Про затвердження Порядку атестації аудиторів з метрології
Мінекономрозвитку України; Наказ, Порядок, Вимоги [...] від 29.08.20161413
Документ z1257-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.10.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2016  № 1413


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2016 р.
за № 1257/29387

Про затвердження Порядку атестації аудиторів з метрології

Відповідно до частини п'ятої статті 18 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок атестації аудиторів з метрології, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 27 липня 2007 року № 166 "Про затвердження Порядку атестації аудиторів з метрології", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2007 року за № 1125/14392.

3. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Перший віце-прем’єр-міністр
України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Міністр
соціальної політики України

Голова Спільного
представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніК. Ляпіна


А. РеваГ.В. ОсовийД. ОлійникЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
29.08.2016  № 1413


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 2016 р.
за № 1257/29387

ПОРЯДОК
атестації аудиторів з метрології

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає вимоги до кандидатів в аудитори з метрології, процедури атестації кандидатів в аудитори з метрології, аудиторів з метрології та розгляду документів щодо неналежного виконання обов’язків аудитором з метрології.

2. Метою атестації є визначення рівня професійної підготовки кандидатів в аудитори з метрології та аудиторів з метрології для виконання робіт з уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (далі - роботи з уповноваження).

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

атестація аудитора з метрології - процедура, під час якої підтверджується компетентність аудитора з метрології для виконання робіт з уповноваження;

атестація кандидата в аудитори з метрології - процедура, під час якої визначаються компетентність, відповідний рівень кваліфікації та знання законодавства України у сфері метрології та метрологічної діяльності кандидата в аудитори з метрології для виконання робіт з уповноваження;

аудитор з метрології - особа, яка має відповідні кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку для виконання робіт з уповноваження та атестована згідно з цим Порядком;

кандидат в аудитори з метрології - особа, яка претендує бути атестованою як аудитор з метрології.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

4. Вимоги до кандидатів в аудитори з метрології (далі - вимоги) встановлюються згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5. Заявка на атестацію (далі - заявка) (додаток 2) подається до Мінекономрозвитку кандидатом в аудитори з метрології, кандидатура якого надана підприємством, установою чи організацією, або аудитором з метрології за власним бажанням.

До заявки додаються такі документи:

копія диплома про вищу освіту;

інформаційна картка кандидата в аудитори з метрології/аудитора з метрології на виконання робіт з уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (далі - інформаційна картка), за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку;

копія документа про підвищення кваліфікації;

копія документа, що підтверджує володіння іноземною мовою (у разі наявності);

фотокартка розміром 3 х 4 см.

6. Атестацію кандидатів в аудитори з метрології та аудиторів з метрології здійснює Мінекономрозвитку.

7. Мінекономрозвитку протягом 15 робочих днів з дня отримання заявки та документів, що додаються до неї, розглядає заявку та перевіряє подані документи. У разі подання неповного пакета документів (його невідповідності переліку згідно з пунктом 5 цього розділу) або недостовірних чи неповних відомостей, що містяться в документах, поданих разом із заявкою, Мінекономрозвитку залишає їх без розгляду, про що письмово повідомляє кандидата в аудитори з метрології/аудитора з метрології із зазначенням підстави залишення заявки без розгляду та повертає пакет документів.

II. Порядок утворення атестаційної комісії та її повноваження

1. Для проведення атестації кандидатів в аудитори з метрології та аудиторів з метрології Мінекономрозвитку утворюється комісія з атестації кандидатів в аудитори з метрології та аудиторів з метрології (далі - атестаційна комісія).

Атестаційна комісія є постійним консультативно-дорадчим органом Мінекономрозвитку.

2. Атестаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Порядком.

3. Основними завданнями атестаційної комісії є:

визначення рівня професійної підготовки кандидатів в аудитори з метрології та аудиторів з метрології для виконання робіт з уповноваження та надання рекомендацій щодо атестації кандидатів в аудитори з метрології та аудиторів з метрології або відмови в атестації;

розгляд документів щодо неналежного виконання обов'язків аудитором з метрології.

4. Атестаційна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює розгляд документів, поданих кандидатами в аудитори з метрології та аудиторами з метрології;

проводить перевірку компетентності кандидата в аудитори з метрології та аудитора з метрології шляхом тестування та співбесіди;

здійснює розгляд документів щодо неналежного виконання обов'язків аудитором з метрології за результатами перевірки наукових метрологічних центрів, державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять метрологічну діяльність, та повірочних лабораторій з метою їх уповноваження, одержаних від комісії, яка проводила перевірку, якщо під час проведення перевірки було встановлено невідповідність критеріям уповноваження та про це не було зазначено у висновку аудитора з метрології.

У разі якщо на засіданні атестаційної комісії розглядається питання щодо неналежного виконання обов'язків аудитором з метрології, секретар атестаційної комісії в письмовій формі запрошує аудитора з метрології на засідання атестаційної комісії. У запрошенні зазначаються дата, місце та час засідання. Запрошення надсилається не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати засідання.

У разі якщо аудитор з метрології не з'явився на засідання атестаційної комісії без поважних причин (відрядження, лікарняний, відпустка, смерть родича, весілля тощо) або без повідомлення про такі причини, атестаційна комісія розглядає надані матеріали без його участі.

У разі повідомлення аудитором з метрології секретаря атестаційної комісії про неможливість участі в засіданні з поважних причин (з подальшим підтвердженням відповідним документом) розгляд наданих матеріалів переноситься на наступне засідання.

5. Організаційною формою роботи атестаційної комісії є засідання.

Засідання атестаційної комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні атестаційної комісії забезпечує секретар.

Засідання атестаційної комісії проводяться в разі надходження відповідних документів, але не рідше ніж один раз на півроку.

Про місце, дату і час засідання члени атестаційної комісії повинні бути поінформовані в письмовій формі не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня його проведення.

За результатами засідання складається протокол, який підписують головуючий на засіданні, члени атестаційної комісії та секретар.

6. Склад атестаційної комісії у кількості не менше ніж 13 осіб затверджується наказом Мінекономрозвитку.

До складу атестаційної комісії входять представники Мінекономрозвитку, національної метрологічної служби, які виконують роботи, пов’язані із забезпеченням єдності вимірювань, громадських об’єднань та професійних спілок.

7. Голова атестаційної комісії, а в разі його відсутності - заступник голови:

здійснює керівництво діяльністю атестаційної комісії;

затверджує перелік питань для проведення тестування кандидатів в аудитори з метрології та аудиторів з метрології, що формується секретарем атестаційної комісії за пропозиціями наукових метрологічних центрів та розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку;

визначає та затверджує порядок денний засідань атестаційної комісії.

8. Секретар атестаційної комісії:

скликає за дорученням голови, а в разі його відсутності - заступника голови засідання атестаційної комісії;

не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення засідання надсилає членам атестаційної комісії документи, що розглядатимуться на засіданні;

забезпечує організаційну діяльність атестаційної комісії, у тому числі щодо підготовки порядку денного засідань;

за дорученням голови атестаційної комісії, а в разі його відсутності - заступника голови виконує інші завдання щодо забезпечення роботи атестаційної комісії.

9. Члени атестаційної комісії зобов’язані:

вивчати матеріали, подані на розгляд атестаційної комісії;

брати участь у голосуванні з питань, що внесені на розгляд атестаційної комісії.

10. З метою усунення проявів корупції член атестаційної комісії повинен заявити про самовідвід чи підлягає відводу в разі, якщо він перебував або перебуває у службовій чи іншій залежності від кандидата в аудитори з метрології або аудитора з метрології або за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості члена атестаційної комісії.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим, заявленим атестаційній комісії в письмовій формі та має бути розглянутий на початку її засідання.

Рішення про відвід (самовідвід) члена атестаційної комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні (член атестаційної комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід), не бере участі у голосуванні).

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи та прийняття рішення здійснюються без участі члена атестаційної комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

11. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

III. Порядок прийняття рішення щодо атестації або відмови в атестації кандидата в аудитори з метрології та аудитора з метрології

1. Атестаційна комісія здійснює оцінювання результатів тестування кандидатів в аудитори з метрології та аудиторів з метрології за такою шкалою:

відмінно - від 85 до 100 відсотків;

добре - від 70 до 84 відсотків;

задовільно - від 55 до 69 відсотків;

незадовільно - менше ніж 55 відсотків.

Кандидати в аудитори з метрології та аудитори з метрології, які за результатами тестування отримали 55 відсотків та більше, вважаються такими, що пройшли тестування.

Кандидати в аудитори з метрології та аудитори з метрології, які за результатами тестування отримали менше ніж 55 відсотків, вважаються такими, що не пройшли тестування.

Результати тестування вносяться до протоколу засідання атестаційної комісії.

Кандидати в аудитори з метрології та аудитори з метрології ознайомлюються з результатами тестування в день його проведення.

Кандидати в аудитори з метрології та аудитори з метрології, які не пройшли тестування, до проходження співбесіди не допускаються.

Атестаційна комісія за результатами тестування надає рекомендації щодо відмови в атестації кандидатам в аудитори з метрології та аудиторам з метрології, які не пройшли тестування.

2. Співбесіда проводиться атестаційною комісією з метою встановлення відповідності кандидатів в аудитори з метрології та аудиторів з метрології вимогам.

Співбесіда проводиться відразу після ознайомлення кандидатів в аудитори з метрології та аудиторів з метрології з результатами тестування.

3. За результатами розгляду документів, тестування та співбесіди атестаційна комісія надає рекомендації, що приймаються відкритим голосуванням і вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина членів атестаційної комісії, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні атестаційної комісії є вирішальним.

4. Рекомендації атестаційної комісії щодо атестації або відмови в атестації аудиторів з метрології через неналежне виконання обов’язків аудитором з метрології зазначаються в протоколі засідання. Кожний член атестаційної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

Протоколи та документи щодо атестації кандидатів в аудитори з метрології та аудиторів з метрології зберігаються в установленому законодавством порядку.

Рекомендації атестаційної комісії реалізуються шляхом видання наказу Мінекономрозвитку.

5. Перелік атестованих аудиторів з метрології розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку та актуалізується на підставі відповідного наказу Мінекономрозвитку.

6. У разі видання наказу Мінекономрозвитку про відмову в атестації кандидат в аудитори з метрології має право повторно пройти атестацію, але не раніше ніж через три місяці.

IV. Звітування аудиторів з метрології

Аудитори з метрології щороку до 15 січня року, наступного за звітним, подають до Мінекономрозвитку звіт про діяльність аудитора з метрології (далі - звіт) за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку та інформацію про зміну даних, що містяться в інформаційній картці.

V. Порядок проведення атестації аудиторів з метрології

1. Аудитори з метрології проходять атестацію кожні п’ять років.

2. За три місяці до проведення атестації аудитор з метрології подає до Мінекономрозвитку заявку та звіт. Документи, зазначені в пункті 5 розділу I цього Порядку, до заявки не додаються, крім копії документа про підвищення кваліфікації, який засвідчує, що аудитор з метрології пройшов підвищення кваліфікації не пізніше ніж за півроку до проведення атестації.

3. Мінекономрозвитку протягом 15 робочих днів розглядає заявку, аналізує звіт за попередній період, перевіряє достовірність інформації, що міститься в них. У разі подання неповного пакета документів або недостовірних чи неповних відомостей, що містяться в документах, поданих разом із заявкою, Мінекономрозвитку залишає документи без розгляду, про що письмово повідомляє аудитора з метрології із зазначенням підстави залишення заявки без розгляду та повертає пакет документів.

4. У разі видання наказу Мінекономрозвитку про відмову в атестації аудитор з метрології має право повторно пройти атестацію, але не раніше ніж через три місяці.

VI. Оскарження рішень

Рішення Мінекономрозвитку може бути оскаржено в судовому порядку.

Заступник директора
департаменту технічного
регулюванняО.П. ГіленкоДодаток 1
до Порядку атестації аудиторів
з метрології
(пункт 4 розділу I)

ВИМОГИ
до кандидатів в аудитори з метрології

№ з/п

Вимога

Зміст вимоги

1

2

3

1

Освіта

Вища освіта за технічною галуззю знань (метрологія, вимірювальна техніка, інформаційно-вимірювальні технології), здобута у вищому навчальному закладі III-IV рівнів акредитації

2

Загальний досвід роботи у сфері метрології,

Загальний досвід роботи в галузі метрології не менше ніж сім років,


у тому числі досвід роботи у сфері уповноваження

у тому числі стаж роботи щодо проведення повірки або калібрування засобів вимірювальної техніки не менше ніж п’ять років

3

Теоретична та практична підготовка

Підвищення кваліфікації в наукових метрологічних центрах за темою "Підготовка кандидатів в аудитори з метрології" і наявність документа відповідно до частини дев’ятої статті 47 Закону України "Про освіту" (копія документа про підвищення кваліфікації)

4

Загальні знання та вміння

1. Організація та проведення перевірок з уповноваження, а саме:
знання критеріїв уповноваження та вміння перевіряти відповідність підприємств та організацій, що уповноважуються (уповноважені), цим критеріям;
аналіз документів, що подаються заявником для уповноваження;
збір інформації шляхом опитування, спостереження, аналізування документів, протоколів і даних;
перевірка об'єктивності зібраної інформації;
складання звіту про виконану роботу та підготовка документів за результатами перевірки;
забезпечення конфіденційності інформації та її захисту.
2. Знання вимог до системи якості законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.
3. Знання організаційних аспектів, а саме:
процедури повірки засобів вимірювальної техніки;
правильності вибору та застосування еталонів;
складання протоколів та оформлення результатів повірки.
Аудитор з метрології повинен знати та застосовувати у своїй діяльності:
законодавство України у сфері метрології та метрологічної діяльності;
критерії уповноваження, порядок уповноваження та проведення моніторингу відповідності уповноважених організацій вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність";
міжнародні та європейські вимоги у сфері метрології, у тому числі положення міжнародних документів законодавчо регульованої метрології

5

Спеціальні знання

Визначення характеристик похибок та оцінки невизначеності вимірювань.
Процедура проведення звірення еталонів.
Метрологічна простежуваність.
Методи здійснення аудиту систем управління якістю


Додаток 2
до Порядку атестації аудиторів
з метрології
(пункт 5 розділу I)

ЗАЯВКА
на атестацію


Додаток 3
до Порядку атестації аудиторів
з метрології
(пункт 5 розділу I)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
кандидата в аудитори з метрології/аудитора з метрології на виконання робіт з уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації


Додаток 4
до Порядку атестації аудиторів
з метрології
(розділ IV)

ЗВІТ
про діяльність аудитора з метрологіївгору