Документ z1250-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2017  № 1485


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2017 р.
за № 1250/31118

Про затвердження Порядку взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

Відповідно до підпункту 1 пункту 13 плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 419-р, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, що додається.

2. Департаменту захисту прав дітей та усиновлення (Колбаса Р.С.) забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Федорович.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної ради України
з прав людини

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Заступник Міністра освіти і науки УкраїниВ.В. Лутковська

У. Супрун

П. ХобзейЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
19.09.2017  № 1485


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2017 р.
за № 1250/31118

ПОРЯДОК
взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

1. Цим Порядком визначено процедуру взаємодобору дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування (далі - дитина), та осіб (потенційні опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі), які виявили бажання прийняти у свою сім’ю дитину на виховання та спільне проживання, і осіб (опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі) (далі - особа), у сім’ях яких уже виховуються такі діти.

2. Процедура взаємодобору осіб та дитини розпочинається після подання до служби у справах дітей за місцем проживання осіб переліку документів, визначених пуктом 40 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, а також внесення їх до журналу обліку потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та складання акта обстеження житлово-побутових умов таких осіб.

Процедура взаємодобору осіб та дитини також проводиться в разі поповнення таких сімей новими дітьми за наявності висновків служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які здійснюють соціальний супровід сім’ї, про доцільність влаштування дітей на виховання та спільне проживання в таку сім’ю.

3. Служба у справах дітей за місцем обліку осіб ознайомлює їх з інформацією про дітей із урахуванням рекомендацій за результатами навчання або висновку центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді про доцільність влаштування дитини (дітей) на виховання та спільне проживання у сім’ю опікуна, піклувальника, прийомну сім`ю, дитячий будинок сімейного типу (додаток 1).

У разі відсутності таких дітей на місцевому обліку служба у справах дітей направляє таких осіб до регіональної служби у справах дітей.

При ознайомленні осіб з інформацією про дітей особлива увага приділяється обговоренню першочергових заходів щодо задоволення потреб дитини, можливості підтримування її зв’язків з біологічними батьками, іншими важливими для дітей особами, якщо це не суперечить найкращим інтересам дитини.

4. Інформація про дітей є конфіденційною і надається в межах та порядку, встановлених законодавством.

5. Не допускається надання недостовірних відомостей про дітей, приховування об’єктивного стану їхнього здоров’я.

6. Особам, у сім’ї яких може бути влаштована дитина, надаються такі відомості:

ім’я, вік, стать дитини;

висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини згідно з додатком 2 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 580);

наявність або відсутність братів, сестер, їхній вік і форма влаштування.

Ознайомлення осіб з інформацією про дітей, які можуть бути влаштовані у їхню сім’ю, супроводжується показом фотографій, відео (за наявності) дитини.

7. Після ознайомлення з інформацією про дітей особам, які виявили намір особисто познайомитися з дитиною, відповідна служба у справах дітей видає направлення для знайомства з дитиною (далі - направлення) до закладу, в якому виховується (перебуває) дитина, для встановлення контакту (додаток 2).

Інформація щодо такого направлення вноситься відповідною службою у справах дітей в єдиний електронний банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Не допускається видача особам направлення для одночасного знайомства з двома і більше дітьми, які не є між собою братами та сестрами.

Строк дії направлення становить 10 робочих днів з дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений службою у справах дітей, яка його надала, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Направлення видається особисто особам, у сім’ї яких будуть влаштовані діти.

8. Організація знайомства осіб з дитиною покладається на служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини.

9. Кожній дитині забезпечується можливість участі в процесі прийняття рішень, що стосуються її влаштування, виховання, складання індивідуальних планів з урахуванням її віку, досвіду, рівня розвитку.

10. Для організації процедури знайомства створюється зручна, звична для дітей обстановка.

Зустріч і знайомство дитини (дітей) із особою (особами) проводиться в присутності працівників служби у справах дітей та закладу.

Працівник служби у справах дітей складає акт про знайомство осіб із дитиною (додаток 3).

11. Працівник дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина, ознайомлює осіб з документами, які містяться в особовій справі дитини, медичною карткою, інформацією про її життя, особливості розвитку, поведінки, здібності, риси характеру, надає рекомендації щодо форм і методів спілкування з дитиною, догляду за нею, а також сприяє встановленню контакту між ними та дитиною.

Якщо дитина перебуває у сім’ї патронатного вихователя, з документами особової справи дитини, інформацією про її життя, особливостями розвитку, здібностями ознайомлює працівник служби у справах дітей.

12. Після знайомства з дитиною та встановлення з нею контакту особи мають право щодня протягом строку дії направлення відвідувати дитину за місцем її проживання (перебування) та спілкуватися з нею у визначений керівником закладу час.

Спілкування з дитиною відбувається у спеціально відведеному для цього приміщенні або на подвір’ї закладу (за сприятливих погодних умов).

13. Для влаштування дитини в сім’ю осіб потрібна її згода. Згода дитини надається у разі, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити згоду письмово або усно.

Для з’ясування, чи згодна дитина на влаштування у сім’ю осіб, працівники служби у справах дітей, дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина, із залученням психолога цього закладу проводять з нею бесіду. За результатами бесіди складається акт про надання згоди дитини на влаштування в сім’ю (додаток 4).

Якщо дитина у зв’язку з її віком або станом здоров’я не усвідомлює факту влаштування її у сім’ю, влаштування проводиться без її згоди.

14. Після встановлення контакту з дитиною (дітьми) та надання нею (ними) згоди на влаштування в сім’ю особа (особи) подають до служби у справах дітей заяву про влаштування дитини (дітей) у їхню сім’ю. Подальше влаштування дитини відбувається в установленому законодавством порядку.

15. У разі влаштування в сім’ю дитини з інвалідністю орган, який буде приймати рішення про влаштування у сім’ю такої дитини, вживає заходів щодо надання допомоги сім’ї, особам стосовно особливостей догляду за такими дітьми (отримання та організація виконання індивідуальної програми реабілітації, забезпечення потреб у розумних пристосуваннях (засоби комунікації, додаткові фахові послуги, адаптація приміщення, вибір формату викладу інформації, визначення та дотримання індивідуального режиму тощо)).

16. Передача дитини в сім’ї опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків відбувається відповідно до Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2007 року № 302/80/49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 186/13453.

Директор
Департаменту захисту прав
дітей та усиновленняР. Колбаса


Додаток 1
до Порядку взаємодобору сім’ї
та дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування
(пункт 3)

ВИСНОВОК
про доцільність влаштування дитини (дітей) на виховання та спільне проживання у сім’ю опікуна, піклувальника, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу


Додаток 2
до Порядку взаємодобору сім’ї
та дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування
(пункт 7)

НАПРАВЛЕННЯ
для знайомства з дитиною


Додаток 3
до Порядку взаємодобору сім’ї
та дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування
(пункт 10)

АКТ
про знайомство осіб з дитиною


Додаток 4
до Порядку взаємодобору сім’ї
та дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування
(пункт 13)

АКТ
про надання згоди дитини на влаштування в сім’ювгору