Документ z1252-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.11.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2015  № 980


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2015 р.
за № 1252/27697

Про затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні тваринницькі комплекси

Відповідно до статей 4, 6 і 15 Закону України «Про позашкільну освіту» та підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою створення умов для проведення учнями загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів лабораторних і практичних занять з природознавства, біології, трудового навчання, навчальних практик, науково-дослідницької та природоохоронної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про учнівські навчально-дослідні тваринницькі комплекси, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр

С.М. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти
і науки України
28.09.2015  № 980


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2015 р.
за № 1252/27697

ПОЛОЖЕННЯ
про учнівські навчально-дослідні тваринницькі комплекси

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації діяльності учнівських навчально-дослідних тваринницьких комплексів (далі - НДТК), що створюються у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах (далі - навчальний заклад) з метою проведення учнями (вихованцями) загальноосвітніх навчальних закладів, вихованцями (учнями, слухачами) позашкільних навчальних закладів (далі - учні) лабораторних і практичних занять з природознавства, біології, трудового навчання, навчальних практик, науково-дослідницької та природоохоронної діяльності.

2. Координаційно-методичний супровід роботи НДТК здійснюють позашкільні навчальні заклади еколого-натуралістичного напряму.

ІІ. Вимоги до функціонування НДТК

1. Площа, місце розташування, кількісний та видовий склад тварин, галузева спрямованість НДТК визначаються з урахуванням кількості учнів у навчальному закладі, місцевих умов і стану матеріально-технічного забезпечення навчального закладу.

Необхідним обладнанням та інвентарем НДТК забезпечується навчальним закладом, в якому він діє.

2. НДТК може мати:

експозиційну частину;

навчально-дослідну частину;

відділ лабораторно-селекційної роботи;

промислово-виробничий відділ;

підсобні приміщення.

3. В експозиційній частині НДТК можуть розміщуватися екзотичні та племінні тварини і птахи.

Експозиції можуть бути тематичними чи комплексними, їхній кількісний та видовий склад визначається керівником НДТК з урахуванням місцевих умов і наявності експозиційних майданчиків.

4. Навчально-дослідна частина НДТК може складатися з об'єктів, кількісний і видовий склад яких передбачено навчальними програмами, з предметів природничого циклу, відповідних курсів варіативної частини навчального плану навчального закладу.

5. Відділ лабораторно-селекційної роботи створюється з метою вивчення, спостереження, догляду та розмноження представників тваринного світу за наявності умов для утримання, розмноження та вирощування, збереження тварин, а також необхідної кількості місць для роботи учнів.

6. Промислово-виробничий відділ створюється з метою отримання продукції тваринництва, яку використовують на потреби навчального закладу, в якому діє НДТК.

7. У підсобних приміщеннях НДТК зберігаються корми для тварин, обладнання, інвентар, знаряддя для догляду за тваринами, комплекти робочого одягу та аптечка першої допомоги.

У підсобному приміщенні розміщуються засоби пожежної безпеки.

8. Не допускається використовувати НДТК не за цільовим призначенням, а також утримувати в НДТК тварин і птахів, хворих на інфекційні хвороби.

ІІІ. Керівництво НДТК

1. Завідувач НДТК призначається на посаду та звільняється з посади керівником навчального закладу, в якому діє НДТК.

2. Завідувач НДТК:

складає річний план роботи НДТК;

веде необхідну документацію: особисті картки тварин НДТК за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення, журнал обліку та руху тварин НДТК за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, журнал інструктажу з техніки безпеки;

забезпечує належні умови для проведення роботи учнів в НДТК;

забезпечує виконання річного плану роботи НДТК;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки, а також здійснює нагляд за станом і безпечною експлуатацією обладнання, інвентарю;

відповідає за стан та умови утримання тварин, організацію навчально-виховної роботи з учнями відповідно до правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог;

щомісяця проводить інвентаризацію наявних об’єктів тваринного світу;

звітує перед педагогічною радою навчального закладу про здійснену навчально-виховну і дослідницьку роботу в НДТК;

подає пропозиції керівнику навчального закладу, педагогічній раді щодо удосконалення діяльності НДТК, його матеріально-технічного забезпечення та реалізації отриманої продукції.

3. Оплата праці завідувача НДТК здійснюється відповідно до обсягу навантаження згідно з вимогами статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту».

IV. Зміст та організація діяльності учнів в НДТК

1. Основними напрямами діяльності учнів в НДТК є:

проведення систематичних спостережень за ростом і розвитком тварин;

комплексний догляд за тваринами відповідно до вимог утримання тварин;

заготівля кормів;

проведення дослідницької роботи.

2. Дослідницька та практична робота учнів в НДТК проводиться на основі знань, яких вони набули в процесі вивчення основ наук, з використанням досягнень сучасної науки та практичного досвіду.

Діяльність учнів в НДТК здійснюється під керівництвом учителя, керівника гуртка, групи тощо.

3. Робота учнів в НДТК організовується відповідно до плану роботи НДТК, який є складовою річного плану роботи навчального закладу, в якому діє НДТК.

4. Для роботи в НДТК залучаються учні 2 - 11 класів навчального закладу. Кількість учнів (вихованців) у ланці становить до 5 осіб.

5. Організація роботи учнів в НДТК здійснюється згідно з вимогами Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 року за № 969/6160 (зі змінами).

6. Учні допускаються до роботи у НДТК лише після проведення з ними відповідних інструктажів та перевірки знань згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року відповідно за № 231/10511, № 232/10512 (зі змінами). Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 806/12680 (зі змінами).

7. Згідно з правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу з учнями, які залучаються до проведення дослідницької роботи та догляду за тваринами в НДТК, проводяться заняття, які організовує вчитель біології, керівник гуртка, групи чи іншого творчого об'єднання еколого-натуралістичного напряму.

8. Учні працюють в НДТК лише в денний час, при цьому не допускається робота учнів з отрутохімікатами та хворими тваринами.

9. Керівники гуртків, груп чи іншого творчого об’єднання еколого-натуралістичного напряму і вчителі, які здійснюють керівництво роботою в НДТК, забезпечують дотримання вимог законодавства України про працю, про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, правил пожежної безпеки тощо.

V. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності НДТК

Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності НДТК здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти


В.В. СупрунДодаток 1
до Положення
про учнівські навчально-дослідні
тваринницькі комплекси
(пункт 2 розділу ІІІ)

ОСОБИСТА КАРТКА
каталогу тварин навчально-дослідного тваринницького комплексуДодаток 2
до Положення
про учнівські навчально-дослідні
тваринницькі комплекси
(пункт 2 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
обліку та руху тварин навчально-дослідного тваринницького комплексу
__________________________________________________
(найменування навчального закладу)

Рік 20__

Вид (порода) тварини

Наявність на початок місяця

Надходження

Вибуття

Наявність на кінець місяця

місяць

народилося

прибуло

загинуло

вибулодорослімолодняк
дорослімолодняк
дорослімолодняк

дорослімолодняк
дорослімолодняк
дорослімолодняк


вгору