Документ z1208-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.11.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

07.09.2017  № 673


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 жовтня 2017 р.
за № 1208/31076

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності (щодо використання печаток та зміни найменування товариства)

Відповідно до статті 6, пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини сьомої статті 5, статей 14, 21, 22 Закону України «Про депозитарну систему України», частини четвертої статті 19-2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями», Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», з метою забезпечення захисту прав інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Пункт 2 розділу І Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за № 1199/23731 (із змінами), викласти в такій редакції:

«2. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення потребують засвідчення печаткою (печатками), можуть бути засвідчені печаткою (печатками) у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).».

2. Внести до Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1332, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за № 1434/23966 (із змінами), такі зміни:

перше речення пункту 12 доповнити словами «(крім зміни найменування юридичної особи у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства, якщо свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів не було замінено та містить попереднє найменування товариства)»;

пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення потребують засвідчення печаткою (печатками), можуть бути засвідчені печаткою (печатками) у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).».

3. Внести до Положення про клірингову діяльність, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за № 562/23094 (із змінами), такі зміни:

пункт 17 розділу І викласти в такій редакції:

«17. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються особі, що здійснює кліринг, та потребують засвідчення печаткою (печатками), можуть бути засвідчені печаткою (печатками) у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).»;

розділ IV доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

«9. Особа, що здійснює кліринг, у день отримання від Центрального депозитарію, але не раніше завершення усіх розрахунків за договорами щодо цінних паперів, зобов’язання за якими були допущені до клірингу, інформації про отримання ним від товариства копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій акціонерного товариства особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій цього товариства, забезпечує розблокування зобов’язань та/або прав з поставки та/або отримання таких акцій, що заблоковані для забезпечення виконання зобов’язань за укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», на відповідних клірингових рахунках та клірингових субрахунках та припиняє здійснення будь-яких операцій із зобов’язаннями та/або правами з поставки та/або отримання таких акцій на клірингових рахунках та клірингових субрахунках.

Списання зобов’язань та/або прав з поставки та/або отримання акцій з відповідних клірингових рахунків та клірингових субрахунків здійснюється в порядку, визначеному внутрішніми документами особи, що здійснює кліринг, після отримання від Центрального депозитарію повідомлення про проведення в системі депозитарного обліку депозитарних операцій, пов’язаних з придбанням особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій у всіх власників акцій цього товариства.

У день надходження від Центрального депозитарію повідомлення про неотримання ним від товариства в установлений законом строк інформації про отримання товариством документів, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій цього товариства, особа, що здійснює кліринг, у порядку, визначеному внутрішніми документами особи, що здійснює кліринг, відновлює здійснення операцій із зобов’язаннями та/або правами з поставки та/або отримання таких акцій на клірингових рахунках та клірингових субрахунках.».

4. Абзац другий пункту 2 розділу ІІ Вимог до договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 серпня 2013 року № 1518, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2013 року за № 1550/24082 (із змінами), викласти в такій редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.».

5. Абзац другий пункту 4 розділу І Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1524, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1566/24098 (із змінами), викласти в такій редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.».

6. Абзац другий пункту 4 розділу І Вимог до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1525, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1565/24097(із змінами), викласти в такій редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.».

7. Абзац другий пункту 4 розділу І Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та договору про обслуговування Розрахункового центру, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1526, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1569/24101 (із змінами), викласти в такій редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.».

8. Абзац другий пункту 4 розділу І Вимог до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2013 року № 1527, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за № 1570/24102 (із змінами), викласти в такій редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.».

9. Пункт 4 розділу І Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 2014 року № 804, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 липня 2014 року за № 814/25591, викласти в такій редакції:

«4. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення потребують засвідчення печаткою (печатками), можуть бути засвідчені печаткою (печатками) у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).».

10. Абзац другий пункту 4 розділу І Вимог до депозитарного договору між депозитарною установою і Центральним депозитарієм цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1410, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1498/24030 (із змінами), викласти в такій редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.».

11. Пункт 2 розділу ІІ Вимог до договору про кореспондентські відносини, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за № 1497/24029, викласти в такій редакції:

«Договір має бути складеним у письмовій формі та підписаним сторонами з урахуванням вимог законодавства та міжнародних договорів України.».

12. Абзац другий пункту 3 розділу І Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1412, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1502/24034 (із змінами), викласти в такій редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.».

13. Абзац другий пункту 4 розділу І Вимог до договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1413, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1500/24032 (із змінами), викласти в такій редакції:

«Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.».

14. В абзацах третьому, четвертому пункту 2 глави ІІ розділу ІІІ Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 квітня 2016 року № 391, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 639/28769, слова «за наявності» замінити словами «у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток)».

15. В абзацах восьмому, дев’ятому пункту 3 розділу ІІ Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року № 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276, слова «за наявності» замінити словами «у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток)».

16. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

17. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

18. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього нормативно-правового акта на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

19. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєввгору