Документ z1213-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.11.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.10.2018  № 1437


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2018 р.
за № 1213/32665

Про затвердження Положення про Комісію з розгляду апеляцій щодо спірних питань, які виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

Відповідно до пункту 18 Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 803, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з розгляду апеляцій щодо спірних питань, які виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 08 жовтня 2013 року № 779 «Про затвердження Положення про комісію з апеляцій, яка розглядає спірні питання, що виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2013 року за № 1803/24335.

3. Департаменту туризму та курортів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчука М.І.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Міністр інфраструктури України

Голова Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

В.о. Голови  Державної регуляторної
служби УкраїниВ. ОмелянВ. Лапа


В. Загородній


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
05 жовтня 2018 року № 1437


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2018 р.
за № 1213/32665

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з розгляду апеляцій щодо спірних питань, які виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації роботи Комісії з розгляду апеляцій щодо спірних питань, які виникають під час встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) (далі - Комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства, у тому числі цим Положенням.

3. Комісія утворюється при Мінекономрозвитку з метою розгляду в установлені строки апеляційних заяв щодо оскарження рішень про відмову в установленні категорії (далі - апеляційна заява), на яку претендує власник засобу розміщення або уповноважена ним особа (далі - заявник).

II. Склад Комісії та права її членів

1. Склад Комісії формується з представників Мінекономрозвитку та Держпродспоживслужби у складі не менше семи осіб.

2. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку.

3. Голова Комісії визначається Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі. Заступник голови Комісії обирається із числа членів Комісії.

4. Для організаційного забезпечення роботи Комісії призначається секретар із числа посадових осіб Мінекономрозвитку, який не має права голосу.

5. До складу Комісії не можуть бути включені члени Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) (далі - Комісія із встановлення категорій).

6. Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії, затверджує порядок денний засідань Комісії, визначає час і місце проведення засідань та підписує документи від імені Комісії.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.

7. Секретар Комісії забезпечує організаційну діяльність Комісії, скликає за дорученням голови засідання Комісії та оформлює її рішення.

8. Члени Комісії ознайомлюються з підтвердними документами та матеріалами, поданими на розгляд Комісії, беруть участь у голосуванні з питань, винесених на її розгляд.

III. Подання апеляційних заяв

1. Апеляційна заява подається до Комісії лише в разі наявності відповідного рішення Комісії із встановлення категорій.

Подання апеляційної заяви не зупиняє дії рішення, прийнятого Комісією із встановлення категорій.

2. Апеляційна заява подається заявником не пізніше 30 календарних днів з дати одержання ним від органу із сертифікації, що здійснював роботи з оцінювання відповідності засобу розміщення (далі - орган із сертифікації), інформації щодо рішення Комісії із встановлення категорій про відмову в установленні категорії такому засобу розміщення.

До апеляційної заяви додаються матеріали (документи, інформаційні матеріали, фото тощо), які призначені для пояснення позиції заявника, викладеної в апеляційній заяві.

3. Апеляційна заява приймається до розгляду Комісією, якщо вона подана в письмовій формі на адресу Мінекономрозвитку. Днем подання апеляційної заяви вважається дата її реєстрації в Мінекономрозвитку.

4. Розгляду не підлягає повторна апеляційна заява від одного і того самого заявника з того самого питання щодо одного і того самого засобу розміщення у разі, якщо попередню заяву було розглянуто і прийнято відповідне рішення.

IV. Розгляд апеляційних заяв

1. Комісія розглядає апеляційну заяву протягом 14 робочих днів з наступного дня після її надходження.

2. На засідання Комісії запрошуються заявник та представник органу із сертифікації в разі необхідності надання коментарів та пояснень з питань, викладених у наданих матеріалах.

3. Комісія має право отримувати від Комісії із встановлення категорій необхідні документи для розгляду апеляційної заяви.

4. За результатами розгляду апеляційної заяви Комісія приймає рішення про задоволення або відмову в задоволенні апеляційної заяви.

5. У разі якщо Комісією визнано оскаржуване рішення Комісії із встановлення категорій неправомірним, приймається рішення про задоволення апеляційної заяви та призначається повторний розгляд документів про результати оцінювання засобу розміщення.

6. У разі якщо Комісія встановить, що оскаржуване рішення Комісії із встановлення категорій прийнято правомірно, Комісією приймається рішення про відмову в задоволенні апеляційної заяви.

7. Інформація щодо прийнятого рішення в письмовій формі доводиться до відома заявника, органу із сертифікації та Комісії із встановлення категорій у строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати прийняття такого рішення.

V. Організаційні засади діяльності Комісії

1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання є правоможним у разі, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

2. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

За результатами засідання Комісії складається протокол, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні.

3. Комісія здійснює свою діяльність на засадах гласності, добровільності та рівноправності усіх членів Комісії.

Директор департаменту
туризму та курортів


О.В. Сердюквгору