Документ z1243-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.09.2015, підстава - z1036-15

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.11.2009 N 1142
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2009 р.
за N 1243/17259

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 693 ( z1036-15 ) від 04.08.2015 }

Про затвердження Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
провадження посередницької діяльності митного брокера
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 1233 ( z2052-12 ) від 28.11.2012 }

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ), постанови Кабінету Міністрів України від
14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування" та Ліцензійних умов провадження
посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009
N 89/445 ( z0469-09 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України від 29.05.2009 N 469/16485, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензіатами
Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного
брокера, що додається.
2. Департаменту організації митного контролю Держмитслужби
(Сербайло А.І.) в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Федорова О.О.
4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 15 днів
після його офіційного опублікування.
Голова Державної
митної служби України А.В.Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Міністра
фінансів України І.І.Уманський
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
митної служби України
30.11.2009 N 1142
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2009 р.
за N 1243/17259

ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ
за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
провадження посередницької діяльності митного брокера

Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Законів України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності" ( 877-16 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування", а також Ліцензійних
умов провадження посередницької діяльності митного брокера,
затверджених наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва та Державної митної служби
України від 13.05.2009 N 89/445 ( z0469-09 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 29.05.2009 за N 469/16485
(далі - Ліцензійні умови).
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає правові й організаційні засади,
основні принципи та порядок проведення контролю у сфері здійснення
посередницької діяльності митного брокера, повноваження органу
ліцензування, його посадових осіб і права та обов'язки ліцензіатів
під час здійснення контролю.
1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів
господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності (далі - ліцензіати), які одержали
ліцензію Державної митної служби України на право здійснення
митної брокерської діяльності.
1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
( z0469-09 ) в межах своїх повноважень здійснює Державна митна
служба України як орган ліцензування посередницької діяльності
митного брокера шляхом проведення планових і позапланових
перевірок.
2. Організація перевірок
2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов ( z0469-09 ) проводяться органом ліцензування згідно з річним
планом-графіком перевірок, який затверджується наказом органу
ліцензування та оприлюднюється у встановленому законом порядку. Упродовж десяти робочих днів після затвердження плану-графіка
перевірок орган ліцензування надає копію плану-графіка та наказ
про його затвердження до Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва. До 31 грудня 2010 року планові та позапланові перевірки
додержання ліцензіатами Ліцензійних умов здійснювати з урахуванням
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 502
( 502-2009-п ) "Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на
період до 31 грудня 2010 року".
2.2. Строк здійснення планової перевірки для юридичної особи
та/або її відокремленого підрозділу становить не більше
п'ятнадцяти робочих днів, а для фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності - п'яти робочих днів.
2.3. Позапланові перевірки здійснюються органом ліцензування
на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ). Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються
питання, які стали підставою для здійснення цих перевірок.
2.4. Для проведення перевірки ліцензіата орган ліцензування
відповідно до плану-графіка видає наказ про призначення голови і
членів комісії та про видачу посвідчення про право перевірки
ліцензіата (додаток 1 до цього Порядку), яке підписується
керівником органу ліцензування або заступником і засвідчується
печаткою.
2.5. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень про
право перевірки, сторінки якого мають бути пронумеровані,
прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 2 до цього Порядку).
2.6. Перевірки можуть проводитися із залученням фахівців
центральних і місцевих органів виконавчої влади (за згодою), а
також представників регіональних митниць, митниць тощо.
2.7. Орган ліцензування не пізніш як за десять днів до
початку здійснення перевірки письмово повідомляє ліцензіата про
проведення планової перевірки. Повідомлення (додаток 3 до цього
Порядку) надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за
рахунок коштів органу ліцензування або вручається особисто
керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під розписку. Ліцензіат має право не допускати посадову особу органу
контролю до здійснення планової перевірки в разі неодержання
повідомлення про її проведення.
2.8. Строк здійснення позапланової перевірки становить для
юридичної особи та/або її відокремленого підрозділу не більше
десяти робочих днів, а для фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності - двох робочих днів.
2.9. Продовження строку здійснення планової та позапланової
перевірок не допускається.
2.10. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий
час ліцензіата, встановлений його правилами внутрішнього трудового
розпорядку.
3. Повноваження голови та членів комісії
3.1. Голова та члени комісії в межах повноважень,
передбачених законом, під час проведення перевірки мають право: вимагати від ліцензіата усунення виявлених порушень вимог
законодавства; вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню роботи
комісії; одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали,
відомості з питань, що виникають під час роботи комісії,
відповідно до закону; надавати (надсилати) ліцензіату обов'язкові для виконання
приписи про усунення порушень і недоліків.
3.2. Голова та члени комісії в межах повноважень,
передбачених законом, під час проведення перевірки зобов'язані: повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в
межах повноважень, передбачених законом; дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із
ліцензіатом; не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської
діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю
та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних
ситуацій і пожеж; забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта
господарювання, що стає доступною посадовим особам під час
здійснення перевірки; ознайомити керівника ліцензіата або його заступника чи
уповноважену ним особу з результатами проведеної перевірки в
строки, передбачені законом; надавати ліцензіату консультаційну допомогу щодо здійснення
державного нагляду (контролю).
4. Права та обов'язки ліцензіата
4.1. Ліцензіат під час проведення перевірки має право: вимагати від посадових осіб органу ліцензування додержання
вимог законодавства; не допускати посадових осіб органу ліцензування до здійснення
перевірки, якщо: вона здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності
проведення перевірки; посадова особа органу ліцензування не надала копії
документів, передбачених цим Порядком, або якщо надані документи
не відповідають вимогам цього Порядку; перевіряти наявність у посадових осіб службового посвідчення
й одержувати копії посвідчення на право проведення планової або
позапланової перевірки, бути присутнім під час проведення
перевірки; реєструвати в журналі перевірок посадових осіб, членів
комісії (за його наявності); надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або
заперечення до акта проведеної перевірки; вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною
таємницею ліцензіата; одержувати та ознайомлюватися з актами перевірки; оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії
та рішення органу ліцензування та його посадових осіб.
4.2. Ліцензіат під час проведення перевірки зобов'язаний: допускати посадових осіб органу ліцензування до здійснення
перевірки за умови дотримання цього Порядку; виконувати вимоги органу ліцензування щодо усунення виявлених
порушень вимог законодавства; надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали
з питань, що виникають під час роботи комісії, відповідно до
закону; одержувати примірник припису або акта органу ліцензування за
результатами проведеного планового чи позапланового заходу.
5. Порядок проведення перевірки
5.1. Для проведення перевірки голова та члени комісії органу
ліцензування повинні пред'явити керівнику або уповноваженому
представнику ліцензіата посвідчення на проведення перевірки та
документи, які засвідчують особи голови та членів комісії.
Одночасно ліцензіату надається копія посвідчення про право
перевірки ліцензіата. Ліцензіат може вести журнал відвідувань підприємства
представниками органів державного контролю із зазначенням у ньому
строків та мети відвідування, посад, прізвищ та ініціалів голови
та членів комісії.
5.2. Комісія перевіряє: 5.2.1. Можливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов ( z0469-09 ). 5.2.2. Наявність відповідних документів, а саме: ліцензії або довідки органу ліцензування про прийняття заяви
про переоформлення (про видачу дубліката) ліцензії; договору страхування власної діяльності на суму не менш
як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності; документів, що регулюють трудові відносини (штатний розпис,
положення, інструкції, накази, розпорядження, трудові книжки
тощо); відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи (у разі
їх наявності); положення про відокремлені підрозділи (у разі їх наявності); оформлених належних ліцензіату копій вантажних митних
декларацій за останні три роки з дати їх оформлення або з дати
початку дії ліцензії. 5.2.3. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії,
відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію
юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької
діяльності та в установчих документах. 5.2.4. Достовірність відомостей у документах, поданих
ліцензіатом для отримання ліцензії. 5.2.5. Виконання попередніх розпоряджень органу ліцензування
про усунення порушень Ліцензійних умов ( z0469-09 ).
6. Порядок оформлення результатів перевірки
6.1. За результатами перевірки органом ліцензування
складається акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
( z0469-09 ) (далі - акт перевірки) у двох примірниках. Один
примірник акта перевірки надається керівнику (уповноваженому
представнику) ліцензіата, який перевірявся, другий - зберігається
в органі ліцензування. Усі примірники акта перевірки підписуються особами, які
проводили перевірку. Керівник (уповноважений представник)
ліцензіата письмово підтверджує, що ознайомлений з актом перевірки
і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку. У разі відмови керівника (уповноваженого представника)
ліцензіата від підписання акта перевірки голова комісії в акті
перевірки робить запис про це. Оригінали або копії документів, які були отримані під час
перевірки, а також пояснення та зауваження щодо результатів
перевірки є невід'ємною частиною акта перевірки. { Пункт 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 1233 ( z2052-12 ) від 28.11.2012 }
6.2. Якщо під час перевірки виявлені порушення Ліцензійних
умов ( z0469-09 ) (крім порушень, які визначені у статтях 17 та 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності") ( 1775-14 ), орган ліцензування, який здійснював
перевірку ліцензіата, не пізніше п'яти робочих днів з дати
складання акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов (додаток 4 до цього Порядку) у двох примірниках.
Один примірник розпорядження не пізніше п'яти робочих днів з дати
складання акта надається ліцензіату чи уповноваженій ним особі для
виконання, другий - з підписом ліцензіата або уповноваженої ним
особи щодо погоджених термінів усунення порушень вимог
законодавства залишається в органі ліцензування. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки
порушень Ліцензійних умов ( z0469-09 ) до прийняття розпорядження
про їх усунення та надання органу ліцензування документів, які це
підтверджують, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов не видається. Ліцензіат, який одержав розпорядження від органу ліцензування
про усунення ним порушень Ліцензійних умов ( z0469-09 ),
зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати органу
ліцензування інформацію про усунення цих порушень. Якщо ліцензіат надав інформацію про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z0469-09 ), то перевірка виконання
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов може не
проводитися.
6.3. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом
ліцензування за наявності підстав, передбачених статтями 17 та 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). Рішення про анулювання ліцензії приймається органом
ліцензування протягом десяти робочих днів з дати встановлення
підстав для анулювання ліцензії і вручається (надсилається)
ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох
робочих днів з дати його прийняття. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження щодо усунення
порушень Ліцензійних умов ( z0469-09 ) здійснюється органом
ліцензування з обов'язковим запрошенням керівника ліцензіата або
його уповноваженого представника. У разі неявки ліцензіата або його представників на розгляд
питання про анулювання ліцензії розгляд цього питання здійснюється
без їх участі з обов'язковою відміткою в протоколі реквізитів
документа, що підтверджує направлення запрошення ліцензіату. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z0469-09 ); акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати
нову ліцензію на право провадження посередницької діяльності
митного брокера не раніше ніж через рік із дати прийняття рішення
органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять
днів із дня його прийняття.
7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
7.1. Якщо ліцензіат протягом десяти днів з дня прийняття
рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до
експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з
питань регуляторної політики та підприємництва, дія даного рішення
органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва.
7.2. Рішення експертно-апеляційної ради при Державному
комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва
є підставою для видання Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва розпорядження про усунення
порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом
ліцензування.
7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку.
Директор Департаменту
організації митного
контролю Державної
митної служби України А.І.Сербайло

Додаток 1
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
Ліцензійних умов провадження
посередницької діяльності
митного брокера

(Державний
Герб
України)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ __________________________________
(найменування органу ліцензування)
ПОСВІДЧЕННЯ
про право _____________________ перевірки ліцензіата
(планова, позапланова)

від "___" __________ 20__ року N ______
Видане голові комісії ___________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
та членам комісії: ______________________________________________ _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
для проведення ________________________ перевірки
(планова, позапланова)
ліцензіата _____________________________________________________,
(найменування суб'єкта господарювання
та/або його відокремленого підрозділу
прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження ліцензіата
та/або його відокремленого підрозділу)
у строк з "___" _________ 20__ року по "___" __________ 20__ року
Розпорядчий документ про створення комісії з перевірки: _________ _________________________________________________________________
(назва, дата та номер розпорядчого документа
органу ліцензування)
Підстава для здійснення перевірки:_______________________________
(річний план перевірки
_________________________________________________________________
або підстава для позапланової перевірки)
Предмет перевірки: ______________________________________________
(перевірка додержання Ліцензійних умов
_________________________________________________________________
або виконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов)
_________________________________________________________________
Попередній захід: _______________________________________________
(N, дата акта попередньої планової
або позапланової перевірки)
Керівник органу
ліцензування
(його заступник) ____________ ____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
Копію посвідчення
отримав ______________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали керівника
ліцензіата (юридичної особи)
або ліцензіата (фізичної особи - підприємця),
або його уповноваженого представника)

Додаток 2
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
Ліцензійних умов провадження
посередницької діяльності
митного брокера

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень про право перевірки
-------------------------------------------------------------------------- | N | Дата та | Строк |Прізвища| Найменування | Дата та | |посвід-| номер |проведення| та | ліцензіата |номер акта| | чення |розпорядчого|перевірки |ініціали| (його |перевірки | | |документа на| | голови | відокремленого | та | | | перевірку | | та | підрозділу/ за |реквізити | | | | | членів | наявності) або |актів, які| | | | |комісії |прізвище, ім'я та по| є | | | | | | батькові фізичної |підставою | | | | | | особи - суб'єкта | для | | | | | | підприємницької |анулювання| | | | | | діяльності, який | ліцензії | | | | | | підлягає перевірці | | |-------+------------+----------+--------+--------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
Ліцензійних умов провадження
посередницької діяльності
митного брокера

(Державний
Герб
України)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ____________________________________
(найменування органу ліцензування)
"___" _______ 20__ року N ___ ____________________________
(найменування юридичної
особи або прізвище,
____________________________
ім'я та по батькові фізичної
особи - суб'єкта
підприємницької діяльності
____________________________
та його місцезнаходження/
місцепроживання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності" та Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження
посередницької діяльності митного брокера, затвердженого наказом
Держмитслужби від 30.11.2009 N 1142 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України _________________ за N ______________
(далі - Порядок контролю), та згідно з планом-графіком перевірок
ліцензіатів на 20___ рік, затвердженим наказом Держмитслужби _____ _________ та погодженим з органом (ами) контролю: ________________
(дата, N)
_________________________________________________________________,
(найменування органу(ів) контролю)
в період з "___" ________ 20__ року по "___" ___________ 20__ року
буде проведено перевірку додержання Ліцензійних умов провадження
посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009
N 89/445, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2009
за N 469/16485 ___________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності)
Під час перевірки комісією будуть перевірені питання,
визначені пунктом 5.2 глави 5 Порядку контролю. Вам необхідно забезпечити умови для проведення перевірки та
бути присутнім особисто або призначити уповноваженого
представника, повноваження якого підтвердити документально.
Керівник органу
ліцензування
(його заступник) ____________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
{ Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 1233 ( z2052-12 ) від 28.11.2012 }

Додаток 4
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
Ліцензійних умов провадження
посередницької діяльності
митного брокера

(Державний
Герб
України)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ____________________________________
(найменування органу ліцензування)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов
провадження посередницької діяльності митного брокера

від "___" ____________ 20__ року N ___
За результатами планової/позапланової перевірки _________________
(найменування
________________________________________________________________,
ліцензіата/прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності, який перевіряється),
ідентифікаційний код (номер) ________________________,
місцезнаходження/ місце проживання _____________________________,
ліцензія: серія ___ N ________, видана "__" ___________ 20__ року
на провадження: _________________________________________________ ________________________________________________________________,
(вид господарської діяльності)
згідно з актом перевірки від _________ N ________________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада посадових осіб,
що здійснювали перевірку,
_________________________________________________________________
інші особи, які здійснювали перевірку (у разі їх залучення))
_________________________________________________________________
були виявлені такі порушення Ліцензійних умов провадження
посередницької діяльності митного брокера, затверджених наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Державної митної служби України від 13.05.2009
N 89/445, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2009
за N 469/16485 _________________________________________________________________
ПРОПОНУЄТЬСЯ:
У термін до "___" ____________ 20__ року усунути вищезазначені
порушення Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності
митного брокера та подати в письмовій формі органу ліцензування
(______________________________) інформацію про усунення порушень.
При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення факту
повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.
Керівник органу
ліцензування
(його заступник) ____________ ___________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 5
до Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами
Ліцензійних умов провадження
посередницької діяльності
митного брокера

(Державний
Герб
України)
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ___________________________________
(найменування органу ліцензування)
АКТ
про невиконання розпорядження щодо усунення
порушень Ліцензійних умов
провадження посередницької діяльності митного брокера
від "___" ____________ 20__ року N _____

За результатами _________________________________________________________________
(вказуються обставини, при яких було виявлено порушення:
_________________________________________________________________
перевірка ліцензіата із зазначенням номера
та дати акта перевірки)
Ліцензіат ______________________________________________________,
(найменування ліцензіата/прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи - підприємця)
ідентифікаційний код (номер) ___________________________________,
місцезнаходження/ місце проживання _____________________________,
ліцензія: серія ___ N _______, видана "___" ___________ 20__ року
на провадження: _________________________________________________ ________________________________________________________________,
(вид господарської діяльності)
були виявлені такі порушення: _________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має містити
_________________________________________________________________
посилання на відповідний пункт, розділ, статтю
нормативно-правового акта)
Цей акт є підставою для прийняття рішення про анулювання
ліцензії. Керівник ліцензіата (ліцензіат) або його уповноважений
представник запрошується на засідання комісії з питань
ліцензування Державної митної служби України, де буде розглянуто
питання щодо анулювання даної ліцензії (цей запис робиться в акті
у разі потреби). Засідання комісії відбудеться "___" ____________ 20__ року
о _________ годині в приміщенні ______________________ за адресою: _________________________________________________________________
Голова комісії
(посадова особа
органу ліцензування) ______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
Члени комісії: ______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)вгору