Документ z1252-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.01.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.11.2009 N 673
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2009 р.
за N 1252/17268

Про затвердження Порядку перевірки знань з ядерної
та радіаційної безпеки у керівників
експлуатуючих організацій, інших підприємств,
діяльність яких пов'язана
з використанням ядерної енергії

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
27.12.2008 N 1162 ( 1162-2008-п ) "Про затвердження
кваліфікаційних вимог до керівників та заступників керівників
органів державного управління у сфері використання ядерної
енергії, поводження з радіоактивними відходами і органів
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки" та з метою
удосконалення процедури проведення перевірки знань норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок перевірки знань з ядерної та
радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих організацій, інших
підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної
енергії, що додається.
2. Експлуатуючим організаціям, іншим підприємствам,
діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії,
незалежно від форм власності забезпечити дотримання цього наказу.
3. Організацію навчання та перевірку знань норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки покласти на
Департамент фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки
життєдіяльності (Іванов П.А.).
4. Організаційне забезпечення роботи комісій з перевірки
знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки
покласти на Господарське управління (Дячук Г.І.).
5. Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та
безпеки життєдіяльності (Іванов П.А.):
5.1. Подати цей наказ до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію в установленому порядку.
5.2. Після державної реєстрації довести цей наказ до відома
експлуатуючих організацій, інших підприємств, діяльність яких
пов'язана з використанням ядерної енергії.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шумкову Н.Ю.
Міністр Ю.Продан
ПОГОДЖЕНО:
Голова Атомпрофспілки В.О.Матов
Заступник Голови Федерації
профспілок України С.Я.Українець
Заступник Голови
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профоб'єднань
для ведення переговорів,
укладення Генеральної угоди
на 2008-2009 роки, здійснення контролю
та забезпечення її виконання Г.В.Осовий
Генеральний директор
Федерації роботодавців України В.Надрага
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.Миколайчук
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду А.П.Дєньгін
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України Г.Г.Філіпчук
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Шандра
Міністр охорони здоров'я
України В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
30.11.2009 N 673
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2009 р.
за N 1252/17268

ПОРЯДОК
перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки
у керівників експлуатуючих організацій,
інших підприємств, діяльність яких пов'язана
з використанням ядерної енергії

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ),
постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1162
( 1162-2008-п ) "Про затвердження кваліфікаційних вимог до
керівників та заступників керівників органів державного управління
у сфері використання ядерної енергії, поводження з радіоактивними
відходами і органів державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки".
1.2. Цей Порядок встановлює процедуру проведення перевірки
знань норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки (далі -
перевірка знань) у керівників експлуатуючих організацій, інших
підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної
енергії (далі - підприємства).
II. Організація роботи постійно діючої комісії
Мінпаливенерго з перевірки знань
2.1. Для проведення перевірки знань у Мінпаливенерго
створюється постійно діюча комісія з перевірки знань (далі -
Комісія) у кількості до 15 осіб.
2.2. Комісію очолює заступник Міністра, який відповідно до
розподілу функціональних обов'язків відповідає за державне
управління у сфері використання ядерної енергії. Голова Комісії має трьох заступників.
2.3. Засідання Комісії проводяться під головуванням голови
або одного із заступників голови Комісії за обов'язковою участю
державного інспектора Держатомрегулювання. У засіданнях Комісії при перевірці знань нормативно-правових
актів, розробка та введення в дію яких належить до компетенції
МОЗ, обов'язкова участь представника МОЗ.
2.4. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні
не менше трьох членів Комісії.
2.5. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів
членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу
голосів голос головуючого на такому засіданні є вирішальним.
2.6. У разі якщо знання керівника підприємства, що проходить
перевірку знань, не відповідають вимогам пункту 4 Критеріїв
успішності перевірки знань нормативно-правових актів з ядерної та
радіаційної безпеки (додаток 1), Комісія може прийняти рішення про
проходження таким керівником перевірки знань із застереженням щодо
необхідності позачергової (додаткової) перевірки його знань через
1 рік.
III. Організація перевірки знань
3.1. Перевірка знань включає первинну; періодичну (чергову);
позачергову (додаткову) види перевірок.
3.2. Первинна перевірка знань проводиться у разі призначення
особи на посаду керівника.
3.3. Періодична (чергова) перевірка знань проводиться не
рідше одного разу на три роки.
3.4. Позачергові (додаткові) перевірки знань керівників
проводяться: 3.4.1. У разі прийняття нових нормативно-правових актів щодо
забезпечення безпеки атомних станцій, правил улаштування та
безпечної експлуатації обладнання і трубопроводів атомних
енергетичних установок, правил ядерної безпеки реакторних
установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском або
внесення змін до таких актів. У разі прийняття інших нових нормативно-правових актів
Держатомрегулювання та МОЗ з ядерної та радіаційної безпеки або
внесення змін до них перевірка знань цих актів поєднується з
періодичною (черговою) перевіркою знань. Така позачергова (додаткова) перевірка знань не змінює
терміну періодичної (чергової) перевірки знань. 3.4.2. На вимогу Держатомрегулювання у випадках: виявлення незадовільних знань керівниками норм та правил з
ядерної і радіаційної безпеки; поновлення на посадах керівників, яких відсторонено від
роботи за поданням Держатомрегулювання. 3.4.3. У випадку, передбаченому пунктом 2.6 цього Порядку.
3.5. Перевірка знань проводиться Комісією шляхом тестування
або/та усного опитування відповідно до Критеріїв успішності
перевірки знань нормативно-правових актів з ядерної та радіаційної
безпеки (додаток 1).
3.6. Перевірці підлягають знання нормативно-правових актів з
ядерної та радіаційної безпеки, включених до переліку норм і
правил з ядерної та радіаційної безпеки (далі - перелік),
складеного та затвердженого на підприємстві відповідно до напрямів
його діяльності, визначених в статуті.
3.7. Для організації періодичної (чергової) перевірки знань
до 1 грудня поточного року підприємства надсилають Мінпаливенерго
заявки для формування графіка перевірки знань на наступний рік. Графік перевірки знань може коригуватися щокварталу, залежно
від надходження до Комісії нових заявок на перевірку знань, у тому
числі щодо первинної перевірки знань.
3.8. Затверджені Мінпаливенерго графіки перевірки знань до 25
грудня поточного року надсилаються підприємствам, що надали
заявки, Держатомрегулюванню та МОЗ. Скориговані згідно з абзацом другим пункту 3.7 цього розділу
графіки перевірки знань надсилаються підприємствам до 5 числа
першого місяця кварталу, в якому буде проведено перевірку знань. Про проведення позачергової (додаткової) перевірки знань
керівник підприємства повідомляється не пізніше ніж за 15 днів до
дня проведення такої перевірки.
3.9. За місяць до проведення перевірки знань, крім
позачергової (додаткової) перевірки, підприємства надсилають до
Мінпаливенерго: лист щодо підтвердження наміру пройти перевірку знань; затверджений керівником підприємства та погоджений
Держатомрегулюванням перелік.
3.10. На підставі наданих документів голова Комісії або за
його дорученням заступник голови Комісії приймає рішення про
можливість та термін проведення перевірки знань, про що
інформуються підприємства. Мінпаливенерго надсилає Держатомрегулюванню та МОЗ
повідомлення про засідання Комісії не пізніше ніж за 5 днів до дня
перевірки з метою визначення представника для участі в роботі
Комісії.
3.11. Результати перевірки знань Комісією оформлюються
відповідним протоколом (додаток 2). До протоколу додається перелік норм та правил, перевірку
знань яких проходив керівник підприємства. Оформлення протоколу за підписами голови та членів Комісії і
державного інспектора Держатомрегулювання та представника МОЗ, які
брали участь у перевірці знань, здійснюється індивідуально для
кожного керівника підприємства, який проходив перевірку знань.
3.12. Керівникам підприємств, які пройшли первинну перевірку
знань, видаються посвідчення (додаток 3) та копія протоколу. Копія протоколу надається також державному інспектору
Держатомрегулювання та представнику МОЗ.
3.13. Керівникам підприємств, які пройшли періодичну
(чергову), позачергову (додаткову) перевірку знань, здійснюється
запис у посвідченні та видається копія протоколу. Копія протоколу надається також державному інспектору
Держатомрегулювання та представнику МОЗ. Записи у посвідченні підписуються головою Комісії та
засвідчуються печаткою Мінпаливенерго.
3.14. Керівникам підприємств, що не пройшли перевірку знань,
видається копія протоколу з рекомендаціями щодо проходження
додаткової перевірки із зазначенням терміну її проведення.
Директор Департаменту фізичного
захисту, пожежної безпеки
та безпеки життєдіяльності П.Іванов

Додаток 1
до Порядку перевірки знань
з ядерної та радіаційної
безпеки у керівників
експлуатуючих організацій,
інших підприємств,
діяльність яких пов'язана
з використанням ядерної
енергії

КРИТЕРІЇ
успішності перевірки знань нормативно-правових актів
з ядерної та радіаційної безпеки

1. Об'єм знань конкретизується до рівня знань окремих
розділів або статей актів законодавства.
2. За кожним з нормативно-правових актів під час перевірки
знань членами Комісії може бути поставлено до 5 питань (залежно
від напряму діяльності та посади, яку обіймає особа, знання якої
перевіряється).
3. Загальна кількість питань не може бути меншою 25 та
перевищувати 45 питань.
4. Перевірка знань вважається пройденою у разі надання
особою, знання якої перевіряється:
4.1 не менше 60% повних правильних відповідей;
4.2 не більше 30% часткових/неповних відповідей;
4.3 не більше 10% незадовільних/відсутніх відповідей.
5. На питання, що стосуються знань основних нормативних
документів: Загальні положення безпеки атомних станцій
( z0056-08 ) (НП 306.2.141-2008); Правила ядерної безпеки
реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під
тиском ( z0512-08 ) (НП 306.2.145-2008); НРБУ-97/Д 2000
(ДНАОП 0.03-3.24-97 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98)); Норми радіаційної
безпеки України ( v0116488-00 ) (НРБУ-97) (ДГН 6.6.1-6.5.001-98) -
незадовільні відповіді не допускаються.

Додаток 2
до Порядку перевірки знань
з ядерної та радіаційної
безпеки у керівників
експлуатуючих організацій,
інших підприємств,
діяльність яких пов'язана
з використанням ядерної
енергії

ПРОТОКОЛ
від _____________ 20 ______ року N ______

засідання комісії з перевірки знань з ядерної та радіаційної
безпеки Міністерства палива та енергетики України
у складі голови _____________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
і членів Комісії ____________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
за участю _______________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з перевірки знань _______________________________________________ _________________________________________________________________
керівників ______________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування експлуатуючої організації, іншого підприємства)
-------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Посада| Освіта, | Вид | Дата |Висновки|Підпис особи| |з/п| ім'я, по| | де і коли| перевірки |попередньої|комісії | яку | | | батькові| | закінчив | знань | перевірки | |перевіряють | | | | |навчальний| (первинна, | знань | | | | | | | заклад | чергова, | | | | | | | | |позачергова)| | | | |---+---------+------+----------+------------+-----------+--------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------+------+----------+------------+-----------+--------+------------| | | | | | | | | | |---+---------+------+----------+------------+-----------+--------+------------| | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
Голова Комісії _______________________________ /________________/
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Члени Комісії _____________________________________/____________/
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________/____________/
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________/____________/
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Представник
Держатомрегулювання ______________________________/_____________/
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Представник МОЗ ______________________________/_____________/
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 3
до Порядку перевірки знань
з ядерної та радіаційної
безпеки у керівників
експлуатуючих організацій,
інших підприємств,
діяльність яких пов'язана
з використанням ядерної
енергії

Обкладинка посвідчення
Державний Герб України
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСВІДЧЕННЯ
Перша сторінка посвідчення

ПОСВІДЧЕННЯ N _______
про перевірку знань з ядерної
та радіаційної безпеки

Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________
По батькові _____________________________________________________
Посада __________________________________________________________
Місце роботи ____________________________________________________
Дата видачі: "____"______________ 20___ року
Голова Комісії ____________________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Сторінки посвідчення
------------------------------------------------------------------ | Дата | Причина | Результат | Дата | Підпис | | перевірки | перевірки | перевірки | наступної | голови | | знань | знань |(пройшов /не| перевірки | Комісії | | | | пройшов), | | | | | | протокол | | | | | | засідання | | | | | | Комісії | | | | | | від | | | | | |_______20___| | | | | | N_______ | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------вгору