Документ z1215-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2015, підстава - z1603-14


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.06.2013  № 611


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2013 р.
за № 1215/23747

{Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014}

ПОЛОЖЕННЯ
з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ

I. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначено методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності. Норми цього Положення застосовуються бюджетними установами (далі - установи).

1.2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

амортизована собівартість фінансової інвестиції - собівартість фінансової інвестиції, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії);

ефективна ставка відсотка - ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці між річним відсотком та премією) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов'язання) та вартості її погашення;

метод ефективної ставки відсотка - метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток;

фінансові інвестиції - активи, які утримуються (контролюються) установою з метою отримання економічних вигід від їх володіння.

II. Визнання та первісна оцінка фінансових інвестицій

2.1. Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю, тобто ціною придбання. Придбання фінансових інвестицій здійснюється за рахунок капітальних видатків. Комісійні винагороди, податки, збори та інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням фінансових інвестицій, не збільшують їх вартість, а відносяться на фактичні видатки установи.

2.2. Фінансові інвестиції, набуті в обмін на грошові кошти та інші активи, у тому числі внесені до статутного капіталу підприємств, оцінюються за балансовою вартістю переданих активів.

2.3. Фінансові інвестиції поділяються на довгострокові та поточні:

фінансові інвестиції зі строком погашення на дату балансу більше дванадцяти місяців, що утримуються установою не для продажу, визнаються довгостроковими фінансовими інвестиціями;

фінансові інвестиції зі строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, які призначені до продажу і можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент, визнаються поточними фінансовими інвестиціями.

2.4. Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться за видами фінансових вкладень та об'єктами інвестування в підприємства.

III. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

3.1. Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються установою до їх погашення) відображаються на дату балансу за балансовою вартістю.

3.2. Фінансові інвестиції, що утримуються установою до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій.

Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка.

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням доходу від фінансових інвестицій та відображається у складі інших доходів або інших витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

Приклади визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка наведено в додатку до цього Положення.

3.3. Фінансові інвестиції в підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу підприємства, крім тих, що є результатом операцій між установою та підприємством.

3.4. При взятті на баланс фінансових інвестицій у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи, при першому відображенні у фінансовій звітності оцінюються у сумі їх власного капіталу за фінансовою звітністю на відповідну дату балансу та одночасно збільшується на відповідну суму фонд у капіталі підприємств.

3.5. Балансова вартість фінансових інвестицій у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи:

протягом звітного періоду збільшується на суму внеску до статутного капіталу підприємств державного, комунального секторів економіки та зменшується на суму вилучення майна у таких підприємств;

на дату балансу збільшується (зменшується) на суму зміни власного капіталу таких підприємств, визначену на кінець звітного періоду порівняно з попереднім звітним періодом, крім тих, що є результатом операцій між установою та підприємством, при цьому одночасно збільшується (зменшується) фонд у капіталі підприємств.

При вилученні зі сфери управління установи підприємств державного, комунального секторів економіки зменшуються фінансові інвестиції, пов'язані з цими підприємствами, з одночасним зменшенням фонду у капіталі підприємств, що відноситься до цієї фінансової інвестиції, із віднесенням у разі виникнення суми різниці на результат виконання кошторису.

3.6. Зменшення балансової вартості фінансової інвестиції відображається в бухгалтерському обліку тільки на суму, що не призводить до від'ємного значення вартості окремої фінансової інвестиції.

3.7. Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюються за кожною фінансовою інвестицією, а фінансові інвестиції у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи, відображаються за кожним підприємством.

IV. Розкриття інформації про фінансові інвестиції

4.1. Установи, до сфери управління яких належать підприємства державного, комунального секторів економіки, крім власних звітів складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управління.

Установи також окремо складають зведену фінансову звітність щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальній власності.

4.2. Інформація у розрізі поточних і довгострокових фінансових інвестицій за видами фінансових вкладень та об'єктами інвестування розкривається у пояснювальній записці до фінансової звітності, зокрема наводиться така інформація:

1) фінансові інвестиції у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи, за кожним підприємством із зазначенням розміру частки в капіталі таких підприємств;

2) фінансові інвестиції, вкладені у цінні папери;

3) фінансові інвестиції, відображені в балансі за амортизованою собівартістю.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток
до Положення з бухгалтерського обліку
фінансових інвестицій
бюджетних установ
(пункт 3.2)

ПРИКЛАДИ
визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка

Приклад 1

Установа 3 січня 2014 року придбала облігації номінальною вартістю 50000 грн за 46282 грн, тобто дисконт становив 3718 грн (50000-46282).

Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9 процентів річних. Дата погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн (50000х9%).

Ефективна ставка відсотка дорівнює

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн*

Сума амортизації дисконту, грн (гр. 3 - гр. 2)

Амортизована собівартість інвестиції, грн**

1

2

3

4

5

03.01.2014

46282

31.12.2014

4500

5091

591

46873

31.12.2015

4500

5156

656

47529

31.12.2016

4500

5228

728

48257

31.12.2017

4500

5308

808

49065

31.12.2018****

4500

5435

935

50000

Приклад 2

Облігації номінальною вартістю 50000 грн. придбані 3 січня 2014 року за 52019 грн, тобто премія становила 2019 грн (52019-50000). Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 9 процентів річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн (50000х9%). Ефективна ставка відсотка дорівнює

Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн*

Сума амортизації премії, грн (гр. 2 - гр. 3)

Амортизована собівартість інвестиції, грн***

1

2

3

4

5

03.01.2014

52019

31.12.2014

4500

4161

339

51680

31.12.2015

4500

4134

365

51314

31.12.2016

4500

4105

395

50919

31.12.2017

4500

4073

426

50492

31.12.2018****

4500

4008

492

50000

__________
* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.
** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню дату і суми амортизації дисконту за звітний період.
*** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний період.
**** В останньому році для визначення амортизованої собівартості інвестиції до суми амортизації премії (дисконту) та суми відсотка за ефективною ставкою відноситься різниця між номінальною вартістю та сумою амортизованої собівартості інвестиції за попередній звітний період.вгору