Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Постанова Національного банку України; Положення, Перелік, Форма типового документа, Повідомлення, Зразок, Вимоги, План, Інформація від 08.09.2011306
Документ z1203-11, попередня редакція — Редакція від 23.05.2015, підстава - v0328500-15
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.09.2011  № 306


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2011 р.
за № 1203/19941

Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 296 від 25.07.2013
№ 10 від 14.01.2015
№ 164 від 05.03.2015
№ 328 від 21.05.2015}

Відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з метою вдосконалення порядку створення і реєстрації банків, ліцензування їх діяльності, відкриття банками відокремлених підрозділів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (далі - Положення про реєстрацію), що додається.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 328 від 21.05.2015}

3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком, що додається.

4. Власникам істотної участі в банку до 01.12.2011 надати банку відомості про структуру власності для юридичних осіб - згідно з додатком 2 до Положення про структуру, для фізичних осіб - згідно з додатком 3 до Положення про структуру.

5. Банкам до 17.12.2011 подати до територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку (банки 1 та 2 груп, банки 3 та 4 груп з місцезнаходженням у м. Києві та Київській області подають документи до Національного банку) відомості про свою структуру власності згідно з додатком 1 до Положення про структуру та відомості, надані банкам власниками істотної участі відповідно до вимог пункту 4 цієї постанови.

6. Банки не здійснюють оплату за переоформлення банківської ліцензії відповідно до вимог пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 15 лютого 2011 року № 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків".

7. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.), Юридичному департаменту (Новіков В.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

9. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В., Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків (Пархоменко О.І.) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

Голова

С.Г. АрбузовЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
08.09.2011 № 306


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2011 р.
за № 1203/19941

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

{У тексті Положення слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Єдиний електронний державний реєстр банків України" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "електронна форма Державного реєстру банків України" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013}


{У тексті Положення та додатках до нього слова "орган державної податкової служби", "Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків", "правління (ради директорів)" і "службу внутрішнього аудиту" у всіх відмінках замінено відповідно словами "контролюючий орган", "Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем", "правління" та "підрозділу внутрішнього аудиту" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

Розділ I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон) з метою визначення порядку та умов реєстрації банків, погодження їх статутів та змін до них, погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення професійної придатності та ділової репутації керівників банку, особливості заснування державного банку, видачі банківської ліцензії, вимоги щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг, порядку відкриття відокремлених підрозділів банків на території України, порядку відкриття дочірнього банку, філії, представництва українського банку на території іншої держави, акредитацій філій, представництв іноземних банків на території України.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 50 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи та/або незалежна від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на управління чи діяльність юридичної особи;

{Абзац пункту 1.2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 164 від 05.03.2015}

значний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами від 10, але нижче рівня 50 відсотків статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;

{Абзац другий пункту 1.2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015}

уповноважений орган - це орган банку (юридичної особи), який згідно із законом, статутом або внутрішніми положеннями має повноваження на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій;

уповноважена особа - це фізична особа, яка має право на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій на підставі довіреності (іншого документа, який надає такі повноваження);

незалежний член ради - фізична особа, яка входить до складу ради банку та не є асоційованою особою члена правління цього банку, представником споріднених або афілійованих осіб банку, акціонером банку або його представником.

{Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про банки і банківську діяльність" та інших законах України.

1.3. Банки, їх відокремлені підрозділи створюються відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про державну реєстрацію), законодавства України про кооперацію, інших актів законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

1.4. Документи, що подаються до Національного банку України (далі - Національний банк) відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою і не містити виправлень, неточностей.

Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення та стосуються юридичних осіб, мають бути засвідчені відбитком печатки (за наявності).

{Пункт 1.4 розділу I доповнено абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

Документи, зазначені в цьому Положенні, стосовно іноземних юридичних осіб та фізичних осіб - іноземців мають бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що стосуються фізичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом фізичної особи, який засвідчується нотаріально за місцем видачі.

Документи, що стосуються юридичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом посадової особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

Зазначені документи мають бути складені іноземною мовою та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

Аудиторський висновок аудитора/аудиторської фірми іноземної держави підлягає підтвердженню аудитором/аудиторською фірмою України відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність".

{Абзац пункту 1.4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013}

Аудиторський висновок аудитора/аудиторської фірми іноземної держави та/або України подається відповідно до вимог, установлених цим Положенням.

{Абзац пункту 1.4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013}

1.5. Уповноважена особа разом з документами, які подаються нею до Національного банку, одночасно подає документи (або їх копії), що підтверджують її повноваження. Копії цих документів засвідчуються нотаріально.

1.6. Національний банк на виконання вимог Закону має право вимагати від банку, його засновників, власників істотної участі в банку, осіб, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, подання додаткових документів, що містять інформацію, потрібну для прийняття рішення про погодження статуту банку, змін до нього, погодження набуття/збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку, надання банківської ліцензії, зокрема документи, що підтверджують істотну участь у банку, висновок про професійну придатність та ділову репутацію, фінансовий стан, наявність достатньої кількості власних коштів для здійснення внеску до статутного капіталу, документи, необхідні для ідентифікації особи та усунення недоліків у поданих документах.

1.7. Юридичні та фізичні особи не мають права бути учасниками банку, якщо неможливо встановити їх власників (для юридичних осіб) та/або джерела коштів, за рахунок яких ці особи здійснюють внески до статутного капіталу або купують акції (паї) банку.

1.8. Банки зобов'язані сплатити Національному банку за послуги, що надаються згідно з цим Положенням, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що визначають перелік послуг і тарифи за їх надання, і подати копії платіжних документів про внесення плати одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії платіжного документа про внесення плати за послугу, установлену Національним банком, є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.

1.9. Листи з повідомленнями про прийняті рішення з питань, визначених у цьому Положенні, підписує уповноважена особа Національного банку.

{Пункт 1.9 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013}

1.10. Документи, визначені цим Положенням, подаються до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку/філії іноземного банку, крім таких документів, які подаються до Національного банку щодо:

повідомлення про початок нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг (крім банківських);

{Абзац третій пункту 1.10 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 164 від 05.03.2015}

{Абзац четвертий пункту 1.10 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 164 від 05.03.2015}

отримання дозволу на створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав;

отримання згоди Національного банку на вживання в найменуванні банку слів, визначених статтею 15 Закону;

отримання позитивного висновку з приводу наміру заснування державного банку та зміни розміру його статутного капіталу;

акредитації представництва іноземного банку на території України;

змін, що стосуються представництва іноземного банку на території України.

Банки/філії іноземних банків, місцезнаходженням яких є місто Київ та Київська область, подають документи до Національного банку.

Порядок взаємодії структурних підрозділів Національного банку під час вчинення дій згідно з цим Положенням установлюється Національним банком.

Рішення, що передбачені цим Положенням, приймають Правління Національного банку, Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем, Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України (у межах повноважень, делегованих Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем), уповноважена особа Національного банку.

{Пункт 1.10 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013}

1.11. За порушення вимог цього Положення до банків, їх керівників, власників істотної участі застосовуються заходи впливу відповідно до Закону та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.

1.12. Ознакою наявності бездоганної ділової репутації юридичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів, визначених у пункті 1.16 цієї глави.

1.13. Ознакою наявності бездоганної ділової репутації фізичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів, визначених у пункті 1.17 цієї глави.

1.14. Вимоги до фінансового стану юридичної особи такі:

наявність достатньої кількості власних коштів (власного капіталу) у розмірі, що забезпечує виконання зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку на підставі розрахунку власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб - учасників (вимоги цього абзацу поширюються лише на юридичних осіб, які придбаватимуть акції/паї банку);

наявність прибутку в юридичної особи чи її контролера(ів) за результатами останнього звітного періоду (року);

відсутність прострочених зобов'язань перед банками;

відсутність прострочених зобов'язань щодо сплати податків та зборів;

відповідність значень показників платоспроможності та фінансової стійкості фінансового стану юридичної особи, зареєстрованої в Україні (за звітом "Баланс"), оптимальним значенням показників платоспроможності та фінансової стійкості, які наведені в додатку 1 (для іноземної юридичної особи зазначені показники розраховуються з урахуванням вимог, установлених законодавством країни її місцезнаходження. Для юридичної особи, що має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижче ніж інвестиційний рівень "BBB-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch-Ratings", не нижче ніж рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service" зазначені показники не розраховуються. Для банку/іншої кредитної установи замість зазначених показників здійснюється розрахунок економічних нормативів, установлених законодавством країни місцезнаходження банку/іншої кредитної установи, та визначається їх відповідність установленим законодавством значенням);

{Абзац шостий пункту 1.14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

наявність підтверджених джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку.

{Пункт 1.14 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

1.15. Вимоги до майнового стану фізичної особи такі:

достатність доходу за останній рік або останні три роки для оплати внеску до статутного капіталу банку (вимоги цього абзацу поширюються лише на фізичних осіб, які придбаватимуть акції/паї банку);

відсутність прострочених зобов'язань перед банками;

відсутність прострочених зобов'язань щодо сплати податків та зборів;

наявність підтвердження джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку.

{Пункт 1.15 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

1.16. Ознакою відсутності бездоганної ділової репутації юридичної особи є:

відсутність бездоганної ділової репутації у члена виконавчого органу чи наглядової (спостережної) ради юридичної особи;

відсутність бездоганної ділової репутації в особи, яка є власником істотної участі юридичної особи;

неналежне виконання зобов'язань фінансового характеру щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи, зокрема наявність фактів невиконання особою взятих на себе зобов'язань як учасника/інвестора щодо забезпечення внесення коштів для капіталізації банку;

{Абзац четвертий пункту 1.16 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015}

неналежне виконання обов'язків як платника податків та зборів;

наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до юридичної особи або власників істотної участі в юридичній особі, які не скасовані (далі - застосування міжнародних санкцій);

{Пункт 1.16 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

установлення Правлінням Національного банку або Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства факту здійснення банком, у якому юридична особа - учасник банку є (була) контролером, ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом одного року з дня настання такої події).

{Пункт 1.16 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

1.17. Ознакою відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи є:

наявність судимості, яка не погашена і не знята в установленому законодавством порядку за злочинами, передбаченими розділом VII, статтями 199, 200, 209, 209-1, 212, 212-1, 258, 258-5, статтями 366-1, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримінального кодексу України;

{Абзац другий пункту 1.17 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015}

{Абзац третій пункту 1.17 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015}

неналежне виконання зобов'язань фінансового характеру щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи (протягом останніх п'яти років), зокрема наявність фактів невиконання особою взятих на себе зобов'язань як учасника/інвестора щодо забезпечення внесення коштів для капіталізації банку;

{Абзац третій пункту 1.17 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015}

кандидат обіймав не менше шести місяців посаду в органах управління банку протягом одного року до запровадження тимчасової адміністрації, ліквідації банку (застосовується протягом трьох років з дня настання події);

{Абзац пункту 1.17 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013; в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015}

звільнення на вимогу Національного банку чи іншого державного органу;

звільнення за статтями 40 (пункти 2-4, 7, 8), 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);

{Абзац шостий пункту 1.17 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015}

триває дія позбавлення прав обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком суду;

неналежне виконання обов'язків як платника податків та зборів;

{Абзац пункту 1.17 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013}

наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

застосування міжнародних санкцій до фізичної особи;

{Пункт 1.17 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

установлення Правлінням Національного банку або Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про застосування заходів впливу за порушення банківського законодавства факту здійснення банком, у якому фізична особа є (була) кінцевим бенефіціарним власником (контролером), ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом одного року з дня настання такої події);

{Пункт 1.17 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

особа піддана адміністративному стягненню за порушення вимог банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (застосовується протягом одного року з дня настання такої події).

{Пункт 1.17 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

1.18. Ознаками відсутності задовільного фінансового стану юридичної особи є:

відсутність достатньої кількості власних коштів в учасника для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку відповідно до цього Положення як на індивідуальній, так і на консолідованій основі (якщо учасником банку є материнське підприємство) (вимоги цього абзацу поширюються лише на юридичних осіб, які придбаватимуть акції/паї банку);

наявність збитків у засновника банку та власника істотної участі чи його контролера(ів) за результатами останнього звітного періоду (року). Зазначені вимоги не застосовуються до юридичних осіб, що мають високий довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою не нижче ніж інвестиційний рівень "BBB-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch-Ratings", не нижче ніж рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

{Абзац третій пункту 1.18 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

наявність прострочених зобов'язань перед банками;

наявність прострочених зобов'язань щодо сплати податків та зборів;

наявність порушень економічних нормативів, установлених законодавством України, на дату звернення;

відсутність підтвердження джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку.

{Пункт 1.18 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

1.19. Особа є такою, що здійснює незалежно від формального володіння значний вплив на управління чи діяльність банку, якщо така особа може використовувати права голосу від 10, але нижче рівня 50 відсотків акцій банку на загальних зборах акціонерів на свій розсуд (крім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного, або наявності довіреності на право участі та голосування та окремого документа, у якому визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного).

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.19 згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

1.20. Особа є такою, що здійснює незалежно від формального володіння вирішальний вплив на управління чи діяльність банку, якщо така особа може використовувати права голосу від 50 відсотків акцій банку на загальних зборах акціонерів на свій розсуд (крім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного, або наявності довіреності на право участі та голосування та окремого документа, у якому визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного).

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.20 згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

Розділ II. Погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та набуття істотної участі в банку

Глава 1. Погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

1.1. Національний банк погоджує статут перед проведенням державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність.

Особа, уповноважена засновниками юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для погодження статуту цієї особи подає до Національного банку документи, визначені статтею 17 Закону, з урахуванням особливостей, передбачених цією главою. У разі створення банку одним засновником документи подаються цим засновником або уповноваженою ним особою.

1.2. Заява про погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, підписується уповноваженою особою.

1.3. Протокол зборів засновників має містити рішення, що визначені в нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол установчих зборів (зборів учасників) має містити рішення про створення банку, затвердження його статуту, обрання наглядової (спостережної) ради або ради банку [далі - наглядова (спостережна) рада банку] і ревізійної комісії (у разі її створення), призначення голови правління, головного бухгалтера та членів правління банку, а також призначення уповноваженої особи для погодження статуту, державної реєстрації та реєстрації банку, рішення про затвердження бізнес-плану, затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій (для акціонерного товариства), інші положення відповідно до законодавства України.

{Абзац другий пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015}

У протоколах зазначаються місце та дата проведення зборів, їх правочинність, порядок денний, порядок голосування.

Протоколи підписують голова та секретар.

У разі створення банку однією особою рішення приймаються цією особою одноосібно і оформляються рішенням про намір заснування банку та про заснування банку. Підпис фізичної особи на рішеннях підлягає нотаріальному засвідченню, а підпис представника юридичної особи засвідчується відбитком печатки товариства (для іноземної особи у разі її наявності).

У разі створення державного банку подається постанова Кабінету Міністрів України про створення державного банку, що містить посилання на статтю витрат на створення цього банку в законі України про Державний бюджет України на відповідний рік.

1.4. Договір про створення (заснування) банку має бути підписаний засновниками банку і засвідчений відбитками їх печаток. Вимоги цього пункту не поширюються на державні та кооперативні банки, а також на банки, що створюються однією особою.

Договір про створення (заснування) банку має містити положення, визначені Законом України "Про акціонерні товариства".

Підписи фізичних осіб - засновників банку на договорі про створення банку засвідчуються нотаріально.

1.5. Статут юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подається до Національного банку в трьох примірниках і має містити інформацію, визначену статтею 16 Закону та іншими законодавчими актами України. Статут юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, має бути оформлений відповідно до вимог статті 8 Закону про державну реєстрацію, надрукований 14 кеглем шрифту Times New Roman і на титульному аркуші містити в правому верхньому куті вільне місце для штампа Національного банку про його погодження.

1.6. Копії документів, засвідчених належним чином, необхідних для ідентифікації самого засновника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку, подаються:

а) для юридичної особи у вигляді (крім банків, зареєстрованих в Україні):

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) про проведення державної реєстрації юридичної особи відповідно до Закону про державну реєстрацію;

витягу із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

установчих документів, засвідчених нотаріально;

б) для фізичної особи у вигляді:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб-іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство, засвідчені підписом уповноваженої засновниками особи чи засвідчені нотаріально. Фізична особа-іноземець, яка не має в паспорті інформації про її місце проживання, подає документ, що може підтвердити адресу постійного місця проживання цієї особи;

копії документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків або серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), засвідченої підписом уповноваженої засновниками особи чи нотаріально.

ідпункт "б" пункту 1.6 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 164 від 05.03.2015}

1.7. Документи, що дають змогу зробити висновок про ділову репутацію самого засновника, а для засновника - юридичної особи також і членів виконавчого органу та/або наглядової (спостережної) ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подаються:

а) для юридичної особи у вигляді:

анкети юридичної особи, засвідченої підписом керівника та відбитком печатки юридичної особи (додаток 2);

анкети, заповненої членами виконавчого органу та наглядової (спостережної) ради юридичної особи (додаток 3);

анкети, заповненої фізичними особами, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі (додаток 4);

довідок банків, що надали кредити юридичній особі (крім банків), про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення (у разі наявності кредитів);

інформації контролюючого органу про стан виконання обов'язків юридичною особою як платника податків;

довідки про наявність чи відсутність судимості у членів виконавчого органу та наглядової (спостережної) ради, виданої компетентним органом країни проживання;

{Підпункт "а" пункту 1.7 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

б) для фізичної особи у вигляді:

анкети за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально (додаток 4);

довідок банків, що надали кредити фізичній особі, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення (у разі наявності кредитів);

інформації контролюючого органу про стан виконання обов'язків фізичною особою як платника податків.

довідки про наявність чи відсутність судимості у фізичної особи, виданої компетентним органом країни проживання.

{Підпункт "б" пункту 1.7 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015}

1.8. Документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан засновника - юридичної особи, а також про майновий стан засновника - фізичної особи та наявність у засновника достатньої кількості власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу, подаються у вигляді:

а) фінансової звітності юридичних осіб з відміткою органів статистики про її прийняття, яка має бути засвідчена підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади) і відбитком печатки (за наявності) юридичної особи за останніх чотири звітних періоди (для юридичних осіб України - квартали за формами фінансової звітності у складі форми 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), які передбачені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами), або за даними форми 1-м "Фінансовий звіт малого підприємництва", яка передбачена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (зі змінами), для іноземних юридичних осіб - окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора. Фінансова звітність іноземної юридичної особи, що має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижче ніж інвестиційний рівень "BBB-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch Ratings", не нижче ніж рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", подається за останній звітний період, установлений законодавством країни походження цієї особи, що передує періоду придбання акцій).

{Абзац перший підпункту "а" пункту 1.8 глави 1 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 296 від 25.07.2013, № 10 від 14.01.2015}

Фінансова звітність подається на індивідуальній основі, якщо юридична особа не має дочірніх та асоційованих підприємств.

Фінансова звітність подається на консолідованій основі, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи - учасника банку та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, якщо юридична особа - учасник банку є материнським підприємством.

Фінансова звітність банків України не подається. Національний банк користується наявними формами звітності банків України, що подаються банками до Національного банку відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

інформації від банків, що обслуговують рахунки юридичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв, що містить запевнення про можливість придбання акцій за рахунок коштів, джерела походження яких підтверджено;

{Підпункт "а" пункту 1.8 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку  № 10 від 14.01.2015}

б) висновків аудиторів/аудиторських фірм, що складені за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичних осіб (зареєстрованих в Україні - за станом на перше число першого місяця кожного кварталу, у якому здійснюється внесок до статутного капіталу банку; за іноземними юридичними особами - окремо за кожний з останніх звітних періодів, визначених у підпункті "а" цього пункту, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора) незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, з питань:

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку держави місцезнаходження юридичної особи та/або міжнародним стандартам фінансової звітності;

наявності власних коштів/власного капіталу в розмірі, необхідному для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо сплати акцій (паїв) банку, або їх (його) відсутності на підставі розрахунку розміру власних коштів/власного капіталу юридичних осіб - учасників банку (додаток 5);

оцінки фінансового стану та платоспроможності за останній рік і за станом на дату проведення аудиту на підставі розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості, які наведені в додатку 1 до цього Положення (для іноземної юридичної особи зазначені показники розраховуються з урахуванням вимог, установлених законодавством країни її місцезнаходження. Для юридичної особи (крім банку), що має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижче ніж інвестиційний рівень "BBB-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch-Ratings", не нижче ніж рівень "Baa3" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service", зазначені показники не розраховуються, а зазначається відповідний рейтинг. Для банку замість зазначених показників здійснюється розрахунок економічних нормативів, установлених законодавством країни місцезнаходження банку, та визначається їх відповідність установленим законодавством значенням).

Разом із зазначеним висновком подаються копії сертифіката аудитора України, який здійснив аудит/підтвердив аудиторський висновок.

Аудитор/аудиторська фірма разом з аудиторським висновком надає інформацію щодо джерел походження власних коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку юридичною особою (крім банків) і можливих фінансових наслідків придбання особою істотної участі в банку/власником істотної участі в банку акцій банку та ризиків погіршення фінансового стану такої особи, а саме:

{Абзац шостий підпункту "б" пункту 1.8 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015}

для юридичних осіб (крім банків) - про спроможність забезпечення виконання своїх зобов'язань та ведення прибуткової діяльності, у тому числі для юридичних осіб, які зареєстровані в Україні, - імовірності порушень економічних нормативів, визначених законодавством України (якщо такі нормативи встановлені), внаслідок здійснення внеску до статутного капіталу банку;

для банків - про відповідність розміру регулятивного капіталу та показників економічних нормативів, як на індивідуальній, так і на консолідованій основі, нормам законодавства країни місцезнаходження банку.

Аудиторський висновок та інформація, що подається разом з ним, мають бути підписані аудитором або уповноваженою особою аудиторської фірми та засвідчені відбитком його/її печатки (у разі її наявності);

{Підпункт "б" пункту 1.8 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013}

в) інформації від банків, що обслуговують рахунки фізичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв, що містить запевнення про можливість придбання акцій за рахунок коштів, джерела походження яких підтверджені, інформації фізичної особи про джерела походження коштів, що спрямовуються на придбання акцій/паїв банку (на первинному і вторинному ринку) за підписом фізичної особи, засвідченим нотаріально та інформації про майновий стан фізичних осіб відповідно до податкового законодавства - копії податкової декларації за формою, установленою податковим законодавством з відміткою відповідного контролюючого органу про її отримання, довідки контролюючого органу про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (далі - довідка контролюючого органу). Фізична особа подає довідку контролюючого органу за період один - три роки, що підтверджує наявність достатньої кількості власних коштів для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку.

Майновий стан фізичних осіб-іноземців має бути підтверджений копією податкової декларації за формою, установленою податковим законодавством з відміткою відповідного контролюючого органу про її отримання, довідкою контролюючого органу (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідкою уповноваженого органу країни проживання фізичної особи-іноземця про її доходи і про належне виконання нею своїх обов'язків як платника податків та довідкою банку, у якому відкрито рахунок, про наявні кошти на рахунку іноземця на дату, що передує даті здійснення оплати за акції банку. Якщо законодавством країни проживання фізичної особи-іноземця не передбачено отримання довідки про її доходи, то подаються письмове запевнення про неможливість її подання та копія декларації про її доходи. Фізична особа-іноземець подає зазначену довідку/декларацію за один - три роки, що дає змогу підтвердити наявність достатності власних коштів для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку.

Копія податкової декларації подається за той самий період, за який подається довідка контролюючого органу.вгору