Документ z1209-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.11.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2017  № 975


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 жовтня 2017 р.
за № 1209/31077

Про удосконалення системи кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров’я України

Відповідно до статей 8, 33, 37, 42, 52 Основ законодавства України про охорону здоров'я, пунктів 31 - 35 розділу ІІІ Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою реалізації державної політики охорони здоров’я, спрямованої на забезпечення зміцнення та збереження здоров'я населення, профілактику захворювань, зниження смертності від захворювань серцево-судинної системи, удосконалення організації кардіологічної допомоги хворим та підвищення ефективності її застосування у комплексному лікуванні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про кардіологічний кабінет поліклінічного відділення;

2) Положення про обласний, міський кардіологічний центр;

3) Положення про спеціалізоване відділення інтенсивної терапії та реанімації кардіологічного профілю;

4) Положення про відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії;

5) Положення про спеціалізоване відділення аритмій серця з електрофізіологічною лабораторією;

6) Положення про відділення реабілітації кардіологічних хворих.

2. Міністру Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Медичному департаменту (Гаврилюк А.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії
медичних наук УкраїниВ. ЦимбалюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
29.08.2017 № 975


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 жовтня 2017 р.
за № 1209/31077

ПОЛОЖЕННЯ
про кардіологічний кабінет поліклінічного відділення

I. Загальні положення

1. Кардiологiчний кабiнет (далі - Кабiнет) діє у складі поліклінічного відділення закладу охорони здоров’я державної або комунальної форми власності.

2. Кабінет надає спецiалiзовану дiагностично-лiкувальну допомогу хворим із серцево-судинними захворюваннями на полiклiнiчному етапi.

3. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України,  цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я.

4. Штатний розпис Кабінету затверджується у встановленому законодавством порядку.

5. Оснащення Кабінету медичним обладнанням та інвентарем, засобами зв'язку, комп'ютерною технікою здійснюється відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.

6. Графік роботи Кабінету затверджується керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого діє Кабінет.

II. Завдання та функції Кабінету

1. Проведення консультування:

хворих з невстановленим або сумнівним діагнозом;

хворих після виписки зі стацiонару з інфарктом міокарда та з іншими гострими формами ішемічної хвороби серця (далі - ІХС), порушеннями ритму серця, серцевої недостатності, ускладненого гіпертензивного кризу;

хворих, резистентних до лікування, призначеного на попередніх етапах надання допомоги;

хворих, тимчасова непрацездатність яких у зв'язку із серцево-судинними захворюваннями перебільшує 2 - 3 тижні і які потребують проведення експертизи працездатності;

для вирішення питання про госпіталізацію до стаціонару;

хворих, резистентних до лікування або яким під час консультації діагноз встановити не вдалося, яких лікар-кардіолог за узгодженням із лікарем загальної практики - сімейним лікарем залишає пiд cвoїм тимчасовим диспансерним наглядом;

за призначенням заступника головного лікаря з медичних питань закладу охорони здоров’я проведення консультативних оглядів (прийомів) робітників і службовців промислових підприємств зі шкідливими для здоров'я умовами праці.

2. Відповідно до покладених завдань Кабінет здійснює:

координацію діяльності підрозділів поліклініки (долікарського кабінету), відділення профілактики, терапевтичних кабінетів, відділення (кабінету) функціональної діагностики та відділення статистики з виявлення і якісного обліку хворих із серцево-судинними захворюваннями та осіб високого та дуже високого ризику розвитку серцево-судинних захворювань;

аналіз динаміки поширеності артеріальної гіпертензії (далі - АГ) та ІХС на території обслуговування поліклініки за результатами профілактичних медичних оглядів, відвідувань населення поліклініки та медичних санчастин;

аналіз тимчасової непрацездатності хворих на АГ та ІХС;

підготовку і підвищення кваліфікації лікарів-терапевтів, фельдшерів і медичних сестер;

впровадження в практику поліклініки досягнень кардіології (нових методів діагностики, лікування і профілактики АГ і ІХС) та аналіз їх ефективності.

III. Права та обов'язки

1. Кабінет має право самостійно вносити на розгляд керівнику поліклінічного відділення пропозиції щодо удосконалення організації медичної допомоги кардіологічним хворим на первинному, вторинному рівнях у межах його компетенції.

2. Користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання завдань.

3. Кабінет забезпечує:

дотримання встановленого порядку обліку матеріально-технічних засобів та ведення і надання встановленої звітності;

ведення медичної документації;

надання оперативної інформації за запитом керівництва;

здійснення координації взаємодії відділення з іншими структурними підрозділами закладу охорони здоров’я;

цільове та дбайливе використання закріпленого за відділенням майна;

створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

IV. Взаємодія та контроль діяльності

1. Кабінет взаємодіє із закладами охорони здоров’я системи кардіологічної, кардіохірургічної допомоги, громадськими організаціями для вирішення питань охорони здоров'я населення.

2. У Кабінеті проводиться експертна оцінка документації шляхом контролю з боку керівника поліклінічного відділення, у віданні якого перебуває Кабінет, у порядку самоконтролю та взаємоконтролю.

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюквгору