Документ z1248-16, перша редакція — Прийняття від 25.08.2016
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.08.2016  № 308


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2016 р.
№ 1248/29378

Про затвердження Порядку проведення стажування осіб, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури України

Відповідно до пункту 5-1 розділу XIII «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру», з метою належної організації стажування осіб, які успішно пройшли тестування на зайняття посад у місцевих прокуратурах та не мають досвіду роботи в органах прокуратури, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення стажування осіб, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури України, що додається.

2. Департаменту кадрової роботи та державної служби Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Генеральний прокурор України

Ю. ЛуценкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
25.08.2016  № 308


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2016 р.
№ 1248/29378

ПОРЯДОК
проведення стажування осіб, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення стажування осіб, які успішно пройшли тестування на зайняття посади прокурора місцевої прокуратури та не мають досвіду роботи в органах прокуратури.

2. Стажування проводиться з метою підготовки осіб до самостійної роботи на посаді прокурора місцевої прокуратури, оволодіння навичками прокурорської діяльності, запобігання недолікам у їхній роботі.

II. Організація проведення стажування

1. Стажування проводиться строком до одного року за індивідуальним планом, який затверджується керівником місцевої прокуратури у 10-денний строк з дня призначення особи на посаду прокурора.

2. Планом стажування передбачаються вивчення законодавства, яке регулює діяльність органів прокуратури, наказів Генеральної прокуратури України, опрацювання інформаційно-аналітичних документів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур з відповідних питань, освоєння методик прокурорської діяльності, набуття професійних умінь і навичок, необхідних для самостійної роботи на посаді прокурора.

3. Копія плану стажування після його затвердження керівником місцевої прокуратури надсилається до відповідної регіональної прокуратури.

4. Під час стажування особи проходять навчання строком до 1 місяця у Національній академії прокуратури України.

5. Організацію та безпосереднє керівництво стажуванням здійснюють керівники місцевих прокуратур, які:

складають спільно із особами, які проходять стажування, індивідуальний план стажування;

призначають кураторів стажування з числа найбільш кваліфікованих і досвідчених працівників;

створюють особам, які проходять стажування, належні умови праці та вживають необхідних заходів для забезпечення своєчасного набуття ними необхідних професійних знань і практичних навичок, а також здійснюють контроль за виконанням індивідуальних планів;

проводять індивідуальну роботу, спрямовану на забезпечення відповідального ставлення осіб, які проходять стажування, до виконання службових обов’язків, дотримання вимог професійної етики працівників прокуратури;

оцінюють кваліфікацію, зокрема володіння особами, які проходять стажування, основними навичками застосування законодавства за напрямами прокурорської діяльності, та вивчають морально-ділові якості зазначених осіб;

після закінчення стажування здійснюють підготовку характеристики на особу, яка проходила стажування, обговорюють її на оперативній нараді та затверджують.

6. Контроль за станом організації проведення стажування забезпечується кадровими підрозділами регіональних прокуратур.

III. Обов’язки особи, яка проходить стажування

1. На осіб, які проходять стажування у місцевих прокуратурах, поширюються норми Закону України «Про прокуратуру» та інших законів України, Дисциплінарного статуту прокуратури України, Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури.

2. Особа, яка проходить стажування, зобов’язана:

у повному обсязі та своєчасно виконувати заходи, передбачені індивідуальним планом стажування;

набувати та удосконалювати професійні знання, уміння і навички з підтримання державного обвинувачення в суді, представництва інтересів громадянина або держави в суді, нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, а також процесуального керівництва досудовим розслідуванням, нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

за результатами стажування скласти звіт про виконання індивідуального плану.

IV. Підбиття підсумків стажування

1. Після виконання індивідуального плану на оперативній нараді у керівника місцевої прокуратури в присутності особи, яка проходила стажування, підбиваються підсумки стажування.

При підбитті підсумків стажування заслуховується звіт особи, яка проходила стажування, та її куратора.

2. У разі дострокового виконання індивідуального плану, але не раніше трьох місяців з початку проходження стажування може відбуватися дострокове підбиття підсумків стажування.

3. За результатами обговорення затверджується характеристика особи, яка проходила стажування, та складається протокол наради.

4. У характеристиці відображаються результати проведеної роботи, морально-ділові якості особи, яка проходила стажування, її організаторські та практичні навички, отримані під час проходження стажування; зазначаються позитивні якості, за наявності - недоліки в роботі і поведінці, надаються рекомендації з їх усунення.

5. У протоколі зазначається також про завершення проходження особою стажування та затвердження її характеристики.

6. Протокол оперативної наради про підбиття підсумків стажування та характеристика особи направляються до кадрового підрозділу регіональної прокуратури.

Начальник Департаменту
кадрової роботи
та державної службиО. Горбаньвгору