Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.09.2014  № 967


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2014 р.
за № 1222/25999

Про затвердження Типового положення про музей цивільного захисту територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, навчального закладу, науково-дослідної установи Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до Законів України «Про музеї та музейну справу» та «Про культуру», з метою розвитку музейної справи в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про музей цивільного захисту територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, навчального закладу, науково-дослідної установи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Міністр культури УкраїниС.С. Бочковський

Є.М. Нищук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
18.09.2014  № 967


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2014 р.
за № 1222/25999

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про музей цивільного захисту територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, навчального закладу, науково-дослідної установи Державної служби України з надзвичайних ситуацій

І. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує діяльність музею, що діє у складі територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, навчального закладу та науково-дослідної установи ДСНС України (далі - орган управління (підрозділ)).

1.2. Музей цивільного захисту територіального органу, підрозділу центрального підпорядкування, навчального закладу, науково-дослідної установи ДСНС України (далі - Музей) підпорядковується керівнику відповідного органу управління (підрозділу).

1.3. У своїй діяльності Музей керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

1.4. Рішення щодо створення Музею приймає Голова ДСНС України за поданням керівника органу управління (підрозділу).

1.5. У разі ліквідації Музею порядок подальшого використання музейних зібрань та фондів, що входять до складу державної частини Музейного фонду України, визначається наказом Голови ДСНС України.

1.6. Положення про Музей затверджується наказом керівника відповідного органу управління (підрозділу).

1.7. Організаційне і функціональне управління Музеєм забезпечує орган управління (підрозділ) шляхом створення умов для нормальної роботи працівників Музею, забезпечення їх відповідно обладнаним приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, місцем для зберігання, експонування музейних зібрань та фондів.

1.8. У Музеї повинна бути така документація:

копія наказу про створення Музею;

наказ відповідного органу управління (підрозділу) щодо затвердження Положення про Музей;

тематико-експозиційний план;

план роботи Музею;

керівні та облікові документи з питань музейної справи;

режим роботи Музею;

книга відгуків відвідувачів.

1.9. Виконання завдань і функцій Музею забезпечують його завідувач та зберігач фондів Музею.

У разі потреби за поданням керівника органу управління (підрозділу) та шляхом внесення змін до відповідного наказу ДСНС України до штату Музею додатково вводяться інші посади.

1.10. Призначення, переміщення та звільнення працівників Музею здійснюються наказом керівника відповідного органу управління (підрозділу) згідно з вимогами трудового законодавства України.

1.11. З метою вдосконалення та координації роботи Музею в органі управління (підрозділі) за рішенням його керівника можуть створюватись на добровільних засадах дорадчі органи.

1.12. До дорадчих органів Музею залучаються працівники Музею, фахівці різного профілю (за згодою).

1.13. В архіві Музею збираються і зберігаються плани робіт і звіти про їх виконання, протоколи засідань дорадчих органів, тематичні експозиційні плани, тексти лекцій-екскурсій, методичні посібники і рекомендації до формування фондових та експозиційних матеріалів, заповнені книги відгуків відвідувачів, інші документи і матеріали, які створюються та накопичуються за час роботи Музею і мають фахову та наукову цінність.

1.14. Оригінальні пам’ятки історії, культури і природи, що мають наукову, історичну, художню чи іншу культурну цінність та зберігаються у фондах музею, входять до складу Музейного фонду України та підлягають обліку в порядку, встановленому законодавством України.

1.15. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Музею здійснюється відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу».

ІІ. Основні завдання та напрями діяльності Музею

2.1. Основними завданнями Музею є:

активне сприяння службовій і гуманітарній підготовці, навчально-методичній, пропагандистській, науковій та іншій діяльності особового складу і працівників ДСНС України;

проведення патріотичної, виховної, агітаційно-пропагандистської та профілактичної роботи з дітьми, молоддю та іншими громадянами;

виявлення і збір предметів музейного значення з метою постійного поповнення музейних зібрань, всебічне дослідження їх наукової та історичної цінності;

створення умов, що забезпечують повне збереження музейних цінностей;

організація та проведення роботи щодо дослідження історичних процесів створення, функціонування і розвитку пожежно-рятувальної справи в регіоні;

складання тематико-експозиційних планів, тематичних структур експозиції Музею та виставок, паспортизація пам’яток музейної колекції;

підготовка статей, монографій, методичних розробок з основних питань діяльності Музею;

організація та участь за дорученням керівника органу управління (підрозділу) в конференціях, семінарах, круглих столах, тематичних вечорах, присвячених історичним датам і подіям, становленню та розвитку пожежно-рятувальної справи в регіоні;

забезпечення представлення відвідувачам експонатів Музею, проведення екскурсій, лекцій щодо музейних колекцій.

2.2. Для виконання основних завдань Музей здійснює свою діяльність за такими напрямами:

навчально-просвітницька діяльність, що сприяє професійному, моральному, патріотичному вихованню особового складу і працівників ДСНС України, підвищенню їх загальноосвітнього рівня;

патріотичне виховання молоді, що сприяє формуванню особистості на засадах духовності, високої соціальної активності, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, а також підвищенню інтересу молодого покоління до історії становлення, функціонування пожежно-рятувальної служби;

культурно-освітня діяльність, що реалізує освітню і виховну функцію під час роботи з різними категоріями відвідувачів як у самому Музеї, так і поза його межами;

фондова робота (облік і зберігання), що здійснюється з метою формування музейного зібрання, забезпечення збереження, вивчення музейних предметів і музейних колекцій та створення умов для їх використання;

комплектування музейного зібрання, що включає в себе комплекс заходів щодо систематичного поповнення, збору музейних матеріалів і їх практичного здійснення;

експозиційно-виставкова діяльність, спрямована на створення, розвиток і вдосконалення експозиції та здійснення функції музейної комунікації;

науково-дослідна робота, що полягає в отриманні нових знань на основі вивчення музейного зібрання.

ІІІ. Права та обов’язки Музею

3.1. Музей має право:

створювати експозиційні майданчики, інформаційно-виставкові та інші об’єкти для задоволення інтелектуальних і загальноосвітніх потреб громадян;

здійснювати роботу щодо пошуку та підбору музейних експонатів;

проводити конференції, семінари, круглі столи, конкурси, виставки тощо;

організовувати та проводити екскурсії, лекції, тематичні вечори, зустрічі з ветеранами, музейні свята, масові заходи, присвячені історичним датам і подіям пожежно-рятувальної справи;

здійснювати науково-дослідну роботу;

надавати пропозиції керівництву органу управління (підрозділу) щодо залучення до співпраці представників підприємств, установ та організацій регіону, підтримувати зв’язки з іншими музеями ДСНС України, громадськими об’єднаннями тощо (за їх згодою);

надавати пропозиції керівництву органу управління (підрозділу) щодо утворення в разі потреби комісій та експертних груп для вирішення питань діяльності Музею;

надавати пропозиції керівництву органу управління (підрозділу) щодо випуску видань, буклетів, плакатів, іншої інформаційної продукції, яка пропагує пожежно-рятувальну справу та діяльність Музею, підвищує історичну обізнаність суспільства;

надавати методичну допомогу іншим музеям з історії пожежно-рятувальної справи.

3.2. Музей зобов’язаний:

планувати свою діяльність;

вдосконалювати технологію, форми і методи роботи;

забезпечувати належний облік і збереження пам’яток, що знаходяться у фондах Музею;

створювати умови для належного користування музейними колекціями;

сприяти міжнародному співробітництву в галузі музейної справи.

ІV. Керівництво Музеєм

4.1. Безпосереднє керівництво Музеєм здійснює його завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника органу управління (підрозділу).

4.2. Завідувач Музею у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4.3. Завідувач Музею:

здійснює керівництво Музеєм;

визначає першочергові завдання та напрями діяльності Музею;

планує та координує всі види діяльності Музею;

забезпечує комплектування фондів Музею, їх вивчення і популяризацію;

керує науково-дослідною, експозиційно-виставковою, культурно-освітньою, агітаційно-пропагандистською, фондовою та іншою діяльністю Музею;

забезпечує здійснення документообігу в установленому порядку;

сприяє розвитку історико-культурної спадщини в підрозділах;

співпрацює з музеями системи ДСНС України та за дорученням керівника органу управління (підрозділу) - з іншими музеями;

аналізує та узагальнює результати діяльності Музею;

звітує керівництву органу управління (підрозділу) про проведену роботу Музею;

здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

4.4. Завідувач Музею відповідає за:

виконання планів роботи Музею, наказів, розпоряджень та доручень керівництва органу управління (підрозділу);

збереження та правильне використання фондів і майна Музею;

організацію обліку та інвентаризацію музейних цінностей;

стан трудової дисципліни;

утримання приміщення Музею в належному стані та дотримання виробничої санітарії, правил пожежної безпеки.

4.5. Завідувач Музею має право:

брати участь у розробленні документів, пов’язаних із діяльністю Музею;

за дорученням керівника органу управління (підрозділу) представляти Музей у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

надавати пропозиції керівництву органу управління (підрозділу) щодо вдосконалення роботи Музею, покращення умов праці, матеріального стану та соціального захисту працівників Музею;

надавати пропозиції щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників Музею.

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх справ
України
полковник міліції

Д.В. Горбась


Публікації документа