Документ z1242-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2015, підстава - z1365-14

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
05.10.2005 N 184
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2005 р.
за N 1242/11522
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 879 ( z1365-14 ) від 02.09.2014 }
Про затвердження Змін до Інструкції
з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів,
розрахунків та інших статей балансу

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), Указу Президента України від 27.04.95
N 335 ( 335/95 ) "Про Державне казначейство України" (із змінами)
та Положення про Державне казначейство, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ) (із
змінами), з метою забезпечення єдності проведення інвентаризації
матеріальних цінностей бюджетних установ Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Головного управління Державного
казначейства України від 30.10.98 N 90 ( z0728-98 ) "Про
затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за
N 728/3168 (із змінами), такі зміни:
1.1. Заголовок викласти у такій редакції: "Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних
цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ";
1.2. Пункт 1 викласти у такій редакції: "Затвердити Інструкцію з інвентаризації матеріальних
цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ
(додається)".
2. Затвердити Зміни до Інструкції з інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу,
затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства
України від 30.10.98 N 90 ( z0728-98 ) та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168 (із змінами),
що додаються.
3. Органам Державного казначейства України та місцевим
фінансовим органам Зміни до Інструкції з інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу
довести до відома підвідомчих установ та організацій.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
бюджетним установам, що отримують кошти з державного або місцевих
бюджетів, дотримуватись вимог Інструкції з інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу
з урахуванням унесених змін.
В.о. Голови О.С.Даневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
05.10.2005 N 184
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2005 р.
за N 1242/11522

ЗМІНИ
до Інструкції з інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і документів,
розрахунків та інших статей балансу
( z0728-98 )

1. Заголовок Інструкції викласти у такій редакції: "Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ".
2. У розділі 1:
2.1. В абзаці другому пункту 1.4 слово "бюджетних" замінити
словами "спеціальних реєстраційних".
2.2. У пункті 1.5 підпункт 12 викласти у такій редакції: "12) реєстраційних, спеціальних реєстраційних, валютних та
поточних рахунків - у міру отримання виписок органів Державного
казначейства України, банків".
2.3. В абзаці другому пункту 1.9 слово "бухгалтерської"
замінити словом "фінансової".
2.4. Абзац перший пункту 1.19 вилучити. У зв'язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно
абзацами першим-третім.
2.5. Пункт 1.20 викласти у такій редакції: "1.20. При проведенні інвентаризації матеріальних цінностей
виявляються всі цінності, які не використовуються в установі, що
можуть бути реалізовані. Порядок реалізації передбачений Типовою
інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу
бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства
України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 N 142/181
( z0787-01 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
05.09.2001 за N 787/5978 (із змінами)".
2.6. У пункті 1.21: 2.6.1. Абзац четвертий викласти у такій редакції: "Описи підписуються головою та всіма членами
інвентаризаційної комісії. Матеріально відповідальні особи в кінці
кожного інвентаризаційного опису розписуються про перевірені
комісією і занесені в опис цінності". 2.6.2. Абзац п'ятий вилучити. У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим.
2.7. У пункті 1.27 слова "Головним управлінням Державного
казначейства України" замінити словами "Державним казначейством
України".
3. У розділі 2:
3.1. Абзац перший пункту 2.2 викласти у такій редакції: "2.2. Для оформлення даних інвентаризації основних засобів
(будівель, споруд, передавальних пристроїв машин і обладнання,
транспортних засобів, інструментів, комп'ютерної техніки,
виробничого і господарського інвентарю тощо) застосовується
Інвентаризаційний опис основних засобів (додаток 1)".
3.2. Пункт 2.2 доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого
змісту: "При інвентаризації будівель, споруд, іншої нерухомості та
земельних ділянок, водоймищ, інших об'єктів природних ресурсів
комісія перевіряє наявність документів, що підтверджують право
власності установи на ці об'єкти або право користування ними. Під час інвентаризації основних засобів комісія в
обов'язковому порядку проводить перевірку відповідності технічної
документації, записує в описи повні найменування цих об'єктів і їх
інвентарні номери".
3.3. Друге речення у пункті 2.8 викласти у такій редакції: "Списання таких об'єктів проводиться у порядку, встановленому
Типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з
балансу бюджетних установ, затвердженою наказом Державного
казначейства України та Міністерства економіки України від
10.08.2001 N 142/181 ( z0787-01 ) та зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 05.09.2001 за N 787/5978 (із змінами)".
3.4. Доповнити пунктом 2.10 такого змісту: "2.10. Після оформлення Інвентаризаційний опис основних
засобів у встановленому порядку передається в бухгалтерію для
складання Порівняльної відомості результатів інвентаризації
основних засобів (додаток 2). Порівняльна відомість результатів інвентаризації основних
засобів застосовується для відображення результатів
інвентаризації. На підставі даних Інвентаризаційного опису
основних засобів розбіжності, які виникли між фактичними
показниками та даними бухгалтерського обліку, відображаються у
графі "Результати інвентаризації".
4. У розділі 3:
4.1. Пункт 3.1 доповнити другим абзацом такого змісту: "Для відображення результатів інвентаризації нематеріальних
активів (у т.ч. об'єктів права інтелектуальної власності)
застосовується Інвентаризаційний опис нематеріальних активів
(додаток 3). Інвентаризаційний опис нематеріальних активів
складається на кожний окремий об'єкт нематеріальних активів чи
групу однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів
нематеріальних активів, окремо за кожною особою, відповідальною за
використання об'єкта чи групи об'єктів нематеріальних активів".
4.2. Пункт 3.2 викласти у такій редакції: "3.2. До опису комісією вносяться дані про назву
нематеріального активу, характеристику, призначення, дату
придбання (введення в експлуатацію), первісну вартість, строк
корисного використання, кількість та вартість об'єкта чи групи
об'єктів нематеріальних активів".
4.3. Доповнити пунктом 3.4 такого змісту: "3.4. У разі виявлення розходжень (недостач, лишків) між
даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів
складається Порівняльна відомість результатів інвентаризації
нематеріальних активів (додаток 4). Стосовно недостач і лишків інвентаризаційна комісія повинна
одержати письмові пояснення осіб, відповідальних за використання
та зберігання нематеріальних активів".
5. Розділ 4 доповнити пунктом 4.4 такого змісту: "4.4. Для відображення результатів інвентаризації матеріалів,
продуктів харчування та інших матеріальних запасів застосовується
Інвентаризаційний опис інших необоротних матеріальних активів та
запасів (додаток 5). Цей Інвентаризаційний опис складається на
підставі перерахунку, зважування, виміру цінностей окремо за
кожним місцезнаходженням і матеріально відповідальною особою чи
групою осіб, на зберіганні яких знаходяться цінності. Після оформлення у встановленому порядку Інвентаризаційний
опис інших необоротних матеріальних активів та запасів передається
у бухгалтерію для складання Порівняльної відомості результатів
інвентаризації інших необоротних матеріальних активів та запасів
(додаток 6). Порівняльна відомість результатів інвентаризації інших
необоротних матеріальних активів та запасів застосовується для
відображення результатів інвентаризації. На підставі даних
Інвентаризаційного опису інших необоротних матеріальних активів та
запасів розбіжності, які виникли між фактичними показниками та
даними бухгалтерського обліку, відображаються у графі "Результати
інвентаризації".
6. Розділ 5 доповнити пунктом 5.4 такого змісту: "5.4. Для відображення результатів інвентаризації молодняка
тварин та тварин на відгодівлі застосовується Інвентаризаційний
опис інших необоротних матеріальних активів та запасів (додаток
5)".
7. У розділі 6:
7.1. Пункти 6.4 та 6.5 вилучити. У зв'язку з цим пункти 6.6, 6.7 уважати відповідно пунктами
6.4, 6.5.
7.2. Доповнити пунктом 6.6 такого змісту: "6.6. Для відображення результатів інвентаризації малоцінних
та швидкозношуваних предметів застосовується Інвентаризаційний
опис інших необоротних матеріальних активів та запасів (додаток
5)".
8. У розділі 10:
8.1. Пункт 10.1 викласти у такій редакції: "10.1. При інвентаризації каси установи слід керуватися
Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку
України від 15.12.2004 N 637 ( z0040-05 ) та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 (із
змінами)".
8.2. Доповнити пунктами 10.2 та 10.3 такого змісту: "10.2. Для відображення результатів інвентаризації фактичної
наявності грошових коштів, цінних паперів, чекових книжок,
поштових марок, оплачених путівок тощо, що знаходяться у касі
установи, застосовується Акт інвентаризації наявності грошових
коштів, цінностей (додаток 7). До початку інвентаризації у касі установи комісією
записуються останні номери прибуткового та видаткового касового
ордерів, чекової книжки тощо. Комісія шляхом повного перерахунку перевіряє наявність у касі
усіх грошових коштів, цінних паперів, лімітованих чекових книжок,
поштових марок тощо.
10.3. Для відображення результатів інвентаризації фактичної
наявності бланків документів суворої звітності та виявлення
кількісних розходжень їх з обліковими даними застосовується
Інвентаризаційний опис бланків документів суворої звітності
(додаток 8). За наявності бланків документів суворої звітності, що
нумеруються одним номером, складається комплект із вказівкою
кількості документів у ньому".
9. У розділі 11:
9.1. У пункті 11.1 слово "бюджетних" замінити словами
"спеціальних реєстраційних".
9.2. В абзаці другому пункту 11.3 слово "позабюджетними"
замінити словами "державними цільовими".
9.3. Пункт 11.4 викласти у такій редакції: "11.4. Для відображення результатів інвентаризації
розрахунків за дебіторською та кредиторською заборгованістю, що
знаходиться на обліку установи на момент звітного періоду
(інвентаризації), призначений Акт інвентаризації розрахунків з
дебіторами і кредиторами (додаток 9). В акті вказуються найменування проінвентаризованих
субрахунків і суми виявленої неузгодженої дебіторської і
кредиторської заборгованості, безнадійних боргів та кредиторської
і дебіторської заборгованості, щодо якої термін позовної давності
минув. Акт складається інвентаризаційною комісією на підставі
виявлених залишків сум за документами, які відображаються на
відповідних субрахунках, підписується і передається до
бухгалтерії. До акта слід додати довідку (додаток 10), в якій наводяться
найменування та адреси дебіторів і кредиторів, сума
заборгованості, за що обліковується заборгованість, з якого часу і
на підставі яких документів. Довідка складається у розрізі
синтетичних рахунків бухгалтерського обліку".
10. Доповнити Інструкцію новими розділами 13 та 14 такого
змісту: "13. Інвентаризація інших необоротних матеріальних активів
13.1. Для відображення результатів інвентаризації інших
необоротних матеріальних активів застосовується Інвентаризаційний
опис інших необоротних матеріальних активів та запасів (додаток
5).
13.2. Білизна, постільні речі, одяг та взуття одного
найменування, близькі за розмірами, якостями матеріалу і ціною,
заносяться до опису сумарно, зі вказівкою кількості цих предметів
та їх інвентарних номерів.
13.3. Предмети спецодягу і столової білизни, відправлені у
прання та ремонт, слід записувати в інвентаризаційний опис на
підставі відомостей-накладних або квитанцій установ, що здійснюють
ці послуги.
13.4. Після оформлення інвентаризаційний опис передається у
бухгалтерію для складання Порівняльної відомості результатів
інвентаризації інших необоротних матеріальних активів та запасів
(додаток 6).
14. Інвентаризація матеріальних цінностей, прийнятих (зданих)
на відповідальне зберігання
14.1. При інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих
(зданих) на відповідальне зберігання, застосовується
Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих (зданих)
на відповідальне зберігання (додаток 11). При інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на
відповідальне зберігання, записи в описі здійснюються
інвентаризаційною комісією на підставі перевірки і перерахунку
цінностей у натурі.
14.2. Товари і матеріали, які зберігаються на складах інших
установ (організацій), записуються в опис на підставі підтвердних
документів про передавання на відповідальне зберігання".
У зв'язку з цим розділи 13-15 уважати відповідно розділами
15-17.
11. У розділі 16 абзац перший пункту 16.3 викласти у такій
редакції: "16.3. Інвентаризаційна комісія перевіряє правильність
визначення бухгалтерією результатів інвентаризації і свої висновки
та пропозиції відображає у Протоколі інвентаризаційної комісії
(додаток 12), що заповнюється після закінчення інвентаризації".
12. У розділі 17:
12.1. Абзаци другий-п'ятий пункту 17.1 викласти у такій
редакції: "основні засоби, цінні папери, грошові кошти та інші
матеріальні цінності, які виявлені в надлишку, підлягають
оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на збільшення доходів за
спеціальним фондом з подальшим установленням причин виникнення
лишків і винних у цьому осіб; недостача запасів у межах установлених норм природних втрат,
виявлених під час інвентаризації і придбаних у поточному році,
списується за розпорядженням керівника установи на фактичні
видатки; придбаних у минулих роках - відноситься на зменшення
результату кошторису установи. Норми природних втрат можуть
застосовуватися лише у разі виявлення фактичних недостач і після
заліку недостачі цінностей надлишками при пересортуванні. За
відсутності норм природних втрат втрата розглядається як недостача
понад норму; недостача цінностей понад норми природних втрат, а також
втрати від псування цінностей списуються з балансу установи та
відносяться на рахунок винних осіб за цінами, за якими
обчислюється розмір шкоди від крадіжок, недостач, знищення і
псування матеріальних цінностей; втрати і недостачі понад норми природних втрат матеріальних
цінностей, у тих випадках, коли винні особи не встановлені та
справи знаходяться в органах дізнання чи досудового слідства,
списуються з балансу установи і зараховуються на позабалансовий
рахунок до моменту встановлення винних осіб або до надання
відповідної інформації від органів дізнання чи досудового слідства
за цими справами".
12.2. Пункти 17.4 та 17.5 вилучити.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1
до Інструкції
з інвентаризації
матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ

___________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ__________________

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
основних засобів
___________________________
(дата складання)
Основні засоби ______________________________________________
Місцезнаходження ____________________________________________
Розписка
До початку проведення інвентаризації всі видаткові та
прибуткові документи на основні засоби здані в бухгалтерію і всі
основні засоби, що надійшли на мою (нашу) відповідальність,
оприбутковані, а ті, що вибули, списані. Особа (и), відповідальна (і) за збереження основних засобів:
____________________ _____________________ _____________________
(посада, підпис) (посада, підпис) (посада, підпис)
____________________ _____________________ _____________________
(прізвище, ім'я, (прізвище, ім'я, (прізвище, ім'я,
по батькові) по батькові) по батькові)
На підставі (розпорядження) від "___" ______________200___ р.
Виконано знімання фактичних залишків ___________________________,
що значаться на обліку станом на "___" _________________200___ р.
Інвентаризація: розпочата "___" _________________200___ р.
закінчена "___" _________________200___ р.
При інвентаризації встановлено таке:
------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Рік | Номер |Рахується за станом на |Відмітка| |з/п| та коротка |випуску| |"___"_______________200__ р. | | | |характеристика|(будів-|---------------------+------------------------------+--------| | | об'єкта |ництва)|інвен-|завод-|паспор-| фактична | за даними |про | | | | |тарний|ський | та | наявність |бухгалтерського|вибуття | | | | | | | | | обліку | | | | | | | | |--------------+---------------| | | | | | | | |кількі-|варті-|кількі-|варті- | | | | | | | | |сть |сть |сть |сть | | |---+--------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+--------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------| | | | | |та ін.| | | | | | | |---+--------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------+-------+--------| | | | | | |Разом | | | | | х | ------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- | Рахується за станом на |Відмітка| Рахується за станом на |Відмітка| |"__"__________________ 200__ р.| |"__"__________________ 200__ р.| | |-------------------------------+--------+-------------------------------+--------| |фактична | за даними | про |фактична | за даними | про | |наявність | бухгалтерського |вибуття |наявність | бухгалтерського |вибуття | | | обліку | | | обліку | | |------------+------------------| |------------+------------------| | |кіль-|варті-|кількість|вартість| |кіль-|варті-|кількість|вартість| | |кість|сть | | | |кість|сть | | | | |-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| | 12| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| | | | | | та ін.| | | | | | |-----+------+---------+--------+--------+-----+------+---------+--------+--------| | | | | | х | | | | | х | -----------------------------------------------------------------------------------
Разом за описом: а) кількість порядкових номерів _____________________________
(прописом) б) загальна кількість одиниць, фактично _____________________
(прописом) в) на суму, грн., фактично __________________________________
(прописом)
Голова комісії ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з
N_____ до N_____, перевірені комісією в натурі за моєї (нашої)
присутності та внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до
інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перелічені
в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні. Особа (и), відповідальна (і) за збереження основних засобів: "___"_____________________200___ р. _____________________________________________________________
Вказані у даному описі дані перевірив __________ __________
(посада) (підпис)
"___"_____________________200___ р.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 2
до Інструкції
з інвентаризації
матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ

___________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ__________________

ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ
результатів інвентаризації основних засобів
______________________________
(дата складання)
На підставі наказу (розпорядження) від
"___"______________200___ р. N_____ проведена інвентаризація
фактичної наявності основних засобів, які знаходяться на
відповідальному зберіганні _______________________________________ ___________________ ____________________________________
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові)
Інвентаризація: розпочата "___"_________________200___ р.
закінчена "___"_________________200___ р.
При інвентаризації встановлено таке:
--------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування і| Рік | Номер | Результати інвентаризації | |з/п| коротка | випуску |-------------------+-----------------------------| | |характеристика|(забудови)|інвен-|завод-| пас-| лишки | недостачі | | | об'єкта | |тарний|ський |порта|--------------+--------------| | | | | | | |кіль-|вартість|кіль-|вартість| | | | | | | |кість| |кість| | |---+--------------+----------+------+------+-----+-----+--------+-----+--------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+--------------+----------+------+------+-----+-----+--------+-----+--------| | | | | | | | | | | | |---+--------------+----------+------+------+-----+-----+--------+-----+--------| | | | | | | | | | | | |---+--------------+----------+------+------+-----+-----+--------+-----+--------| | | | | | | | | | | | |---+--------------+----------+------+------+-----+-----+--------+-----+--------| | | | | | | | | | | | |---+--------------+----------+------+------+-----+-----+--------+-----+--------| | | | |та ін.| | | | | | | |---+--------------+----------+------+------+-----+-----+--------+-----+--------| | | | | | |Разом| | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
Бухгалтер ____________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
З результатами порівняння згоден ________________________________
(підпис матеріально
відповідальної особи)
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 3
до Інструкції
з інвентаризації
матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ

___________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ__________________

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
нематеріальних активів
____________________________
(дата складання)
Нематеріальні активи ____________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________
Розписка
До початку проведення інвентаризації всі видаткові та
прибуткові документи на нематеріальні активи здані в бухгалтерію і
всі нематеріальні активи, що надійшли на мою (нашу)
відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані. Особа (и), відповідальна (і) за збереження об'єктів
нематеріальних активів: __________ __________ ______________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
На підставі наказу (розпорядження) від "___"____________200___ р.
Перевірена наявність об'єктів нематеріальних активів, що
знаходяться на обліку за станом на "___"________________200___р.
Інвентаризація: розпочата "___"_________________200___ р.
закінчена "___"_________________200___ р.
При інвентаризації встановлено таке:
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Характерис-| Дата |Первісна| Строк | Фактична | За даними | |з/п|нематеріального| тика, |введення в |вартість| корисного | наявність |бухгалтерського обліку| | | активу |призначення|господарсь-| |використан-|-----------+----------------------| | | | |кий оборот | | ня |кіль-|вар- |кіль-| вар-| сума | | | | | | | |кість|тість|кість|тість|накопиче- | | | | | | | | | | | |ного зносу| |---+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9 | 10 | 11 | |---+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------| | | | | | | | | | | | | |---+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------| | | | | | | | | | | | | |---+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------| | | | | | | | | | | | | |---+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------| | | | | | та ін. | | | | | | | |---+---------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----+-----+-----+-----+----------| | | | | | | Разом | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом за описом: кількість порядкових номерів ________________________________
(прописом)
загальна кількість одиниць, фактично ________________________
(прописом)
на суму, грн., фактично _____________________________________
(прописом)
Голова комісії ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з
N_____ до N_____, перевірені комісією в натурі за моєї (нашої)
присутності та внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до
інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перелічені
в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні. Матеріально відповідальна (і) особа (и).
"___"__________________200___ р.
Вказані у даному описі дані
та підрахування перевірив: __________ __________
(посада) (підпис) "___"__________________200___ р.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 4
до Інструкції
з інвентаризації
матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ

___________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ__________________

ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ
результатів інвентаризації нематеріальних активів
______________________________
(дата складання)
На підставі наказу (розпорядження) від
"___"__________________200___ р. N____ проведена інвентаризація
фактичної наявності нематеріальних активів, які знаходяться на
відповідальному зберіганні _______________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________ __________________________________
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові)
Інвентаризація: розпочата "___"_________________200___ р.
закінчена "___"_________________200___ р.
При інвентаризації встановлено таке:
-------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Характерис- |Дата введен-|Пер- |Строк |Результати інвентаризації| |з/п|нематеріаль-|тика, призна-|ня в госпо- |вісна|корисно-|-------------------------| | |ного активу |чення |дарський |вар- |го вико-| лишки | недостачі | | | | |оборот |тість|ристання|-----------+-------------| | | | | | | |кіль-| вар-|кіль-| варті-| | | | | | | |кість|тість|кість| сть | |---+------------+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------------+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-------| | | | | | | | | | | | |---+------------+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-------| | | | | | | | | | | | |---+------------+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-------| | | | | | | | | | | | |---+------------+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-------| | | | | | | | | | | | |---+------------+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-------| | | | | | | | | | | | |---+------------+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-------| | | | | |та ін| | | | | | |---+------------+-------------+------------+-----+--------+-----+-----+-----+-------| | | | | | | Разом| | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Бухгалтер ____________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
З результатами порівняння згоден ____________________________
(підпис матеріально
відповідальної особи)
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 5
до Інструкції
з інвентаризації
матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ

___________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ__________________
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
інших необоротних матеріальних активів та запасів
___________________________
(дата складання)
_________________________________________________________
(рід матеріальних цінностей)
Розписка
До початку проведення інвентаризації всі видаткові та
прибуткові документи на матеріальні цінності здані в бухгалтерію і
всі матеріальні цінності, що надійшли на мою(нашу)
відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані Матеріально відповідальна(і) особа(и) _______________ ____________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) _______________ ____________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
На підставі наказу (розпорядження) від "___"_________200___р.
N____ виконано зняття фактичних залишків цінностей за станом на
"___" ________________200___ р.
Інвентаризація: розпочата "___"________________200___ р.,
закінчена "___"_________________200___ р.
При інвентаризації встановлено таке:
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Рахунок,| Матеріальні цінності | Одиниця |Ціна| Номер | Фактична |За даними бухгалтер-| |з/п|субраху-| | виміру | | |наявність |ського обліку | | | нок |-----------------------+------------| |------------+----------+--------------------| | | |найменування,|номенкла-|код|наймену-| |інвен-|пас- |кіль-|сума|кількість| сума | | | | вид, сорт, | турний | | вання | |тарний|порта|кість| | | | | | | група | номер | | | | | | | | | | |---+--------+-------------+---------+---+--------+----+------+-----+-----+----+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+--------+-------------+---------+---+--------+----+------+-----+-----+----+---------+----------| | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------------+---------+---+--------+----+------+-----+-----+----+---------+----------| | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------------+---------+---+--------+----+------+-----+-----+----+---------+----------| | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------------+---------+---+--------+----+------+-----+-----+----+---------+----------| | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------------+---------+---+--------+----+------+-----+-----+----+---------+----------| | | | | |та | | | | | | | | | | | | | |ін.| | | | | | | | | |---+--------+-------------+---------+---+--------+----+------+-----+-----+----+---------+----------| | | | | | | | | |Разом| | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом за описом: кількість порядкових номерів ________________________________
(прописом)
загальна кількість одиниць, фактично ________________________
(прописом)
на суму, грн., фактично _____________________________________
(прописом)
Голова комісії ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з
N_____ до N_____, перевірені комісією в натурі за моєї(нашої)
присутності та внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до
інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності, перелічені
в описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні. Матеріально відповідальна(і) особа(и)
"___"__________________200___ р.
Вказані у даному описі дані та підрахування перевірив: __________________________ _______________________
(посада) (підпис)
"___"__________________200___ р.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 6
до Інструкції
з інвентаризації
матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ

___________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ__________________

ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ
результатів інвентаризації інших необоротних
матеріальних активів та запасів
___________________________
(дата складання)
На підставі наказу (розпорядження) від
"___"________________200___ р. N____ проведена інвентаризація
фактичної наявності матеріальних цінностей, які знаходяться на
відповідальному зберіганні _______________________________________ _________________ _______________________________________
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові)
Зняття залишків: розпочато "___"_____________________200___ р.
закінчено "___"_____________________200___ р.
При інвентаризації встановлено таке:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Матеріальні | Одиниця | Номер | Результати | Відрегульовано за рахунок | |з/п| цінності | виміру | | інвентаризації | записів в обліку | | |----------------+-----------+------------+---------------------+-----------------------------------------| | |наймену-|номенк-|код|найме- |інвен-|пас- | лишки |недостачі | лишки | недостачі | | | вання, |латур- | |нування|тарний|порта|----------+----------+--------------------+--------------------| | | вид, |ний | | | | |кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|з балан- |кіль-|сума|з балан- | | | сорт, |номер | | | | |кість| |кість| |кість| |сового |кість| |сового | | | група | | | | | | | | | | | |рахунку | | |рахунку | | | | | | | | | | | | | | |(суб- | | |(суб- | | | | | | | | | | | | | | |рахунку),| | |рахунку),| | | | | | | | | | | | | | |замов- | | |замов- | | | | | | | | | | | | | | |лення | | |лення | |---+--------+-------+---+-------+------+-----+-----+----+-----+----+-----+----+---------+-----+----+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |---+--------+-------+---+-------+------+-----+-----+----+-----+----+-----+----+---------+-----+----+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------+---+-------+------+-----+-----+----+-----+----+-----+----+---------+-----+----+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------+---+-------+------+-----+-----+----+-----+----+-----+----+---------+-----+----+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------+---+-------+------+-----+-----+----+-----+----+-----+----+---------+-----+----+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------+-------+---+-------+------+-----+-----+----+-----+----+-----+----+---------+-----+----+---------| | | | | | | | | | | | | | | | | | та ін. | |---+--------+-------+---+-------+------+-----+-----+----+-----+----+-----+----+---------+-----+----+---------| | | | | | | |Разом| | | | | | | х | | | х | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | Пересортування | Оприбутковуються | Остаточні недостачі | | | остаточні лишки | | |---------------------------------------------+------------------+--------------------------------| | лишки зараховані у | недостачі покриті |кіль-|сума|рахунок|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума| | покриття недостач | лишками |кість| |(субра-|кість| |кість| |кість| | |----------------------+----------------------| | |хунок) | | | | | | | |кіль-|сума| порядковий|кіль-|сума|порядковий | | | | | | | | | | |кість| | номер |кість| | номер | | | | | | | | | | | | |зарахованих| | |зарахованих| | | | | | | | | | | | | недостач | | | лишків | | | | | | | | | | |-----+----+-----------+-----+----+-----------+-----+----+-------+-----+----+-----+----+-----+----| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |-----+----+-----------+-----+----+-----------+-----+----+-------+-----+----+-----+----+-----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----+-----------+-----+----+-----------+-----+----+-------+-----+----+-----+----+-----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----+-----------+-----+----+-----------+-----+----+-------+-----+----+-----+----+-----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----+-----------+-----+----+-----------+-----+----+-------+-----+----+-----+----+-----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----+-----------+-----+----+-----------+-----+----+-------+-----+----+-----+----+-----+----| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----+-----------+-----+----+-----------+-----+----+-------+-----+----+-----+----+-----+----| | | | х | | | х | | | х | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Бухгалтер ____________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
З результатами порівняння ознайомлений ______________________
(підпис матеріально
відповідальної особи)
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 7
до Інструкції
з інвентаризації
матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ

___________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ__________________
АКТ
інвентаризації наявності грошових
коштів, цінностей
____________________________
(дата складання)
Місце перевірки _____________________________________________
Розписка
До початку проведення інвентаризації усі видаткові та
прибуткові документи на кошти здані в бухгалтерію і всі кошти, що
надійшли на мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули,
списані. Матеріально відповідальна особа: _______________ ______________ ____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
На підставі наказу (розпорядження) від
"____"____________200___ р. N_____ проведена інвентаризація
коштів, цінностей за станом на "___" ________________200___ р.
При інвентаризації встановлено таке: 1) готівки__________________________________ грн.______коп. 2) ________________________________________ грн.______коп. 3) ________________________________________ грн.______коп.
Підсумок фактичної наявності _________________ грн.______коп. За обліковими даними _________________________ грн.______коп.
(прописом)
Підсумки інвентаризації: лишок _______________________________________________________ недостача ___________________________________________________
Останні номери касових ордерів: прибуткового N______________ видаткового N___________________
Голова комісії ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Підтверджую, що кошти, цінності зазначені в акті, знаходяться
на моєму відповідальному зберіганні. Матеріально відповідальна особа _____________________________
(підпис) "____"_________________200___ р.
Пояснення причин, унаслідок яких виникли лишки або недостачі __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Матеріально відповідальна особа: ____________ ____________ _________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Рішення керівника установи, організації __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ____________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"____"____________________200___ р.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 8
до Інструкції
з інвентаризації
матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ

___________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ__________________
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
бланків документів суворої звітності
___________________________
(дата складання)
Розписка
До початку проведення інвентаризації всі видаткові та
прибуткові документи на бланки документів сурової звітності здані
в бухгалтерію і всі бланки документів суворої звітності, що
надійшли на мою (нашу) відповідальність, оприбутковані, а ті, що
вибули, списані. Матеріально відповідальні особи: ________________ ______________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________________ ______________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
На підставі наказу (розпорядження) від
"___"_______________200___ р. N____ проведено зняття фактичних
залишків бланків суворої звітності за станом на
"___" _______________200___ р.
Інвентаризація: розпочата "___"________________200___ р.
закінчена "___"________________200___ р.
При інвентаризації встановлено таке:
-------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування бланків|Номер| Одиниця виміру| Фактична наявність | |з/п| документів суворої |форми|----------------+------------------------------------------| | | звітності | |код|найменування| з номера до |серія|купюра|кількість|сума| | | | | | |номера включно| | | | | |---+--------------------+-----+---+------------+--------------+-----+------+---------+----| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+--------------------+-----+---+------------+--------------+-----+------+---------+----| | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-----+---+------------+--------------+-----+------+---------+----| | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-----+---+------------+--------------+-----+------+---------+----| | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-----+---+------------+--------------+-----+------+---------+----| | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-----+---+------------+--------------+-----+------+---------+----| | | | | | | | | | | | |---+--------------------+-----+---+------------+--------------+-----+------+---------+----| | | | | | та ін. | | | | | | |---+--------------------+-----+---+------------+--------------+-----+------+---------+----| | | | | | | | |Разом | х | | --------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- |Знаходиться на бухгалтерському обліку| Результати інвентаризації | |-------------------------------------+------------------------------------------------| | з номера|серія|купюра|кількість|сума| лишки | недостачі | |до номера| | | | |--------------------------+---------------------| | включно | | | | |з номера до|кількість|сума|з номера до|кількість| | | | | | | номера | | | номера | | | | | | | | включно | | | включно | | |---------+-----+------+---------+----+-----------+---------+----+-----------+---------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |---------+-----+------+---------+----+-----------+---------+----+-----------+---------| | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---------+----+-----------+---------+----+-----------+---------| | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---------+----+-----------+---------+----+-----------+---------| | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---------+----+-----------+---------+----+-----------+---------| | | | | | | | | | | | |---------+-----+------+---------+----+-----------+---------+----+-----------+---------| | | | | | | та ін. | | | | | |---------+-----+------+---------+----+-----------+---------+----+-----------+---------| | х | х | х | х | | х | х | | х | х | ----------------------------------------------------------------------------------------
Разом за описом: а) кількість порядкових номерів _____________________________
(прописом)
б) загальна кількість одиниць, фактично _____________________
(прописом)
в) на суму, грн., фактично __________________________________
(прописом)
Голова комісії ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з
N______ до N_______, перевірені комісією в натурі за моєї (нашої)
присутності та внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до
інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Цінності,
перераховані в описі, знаходяться на моєму(нашому) відповідальному
зберіганні. Матеріально відповідальна(і) особа(и) "___"__________________200___ р.
Вказані у даному описі дані та підрахування перевірив: ________________ _________________
(посада) (підпис)
"___"__________________200___ р.
Пояснення причин лишків чи недостач _________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Матеріально відповідальна (і) особа (и): _______________ ____________ __________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
_______________ ____________ __________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Рішення керівника установи __________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________ _________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"____"__________________200___ р.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 9
до Інструкції
з інвентаризації
матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ

___________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ__________________
АКТ
інвентаризації розрахунків
з дебіторами і кредиторами
____________________________
(дата складання)
На підставі наказу (розпорядження) від
"___"_____________200___ р. N______ проведена інвентаризація
розрахунків за дебіторською і кредиторською заборгованістю за
станом на "___"_________________200___ р.
При інвентаризації встановлено таке:
1. За дебіторською заборгованістю
------------------------------------------------------------------- | | | Сума за балансом |Із загальної | | | |----------------------------|суми, вказаної | |Найменування|Рахунок|всього| у тому числі |у графі 3, | |субрахунків | | |---------------------|зазначається | | | | |заборгова-|заборго- |заборгованість,| | | | |ність, що |ваність, |за якою минула | | | | |підтвер- |що не |позовна | | | | |джена |підтвер- |давність | | | | |дебіторами|джена | | | | | | |дебіторами| | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | | | | | | | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | | | | | | | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | | | | | | | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | | | | | | | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | | | | та ін | | | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | Разом| | | | | | -------------------------------------------------------------------
2. За кредиторською заборгованістю
------------------------------------------------------------------- | | | Сума за балансом |Із загальної | | | |----------------------------|суми, вказаної | |Найменування|Рахунок|всього| у тому числі |у графі 3, | |субрахунків | | |---------------------|зазначається | | | | |заборгова-|заборго- |заборгованість,| | | | |ність, що |ваність, |за якою минула | | | | |підтвер- |що не |позовна | | | | |джена |підтвер- |давність | | | | |кредитора-|джена кре-| | | | | | ми |диторами | | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | | | | | | | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | | | | | | | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | | | | | | | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | | | | | | | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | | | | та ін | | | |------------+-------+------+----------+----------+---------------| | Разом| | | | | | -------------------------------------------------------------------
Голова комісії ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 10
до Інструкції
з інвентаризації
матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ

___________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ__________________
ДОВІДКА
до акта N_____ інвентаризації розрахунків
з дебіторами і кредиторами
"___"_______________200___ р.
-------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|За що |З якого| Сума |Документ, |Приміт-| |з/п|і адреса |виникла |часу | заборгованості |який | ка | | |дебітора, |заборго-| |------------------|підтверджує| | | |кредитора |ваність | |дебітор-|кредитор-|заборгова- | | | | | | | ської | ської |ність і | | | | | | | | |особу, яка | | | | | | | | |пропустила | | | | | | | | |строк | | | | | | | | |позовної | | | | | | | | |давності | | |---+------------+--------+-------+--------+---------+-----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------------+--------+-------+--------+---------+-----------+-------| | | | | | | | | | |---+------------+--------+-------+--------+---------+-----------+-------| | | | | | | | | | |---+------------+--------+-------+--------+---------+-----------+-------| | | | | | | | | | |---+------------+--------+-------+--------+---------+-----------+-------| | | | | | та ін.| | | | --------------------------------------------------------------------------
Бухгалтер ____________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 11
до Інструкції
з інвентаризації
матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ

___________________________
(установа, організація)
Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ__________________
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
матеріальних цінностей, прийнятих (зданих)
на відповідальне зберігання
___________________________
(дата складання)
Розписка
До початку проведення інвентаризації всі видаткові та
прибуткові документи на матеріальні цінності здані в бухгалтерію і
всі матеріальні цінності, що надійшли на мою відповідальність,
оприбутковані, а ті, що вибули, списані. Матеріально відповідальна особа _____________ _____________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) _____________ _____________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
На підставі наказу (розпорядження) від
"___"____________200___ р. N____ проведено зняття фактичних
залишків цінностей, які знаходяться на позабалансовому рахунку
N____ за станом на "___"________________200___ р.
Інвентаризація: розпочата "___"____________200___ р.
закінчена "___"____________200___ р.
При інвентаризації встановлено таке:
------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування |Раху-|Номенкла-|Одиниця виміру|Кіль-|Сорт| Вар-| Дата |Місце | |з/п|постачальника| нок |турний |--------------|кість| |тість|приймання |збері-| | |(одержувача),| |номер |код|найменува-| | | |(здавання)|гання | | |матеріальних | | | | ння | | | |цінностей | | | |цінностей, | | | | | | | |на | | | |прийнятих | | | | | | | |зберігання| | | |(зданих) на | | | | | | | | | | | |відповідальне| | | | | | | | | | | |зберігання | | | | | | | | | | |---+-------------+-----+---------+---+----------+-----+----+-----+----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+-------------+-----+---------+---+----------+-----+----+-----+----------+------| | | | | | | | | | | | | |---+-------------+-----+---------+---+----------+-----+----+-----+----------+------| | | | | | | | | | | | | |---+-------------+-----+---------+---+----------+-----+----+-----+----------+------| | | | | | | | | | | | | |---+-------------+-----+---------+---+----------+-----+----+-----+----------+------| | | | | | | | | | | | | |---+-------------+-----+---------+---+----------+-----+----+-----+----------+------| | | | | | | | | | | | | |---+-------------+-----+---------+---+----------+-----+----+-----+----------+------| | | | | та ін. | | | | | | | | |---+-------------+-----+---------+---+----------+-----+----+-----+----------+------| | | | | | | Разом | | х | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Всього за описом ____________________________________________
(прописом)
Голова комісії ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з
N_____ до N_____, перелічені комісією в натурі за моєї(нашої)
присутності та внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до
інвентаризаційної комісії не маю(не маємо). Цінності, перелічені в
описі, знаходяться на моєму (нашому) відповідальному зберіганні. Матеріально відповідальна(і) особа(и) "___"__________________200___ р.
Вказані у даному описі дані та підрахування перевірив: ____________________ _____________________
(посада) (підпис)
"___"__________________200___ р.
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 12
до Інструкції
з інвентаризації
матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей
балансу бюджетних установ

ПРОТОКОЛ
інвентаризаційної комісії
_______________________________________________
(назва установи, де проводилась інвентаризація)

"___"__________________200___ р.
Інвентаризація проводилась на _______________________________
(дата) Комісією у складі:
Голова ______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) Члени комісії: ______________________________________________
(прізвище, ініціали) __________________________________________________________________
У ході інвентаризації встановлено:
Згідно з інвентаризаційним описом значиться у наявності __________________________________________________________________
найменувань цінностей на суму _______________________________
Результати інвентаризації:
------------------------------------------------------------------------------------- |N за|Найменування|Значиться в інвентариза-| Фактична | Результат: | |опи-|цінностей | ційному описі | наявність |(+) лишки, (-) недостачі| |сом | |------------------------+---------------+------------------------| | | |кількіс-| ціна | сума |кіль-|ціна|сума| кількі-| ціна | сума | | | | ть | | |кість| | | сть | | | |----+------------+--------+--------+------+-----+----+----+--------+--------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії: ________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ ________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушковгору