Документ z1259-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.09.2015, підстава - z1036-15

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.12.2009 N 1169
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2009 р.
за N 1259/17275

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 693 ( z1036-15 ) від 04.08.2015 }

Про затвердження Порядку анулювання,
переоформлення, видачі дубліката
кваліфікаційного посвідчення
представника митного брокера

Відповідно до пунктів 8.1 - 8.7 Стандартних правил розділу 8
"Відносини між митною службою та третіми сторонами" Додатка II
( 976_007 ) до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію
митних процедур ( 995_643 ) від 18.05.73, до якої Україна
приєдналась згідно із Законом України "Про приєднання України до
Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення
та гармонізацію митних процедур" ( 227-16 ), Ліцензійних умов
провадження посередницької діяльності митного брокера,
затверджених спільним наказом Держкомпідприємництва та
Держмитслужби від 13.05.2009 N 89/445 ( z0469-09 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.05.2009 за
N 469/16485, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок анулювання, переоформлення, видачі
дубліката кваліфікаційного посвідчення представника митного
брокера (далі - Порядок), що додається.
2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) у
двомісячний термін після офіційного опублікування цього наказу
доопрацювати програмно-інформаційний комплекс "Діяльність митних
брокерів та їх представників" відповідно до вимог цього Порядку.
3. Начальникам регіональних митниць, митниць забезпечити
ведення зазначеного програмно-інформаційного комплексу.
4. Департаменту організації митного контролю (Сербайло А.І.)
визначити відповідальних посадових осіб, які здійснюватимуть
контроль за веденням та наповненням зазначеного
програмно-інформаційного комплексу.
5. Унести до Порядку прийняття іспиту у представників митних
брокерів, затвердженого наказом Держмитслужби від 18.08.2009 N 767
( z0868-09 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.09.2009 за N 868/16884, такі зміни: абзац 4 пункту 2 розділу V викласти в такій редакції: "Номер
посвідчення складається з одинадцяти цифр і формується за такою
схемою:"; абзац 8 пункту 2 розділу V викласти в такій редакції: "С
(цифри 9 - 11) - відображається код митниці, якою видано
посвідчення.".
6. Департаменту організації митного контролю (Сербайло А.І.)
і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Федорова О.О.
8. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Голова Служби А.В.Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра фінансів України І.І.Уманський
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
08.12.2009 N 1169
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2009 р.
за N 1259/17275

ПОРЯДОК
анулювання, переоформлення, видачі дубліката
кваліфікаційного посвідчення
представника митного брокера

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 8.1 - 8.7
Стандартних правил розділу 8 "Відносини між митною службою та
третіми сторонами" Додатка II ( 976_007 ) до Міжнародної конвенції
про спрощення та гармонізацію митних процедур ( 995_643 ) від
18.05.73, до якої Україна приєдналась згідно із Законом України
"Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до
Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур" ( 227-16 ), Ліцензійних умов провадження посередницької
діяльності митного брокера, затверджених спільним наказом
Держкомпідприємництва та Держмитслужби від 13.05.2009 N 89/445
( z0469-09 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
29.05.2009 за N 469/16485.
1.2. Строк дії посвідчення становить 5 років від дати видачі
відповідного наказу регіональної митниці, митниці.
1.3. Строк дії переоформленого посвідчення не може
перевищувати строку дії, зазначеного в посвідченні, що
переоформлялося.
2. Анулювання посвідчення
2.1. Регіональна митниця, митниця приймає рішення щодо
анулювання посвідчення та видає відповідний наказ у разі: 1) надходження заяви від особи, якій видано посвідчення, про
необхідність такого анулювання; 2) неотримання особою посвідчення протягом трьох місяців з
дати реєстрації наказу регіональної митниці, митниці про його
видачу; 3) виявлення інформації, яка свідчить про недостовірність
документів, які були підставою для видачі посвідчення; 4) набрання законної сили винесеними протягом одного
календарного року трьома і більше постановами митного органу про
накладання стягнення за порушення митних правил представником
митного брокера; 5) набрання законної сили вироком суду щодо притягнення
представника митного брокера до кримінальної відповідальності та
застосування покарання у вигляді позбавлення права займатися
певною діяльністю або винесення судом рішення про визнання
фізичної особи, яка є представником митного брокера, недієздатною
або про обмеження її цивільної дієздатності; 6) неподання представником митного брокера в строк,
установлений пунктом 3.3 розділу 3 цього Порядку, повідомлення про
зміну даних у документах, визначених пунктом 1 розділу II Порядку
прийняття іспиту в представників митних брокерів, затвердженого
наказом Державної митної служби України від 18 серпня 2009 року
N 767 ( z0868-09 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
14 вересня 2009 року за N 868/16884; 7) смерті фізичної особи. Регіональною митницею, митницею на підставі наказу можуть
бути анульовані лише видані нею посвідчення. Номер анульованого
посвідчення не може бути присвоєний іншому посвідченню.
2.2. Представник митного брокера має право оскаржити рішення
регіональної митниці, митниці про анулювання посвідчення до
Держмитслужби та у порядку, визначеному законом.
2.3. Заява особи, якій раніше було анульовано посвідчення,
про видачу нового посвідчення може бути розглянута регіональною
митницею, митницею відповідно до розділу II Порядку прийняття
іспиту у представників митних брокерів, затвердженого наказом
Держмитслужби від 18 серпня 2009 року N 767 ( z0868-09 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2009
року за N 868/16884.
3. Переоформлення, видача дубліката посвідчення
3.1. Підставами для переоформлення посвідчення є: зміна прізвища, ім'я, по батькові особи; зміна даних, зазначених у документах, які додавались до заяви
про видачу посвідчення, інформація з яких зазначається в
посвідченні; зміна зони діяльності або ліквідація регіональної митниці,
митниці.
3.2. У разі зміни зони діяльності або ліквідації регіональної
митниці, митниці видані нею посвідчення підлягають переоформленню
у митниці, яка є правонаступницею ліквідованої митниці або у зоні
діяльності якої зареєстровано митного брокера, з яким особою
укладено трудовий договір. Процедура переоформлення розпочинається з дати набрання
чинності наказом Держмитслужби, яким затверджено зони діяльності
митниць. Підставою для переоформлення є подання заяви представником
митного брокера до митниці, яка є правонаступницею ліквідованої
митниці або у зоні діяльності якої зареєстровано митного брокера,
з яким особою укладено трудовий договір. Посвідчення з присвоєнням
нового порядкового номера видається представнику митного брокера
на підставі наказу регіональної митниці, митниці. Раніше видані посвідчення ліквідованою митницею або митницею,
зону діяльності якої змінено, вилучаються при здійсненні процедури
переоформлення. Після завершення строку, відведеного на переоформлення
посвідчення (дубліката посвідчення), відповідальними посадовими
особами Департаменту організації митного контролю, які здійснюють
контроль за веденням обліку посвідчень за допомогою
програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої
інформаційної системи Держмитслужби, здійснюється вилучення
електронної інформації про раніше видані посвідчення шляхом
використання технічних ресурсів цього програмно-інформаційного
комплексу.
3.3. У разі виникнення підстав для переоформлення
посвідчення, які зазначені в абзацах другому та третьому пункту
3.1 цього Порядку, представник митного брокера зобов'язаний
протягом десяти робочих днів з дати їх виникнення подати до
регіональної митниці, митниці письмову заяву та відповідні
документи, які підтверджують зміни, а також оригінал або дублікат
посвідчення, що підлягає переоформленню. Переоформлення
посвідчення здійснюється без додаткового складання іспиту. Строк переоформлення посвідчення (дубліката посвідчення)
становить 30 робочих днів з дати реєстрації заяви особи. На зворотному боці оригіналу (дубліката) посвідчення, яке
підлягає переоформленню та здане до регіональної митниці, митниці,
такою митницею учиняється напис "Посвідчення здано на
переоформлення до (регіональної митниці, митниці)", який
завіряється підписом керівника (особи, що його заміщує) і печаткою
цієї регіональної митниці, митниці. Представнику митного брокера
видається копія посвідчення, яка є чинною до дати видання
регіональною митницею, митницею відповідного наказу. Під час переоформлення посвідчення його дія не
призупиняється.
3.4. Одночасно з видачею переоформленого посвідчення
регіональною митницею, митницею приймається рішення про визнання
попереднього посвідчення недійсним, про що видається відповідний
наказ.
3.5. Підставами для видачі дубліката посвідчення є його
втрата або пошкодження.
3.6. Якщо посвідчення непридатне для користування внаслідок
його пошкодження, або втрачено, то особа подає до регіональної
митниці, митниці заяву, копію документа, що засвідчує особу, та
непридатне для користування посвідчення. Видача дубліката
посвідчення здійснюється у тому самому порядку, що і видача його
оригіналу без додаткового складання іспиту. Дублікату посвідчення
присвоюється номер оригіналу, замість якого він виданий.
3.7. Разом з видачею дубліката посвідчення регіональною
митницею, митницею приймається рішення про визнання втраченого або
пошкодженого оригіналу посвідчення недійсним.
3.8. У разі зміни керівника, який підписував оригінал
посвідчення, дублікат підписується іншим керівником, що має право
такого підпису, і завіряється печаткою.
3.9. Переоформлювати або видавати дублікати посвідчення мають
право лише регіональна митниця, митниця, яка видала його оригінал,
за винятком випадку, зазначеного в пункті 3.2 цього розділу.
4. Облік посвідчень та ведення інформації
щодо діяльності представників митних брокерів
4.1. Облік посвідчень здійснюється посадовими особами
регіональних митниць, митниць за допомогою
програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої
інформаційної системи Держмитслужби.
4.2. Облік посвідчень повинен містити таку інформацію: номер посвідчення; митний орган, яким видано посвідчення; прізвище, ім'я, по батькові представника митного брокера; паспортні дані представника митного брокера: серія та номер
паспорта, ким і коли виданий; ідентифікаційний номер представника митного брокера (за
наявності) дата та номер наказу митного органу про видачу посвідчення; початкова та кінцева дати дії посвідчення; анулювання посвідчення - дата та номер наказу регіональної
митниці, митниці про анулювання посвідчення, причини анулювання
посвідчення; переоформлення посвідчення - дата та номер наказу
регіональної митниці, митниці про переоформлення посвідчення,
причини переоформлення посвідчення; номер та дата відповідного рішення суду, наказу Держмитслужби
щодо зобов'язання регіональної митниці, митниці скасувати наказ
про анулювання посвідчення; видача дубліката посвідчення - дата та номер наказу
регіональної митниці, митниці про видачу дубліката посвідчення,
причини видачі дубліката посвідчення; дата та номер картки відмови, оформленої представнику митного
брокера посадовою особою регіональної митниці, митниці, у чому
саме відмовлено (митна декларація не може бути прийнята, товари не
підлягають митному оформленню, товари й транспортні засоби не
підлягають пропуску через митний кордон України), із зазначенням
норми законодавства України, яку не дотримано (порушено); порушення митних правил представником митного брокера - дата
складання протоколу, його номер, стаття Митного кодексу України
( 92-15 ), короткий опис порушення, примітки, прізвище, ім'я, по
батькові та посада особи, якою складено протокол.
4.3. Облік посвідчень (видача, анулювання, переоформлення,
видача дубліката, внесення інформації щодо оформлення картки
відмови або порушення митних правил) за допомогою
програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої
інформаційної системи Держмитслужби здійснюється протягом доби
посадовими особами регіональних митниць, митниць відповідно до
вимог цього наказу.
4.4. Перегляд обліку посвідчень доступний посадовим особам
Держмитслужби, регіональних митниць, митниць.
Директор Департаменту
організації митного контролю А.І.Сербайловгору