Документ z1254-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.11.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2018  № 833


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2018 р.
за № 1254/32706

Про затвердження Інструкції з організації та проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними в Національній гвардії України

Відповідно до статті 29, пункту 3 глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», розділу ХІІІ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, та з метою визначення порядку проведення навчальних зборів з практичним призовом військовозобов’язаних у військових частинах Національної гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації та проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними в Національній гвардії України, що додається.

2. Командувачеві Національної гвардії України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр оборони України
генерал армії України
С. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
16 жовтня 2018 року № 833


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2018 р.
за № 1254/32706

ІНСТРУКЦІЯ
з організації та проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними в Національній гвардії України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації, планування та проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними, крім резервістів, обов’язки посадових осіб Національної гвардії України (далі - НГУ) з організації і проведення навчальних зборів та порядок контролю.

2. Проведення навчальних зборів у НГУ організовується та здійснюється відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у межах бюджетних асигнувань на оборону.

3. Тривалість навчальних зборів, місце і час їх проведення, склад військовозобов’язаних визначаються Головним управлінням НГУ за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України на підставі пропозицій структурних підрозділів Головного управління НГУ, органів військового управління оперативно-територіальних об’єднань НГУ (далі - органи військового управління) та військових частин, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань НГУ.

4. Навчальні збори за метою проведення поділяються на:

навчальні збори призначеного складу - підготовка військовозобов’язаних за відповідними спеціальностями і посадами в складі підрозділів, військових частин, до яких вони призначені за мобілізаційним планом;

навчальні збори з підготовки фахівців дефіцитних для НГУ спеціальностей - підвищення рівня підготовки військовозобов’язаних з найбільш дефіцитних для НГУ спеціальностей, яких не вистачає в районах комплектування військових частин;

перевірочні збори - перевірка системи оповіщення, збору і приймання мобілізаційних ресурсів відповідно до встановлених планами строків.

5. Військовозобов’язані звільняються від проходження зборів відповідно до статті 30 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

II. Планування навчальних зборів

1. Загальне планування навчальних зборів у НГУ здійснюється Головним управлінням НГУ на підставі пропозицій органів військового управління та військових частин, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань НГУ.

2. Планування навчальних зборів проводиться в поточному році, який передує року їх проведення, та здійснюється у два етапи.

3. На першому етапі планування навчальних зборів на підставі пропозицій органів військового управління та військових частин, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань, визначається потреба в коштах державного бюджету на відповідний рік.

Ліміти залучення військовозобов’язаних до навчальних зборів (крім перевірочних зборів) наступного року визначаються Головним управлінням НГУ за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України і доводяться до органів військового управління та військових частин, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань.

Ліміти залучення військовозобов’язаних до перевірочних зборів наступного року визначаються структурними підрозділами Головного управління НГУ і попередньо погоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил України.

4. На другому етапі планування навчальних зборів на підставі пропозицій органів військового управління та військових частин, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань, мобілізаційний підрозділ Головного управління НГУ розробляє план проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними Національної гвардії України на наступний рік (далі - план) згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, який затверджується командувачем Національної гвардії України та погоджується з Генеральним штабом Збройних Сил України.

Під час розроблення плану перелік військово-облікових спеціальностей визначається тільки для навчальних зборів з підготовки фахівців дефіцитних для НГУ спеціальностей.

Витяги з плану проведення навчальних зборів доводять:

Головне управління НГУ - до військових частин, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань, а також до відповідних органів військового управління НГУ не пізніше ніж за один місяць до початку навчального року, які доводять їх до підпорядкованих військових частин;

Генеральний штаб Збройних Сил України - до відповідних органів військового управління Збройних Сил України, які доводять їх до військових комісаріатів.

План проведення навчальних зборів переглядається з урахуванням обсягу бюджетних асигнувань на оборону.

Головне управління НГУ вносить зміни до плану проведення навчальних зборів, погоджує їх з Генеральним штабом Збройних Сил України, у десятиденний строк доводить зазначені зміни до відповідних органів військового управління та військових частин, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань.

5. Планування навчальних зборів (крім перевірочних зборів) в органах військового управління здійснюється у два етапи.

6. Органи військового управління на першому етапі планування навчальних зборів призначеного складу на підставі пропозицій, наданих підпорядкованими військовими частинами, визначають кількість військовозобов’язаних, заплановану для залучення до навчальних зборів наступного року, обраховують потребу в коштах та надають до 10 березня поточного року до Головного управління НГУ (через мобілізаційний підрозділ Головного управління НГУ) відомість про кількість військовозобов’язаних, заплановану для залучення до навчальних зборів у підпорядкованих військових частинах (далі - відомість) згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

Строки подання до органів військового управління підпорядкованими військовими частинами пропозицій встановлюються керівниками органів військового управління.

Військові частини, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань, розрахунок потреби в коштах надають безпосередньо до Головного управління НГУ (через мобілізаційний підрозділ Головного управління НГУ).

Пропозиції щодо проведення навчальних зборів з підготовки фахівців дефіцитних для НГУ спеціальностей відпрацьовуються органами військового управління та військовими частинами, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань, на основі аналізу відомостей про спеціалістів, що визначають бойову здатність військових частин, та подаються до мобілізаційного підрозділу Головного управління НГУ.

7. На другому етапі на підставі лімітів залучення військовозобов’язаних на навчальні збори в наступному році, визначених Головним управлінням НГУ, попередніх розрахунків потреби в коштах на їх проведення і пропозицій підпорядкованих військових частин органи військового управління та військові частини, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань, розробляють і подають до Головного управління НГУ до 20 червня пропозиції щодо проведення навчальних зборів з практичним призовом військовозобов’язаних наступного року (далі - пропозиції) згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

Строки подання пропозицій до органів військового управління підпорядкованими військовими частинами встановлюються керівниками органів військового управління. Перелік військово-облікових спеціальностей визначається тільки для навчальних зборів з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей.

У разі зміни лімітів залучення військовозобов’язаних на навчальні збори разом з пропозиціями подається уточнена відомість.

8. Основними вихідними даними для надання пропозицій є відомості про:

спеціалістів, що визначають бойову здатність військових частин (установ), яких не вистачає в районах комплектування;

військовозобов’язаних, призначених до військових частин (установ) за мобілізаційним планом;

військовозобов’язаних, рівень підготовки яких не відповідає визначеним військово-обліковим спеціальностям;

потребу в накопиченні ресурсів офіцерського складу запасу з перекриттям чисельності офіцерського складу за штатами воєнного часу;

наявність і стан навчальної матеріально-технічної бази, казарменого фонду;

заходи оперативної, бойової підготовки та мобілізаційної підготовки військ (сил), командно-штабних (мобілізаційних), тактичних (тактико-спеціальних) навчань наступного року.

III. Проведення навчальних зборів

1. Проведення навчальних зборів планується одночасно з проведенням заходів оперативної, бойової та мобілізаційної підготовки НГУ.

2. Районні (міські) військові комісаріати здійснюють вивчення, відбір військовозобов’язаних для проходження навчальних зборів та їх оповіщення.

3. Військовозобов’язані, які призиваються на навчальні збори, підлягають медичному огляду, що проводиться відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800.

За результатами медичного огляду в особові справи офіцерів запасу вкладають оновлені картки медичного огляду відповідних військово-лікарських комісій, а в списках військовозобов’язаних, направлених на навчальні збори до військової частини (далі - списки військовозобов’язаних), які складаються в трьох примірниках за формою, наведеною в додатку 3 до Інструкції з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 11 листопада 2009 року № 560, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2009 року за № 1162/17178 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 05 квітня 2013 року № 245), роблять відповідні записи про результати медичного огляду.

4. Особові справи офіцерів запасу, призваних на навчальні збори, пересилаються поштою не пізніше ніж за два тижні до початку проведення навчальних зборів або доставляються старшим команди в законвертованому вигляді до військової частини разом зі списками військовозобов’язаних.

На військовозобов’язаних, призваних на навчальні збори, військові комісаріати подають командирам військових частин перші примірники списків військовозобов’язаних, другі примірники списків військовозобов’язаних з відміткою про їх приймання командир військової частини вручає старшому команди від військового комісаріату під особистий підпис, треті примірники списків залишаються у військовому комісаріаті.

Список військовозобов’язаних є підставою для видання наказу командира військової частини про зарахування військовозобов’язаних на всі види забезпечення у військовій частині.

5. Перевезення військовозобов’язаних до місця проведення навчальних зборів та у зворотному напрямку здійснюється залізничним, морським, річковим або автомобільним транспортом.

Команди військовозобов’язаних під час проїзду залізничним транспортом перевозяться пасажирськими потягами або військовими ешелонами.

Заявки на перевезення військовозобов’язаних з місця проведення навчальних зборів до військових комісаріатів подаються військовими частинами НГУ до відділів військових та спеціальних перевезень НГУ за місцем дислокації. Заявки подаються не пізніше ніж за 45 діб до дати відправлення.

Начальником військового ешелону (команди) обов’язково призначається офіцер. Інші посадові особи військового ешелону призначаються відповідно до вимог розділу 12 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

6. Військовозобов’язані, які призиваються на навчальні збори на військові посади, що передбачають доступ до державної таємниці, повинні мати допуск до державної таємниці за відповідною формою. Військовозобов’язаних, що не мають допусків до державної таємниці, призначати на військові посади, перебування на яких передбачає наявність допуску до державної таємниці, забороняється.

7. Призов і відправка військовозобов’язаних на навчальні збори призначеного складу здійснюються військовими комісаріатами, а їх прийом та організація підготовки - військовими частинами.

Приймання військовозобов’язаних, призваних на навчальні збори, від представників військових комісаріатів здійснюється в пунктах зустрічі військових частин або збірних пунктах військових комісаріатів за узгодженням між командирами військових частин та військовими комісарами.

Відшкодування витрат військових комісаріатів з перевезення військовозобов’язаних до місць проведення навчальних зборів та у зворотному напрямку (крім військовозобов’язаних, які прибули на навчальні збори до військової частини самостійно) здійснюється на підставі договорів між військовими частинами НГУ та обласними (Київським міським) військовими комісаріатами.

8. На навчальні збори призначеного за мобілізаційним планом особового складу призиваються військовозобов’язані, призначені для комплектування (доукомплектування) в особливий період органів військового управління, військових частин НГУ, та військовозобов’язані, призначені до резерву цих команд.

9. Приймання військовозобов’язаних, призваних на навчальні (перевірочні) збори, у військових частинах здійснюється в пунктах прийому особового складу за списками військовозобов’язаних, складеними військовими комісаріатами.

Особисті речі військовозобов’язаних зберігаються в підрозділах, де вони проходять навчальні збори. Прийняття особистих речей на зберігання здійснюється відповідно до абзацу першого пункту 2 глави 3 розділу ІІІ Інструкції з організації речового забезпечення в Національній гвардії України в мирний час та особливий період, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 червня 2017 року № 475, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 року за № 797/30665.

Після закінчення приймання військовозобов’язаних до військової частини (протягом однієї доби) видається наказ командира (начальника) військової частини про прибуття військовозобов’язаних на збори, про що в документах військового обліку військовозобов’язаних робляться відповідні записи.

Призвані на навчальні збори військовозобов’язані, які раніше не складали Військової присяги на вірність Українському народові, не пізніше ніж протягом п’яти днів після прибуття до військової частини складають Військову присягу на вірність Українському народові, про що у військових квитках (тимчасових посвідченнях) та інших військово-облікових документах військовозобов’язаних робляться відповідні відмітки.

10. Внутрішня служба на навчальних зборах здійснюється відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

Розміщення військовозобов’язаних на період проведення навчальних зборів здійснюється в пунктах постійної дислокації військових частин або навчальних центрах військових частин.

Звільнення військовозобов’язаних, призваних на навчальні збори, із розташування військової частини проводить командир військової частини відповідно до вимог статей 216-220 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

11. У разі переведення (повного або часткового) військових частин на організацію і штати воєнного часу під час проведення навчальних зборів використання дійсних найменувань військових частин забороняється. У цей період військові частини в документах і в листуванні іменуються лише за умовними найменуваннями, а новосформовані військові частини - за умовними найменуваннями мирного часу військових частин-формувачів з привласненням їм відповідної літери.

Військовозобов’язані, призвані на навчальні збори, продовжують перебувати на зборах до особливого розпорядження відповідних органів військового управління.

12. У разі переведення військових частин на організацію і штати воєнного часу під час проведення навчальних зборів (крім навчальних зборів з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей) призов військовозобов’язаних, призначених під час мобілізації на військові посади, укомплектовані особовим складом, не проводиться.

13. Підготовка військовозобов’язаних, призваних на навчальні збори, здійснюється на штатному озброєнні та військовій техніці військових частин за програмами проведення навчальних зборів, що розробляються органами військового управління та затверджуються їх керівниками.

14. До перевірки якості проведення занять і надання необхідної допомоги командирам (начальникам), що проводять навчальні збори, можуть залучатися фахівці з інших військових частин за рішенням відповідних старших командирів (начальників).

15. Військовозобов’язаним, які пройшли навчальні збори та успішно склали заліки, присвоюються чергові військові звання, про що робляться записи у військово-облікових документах.

16. Військовозобов’язані, призвані на навчальні збори до військових частин, зараховуються на грошове, речове, продовольче та медичне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

17. Підготовка військовозобов’язаних на навчальних зборах призначеного складу проводиться на військових посадах воєнного часу в складі штатних підрозділів військових частин та здійснюється за програмами навчальних зборів призначеного складу, розробленими відповідними органами військового управління.

Під час розроблення програм підготовки військовозобов’язаних заняття плануються із розрахунку шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем та з додержанням загального розпорядку дня, установленого у військовій частині.

18. Розподіл військовозобов’язаних здійснюється за штатними підрозділами, для укомплектування яких вони призначені.

Облік військовозобов’язаних у підрозділах ведеться відповідно до глави 1 розділу ІІ Інструкції з організації обліку особового складу Національної гвардії України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 січня 2017 року № 73, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2017 року за № 248/30116.

19. Під час проведення навчальних зборів 100 % навчального часу використовується для вдосконалення військових і спеціальних знань військовозобов’язаних та повного виконання програм навчальних зборів призначеного складу.

20. На навчальні збори з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей призиваються військовозобов’язані першого розряду запасу із залишків вільних ресурсів комплектуючих військових комісаріатів.

Підготовка військовозобов’язаних проводиться на військових посадах воєнного часу в складі зведених підрозділів військових частин та здійснюється за програмами навчальних зборів з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей, розробленими відповідними органами військового управління.

21. Для проведення заліків наказом командира військової частини із числа найбільш підготовлених і досвідчених офіцерів створюються спеціальні комісії.

22. Перевірочні збори у військових частинах проводяться за наявності асигнувань на зазначені цілі, обсяги яких після погодження із бухгалтерською службою Головного управління НГУ затверджуються командувачем Національної гвардії України та доводяться до військових частин мобілізаційним підрозділом Головного управління НГУ.

23. На перевірочні збори призиваються військовозобов’язані, призначені для комплектування визначених органів військового управління, військових частин, або призначені до резерву відповідних команд, або за військово-обліковою спеціальністю. Зазначені особи можуть бути призначені для укомплектування визначених військових частин до штатів воєнного часу.

24. Військовозобов’язані, призвані на перевірочні збори, виконують функціональні завдання у складі підрозділів військових частин відповідно до плану перевірки.

25. Призов і відправка військовозобов’язаних на перевірочні збори здійснюються військовими комісаріатами, а їх приймання та організація підготовки - військовими частинами.

Приймання військовозобов’язаних, призваних на перевірочні збори, від представників військових комісаріатів здійснюється в пунктах зустрічі військових частин.

26. Відшкодування витрат військових комісаріатів з перевезення військовозобов’язаних до місць проведення перевірочних зборів та у зворотному напрямку здійснюється відповідно до пункту 7 цього розділу.

IV. Обов’язки посадових осіб НГУ з організації контролю та проведення навчальних зборів

1. Контроль за проведенням навчальних зборів з військовозобов’язаними здійснюється керівниками органів військового управління і командирами військових частин, для чого складається план перевірки організації та проведення навчальних зборів.

2. Основною формою контролю за проведенням навчальних зборів є практична робота посадових осіб у підпорядкованих військових частинах і підрозділах з перевірки організації та ефективності проведення навчальних зборів.

3. Планами перевірки організації та проведення навчальних зборів мають передбачатися перевірки готовності військових частин до проведення навчальних зборів, у тому числі навчальної матеріально-технічної бази, а також перевірки ефективності навчального процесу під час проведення навчальних зборів.

4. Навчальні збори починаються після доповіді командирів військових частин про готовність до проведення навчальних (перевірочних) зборів та отримання дозволу на їх проведення від старших командирів (начальників).

Посадові особи, що здійснювали контроль за проведенням навчальних зборів, за підсумками перевірок доповідають старшим командирам (начальникам).

5. Керівництво навчальним процесом з підготовки військовозобов’язаних на навчальних зборах покладається на керівників органів військового управління, що мають у підпорядкуванні військові частини, а також на управління (відділення, групи) бойової та спеціальної підготовки відповідних органів військового управління, які відповідають за:

розроблення та забезпечення військових частин програмами проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними, заліковими білетами (тестами) для проведення контрольних занять;

своєчасну підготовку навчальної матеріально-технічної бази для проведення навчальних зборів;

організацію бойової та спеціальної підготовки військовозобов’язаних, бойового злагодження підрозділів і військових частин під час проведення навчальних зборів;

узагальнення й поширення передового досвіду підготовки військовозобов’язаних на навчальних зборах.

6. Керівники органів військового управління, які мають у підпорядкуванні військові частини, забезпечують повне та якісне виконання планів проведення навчальних зборів, підготовку пропозицій з удосконалення організації і порядку проведення навчальних зборів, а саме:

перевіряють готовність військових частин до проведення навчальних зборів, приймають рішення стосовно їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

надають методичну допомогу командирам військових частин в організації підготовки і проведення навчальних зборів, у підготовці керівників занять, проведенні показових та інструкторсько-методичних занять з найбільш складних питань, що відпрацьовуються під час навчальних зборів;

розробляють пропозиції з удосконалення навчальних програм підготовки військовозобов’язаних на навчальних зборах.

7. Командири військових частин забезпечують:

організацію приймання військовозобов’язаних на навчальні збори;

доведення до призваних на навчальні збори військовозобов’язаних вимог законодавства України про державну таємницю, поводження з матеріальними носіями секретної інформації, поводження з озброєнням і військовою технікою, порядку ведення особистого листування, вимог заходів безпеки;

організацію всебічного забезпечення військовозобов’язаних;

матеріальне та технічне забезпечення навчальних зборів;

організацію проведення занять;

якісну підготовку військовозобов’язаних;

повноту та якість проведення заходів бойового злагодження підрозділів і військових частин;

збереження військової техніки, озброєння та інших матеріальних засобів;

своєчасне надання інформації до військових комісаріатів про військові посади, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

8. Командири військових частин:

1) не пізніше ніж за три місяці до початку навчальних зборів:

організовують взаємодію з військовими комісаріатами щодо порядку відправлення військовозобов’язаних на навчальні збори та забезпечення тих, кому визначено посадою, допусками до державної таємниці;

направляють до обласних військових комісаріатів заявки на призов військовозобов’язаних на навчальні збори;

2) не пізніше ніж за місяць до початку навчальних зборів:

розробляють та затверджують план проведення навчальних зборів із розрахунком годин і визначенням тем за предметами навчання на кожен тиждень, розрахунками витрат моторесурсів, боєприпасів, інших матеріально-технічних засобів;

визначають потребу в коштах на проведення спланованих заходів, подають заявки до бухгалтерських служб за підпорядкованістю;

видають наказ про підготовку і проведення навчальних зборів;

3) за тиждень до початку навчальних зборів:

затверджують розклад занять на перший тиждень зборів, методичні розробки, плани і конспекти занять;

розробляють та погоджують із комплектуючими військовими комісаріатами графік, маршрут і спосіб перевезення військовозобов’язаних на навчальні збори до військової частини;

розробляють відомість контролю за станом приймання військовозобов’язаних на збори;

створюють спеціальну комісію для перевірки засвоєння викладеного матеріалу під час проведення навчальних зборів з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей;

4) не пізніше ніж за три дні до початку навчальних зборів:

проводять інструкторсько-методичне заняття з особовим складом адміністрації навчальних зборів;

виділяють необхідну кількість озброєння, військової техніки і забезпечують готовність навчальної матеріально-технічної бази до проведення занять з військовозобов’язаними, призваними на навчальні збори;

перевіряють готовність пункту прийому особового складу до приймання, екіпірування, розміщення військовозобов’язаних, а також організацію харчування, медичного та лазне-прального забезпечення;

5) під час проведення навчальних зборів організовують:

приймання, екіпірування, розміщення, харчування та зберігання особистих речей військовозобов’язаних, які прибули на збори;

прибуття військовозобов’язаних на збори до військової частини та їх облік;

навчальний процес;

складання Військової присяги на вірність Українському народові військовозобов’язаними, які раніше її не складали, не пізніше ніж протягом п’яти днів після прибуття до військової частини з відміткою про це у військових квитках (посвідченнях особи) та інших військово-облікових документах військовозобов’язаних;

складання заліків із засвоєння програмного матеріалу військовозобов’язаними, що пройшли навчальні збори з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей;

складання на офіцерів запасу, які пройшли навчальні збори за військово-обліковими спеціальностями, службових характеристик, у яких відображаються оцінка засвоєння програми навчальних зборів, ставлення до вивчення військово-облікової спеціальності, моральні і ділові якості, військова посада, на яку може бути призначений військовозобов’язаний під час мобілізації, яке озброєння і військову техніку він вивчав, військово-облікову спеціальність (якщо військовозобов’язаний проходив перепідготовку за новою військово-обліковою спеціальністю);

внесення відповідних записів про проходження навчальних зборів до військово-облікових документів військовозобов’язаних із зазначенням тривалості і виду навчальних зборів та засвідченням їх підписом, скріпленим гербовою печаткою військової частини;

видання наказу про зняття військовозобов’язаних із забезпечення після їх вибуття зі зборів на підставі рапорту керівника зборів;

видачу особистих речей військовозобов’язаним;

проведення в урочистій обстановці організованої відправки військовозобов’язаних з військової частини;

виплату грошового забезпечення;

6) після закінчення навчальних зборів організовують:

складання на сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу, що отримали необхідну підготовку на відповідних військових посадах (незалежно від тривалості навчальних зборів), списків із зазначенням у них виду й тривалості навчальних зборів, номерів (кодів) військово-облікових спеціальностей і кодів військових посад, виду озброєння та військової техніки, дати складання Військової присяги на вірність Українському народові (на тих військовозобов’язаних, які її склали за час проходження навчальних зборів);

перевірку наявності матеріальних носіїв секретної інформації, озброєння та військової техніки, окремих вузлів, блоків і деталей до них, що використовувалися на навчальних зборах;

постановку озброєння і військової техніки на зберігання і закладення в непорушний запас матеріальних засобів замість витрачених у період проведення навчальних зборів;

пересилання особових справ і характеристик на офіцерів запасу та списків сержантів, старшин, солдатів запасу, що пройшли навчальні збори, у 10-денний строк із дня закінчення навчальних зборів до військових комісаріатів за місцем їх військового обліку;

виплату середнього заробітку за основним місцем роботи військовозобов’язаним, призваним на збори, а також відшкодування їм витрат на проїзд до місця проведення навчальних зборів та у зворотному напрямку відповідно до Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Національної гвардії України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 липня 2015 року № 856, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 року за № 916/2736;

7) після завершення проведення навчальних зборів призначеного складу внести відповідні зміни до планувальних документів із комплектування військової частини особовим складом.

Т.в.о. начальника
Управління взаємодії
з Національною гвардією
України
В.В. Михайловський


Додаток 1
до Інструкції з організації
та проведення навчальних зборів
з військовозобов’язаними
в Національній гвардії України
(пункт 4 розділу ІІ)

ПЛАН
проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними Національної гвардії УкраїниДодаток 2
до Інструкції з організації
та проведення навчальних зборів
з військовозобов’язаними
в Національній гвардії України
(пункт 6 розділу ІІ)

ВІДОМІСТЬ
про кількість військовозобов’язаних, заплановану для залучення до навчальних зборів у ______________________________________________________
(найменування органу військового управління)
у ________ році

Планується залучити

Комплектуючий військовий комісаріат

Тривалість зборів (діб)

Фінансові розрахунки

витрати на проведення зборів

виплати військовозобов’язаним за час проведення зборів

усього

усього

у тому числі офіцерів запасу

база мобілізаційного розгортання

оплата проїзду

інше

грошове забезпечення

добові

відшкодування середньої заробітної плати

грошове забезпечення

нарахування на фонд грошового забезпечення

середня заробітна плата

нарахування на фонд оплати праці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Збори призначеного складу


2. Збори з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей


Усього за ______ рік


___________________________________________________________________
(посада керівника органу військового управління, військове звання, ініціали, прізвище, підпис)Додаток 3
до Інструкції з організації
та проведення навчальних зборів
з військовозобов’язаними
в Національній гвардії України
(пункт 7 розділу ІІ)

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо проведення навчальних зборів з практичним призовом військовозобов’язаних
у ________________________________________________
(найменування органу військового управління, військової частини)
у ________ році

Дійсне найменування військової частини

Умовне найменування військової частини

Підпорядкованість

Пункт постійної дислокації

Підрозділи, що залучаються

Найменування комплектуючих військових комісаріатів

№ команди

Перелік військово-облікових спеціальностей

Військовозобов'язані

Дата проведення

Посада відповідального за проведення

Посада відповідального за здійснення контролю

усього

у тому числі

офіцери

сержанти

солдати

1. Збори призначеного складу
Разом


2. Збори з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей

Разом


Разом за навчальні збори на __________ рік


__________________________________________________________________
(посада керівника органу військового управління, військове звання, ініціали, прізвище, підпис)вгору