Про Порядок обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи
Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 04.12.20091367
Документ z1251-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.09.2014, підстава - z1022-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.12.2009 N 1367
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2009 р.
за N 1251/17267

Про Порядок обміну інформацією
між виконавцями державних цільових програм
та координації цієї роботи
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 729 ( z1022-14 ) від 19.06.2014 }

Відповідно до Закону України "Про державні цільові програми"
( 1621-15 ), підпункту 9 пункту 3 рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 27 березня 2009 року "Про роботу
центральних органів виконавчої влади з планування та виконання
державних цільових програм" ( n0008525-09 ), уведеного в дію
Указом Президента України від 22.06.2009 N 474 ( 474/2009 ),
Порядку розроблення та виконання державних цільових програм,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007
N 106 ( 106-2007-п ), та з метою забезпечення виконання Плану
організації виконання Указу Президента України від 22.06.2009
N 474 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
27 березня 2009 року "Про роботу центральних органів виконавчої
влади з планування та виконання державних цільових програм",
затвердженого Першим віце-прем'єр-міністром України О.Турчиновим,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обміну інформацією між виконавцями
державних цільових програм та координації цієї роботи, що
додається.
2. Департаменту стратегічного планування розвитку економіки
Міністерства економіки України забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після його
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Крючкову І.В.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
04.12.2009 N 1367
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2009 р.
за N 1251/17267

ПОРЯДОК
обміну інформацією між виконавцями
державних цільових програм
та координації цієї роботи
{ У тексті Порядку слова "Мінекономіки" і "Міністерству
економіки України" замінено словами "Мінекономрозвитку
України" згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 729 ( z1022-14 ) від 19.06.2014 }
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією між
учасниками процесу реалізації державних цільових програм (далі -
програма).
1.2. Обмін інформацією здійснюється в електронному вигляді з
використанням електронної пошти та використовується як інструмент
моніторингу виконання державних цільових програм.
II. Організація підготовки та подання звітів
2.1. Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її
завдань та заходів.
2.2. Виконавцями програми можуть бути підприємства, установи
та організації незалежно від форм власності, що визначаються
державним замовником для виконання заходів і завдань програми на
конкурсних засадах.
2.3. Виконавці програми щороку готують звіт про хід виконання
програми та подають до державного замовника у встановлені терміни
згідно з додатками 1, 2.
2.4. За наявності більше ніж одного державного замовника
визначається державний замовник-координатор.
2.5. Державний замовник програми проводить аналіз і
комплексну оцінку результатів виконання завдань і заходів
програми, цільового використання коштів і готує щорічні та в разі
потреби проміжні звіти про хід виконання програми.
2.6. У разі коли програма має кількох державних замовників,
зазначені звіти готує державний замовник-координатор на основі
звітів, які надають інші державні замовники в установлений ним
строк.
2.7. Державний замовник програми подає до Мінекономрозвитку
України щорічні звіти про результати виконання програми разом з
пояснювальною запискою (додатки 1, 2) до 01 березня року, що
настає за звітним періодом (якщо не визначено інший строк), і
проміжні - у строк, установлений актом про її затвердження. { Пункт 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 729 ( z1022-14 )
від 19.06.2014 }
2.8. За ініціативи державного замовника програми розгляд
щорічного або проміжного звіту про хід виконання програми,
ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних
цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на
колегіях органів виконавчої влади протягом року в разі виникнення
потреби.
2.9. У процесі виконання програми державний замовник: проводить моніторинг виконання завдань і заходів програми; подає в установленому порядку фінансову звітність; подає у разі потреби щороку до кінця березня Міністерству
фінансів України та Мінекономрозвитку України пропозиції щодо
уточнення переліку завдань і заходів на наступний бюджетний
період; організовує розміщення на своєму веб-сайті інформації про хід
виконання програми.
2.10. Мінекономрозвитку України відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 106 ( 106-2007-п )
"Про затвердження порядку розроблення та виконання державних
цільових програм" разом з державними замовниками, Мінфіном,
Мінсоцполітики України, МОН, Мінприроди, Держенергоефективності
України, Держінвестпроектом України проводить аналіз стану
виконання програми на основі поданих державним замовником щорічних
або проміжних звітів і подає до 01 квітня року, що настає за
звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальнену
інформацію про хід виконання програм з пропозиціями щодо
подальшого їх виконання. { Пункт 2.10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 729 ( z1022-14 )
від 19.06.2014 }
2.11. Після закінчення встановленого строку виконання
програми державний замовник не пізніше ніж у тримісячний строк
складає заключний звіт про результати виконання програми та подає
його Кабінетові Міністрів України разом з узагальненим висновком
про результати виконання програми, підготовленим Мінекономрозвитку
України разом з Мінфіном, Мінсоцполітики України, МОН, Мінприроди,
Держенергоефективності України, Держінвестпроектом України. { Пункт 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 729 ( z1022-14 )
від 19.06.2014 }
III. Загальні вимоги до заповнення додатків 1-3
3.1. Щорічні та проміжні звіти містять інформацію про мету
програми, дату прийняття та номер нормативно-правового акта, яким
її затверджено, про державних замовників та виконавців програми,
строк її виконання, обсяги та джерела фінансування з визначенням
конкретних бюджетних програм (код, назва бюджетної програми), в
рамках яких фактично здійснювалося фінансування, а також
результати виконання завдань і заходів, визначених програмою, за
звітний період, оцінку ефективності та пропозиції щодо подальшого
її виконання.
3.2. Інформація надається за всіма державними програмами.
3.3. У звіті про результати виконання програми (додаток 1)
обов'язково мають бути заповнені всі графи та рядки, наведені
підсумки фінансування завдань та заходів програм. У разі
відсутності значення показника проставляється нуль.
3.4. Якщо неможливо визначити значення показника, державний
замовник у відповідних розділах пояснювальної записки пояснює
причини відсутності інформації.
3.5. Пояснювальна записка (додаток 2) містить аналітичну
інформацію про обсяги та джерела фінансування, напрями бюджетного
фінансування, а також виконання заходів і завдань, визначених
програмою за звітний період, оцінку ефективності та пропозиції
щодо подальшого її виконання. Дані щодо фінансування,
результативності мають відповідати значенням показників звіту про
результати виконання програми, наведеного в додатку 1.
3.6. Обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати три
сторінки у форматі Microsoft Word (шрифт Times New Roman
чотирнадцятого кегля). До неї може додаватися
інформаційно-довідковий матеріал, який державний замовник уважає
доцільним, для поглиблення аналізу обсягом не більше ніж п'ять
сторінок.
3.7. Заключний звіт (додаток 3) повинен містити основні дані
про програму, її мету та результати досягнення мети, інформацію
про фактичні обсяги та джерела фінансування програми, виконання
завдань і заходів, оцінку ефективності виконання програми.
Заступник директора департаменту -
начальник відділу державних
цільових програм М.А.Китаєва

Додаток 1
до Порядку обміну
інформацією між виконавцями
державних цільових програм
та координації цієї роботи

ЗВІТ
про результати виконання
_____________________________________________
(назва державної (цільової) програми)
у звітному періоді

Дата та номер нормативно-правового акта, яким затверджено
програму _________________________________________________________
Державний замовник або виконавець програми _______________________ __________________________________________________________________
Строк виконання програми _________________________________________ __________________________________________________________________
I. Фінансування завдань та заходів програми
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Найменування|Найменування| Головний | Джерела | Річний обсяг | | Фактично | Касові |Код та назва | | завдання | заходу |розпорядник|фінансування| фінансування | Річний обсяг |профінансовано|видатки,| бюджетних | | | | бюджетних | | (передбачено | фінансування | у звітному | тис. | програм, у | | | | коштів | | програмою з |(передбачено з|періоді, тис. | грн. | рамках яких | | | | | | державного | державного | грн. | | фактично | | | | | | бюджету, | бюджету, | | |здійснювалося| | | | | | іншими | іншими | | |фінансування | | | | | | джерелами | джерелами | | | | | | | | |фінансування),|фінансування),| | | | | | | | | тис. грн. | тис. грн. | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Завдання 1 Захід 1 Усього
- державний
бюджет,
у тому
числі:
загальний
фонд
спеціальний
фонд
- місцевий
бюджет
- інші
Завдання 2 Захід 2 Усього
- державний
бюджет,
у тому
числі:
загальний
фонд
спеціальний
фонд
- місцевий
бюджет
- інші
Завдання ... Захід ... Усього
- державний
бюджет,
у тому
числі:
загальний
фонд
спеціальний
фонд
- місцевий
бюджет
- інші
Разом
- державний
бюджет,
у тому
числі:
загальний
фонд
спеціальний
фонд
- місцевий
бюджет
- інші
II. Виконання (основних) завдань та заходів програми
------------------------------------------------------------------ |Найменування|Найменування| Одиниця | Очікувані | Фактично | | завдання | показників | виміру | результати | досягнуто | | | виконання | | | | | | завдання | | | | ------------------------------------------------------------------
III. Пропозиції щодо подальшого виконання програми
Керівник програми _____________ ______________________
М.П. (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Порядку обміну
інформацією між виконавцями
державних цільових програм
та координації цієї роботи

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Назва державної (цільової) програми.
2. Державний замовник або виконавець програми.
3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді: завдання, передбачені програмою у звітному періоді; значимі результати реалізації програмних завдань та заходів у
звітному періоді; коротка характеристика впливу очікуваних/отриманих
результатів на вирішення основних проблем та досягнення мети
програми.
4. Обсяги та джерела фінансування програми
4.1. Зазначаються обсяги та джерела фінансування програми у
звітному періоді, передбачені програмою: за рахунок коштів державного бюджету ________ тис. гривень
(КПКВК) (у тому числі капітальні вкладення ________ тис. гривень,
наукові дослідження та розробки ________ тис. гривень, інші
напрями використання коштів державного бюджету________ тис.
гривень); за рахунок місцевих бюджетів _______ тис. гривень; інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти,
залучені кредити та інші кошти) _______ тис. гривень.
4.2. Зазначаються планові обсяги та джерела фінансування
програми у звітному періоді: за рахунок коштів державного бюджету ________ тис. гривень,
(КПКВК) (у тому числі капітальні вкладення ________ тис. гривень,
наукові дослідження та розробки ________ тис. гривень, інші
напрями використання коштів державного бюджету ____ тис. гривень); за рахунок місцевих бюджетів _______ тис. гривень; інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти,
залучені кредити та інші кошти) _______тис. гривень.
4.3. Зазначаються фактичні обсяги та джерела фінансування
програми у звітному періоді: за рахунок коштів державного бюджету ________ тис. гривень
(КПКВК) (у тому числі капітальні вкладення ________ тис. гривень,
наукові дослідження та розробки _______ тис. гривень, інші напрями
використання коштів державного бюджету ________ тис. гривень); за рахунок місцевих бюджетів _______ тис. гривень; інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти,
залучені кредити та інші кошти) _______тис. гривень.
4.4. Зазначаються сумарні касові видатки програми у звітному
періоді, за рахунок коштів державного бюджету ________ тис.
гривень (у тому числі капітальні вкладення ________ тис. гривень,
наукові дослідження та розробки ________ тис. гривень, інші
напрями використання коштів державного бюджету ____ тис. гривень).
5. Основні результати виконання програми за поточний рік: Вказати фактичний стан виконання завдань і заходів,
визначених програмою, за звітний період (відсотки досягнення
очікуваних результатів). Динаміка показників програми, які виконані не в повному
обсязі:
------------------------------------------------------------------ | Найменування | | Причина | Що зроблено для | | показників |Плановий | невиконання | виправлення | | програми, які |Фактичний| | ситуації | | виконані не в | | | | | повному обсязі | | | | ------------------------------------------------------------------ Показник 1
...
Показник n
6. Оцінка ефективності та пропозиції щодо подальшого
виконання програми. Методика оцінки ефективності виконання програми розробляється
державним замовником з урахуванням специфіки програми та кінцевих
результатів.

Додаток 3
до Порядку обміну
інформацією між виконавцями
державних цільових програм
та координації цієї роботи

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про результати виконання
______________________________________________
(назва державної (цільової) програми)

1. Основні дані Зазначаються дата прийняття та номер нормативно-правового
акта про затвердження програми, строк та етапи виконання,
відомості про державного замовника та виконавців програми.
2. Мета програми та результати її досягнення Визначається проблема, на розв'язання якої спрямовано
програму; мета, яку планувалося досягти, та наводяться узагальнені
соціально-економічні результати виконання.
3. Фінансування Наводяться дані про плановий і фактичний обсяги фінансування
програми в цілому та за роками виконання із зазначенням джерел
фінансування, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету;
зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу фінансових
витрат, передбачених програмою.
4. Виконання заходів і завдань Наводяться дані про виконання заходів і завдань із
зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та досягнутих
результатів. У разі невиконання (часткового виконання)
зазначаються причини.
5. Оцінка ефективності виконання програми На основі аналізу кількісних та якісних показників, що
досягнуті в результаті виконання програми, дається оцінка
ефективності її виконання.
_______________________ __________ ________________________
(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище) державного замовника
програми)вгору