Документ z1243-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.06.2016, підстава - z0752-16

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.10.2007 N 270/551
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2007 р.
за N 1243/14510
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного
агентства України з питань державної служби
N 86/464 ( z0752-16 ) від 26.04.2016 }
Про затвердження Методики щодо зарахування
(включення) до стажу державної служби періодів
роботи (служби) колишніх працівників і осіб
рядового та начальницького складу органів
внутрішніх справ
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного
агентства України з питань державної служби
N 202/984 ( z1268-15 ) від 21.09.2015
Постановою Пенсійного фонду
N 15-1 ( za268-15 ) від 21.09.2015 }

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення про Головне
управління державної служби України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1180 ( 1180-2007-п ),
з метою належного застосування законодавства щодо порядку
обчислення стажу державної служби колишніх працівників і осіб
рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які
перебувають на державній службі, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Методику щодо зарахування (включення) до стажу
державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і
осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ,
що додається.
2. Головдержслужбі України надавати роз'яснення щодо
зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи
(служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького
складу органів внутрішніх справ.
3. Юридичному управлінню Головдержслужби України подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
Начальник Головного управління
державної служби України Т.Мотренко
Міністр праці та соціальної
політики України М.Папієв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
державної служби України,
Міністерства праці
та соціальної політики
України
12.10.2007 N 270/551
Постанова правління
Пенсійного фонду України
12.10.2007 N 18-10
( za243-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2007 р.
за N 1243/14510

МЕТОДИКА
щодо зарахування (включення) до стажу
державної служби періодів роботи (служби)
колишніх працівників і осіб рядового
та начальницького складу органів
внутрішніх справ

1. Загальні положення
1.1. Методика щодо зарахування (включення) до стажу державної
служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб
рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ (далі -
Методика) розроблена відповідно до Законів України "Про державну
службу" ( 3723-12 ), "Про загальну структуру і чисельність
Міністерства внутрішніх справ України" ( 2925-14 ), "Про міліцію"
( 565-12 ), Порядку обчислення стажу державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94
N 283 ( 283-94-п ) (далі - Порядок), інших нормативно-правових
актів, з метою надання практичної допомоги працівникам кадрових
служб щодо порядку обчислення стажу державної служби колишнім
особам рядового та начальницького складу і працівникам органів
внутрішніх справ, які перебувають на державній службі.
1.2. Стаж державної служби колишніх працівників і осіб
рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які
перебувають на державній службі, обчислюється відповідно до
Порядку ( 283-94-п ).
1.3. Обчислений відповідно до Порядку стаж державної служби
застосовується згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів
України від 03.05.94 N 283 ( 283-94-п ) для встановлення державним
службовцям (у даному випадку колишнім особам рядового та
начальницького складу і працівникам органів внутрішніх справ, які
перебувають на державній службі) надбавки за вислугу років,
надання додаткових оплачуваних відпусток та призначення пенсії
відповідно до статті 37 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ).
1.4. Документами для зарахування (включення) до стажу
державної служби періоду роботи (служби) в органах внутрішніх
справ є трудова книжка, копія послужного списку з особової справи
особи рядового та начальницького складу та, у разі неможливості на
підставі поданих документів обчислення стажу, - також довідка
кадрової служби органу внутрішніх справ, у якому працював
(проходив службу) колишній працівник або особа рядового та
начальницького складу органів внутрішніх справ, у тому числі інші
документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують
стаж роботи. У разі реорганізації органу внутрішніх справ, таку
довідку видає орган, що є його правонаступником, а в разі
ліквідації органу - довідку видає Галузевий державний архів
МВС України чи його органи на місцях.
2. Зарахування роботи (служби) в органах
внутрішніх справ до стажу державної служби
за часів СРСР (до 24.08.91)
2.1. Зарахування роботи (служби) в органах внутрішніх справ
до стажу державної служби за часів СРСР (до 24.08.91) здійснюється
відповідно до абзацу четвертого пункту 2 Порядку ( 283-94-п ),
згідно з яким до стажу державної служби зараховується робота
(служба) на посадах керівних працівників і спеціалістів державних
органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР
згідно з додатком до Порядку - Переліком державних органів
колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, період
роботи в яких на посадах керівних працівників і спеціалістів
зараховується до стажу державної служби, зокрема: міністерств і відомств СРСР, міністерств і відомств республік
СРСР (включаючи головні управління, управління, що відповідно до
затвердженої Урядом структури входили до центрального апарату цих
міністерств і відомств); міністерств і відомств УРСР (включаючи головні управління,
управління, що відповідно до затвердженої Урядом структури входили
до центрального апарату цих міністерств і відомств); виконавчих комітетів місцевих Рад депутатів трудящих, Рад
народних депутатів, їх управлінь, самостійних відділів, інших
структурних підрозділів; місцевих органів державного управління міністерств і відомств
УРСР та інших республік, а також СРСР.
2.2. Згідно з пунктом 2.1 цієї Методики до стажу державної
служби зараховуються: 2.2.1. Робота (служба) в Міністерстві внутрішніх справ СРСР,
УРСР та інших республік СРСР (включаючи головні управління,
управління, що відповідно до затвердженої Урядом структури входили
до центрального апарату цих міністерств); в управліннях (самостійних відділах і інших структурних
підрозділах) внутрішніх справ, які перебували в конкретний період
у структурі виконавчих комітетів місцевих Рад депутатів трудящих,
Рад народних депутатів; в управліннях (самостійних відділах і інших структурних
підрозділах) внутрішніх справ, що були в конкретний період
місцевими органами державного управління Міністерства внутрішніх
справ СРСР, УРСР та інших республік колишнього СРСР. 2.2.2. Робота (служба) в апараті перелічених вище органів
внутрішніх справ на посадах керівних працівників і спеціалістів. Визначення належності посад працівників органів внутрішніх
справ, за якими не присвоюються спеціальні звання, до посад
керівних працівників або спеціалістів здійснюється на підставі
положень Кваліфікаційного довідника посад службовців,
затвердженого постановою Держкомпраці СРСР від 14.01.69 N 15,
Загальносоюзного класифікатора професій робітників, посад
службовців та тарифних розрядів, затвердженого постановою
Держстандарту СРСР від 27.08.86 N 016, а також посадових
інструкцій працівників. Час служби в органах внутрішніх справ осіб, яким присвоєно
спеціальні звання (як спеціальні звання міліції, так і внутрішньої
служби), зараховується лише на посадах середнього, старшого і
вищого начальницького складу. Служба осіб на посадах рядового і
молодшого начальницького складу до стажу державної служби не
зараховується. При визначенні належності посади, зазначеної у послужному
списку особи, до посад рядового, молодшого, середнього, старшого
чи вищого начальницького складу органів внутрішніх справ необхідно
виходити з того, що таке визначення здійснюється не за присвоєним
особі спеціальним званням, а за штатним розписом, переліками
посад, що підлягають заміщенню особами рядового, молодшого,
середнього і старшого начальницького складу, затвердженими
Міністром внутрішніх справ, або переліком посад, що підлягають
заміщенню особами вищого начальницького складу, який затверджений
відповідно до законодавства. При обчисленні стажу слід ураховувати, якщо посада працівника
або особи рядового чи начальницького складу органу внутрішніх
справ не належала до апаратів перелічених вище державних органів,
а перебувала в структурі підрозділів, що підпорядковувались або
функціонували при вказаних управліннях (відділах) внутрішніх
справ, то періоди роботи (служби) в них не зараховуються до стажу
державної служби. Час роботи (служби) на вказаних вище посадах керівних
працівників і спеціалістів зараховується за умови, якщо
фінансування заробітної плати за цими посадами здійснювалося за
рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Тобто, якщо
заробітна плата за посадою фінансувалася за рахунок коштів
господарського розрахунку, то період роботи (служби) на такій
посаді до стажу державної служби не зараховується.
2.3. Таким чином, за часів СРСР до стажу державної служби
зараховуються періоди роботи на посадах керівних працівників і
спеціалістів та служби на посадах середнього, старшого і вищого
начальницького складу у центральному апараті Міністерства
внутрішніх справ СРСР, УРСР та інших республік СРСР, а також в
апараті управлінь (самостійних відділів і інших підрозділів)
внутрішніх справ - самостійних структурних підрозділів виконавчих
комітетів місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів
та апараті управлінь (самостійних відділів і інших підрозділів)
внутрішніх справ, які були місцевими органами державного
управління Міністерства внутрішніх справ СРСР, УРСР та інших
республік СРСР.
3. Зарахування (включення) роботи (служби)
в органах внутрішніх справ до стажу
державної служби за часів незалежності України
(з 24.08.91)
Зарахування (включення) роботи (служби) в органах внутрішніх
справ до стажу державної служби за часів незалежності України
здійснюється:
3.1. Відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку
( 283-94-п ), згідно з яким до стажу державної служби
зараховується робота (служба) на посадах керівних працівників і
спеціалістів в апараті органів внутрішніх справ. 3.1.1. Робота (служба) в апараті органів внутрішніх справ, а
саме: Міністерства внутрішніх справ України (структурних
підрозділах центрального апарату Міністерства), головних
управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі, міських управлінь і
відділів, управлінь та відділів на транспорті та інших, визначених
відповідними наказами Міністерства внутрішніх справ України. 3.1.2. Якщо посада особи рядового та начальницького складу чи
працівника органу внутрішніх справ не належала до апарату органів
внутрішніх справ, а перебувала в структурі підрозділів, що
підпорядковувались або функціонували при органах внутрішніх справ,
то період роботи (служби) у таких підрозділах не зараховується до
стажу державної служби (наприклад, служба в медичному
витверезнику, центрі соціальної адаптації раніше засуджених осіб,
що підпорядковувались ГУ МВС України у м. Києві,
оперативно-пошуковому відділі карного розшуку при ГУ МВС України у
м. Києві згідно з наказом МВС України від 11.10.97 N 688 "Про
затвердження типової структури органів внутрішніх справ України"). 3.1.3. Робота (служба) в указаних вище апаратах органів
внутрішніх справ на посадах керівних працівників і спеціалістів. Визначення належності посад працівників органів внутрішніх
справ, за якими не присвоюються спеціальні звання, до посад
керівних працівників або спеціалістів здійснюється на підставі
положень Класифікатора професій ДК 003:95 ( va257217-95,
vb257217-95), затвердженого наказом Держстандарту України від
27.07.95 N 257 ( v0257217-95 ), Класифікатора професій ДК 003:2005
( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ),
Класифікатора професій ДК 003:2010 ( va327609-10 ),
затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня
2010 року N 327, а також посадових інструкцій працівників. { Абзац
другий підпункту 3.1.3 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Національного агентства України з питань
державної служби N 202/984 ( z1268-15 ) від 21.09.2015 } Час служби в органах внутрішніх справ осіб, яким присвоєно
спеціальні звання (як спеціальні звання міліції, так і внутрішньої
служби), зараховується лише на посадах середнього, старшого і
вищого начальницького складу. Служба осіб на посадах рядового і
молодшого начальницького складу до стажу державної служби не
зараховується. При визначенні належності посади, зазначеної у послужному
списку особи, до посад рядового, молодшого, середнього, старшого
чи вищого начальницького складу органів внутрішніх справ необхідно
виходити з того, що таке визначення здійснюється не за присвоєним
особі спеціальним званням, а за штатним розписом, переліками
посад, що підлягають заміщенню особами рядового, молодшого,
середнього і старшого начальницького складу, затвердженими
Міністром внутрішніх справ, або переліком посад, що підлягають
заміщенню особами вищого начальницького складу, який затверджений
відповідно до законодавства. 3.1.4. Робота (служба) на зазначених вище посадах керівних
працівників і спеціалістів зараховується за умови, якщо
фінансування заробітної плати за цими посадами здійснювалося за
рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Тобто, якщо
заробітна плата за посадою виплачувалася за рахунок коштів
господарського розрахунку, то період роботи (служби) на такій
посаді до стажу державної служби не зараховується (наприклад,
робота (служба) у Державній службі охорони при МВС). 3.1.5. Таким чином, період роботи керівних працівників і
спеціалістів, які не мають спеціальних звань, а також час служби
осіб на посадах середнього, старшого і вищого начальницького
складу, за якими присвоєно спеціальні звання (внутрішньої служби
або міліції) в апараті органів внутрішніх справ зараховується до
стажу державної служби.
3.2. У період з 10.06.2006 до 30.01.2007 час служби в органах
внутрішніх справ на посадах рядового та начальницького складу
включається до стажу державної служби відповідно до положень
абзацу двадцять другого пункту 3 Порядку ( 283-94-п ) (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 N 804
( 804-2006-п ) "Про доповнення пункту 3 Порядку обчислення стажу
державної служби" (далі - постанова Кабінету Міністрів України від
07.06.2006 N 804), яка набула чинності з 10.06.2006). До стажу державної служби включається час служби осіб, які
перебували в кадрах Міністерства внутрішніх справ на посадах
рядового чи начальницького складу і яким відповідно до Положення
про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів
внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.91 N 114 ( 114-91-п ) (далі -
Положення про проходження служби), присвоєно спеціальні звання,
установлені законодавством (як спеціальні звання міліції, так і
внутрішньої служби), за умови, що фінансування заробітної плати за
вказаними вище посадами рядового та начальницького складу
здійснювалося за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Якщо державним службовцям час служби в органах внутрішніх
справ на посадах рядового та начальницького складу був включений
до стажу державної служби, то після набрання чинності постановою
Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N 36 ( 36-2007-п ) "Про
внесення зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної
служби" (далі - постанова Кабінету Міністрів України від
24.01.2007 N 36) цей стаж не переглядається.
3.3. У період з 30.01.2007 - відповідно до абзацу двадцять
другого пункту 3 Порядку ( 283-94-п ) (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N 36 ( 36-2007-п ), яка
набула чинності з 30.01.2007), до стажу державної служби
включається час служби на посадах рядового та начальницького
складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні
звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять
до структури Міністерства внутрішніх справ. Час служби включається у разі: особа була призначена на посаду державного службовця після
набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від
24.01.2007 N 36 ( 36-2007-п ), тобто з 30.01.2007; особа проходила службу в органах внутрішніх справ, що входили
або входять до структури Міністерства внутрішніх справ України,
починаючи з дня проголошення незалежності України, тобто з
24.08.91; особа проходила службу в указаних вище органах внутрішніх
справ на посадах рядового та начальницького складу з присвоєнням
установлених законодавством спеціальних звань міліції за умови, що
фінансування заробітної плати за цими посадами здійснювалося за
рахунок коштів державного або місцевого бюджету, а не за рахунок
коштів, отриманих від діяльності на принципах господарського
розрахунку. Відповідно до Положення про проходження служби посади
( 114-91-п ), що підлягають заміщенню особами рядового, молодшого,
середнього, старшого начальницького складу, і відповідні цим
посадам спеціальні звання визначаються переліками, затвердженими
Міністром внутрішніх справ, а посади, що підлягають заміщенню
особами вищого начальницького складу, переліком, затвердженим
відповідно до законодавства. Період служби на посадах рядового та начальницького складу
осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання
внутрішньої служби, до стажу державної служби не включається
(наприклад, служба в підрозділах державної пожежної охорони,
фельд'єгерська служба). Таким чином, час служби на посадах рядового та начальницького
складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні
звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять
до структури Міністерства внутрішніх справ України, включається до
стажу державної служби.
4. Окремі питання зарахування (включення)
до стажу державної служби періодів роботи
(служби) в органах внутрішніх справ
4.1. Відповідно до статті 58 Конституції України
( 254к/96-ВР ) закони та інші нормативно-правові акти не мають
зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або
скасовують відповідальність особи. У разі виходу особи на пенсію до набрання чинності відповідно
постановами Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 N 804
( 804-2006-п ) та від 24.01.2007 N 36 ( 36-2007-п ), перерахунок
стажу державної служби їй не здійснюється.
4.2. Період роботи (служби) в органах внутрішніх справ
держав - учасниць СНД до стажу державної служби не зараховується
(не включається), якщо інше не передбачено міжнародними чи
двосторонніми Угодами. Чинним законодавством не передбачено також зарахування
(включення) роботи (служби) в органах внутрішніх справ до стажу
державної служби в кратному розмірі.
4.3. До стажу державної служби зараховується час перебування
осіб рядового і начальницького складу у розпорядженні органів
внутрішніх справ відповідно до підпункту "в" пункту 40 Положення
про проходження служби ( 114-91-п ). До такого стажу зараховується і час, протягом якого
працівники відряджалися на роботу до інших міністерств і відомств
для виконання робіт, пов'язаних з правоохоронною діяльністю. Тобто
той час, коли вони працювали в інтересах такої діяльності в
системі інших міністерств і відомств та перебували одночасно в
кадрах Міністерства внутрішніх справ України із збереженням умов
оплати праці осіб рядового і начальницького складу та працівників
органів внутрішніх справ відповідно до пунктів 75-84 Положення про
проходження служби ( 114-91-п ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 26.11.2003 N 1831 ( 1831-2003-п ) "Деякі питання
відрядження осіб начальницького складу органів внутрішніх справ,
державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої
служби та податкової міліції до органів виконавчої влади, інших
цивільних установ". Зараховується і час, протягом якого працівник міліції, який є
депутатом місцевої ради, згідно зі статтею 18 Закону України "Про
міліцію" ( 565-12 ) прикомандировувався на час постійної роботи до
відповідної місцевої ради із залишенням на службі в органах
внутрішніх справ. Таке зарахування депутатам, які працюють на виборних посадах
та на постійній основі у відповідній раді, також передбачене
Законами України "Про статус народного депутата України"
( 2790-12 ), "Про статус депутата Верховної Ради Автономної
Республіки Крим" ( 533-16 ), "Про статус депутатів місцевих рад"
( 93-15 ).
4.4. При обчисленні стажу державної служби колишніх осіб
рядового та начальницького складу і працівників органів внутрішніх
справ слід враховувати, що деякі підрозділи зазначених органів
комплектувалися особами, які призивалися на дійсну (строкову)
військову службу. Тобто період служби таких осіб необхідно
включати до стажу державної служби не як службу в органах
внутрішніх справ, а як час військової служби у Збройних Силах та
інших військових формуваннях відповідно до абзацу п'ятого пункту 3
Порядку ( 283-94-п ) (наприклад, офіцерський склад спеціальних
моторизованих частин міліції та частин і підрозділів воєнізованої
пожежної охорони МВС СРСР, особовий склад внутрішніх військ МВС
СРСР, МВС України).
4.5. Період служби педагогічних, науково-педагогічних,
наукових, науково-технічних та інших працівників, які перебували
на посадах рядового і начальницького складу в навчальних й
наукових закладах Міністерства внутрішніх справ України та яким
присвоєно спеціальні звання міліції, з часу набуття Україною
незалежності включається до стажу державної служби. Зазначене стосується тих осіб, які перебували на державній
службі за станом на 10.06.2006 або були зараховані на державну
службу після цієї дати. У такому ж самому порядку обчислюється стаж державної служби
й педагогічним, науково-педагогічним, науковим, науково-технічним
та іншим працівникам, які проходили службу в школах підготовки
рядового і начальницького складу, середніх спеціальних школах
міліції, училищах міліції і інших навчальних закладах МВС України,
що згодом були реорганізовані у вищі навчальні заклади МВС
України. Служба осіб на посадах рядового і начальницького складу у
навчальних і наукових закладах МВС СРСР, МВС УРСР чи інших
республік СРСР до стажу державної служби не включається.
4.6. Чинним законодавством, зокрема Законами України "Про
освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про державну
службу" ( 3723-12 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), включення часу
навчання осіб у навчальних закладах до стажу державної служби не
передбачено, крім випадків, визначених нормативно-правовими актами
(наприклад, згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) навчання слухачів та курсантів
зараховується до військової служби, а час проходження військової
служби - до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за
спеціальністю, а також до стажу державної служби; відповідно до
Порядку до стажу державної служби ( 283-94-п ) включається час
навчання в аспірантурі або докторантурі Української Академії
державного управління при Президентові України з відривом від
роботи, якщо до вступу до аспірантури або докторантури аспірант чи
докторант перебував на державній службі і після закінчення
навчання повернувся на державну службу; час навчання в
Національній академії державного управління при Президентові
України за денною формою, якщо до вступу в Академію випускник
перебував на державній службі або службі в органах місцевого
самоврядування і після закінчення навчання повернувся на державну
службу, службу в органах місцевого самоврядування або вступив до
аспірантури чи докторантури Академії з відривом від роботи тощо). Час навчання студентів (слухачів), курсантів, аспірантів
(ад'юнктів) та докторантів у навчальних закладах Міністерства
внутрішніх справ України не включається до стажу державної служби.
4.7. Відповідно до чинного законодавства України період
перепідготовки осіб рядового і начальницького складу в навчальному
закладі є навчанням з метою здобуття вищої освіти та
спеціальності, який не включається до стажу державної служби. Спеціалізація у навчальному закладі осіб рядового і
начальницького складу, які проходили службу в органах внутрішніх
справ, що входили або входять до структури МВС України, та яким
присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції,
розширення профілю (підвищення кваліфікації), стажування є не
навчанням з метою здобуття освіти, а набуттям окремих професійних
навичок та досвіду і включаються до стажу державної служби за
умови, якщо особа була направлена (відряджена) органом внутрішніх
справ до навчального закладу без звільнення з посади та зі
збереженням грошового утримання за штатною посадою.
В.о. начальника юридичного
управління Головного управління
державної служби України В.Баланюк
Директор департаменту пенсійного
забезпечення Міністерства праці
та соціальної політики України Н.Шамбір
Директор департаменту пенсійного
забезпечення Пенсійного фонду
України В.Машкінвгору