Документ z1229-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ
Н А К А З
23.11.2010 N 122
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 грудня 2010 р.
за N 1229/18524

Питання конкурсного відбору
інноваційних та інвестиційних проектів
для їх фінансування за рахунок коштів
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

Відповідно до Статуту Державної інноваційної
фінансово-кредитної установи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15 червня 2000 року N 979 ( 979-2000-п )
(із змінами), та пункту 6 Порядку формування і використання
активів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня
2009 року N 685 ( 685-2009-п ) (із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок конкурсного відбору інноваційних та
інвестиційних проектів для їх фінансування за рахунок коштів
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Державного агентства України з інвестицій та інновацій
від 16 листопада 2006 року N 34 ( z1250-06 ) "Про затвердження
Порядку конкурсного відбору інноваційних проектів для їх
фінансової підтримки", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 30 листопада 2006 року за N 1250/13124; наказ Державного агентства України з інвестицій та інновацій
від 17 жовтня 2008 року N 84 ( z1085-08 ) "Про внесення змін до
Порядку конкурсного відбору інноваційних проектів для їх
фінансової підтримки", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 7 листопада 2008 року за N 1085/15776.
3. Юридичному департаменту у встановленому порядку подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.Таран
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
України з інвестицій
та розвитку
23.11.2010 N 122
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 грудня 2010 р.
за N 1229/18524

ПОРЯДОК
конкурсного відбору
інноваційних та інвестиційних проектів
для їх фінансування за рахунок коштів
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

1. Цей Порядок визначає механізм проведення на конкурсних
засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів для їх
фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної
фінансово-кредитної установи (далі - Установа).
2. Держінвестицій утворює Конкурсний комітет з питань відбору
інноваційних та інвестиційних проектів для їх фінансування за
рахунок коштів Установи (далі - Комітет). Положення про Комітет та його склад затверджуються
Держінвестицій. До складу Комітету входять представники Держінвестицій,
Установи, а також за згодою представники міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, наукових, експертних та
громадських організацій.
3. Комітет є постійно діючим органом, який проводить свої
засідання в міру надходження заявок (не менше двох) для участі в
конкурсному відборі інноваційних та інвестиційних проектів для їх
фінансування за рахунок коштів Установи (далі - Конкурс).
4. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи
Комітету здійснює Установа шляхом: прийняття рішення про проведення Конкурсу; підготовки та розміщення оголошень відповідно до цього
Порядку; затвердження порядку реєстрації, забезпечення прийому,
реєстрації, перевірки документів, що подаються для участі у
Конкурсі, на відповідність вимогам Конкурсу, у тому числі в
частині їх оформлення і комплектності; утворення та затвердження персонального складу експертної
комісії, яка готує експертні оцінки щодо поданих на Конкурс
інноваційних та інвестиційних проектів (далі - проекти) згідно з
критеріями, визначеними у пункті 15 цього Порядку; розгляду та затвердження експертних оцінок проектів; надання суб'єктам господарювання методичної допомоги,
консультацій щодо організації, умов та порядку проведення
Конкурсу; забезпечення підготовки і проведення Конкурсу; забезпечення членів Комітету не пізніше ніж у триденний строк
до дати засідання Комітету експертними оцінками проектів, а також
за письмовим зверненням членів Комітету іншими документами,
необхідними для належного розгляду проектів; підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України про
підтримку проекту-переможця Конкурсу та матеріалів до нього, який
надається до Держінвестицій для його подальшого внесення в
установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України; ведення протоколів засідань Комітету тощо. Експертна комісія є консультативно-дорадчим органом при
Установі, що утворюється з метою опрацювання, узагальнення
інформації і забезпечення кваліфікованої та об'єктивної експертної
оцінки проектів, які подаються на Конкурс.
5. Оголошення про умови проведення Конкурсу та строк
приймання документів на Конкурс розміщується у друкованих засобах
масової інформації і на офіційних веб-сторінках Держінвестицій та
Установи не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати початку
приймання документів на Конкурс.
6. Для участі у Конкурсі суб'єкт господарювання
(далі - учасник Конкурсу) подає до Установи проект разом з
необхідними документами, перелік яких визначається окремим актом
Установи.
7. Керівник учасника Конкурсу забезпечує надання достовірної
інформації, що міститься у поданих документах.
8. Установа реєструє надходження документів у журналі
реєстрації із зазначенням часу та дати їх приймання.
9. Якщо учасник Конкурсу подав неповний комплект документів
або оформлений неналежним чином, проект не допускається до участі
у Конкурсі, а заявник інформується про виявлені недоліки протягом
трьох робочих днів з дня надходження зазначених документів до
Установи вмотивованою письмовою відповіддю.
10. Після усунення недоліків учасник Конкурсу має право
повторно подати документи для участі у Конкурсі з дотриманням
встановленого строку подачі документів для участі у Конкурсі.
11. Інформація, що міститься в документах, поданих учасниками
Конкурсу, не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених
законом України.
12. Голова Комітету визначає дату, час і місце проведення
Конкурсу не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати його
проведення.
13. Оголошення про дату, час та місце проведення Конкурсу
розміщується на офіційних веб-сторінках Держінвестицій та Установи
не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення Конкурсу.
14. Приймання документів для участі в Конкурсі припиняється
за три робочі дні до визначеної головою Комітету дати проведення
Конкурсу.
15. Комітет розглядає з урахуванням затверджених Установою
експертних оцінок проектів відповідність цих проектів таким
критеріям:
15.1. Науково-технічний критерій розкривається через:
науково-технічний потенціал учасника Конкурсу (наявність
співробітників з науковими ступенями, наявність випробувальних
лабораторій, наявність об'єктів права інтелектуальної власності,
які зареєстровані відповідно до законодавства); запропоновані нові
технічні рішення.
15.2. Виробничий критерій розкривається через: забезпеченість
виробництва необхідними сировиною, матеріалами, комплектуючими,
обладнанням і устаткуванням; рівень технологічних нововведень при
реалізації проекту; забезпеченість виробництва кваліфікованим
персоналом; можливість використання відходів виробництва;
наявність у проекті ресурсо- та енергозберігаючих технологій
(оцінка показників зниження енергоємності, матеріалоємності
виробництва продукції, оцінка ступеня заміщення традиційних джерел
енергії альтернативними).
15.3. Ринковий критерій розкривається через: відповідність
проекту потребам ринку; ефективність маркетингових заходів для
просування запропонованого продукту на ринок;
конкурентоспроможність продукції за ціною та якістю;
перспективність ринків збуту тощо.
15.4. Фінансово-економічний критерій розкривається через:
передбачуваний рівень рентабельності; строк окупності проекту;
частку власних коштів учасника Конкурсу в загальній кошторисній
вартості проекту; платоспроможність та фінансову стабільність
учасника Конкурсу.
15.5. Соціальний та екологічний критерії розкриваються через:
вплив реалізації проекту на рівень зайнятості населення та
створення нових робочих місць; надходження платежів до бюджетів;
вплив виробничих процесів, задіяних у реалізації проекту, на
навколишнє природне середовище; відповідність вимогам санітарних,
архітектурних та інших норм, установлених законодавством України.
16. За результатами розгляду проектів члени Комітету
дають оцінку кожному проекту відповідно до зазначених
критеріїв за трибальною шкалою: низька - 1 бал, середня - 2 бали,
висока - 3 бали. Якщо будь-який з критеріїв не розкрито, то ставиться 0 балів.
17. Комітет у межах наявних коштів відбирає проект, що
отримав найбільшу кількість балів, для визначення
проекту-переможця Конкурсу.
18. У разі рівності сумарних бальних показників проектів
декількох учасників Конкурсу переможець визначається шляхом
голосування членами Комітету простою більшістю голосів за умови
участі в голосуванні не менше двох третин його членів. У разі
рівного розподілу голосів голос голови Комітету на засіданні є
ухвальним.
19. Рішення Комітету оформлюється протоколом у двох
примірниках, які підписуються всіма членами Комітету, присутніми
на засіданні. У протоколі засідання Комітету міститься інформація щодо
істотних умов відповідних договорів, які будуть укладені між
Установою та учасниками Конкурсу, проекти яких визнані
переможцями.
20. Один примірник протоколу зберігається в Установі. Другий примірник протоколу направляється до Держінвестицій.
21. Установа направляє Держінвестицій проект акта Кабінету
Міністрів України про підтримку проекту - переможця Конкурсу та
матеріали до нього для внесення його в установленому порядку на
розгляд Кабінету Міністрів України.
22. Установа протягом двох робочих днів після набрання
чинності актом Кабінету Міністрів України про підтримку
проекту - переможця Конкурсу письмово повідомляє про результати
Конкурсу всіх його учасників.
23. Інформація про результати Конкурсу розміщується на
офіційних веб-сторінках Держінвестицій та Установи.
Директор Юридичного департаменту В.Володінвгору