Документ z1228-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.07.2018, підстава - v0075500-18

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
06.11.2006 N 422
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2006 р.
за N 1228/13102

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 75 ( v0075500-18 ) від 04.07.2018 }

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Положення про організацію
бухгалтерського обліку та звітності в банках України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
30.12.98 N 566 ( z0056-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.02.99 за N 56/3349 (зі змінами), що додаються.
2. Унести до Положення про організацію операційної діяльності
в банках України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 18.06.2003 N 254 ( z0559-03 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 08.07.2003 за N 559/7880 (зі
змінами), такі зміни: в абзаці дев'ятнадцятому пункту 1.10 глави 1, в абзаці
першому пункту 3.4 глави 3, у другому реченні абзацу шостого
пункту 8.12 глави 8 слово "угод" замінити словом "договорів"; в абзаці другому пункту 2.14 глави 2, в абзаці другому пункту
5.6, у другому реченні пункту 5.7, у третьому реченні абзацу
першого пункту 5.8 глави 5 слова "про розрахунково-касове
обслуговування" замінити словами "банківського рахунку".
3. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України та банків України для керівництва і
використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
06.11.2006 N 422
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2006 р.
за N 1228/13102

ЗМІНИ
до Положення про організацію
бухгалтерського обліку та звітності
в банках України
( z0056-99 )

1. У главі 1:
1.1. У пункті 1.1: друге речення абзацу другого викласти в такій редакції:
"Метою організації бухгалтерського обліку є забезпечення
користувачів потрібною та достовірною інформацією про операції
банку"; в абзаці третьому слова "нормативні документи" замінити
словами "нормативно-правові акти"; у підпункті 1.1.3: абзац другий викласти в такій редакції: "Повнота та достовірність операцій у сфері обліку
забезпечуються обліковою політикою і внутрішніми процедурами
банку, що проводяться відповідно до законодавства України, у тому
числі нормативно-правових актів Національного банку України без
будь-яких відхилень"; в абзаці третьому слово "керівництвом" замінити словом
"керівником".
1.2. У пункті 1.2: перше речення підпункту 1.2.1 викласти в такій редакції: "Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне й
повне відображення всіх операцій банку та надання користувачам
інформації про стан активів і зобов'язань, власний капітал,
результати фінансової діяльності та їх зміни"; підпункт 1.2.2 викласти в такій редакції: "1.2.2. Управлінський облік ведеться банком для забезпечення
внутрішніх потреб в інформації, виходячи зі специфіки та
особливостей діяльності й структури управління. Банки самостійно
обирають метод обліку витрат та калькулювання собівартості
банківських продуктів, визначають зміст внутрішньої звітності, а
також строки її подання на різні рівні управління. Організація
управлінського обліку має забезпечувати перевірку ідентичності
інформації і розрахунків, здійснених на основі фінансового обліку. Банки можуть вибирати відповідні політику та процедури
організації управлінського обліку для визначення потрібних
показників діяльності банку і надання змоги: упроваджувати фінансову структуру, яка виділяє різні центри
витрат і центри прибутку та різні види діяльності банку; визначати прибутковість та ефективність центрів прибутку,
бізнес-напрямів (клієнтських сегментів), продуктів і клієнтів; визначати стратегічні й тактичні плани та завдання з
відповідними цілями і ключовими показниками діяльності банку; розробляти бюджети, прогнози та контролювати їх виконання; аналізувати і порівнювати з бюджетними даними фактичні
результати діяльності банку в цілому, а також за центрами
прибутку, бізнес-напрямами (клієнтськими сегментами), продуктами
та клієнтами; надавати об'єктивну базу для ціноутворення банківських
продуктів; інше"; у першому реченні підпункту 1.2.3 слова "чинного
законодавства" замінити словами "законодавства України".
1.3. Пункт 1.3 викласти в такій редакції: "1.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій банку в
первинних документах, збереження протягом установленого строку
оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і
звітності несе керівник банку. У цьому Положенні керівником банку є голова виконавчого
органу - правління (ради директорів), який здійснює управління
поточною діяльністю банку та несе відповідальність за ефективність
його роботи відповідно до установчих документів та законодавства
України. Зокрема, керівник банку зобов'язаний: створити необхідні умови для організації правильного ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банку
шляхом видачі внутрішніх розпорядчих документів; забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами
та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних
вимог головного бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та
подання до обліку первинних документів".
1.4. У пункті 1.4: в абзаці четвертому слово "нормативних" замінити словами
"нормативно-правових"; в абзаці сьомому слова "внутрішньої та зовнішньої" виключити; у підпункті 1.4.1: в абзаці першому слово "нормативними" замінити словами
"нормативно-правовими" і викласти абзац в такій редакції: "Головний бухгалтер банку, який очолює службу бухгалтерського
обліку, у своїй роботі керується цим Положенням, міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку та положеннями (стандартами)
України, іншими нормативно-правовими актами України "; абзац четвертий викласти в такій редакції: "організацію контролю за відображенням в обліку всіх
операцій, які здійснюються банком".
2. У главі 2:
2.1. У пункті 2.1: у підпункті 2.1.1: у другому реченні абзацу десятого, в абзаці сімнадцятому та в
другому реченні абзацу тридцять третього слово "нормативними"
замінити словами "нормативно-правовими"; в абзаці двадцять другому слова "чинному законодавству"
замінити словами "законодавству України". друге речення абзацу двадцять четвертого викласти в такій
редакції: "Для визначення строку зберігання первинних документів,
облікових регістрів і звітів банки повинні користуватися
відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України,
що визначає строки зберігання кожної категорії документів, які
утворюються в процесі діяльності банку"; у другому реченні абзацу двадцять шостого слово "чинного"
виключити; перше речення абзацу двадцять сьомого викласти в такій
редакції: "У присутності представників органів, які здійснюють
вилучення, відповідні службові особи банку зобов'язані зняти копії
документів і скласти реєстр документів, що вилучаються, із
зазначенням підстав і дати їх вилучення"; друге речення абзацу тридцять другого викласти в такій
редакції: "Копія акта подається до територіальних управлінь
Національного банку України (служби банківського нагляду) у строк
10 календарних днів із дня підписання цього акта"; в абзаці п'ятому підпункту 2.1.3 слова "(поточні, кредитні,
депозитні та ін.)" виключити.
2.2. У пункті 2.2: в абзаці другому слова "чинного законодавства" замінити
словами "законодавства України"; перше речення абзацу третього після слів "затверджується
наказом" доповнити словом "керівника"; в абзаці четвертому слова "чинним законодавством" замінити
словами "законодавством України"; у першому реченні абзацу двадцять шостого підпункту 2.2.1
слова "чинного законодавства" замінити словами "законодавства
України", слово "нормативних" замінити словами
"нормативно-правових".
2.3. У пункті 2.3: у підпункті 2.3.1: в абзаці сьомому слово "керівництва" замінити словом
"керівника"; у першому реченні абзацу шістнадцятого слово "чинним"
виключити; у підпункті 2.3.2: в абзаці другому слово "керівництво" замінити словом
"керівник"; в абзацах дванадцятому та шістнадцятому слово "керівництвом"
замінити словом "керівником".
3. У главі 3:
3.1. У пункті 3.1: абзаци другий - восьмий викласти в такій редакції: "Фінансова (бухгалтерська) звітність - це система
взаємопов'язаних узагальнювальних показників, що відображають
фінансовий стан банку та результати його діяльності за звітний
період. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан
і діяльність банку для прийняття економічних рішень. Склад річної та квартальної фінансової звітності визначається
окремим нормативно-правовим актом Національного банку України. Керівник та головний бухгалтер банку зобов'язані організувати
роботу зі складання фінансової звітності та забезпечити своєчасне
подання повної, правдивої й неупередженої фінансової звітності. Потреби окремих користувачів (Національного банку України,
податкових органів, органів статистики, керівництва банку) можуть
бути задоволені шляхом установлення інших (спеціальних) звітів
(податкових декларацій, статистичних звітів, внутрішніх звітів
тощо). Інші звіти, які включені до звітності банку, не є
фінансовою звітністю. Звітним періодом для складання фінансової звітності є
календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу за
наростаючим підсумком з початку звітного року. Перший звітний період новоствореного банку може бути меншим,
ніж 12 місяців, але не більшим, ніж 15 місяців. Звітним періодом для банків, що ліквідовуються
(реорганізовуються), є період з початку звітного року до дати
прийняття рішення про ліквідацію (реорганізацію)"; у підпункті 3.1.1: абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий викласти в такій редакції: "Форми фінансової звітності й порядок їх заповнення
встановлюються Національним банком України за погодженням з
Державним комітетом статистики України. Зміни даних фінансової звітності внаслідок подання неповної
та недостовірної фінансової звітності, що належать як до
поточного, так і до минулого року (після затвердження цієї
звітності), проводяться в тому звітному періоді, у якому вони були
виявлені"; у підпункті 3.1.2: у першому реченні абзацу дев'ятого та в першому реченні
абзацу десятого слово "нормативними" замінити словами
"нормативно-правовими". в абзаці одинадцятому слова "угодах на розрахунково-касове
обслуговування" замінити словами "договорах банківського рахунку"; у підпункті 3.1.5: в абзаці третьому слово "НБУ" замінити словами "Національного
банку України"; в абзаці п'ятому слово "угод" замінити словом "договорів",
слова "чинного законодавства" замінити словами "законодавства
України"; абзаци третій і четвертий підпункту 3.1.6 викласти в такій
редакції: "За неподання або несвоєчасне подання, подання за
невстановленою формою чи подання недостовірної фінансової
звітності керівник і головний бухгалтер банку несуть
відповідальність згідно із законодавством України. Відповідальність за фінансову звітність банків, що
ліквідовуються (реорганізовуються), ведення з порушенням
установленого порядку бухгалтерського обліку господарських
операцій, уключаючи оцінку майна і зобов'язань банків та складання
ліквідаційного балансу, покладається на ліквідатора".
3.2. У пункті 3.2: в абзаці першому слово "керівництвом" замінити словом
"керівником"; підпункт 3.2.1 викласти в такій редакції: "3.2.1. Рекомендовані форми управлінської звітності. Періодичність і рівень деталізації управлінської інформації
залежать від внутрішньої організації банку та вимог менеджменту.
Зміст звітів може змінюватися залежно від призначення та потреб
користувача. Управлінська звітність розкриває інформацію про: фінансові результати діяльності банку; ризики та результати управління активами і зобов'язаннями; результати діяльності, пов'язані з продажем продуктів і
послуг; управління матеріальними та трудовими ресурсами; відхилення фактичних результатів діяльності банку від
планових показників банку та надання поновлених прогнозів щодо
очікуваних результатів; моніторинг стратегічних ключових показників діяльності
банку".
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківськавгору