристрої, лабораторне| | | | | |обладнання, обчислювальна | | | | | |техніка, медичне обладнання, | | | | | |інші машини та обладнання | | | | | |(підгрупи 3-9) | 10 | 10 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Робочі машини та обладнання | | | | | |(підгрупа 2) | 15 | 7 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Силові машини та обладнання | | | | | |(підгрупа 1) | 10 | 10 | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |3 |Транспортні засоби |Рухомий склад залізничного, | | | | | |повітряного та іншого | | | | | |транспорту (підгрупи 1-2) | 20 | 5 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Корпуси та причепи автомобілів | | | | | |(підгрупа 1) | 10 | 10 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Автомобілі легкові з двигуном | | | | | |внутрішнього згорання об'ємом | | | | | |циліндра (підгрупа 1): | | | | | |до 2500 см куб.; | 7 | 15 | | | | |-----------+----------| | | |більше 2500 см куб. та інші | 10 | 10 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Автомобілі вантажні | | | | | |(підгрупа 1): | | | | | |вантажопідйомністю до 5 т; | 7 | 15 | | | | |-----------+----------| | | |вантажопідйомністю | | | | | |від 5 т до 20 т; | 7 | 15 | | | | |-----------+----------| | | |вантажопідйомністю | | | | | |більше 20 т та інші | 7 | 15 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Автобуси з двигуном | | | | | |внутрішнього згорання об'ємом | | | | | |циліндра (підгрупа 1): | | | | | |до 2800 см куб.; | 7 | 15 | | | | |-----------+----------| | | |понад 2800 см куб. та інші | 10 | 10 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Усі види гужового, виробничого | | | | | |та спортивного транспорту | | | | | |(підгрупи 3-5) | 5 | 20 | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |4 |Інструменти, |Лінії електропередач, | | | | |прилади та інвентар |трансмісії та трубопроводи з | | | | | |усіма проміжними пристроями, | | | | | |необхідними для трансформації | | | | | |(перетворення) і передачі | | | | | |енергії та для переміщення | | | | | |трубопроводами рідких та | | | | | |газоподібних речовин до | | | | | |споживача (підгрупа 1) | 20 | 5 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Інструменти (підгрупа 2) | 5 | 20 | | | |-------------------------------+-----------+----------| | | |Виробничий та господарський | | | | | |інвентар (підгрупи 3-4) | 10 | 10 | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |5 |Робочі і продуктивні|Усі підгрупи | 7 | 15 | | |тварини | | | | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |6 |Інші основні |Інші основні засоби | | | | |засоби |(підгрупа 3) | 10 | 10 | |--+--------------------+-------------------------------+-----------+----------| |7 |Необоротні |Необоротні матеріальні активи | | | | |матеріальні активи |спеціального призначення | 20 | 5 | | |спеціального | | | | | |призначення | | | | --------------------------------------------------------------------------------вгору