Документ z1235-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.10.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.08.2016  № 848


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 вересня 2016 р.
за № 1235/29365

Про затвердження Змін до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді

Відповідно до пунктів 28, 37-6 частини другої статті 7, пункту 16 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за № 269/22801 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.В.

Голова Комісії

Т. ХромаєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
16.08.2016  № 848


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 вересня 2016 р.
за № 1235/29365

ЗМІНИ
до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді

1. Доповнити пункт 2 розділу І абзацом дев’ятим такого змісту:

«Інші терміни, які вживаються в цьому Порядку, використовуються відповідно до законодавства України.».

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

в абзаці другому слова «юридичну або економічну» виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«мати сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, - організації торгівлі цінними паперами;»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Ділова репутація кандидатур керівників фондових бірж за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:

кандидат не позбавлявся права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках фінансових послуг;

кандидат не має судимості, у тому числі за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

попередня діяльність (бездіяльність) кандидата, що здійснював контроль у фінансовій установі (у разі наявності), не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність кандидата, що здійснював контроль у фінансовій установі, не призвела до застосування протягом останніх двох років більше одного разу санкції за маніпулювання цінами на фондовому ринку та/або розголошення інсайдерської інформації, що не була скасована у встановленому законодавством порядку;

попередня діяльність кандидата, що здійснював повноваження одноосібного виконавчого органу (або був призначений головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи (для банку - повноваження керівника та/або заступника керівника банку, який відповідав за здійснення банком діяльності з торгівлі цінними паперами), не призвела до застосування санкції за маніпулювання цінами на фондовому ринку та/або розголошення інсайдерської інформації, що не була скасована у встановленому законодавством порядку;

попередня діяльність кандидата, що здійснював контроль у фінансовій установі, повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначений головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності), що не була скасована у встановленому законодавством порядку;

дії кандидата не призвели до анулювання документів, що надають йому право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);

до кандидата не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

кандидат не був притягнутий до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року за одне й те ж правопорушення;

кандидат з’являвся на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об’єктивних підстав для неявки);

кандидата не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2-4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім іноземця);

кандидат не має несплачених штрафних санкцій, які накладались за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

кандидатом погоджено істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством);

кандидат відсутній в переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.».

3. У додатку 2 до Порядку:

1) у пунктах 11, 18 слово «депозитарію» виключити;

2) пункт 16 замінити пунктами 16-25 такого змісту:

«16. Чи були Ви протягом останніх двох років керівником, контролером у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації)?

__________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи,
відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини
та підстави для прийняття такого рішення тощо)

17. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, яка здійснювала контроль у фінансовій установі, діяльність якої призвела до застосування більше одного разу санкції за маніпулювання цінами на фондовому ринку та/або розголошення інсайдерської інформації, що не була скасована у встановленому законодавством порядку?

__________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи,
відсоток володіння в ній (посада),
інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

18. Чи були Ви особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або була призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи (для банку - повноваження керівника та/або заступника керівника банку, який відповідав за здійснення банком діяльності з торгівлі цінними паперами), діяльність якої призвела до застосування санкції за маніпулювання цінами на фондовому ринку та/або розголошення інсайдерської інформації, що не була скасована у встановленому законодавством порядку?

__________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи,
відсоток володіння в ній (посада),
інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

19. Чи були Ви особою, яка здійснювала контроль у фінансовій установі, повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначений головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, до якої було застосовано санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності), що не була скасована у встановленому законодавством порядку?

__________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи,
відсоток володіння в ній (посада),
інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

20. Чи були Вам анульовані документи, що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо)?

__________________________________________________________________________
(якщо так, зазначити причини анулювання)

21. Чи застосовувались до Вас обмеження щодо права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?

__________________________________________________________________________
(якщо так, зазначити, у зв’язку з чим накладено таке обмеження)

22. Чи викликали Вас на підписання протоколів про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів?

__________________________________________________________________________
(якщо так, хто (Комісія або її територіальні органи), коли та за яких підстав)

23. Чи маєте Ви несплачені штрафні санкції, які накладались за адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів (фінансовому ринку)?

__________________________________________________________________________
(якщо так, зазначити розмір санкції, коли та за що її накладено (зміст порушення),
причини несплати штрафних санкцій та факт наявності або відсутності податкового боргу)

24. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?

__________________________________________________________________________
(якщо так, зазначити, хто, коли та за яких підстав)

25. Чи маєте Ви незалежний від володіння значний (вирішальний) вплив у професійному(их) учаснику(ах), крім набуття права голосу?

__________________________________________________________________________
(зазначити найменування професійного(их) учасника(ів), яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності); для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи))».

У зв’язку з цим пункти 17-20 вважати відповідно пунктами 26-29;

3) пункт 29 викласти у такій редакції:

«29. Чи маєте Ви судимість не погашену, не зняту в установленому законодавством порядку, у тому числі за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності?

_________________________________________________________________________.».
(рік, підстава)

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців
цінними паперами
та фондових бірж

І. Бараміявгору