Документ z1248-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.11.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.12.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
09.11.2006 N 3790
( z1246-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2006 р.
за N 1248/13122

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
посади "директор районного, міського, районного
у місті, селищного та сільського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді"

Завдання, обов'язки та повноваження. Директор районного,
міського, районного у місті, селищного та сільського центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) керує
діяльністю центру, розподіляє обов'язки між працівниками центру,
очолює та контролює їх роботу. Забезпечує ефективне виконання
покладених на центр завдань щодо участі у реалізації державної
політики у сфері соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними
категоріями сімей. Несе персональну відповідальність за виконання
покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень,
визначає ступінь відповідальності його працівників. Затверджує
структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності
працівників та фонду оплати праці, затверджує положення про
структурні підрозділи центру та посадові інструкції його
працівників. Видає у межах своєї компетенції накази
організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх
виконання. Розпоряджається коштами центру в межах затвердженого
кошторису. Утворює у центрі конкурсні та атестаційні комісії,
організовує підвищення кваліфікації працівників центру. Проводить
атестацію державних службовців, призначає на посади та звільняє з
посад працівників центру. Застосовує заохочення та накладає
дисциплінарні стягнення на працівників центру. Організовує,
регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками
центру звернень громадян, громадських об'єднань, державних та
недержавних підприємств, установ та організацій з питань, які
стосуються діяльності центру. Здійснює організаційно-методичне
керівництво щодо соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними
категоріями сімей, в тому числі підготовки кандидатів у прийомні
сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, ведення банку даних
виявлених сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Сприяє розвитку мережі закладів соціального спрямування (центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків, соціальних
центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної
допомоги, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді тощо). Подає
пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать
до його компетенції.
Представляє центр на підприємствах, в усіх організаціях і
установах, незалежно від їхнього підпорядкування та форм
власності, у тому числі за кордоном. Планує, регулює та контролює
ефективну взаємодію центру з іншими зацікавленими установами,
підприємствами та організаціями, структурними підрозділами органу
виконавчої влади та органу місцевого самоврядування при
розв'язанні питань, що стосуються громадян, які звернулися до
центру та інших питань діяльності центру. Укладає в установленому
порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в
тому числі з іноземними, про проведення робіт, спрямованих на
виконання покладених на нього завдань. Залучає спеціалістів
підприємств, установ та організацій за погодженням з їх
керівниками для розгляду питань, що належать до його компетенції.
Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються
діяльності центру. Порушує клопотання про притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства
з питань проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та
молоддю. Сприяє залученню громадян до соціальної роботи із
сім'ями, дітьми та молоддю, підтримці та розвитку волонтерського
руху.
Повинен знати. Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, що стосуються державної служби та діяльності
відповідного органу виконавчої влади; укази Президента України;
акти Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України; інші
нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери,
Конвенцію про права дитини ( 995_021 ) від 20 листопада 1989 року;
інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток системи
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення
ними соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями; практику
застосування чинного законодавства при здійсненні соціальної
роботи з дітьми, молоддю та сім'ями; сучасні підходи до вирішення
соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді; принципи, методи та
форми соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю; основи
державного управління економіки та управління персоналом; основи
права; методи контролю за рішеннями та дорученнями; форми та
методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового
етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та
відповідні програмні засоби; державну мову на рівні ділового
спілкування та практичного застосування.
3. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного
професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 2 років або
на керівних посадах в інших сферах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного
управління за відповідною спеціалізацією.
Перший заступник
директора Держсоцслужби В.С.Вовквгору