Документ z1201-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.03.2017, підстава - z0170-17

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2003 N 2097
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2003 р.
за N 1201/8522
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна
N 17 ( z0170-17 ) від 12.01.2017 }

Про затвердження Положення про впорядкування
передачі об'єктів нерухомого майна,
приватизованих у складі цілісного майнового
комплексу або переданих до статутного фонду
господарського товариства

З метою впорядкування обліку нерухомого майна, керуючись
абзацом другим частини першої статті 12 Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ) та Законом України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ),
Указом Президента України від 15.06.93 N 210/93 ( 210/93 ) "Про
корпоратизацію підприємств" та враховуючи Тимчасове положення про
порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затверджене
наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року N 7/5
( z0157-02 ) та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від
18 лютого 2002 року за N 157/6445 (у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 28 січня 2003 року N 6/5 ( z0066-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2003 року
за N 66/7387), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про впорядкування передачі об'єктів
нерухомого майна, приватизованих у складі цілісного майнового
комплексу або переданих до статутного фонду господарського
товариства, що додається.
2. Директору Департаменту з питань підготовки об'єктів до
приватизації та реформування власності Філозопу Є.Т. забезпечити: подання Положення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; подання Положення для опублікування в "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію" у десятиденний термін
від дня його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
3. Скасувати наказ Фонду державного майна України "Про
затвердження Порядку підтвердження права власності на нерухоме
майно" від 24.05.2002 N 906 ( v0906224-02 ).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України Васильєва В.В.
Голова Фонду М.Чечетов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
25.11.2003 N 2097
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 грудня 2003 р.
N 1201/8522

ПОЛОЖЕННЯ
про впорядкування передачі об'єктів
нерухомого майна, приватизованих у складі
цілісного майнового комплексу або переданих
до статутного фонду господарського товариства

1. Загальні положення
1.1. Це Положення регламентує організацію робіт з
упорядкування передачі об'єктів нерухомого майна, приватизованих у
складі цілісного майнового комплексу або переданих до статутного
фонду господарського товариства відповідно до вимог абзацу другого
частини першої статті 12 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) та Законів України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ), Указу
Президента України від 15.06.93 N 210/93 ( 210/93 ) "Про
корпоратизацію підприємств" та враховуючи Тимчасове положення про
порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, затверджене
наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 року N 7/5
( z0157-02 ) та зареєстроване в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2002 року за N 157/6445 (у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 28 січня 2003 року N 6/5 ( z0066-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2003 року
за N 66/7387).
1.2. Положення визначає послідовність дій державних органів
приватизації та органів, уповноважених управляти державним майном
(далі - уповноважені особи), під час передачі об'єктів нерухомого
майна до статутних фондів господарських товариств, створених у
процесі приватизації (корпоратизації), реорганізації; приватизації
цілісних майнових комплексів шляхом викупу, продажу на аукціоні,
за конкурсом, здачі в оренду з викупом та передачі засновниками
холдингових, державних акціонерних компаній (далі - компанії).
1.3. У разі офіційного звернення засновника акціонерного
товариства, іншого господарського товариства або в разі, якщо
засновника ліквідовано і правонаступник відсутній, державний орган
приватизації здійснює роботи з упорядкування передачі об'єктів
нерухомого майна.
1.4. Підлягають підтвердженню права власності тільки на
об'єкти нерухомого майна під час приватизації або створення
господарських товариств, будівництво яких (на дату оцінки) було
закінчено та які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку і
перебувають на балансі товариства.
2. Порядок розгляду питання про впорядкування
передачі об'єктів нерухомого майна, переданих
до статутних фондів відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації, корпоратизації
2.1. При створенні відкритого акціонерного товариства (при
перетворенні підприємства у відкрите акціонерне товариство) у
процесі приватизації (корпоратизації) передача об'єктів нерухомого
майна проводиться на підставі наказів засновників відкритих
акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
(корпоратизації) з актом приймання-передавання нерухомого майна до
статутного фонду відкритого акціонерного товариства, який
готується за окремою формою, що наведена в додатку 1. У разі
перетворення у відкрите акціонерне товариство підприємства із
змішаною формою власності нерухоме майно передається актом
приймання-передавання нерухомого майна за формою, що наведена в
додатку 2.
2.2. На письмовий запит відкритого акціонерного товариства
або осіб, які відповідно до законодавства України є
правонаступниками відкритих акціонерних товариств, арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), у
разі порушення справи про банкрутство підприємства, засновник
відкритого акціонерного товариства готує перелік нерухомого майна,
переданого до статутного фонду відкритого акціонерного товариства
за формою, що наведена в додатку 3.
2.3. Підтвердження права власності на нерухоме майно
проводиться на підставі таких документів: дані інвентаризаційних описів основних фондів, складені на
дату оцінки об'єкта; копія державного акта про право власності на землю або на
право постійного користування земельною ділянкою; акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу або акт
оцінки вартості майна; акти державних комісій про прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів (у разі наявності); перелік нерухомого майна, що є власністю орендаря (для
орендних підприємств за станом на дату оцінки), із зазначенням
вартості, інвентарного номера та місцезнаходження; завірені копії установчих документів, які підтверджують
правонаступництво приватизованого акціонерного товариства; аудиторський висновок (у разі відсутності документів, що
стосуються бухгалтерського обліку); затверджений план приватизації (план розміщення акцій) або
нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу об'єкта
приватизації.
3. Порядок розгляду питання про впорядкування
передачі об'єктів нерухомого майна
цілісних майнових комплексів, приватизованих
шляхом викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом
3.1. Державний орган приватизації при оформленні договору
купівлі - продажу об'єкта, приватизованого як цілісний майновий
комплекс шляхом викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом, складає
перелік майна, який є невід'ємним додатком до договору, за формою,
що наведена в додатку 3.
3.2. На письмовий запит господарського товариства, яке
приватизоване шляхом викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом,
або осіб, які відповідно до законодавства України є
правонаступниками такого товариства, або арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у разі
порушення справи про банкрутство товариства державний орган
приватизації готує перелік нерухомого майна, переданого у
власність покупцю, за формою, що наведена в додатку 3.
4. Порядок розгляду питання про впорядкування
передачі об'єктів нерухомого майна холдингових
компаній, державних акціонерних компаній,
господарських товариств
4.1. При створенні холдингової компанії, державної
акціонерної компанії невід'ємним додатком до рішення про створення
компанії є акт приймання-передавання нерухомого майна, який
готується за формою, що наведена в додатку 1.
4.2. На письмовий запит холдингової компанії, державної
акціонерної компанії у разі, якщо стосовно цієї компанії прийнято
рішення про приватизацію та в установленому порядку прийнято від
уповноваженого органа компанії документи, які необхідні для
приватизації компанії, а також у разі, якщо відсутні
підтверджувальні документи, Фонд державного майна України подає
перелік нерухомого майна, переданого до статутного фонду компанії,
за формою, що наведена в додатку 4.
4.3. При реорганізації підприємства зі змішаною формою
власності в господарське товариство передача об'єктів нерухомого
майна, що були внесені до статутних фондів суб'єктів
підприємницької діяльності державними підприємствами,
правонаступником яких виступили державні органи приватизації,
проводиться на підставі актів приймання-передавання із зазначенням
назви, місцезнаходження, інвентарного номера та вартості,
погодженої засновниками при створенні господарського товариства.
5. Вимоги щодо оформлення документів
5.1. Державний орган приватизації готує підтвердження права
власності на окремі будівлі, споруди та нежитлові приміщення, які
передані до статутного фонду господарського товариства або у
власність покупцю на письмовий запит заявника.
5.2. У разі відсутності документів, що стосуються
бухгалтерського обліку, заявник для підготовки відповідних
документів залучає особу, яка має ліцензію на заняття аудиторською
діяльністю або сертифікат суб'єкта оціночної діяльності.
5.3. Державний орган приватизації для формування переліку
об'єктів нерухомого майна може запросити додаткові матеріали в
уповноваженого органа товариства, компанії або заявника.
5.4. Акти приймання-передавання нерухомого майна та переліки
нерухомого майна готуються в трьох примірниках, один з примірників
залишається у засновника акціонерного товариства, компанії,
державного органу приватизації, а два - передаються господарському
товариству (покупцю, заявнику, холдинговій компанії, державній
акціонерній компанії). Підписані документи засвідчуються в
установленому порядку.
5.5. У разі втрати (пошкодження) акта або переліку на
підставі заяви про видачу їх дубліката особам, які відповідно до
законодавства України є правонаступниками цього товариства,
видається дублікат з написом у правому верхньому кутку слова
"Дублікат" та зазначенням дати видачі дубліката.
5.6. У разі якщо заявник не може надати підтверджувальні
документи, які необхідні для підготовки переліку нерухомого майна
приватизованого об'єкта або переданого до статутного фонду
господарського товариства, крім об'єктів, які приватизувались
відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних
підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ), державним органом
приватизації створюється комісія, до складу якої входять
представники уповноважених осіб, державного органу приватизації,
заявника, місцевих органів влади за їх згодою.
Директор Департаменту з питань
підготовки об'єктів
до приватизації та реформування
власності Є.Філозоп

Додаток 1
до Положення про
впорядкування передачі
об'єктів нерухомого майна,
приватизованих у складі
цілісного майнового
комплексу або переданих
до статутного фонду
господарського товариства

АКТ
приймання-передавання нерухомого майна до статутного
фонду відкритого акціонерного товариства,
холдингової компанії, державної
акціонерної компанії

місто _________________ "___" _________200__ р
_________________________________________________________________,
(назва засновника акціонерного товариства, компанії)
місцезнаходження:_______________________________________________,
(засновник акціонерного товариства, компанії)
в особі ________________________________________________________,
(представник засновника акціонерного товариства, компанії)
яка діє на підставі ____________________________________________,
(назва документа)
з одного боку, та ______________________________________________,
(назва акціонерного товариства, компанії)
місцезнаходження: ______________________________________________,
(акціонерного товариства, компанії)
в особі ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
яка діє на підставі ____________________________________________,
(назва документа)
з другого боку, уклали цей Акт про те, що________________________
(назва засновника акціонерного ________________________________ передає, а акціонерне товариство,
товариства, компанії)
компанія приймає об'єкти нерухомого майна згідно з переліком:
------------------------------------------------------------------ | N | Назва |Місцезнаходження| Інвентарний | Вартість за | |з/п| об'єкта | об'єкта |номер об'єкта| станом об'єкта | | | | | |на _____________| | | | | | (дата оцінки)| |---+------------+----------------+-------------+----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Засновник акціонерного Акціонерне товариство, компанія
товариства, компанії
__________________________ _______________________________
(юридична адреса та (юридична адреса та
__________________________ _______________________________
банківські реквізити) банківські реквізити)
__________________________ _______________________________
(посада, прізвище та ім'я) (посада, прізвище та ім'я) __________________________ _______________________________
(підпис) (підпис)
М.П. М.П.

Додаток 2
до Положення про
впорядкування передачі
об'єктів нерухомого майна,
приватизованих у складі
цілісного майнового
комплексу або переданих до
статутного фонду
господарського товариства

АКТ
приймання-передавання нерухомого майна
до статутного фонду відкритого акціонерного
товариства, яке є правонаступником
_____________________________________________
(назва відкритого акціонерного товариства)

місто _________________ "___" ___________ 200__ р
Засновники відкритого акціонерного товариства, що підписалися
нижче:
1) державний орган приватизації ____________________________,
(назва органу приватизації)
місцезнаходження: ______________________________________________,
в особі ________________________________________________________,
(представник органу приватизації)
яка діє на підставі ____________________________________________,
(назва документа)
2) юридична особа __________________________________________,
(назва юридичної особи)
місцезнаходження: ______________________________________________,
в особі ________________________________________________________,
(представник юридичної особи)
яка діє на підставі _____________________________________________
(назва документа) . . . . . .
юридична особа _________________________________________________,
(назва юридичної особи)
місцезнаходження: ______________________________________________,
в особі ________________________________________________________,
(представник юридичної особи)
яка діє на підставі ____________________________________________
(назва документа)
3) фізична особа ___________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт _________________________________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий, ідентифікаційний номер )
. . . . . .
фізична особа __________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт _________________________________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий, ідентифікаційний номер)
з одного боку, та ______________________________________________,
(назва акціонерного товариства)
місцезнаходження: ______________________________________________,
(акціонерного товариства, компанії)
в особі ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
яка діє на підставі ____________________________________________,
(назва документа)
з другого боку, уклали цей Акт про те, що перелічені вище
засновники передають, а акціонерне товариство приймає об'єкти
нерухомого майна згідно з переліком:
------------------------------------------------------------------ | N | Назва |Місцезнаходження| Інвентарний | Вартість за | |з/п| об'єкта | об'єкта |номер об'єкта| станом об'єкта | | | | | |на _____________| | | | | | (дата оцінки)| |---+------------+----------------+-------------+----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Засновники відкритого Відкрите акціонерне товариство
акціонерного товариства
а) для юридичних осіб:
____________________________ ______________________________
(юридична адреса та (юридична адреса та
____________________________ ______________________________
банківські реквізити) банківські реквізити)
____________________________ ______________________________
(посада, прізвище та ім'я) (посада, прізвище та ім'я)
____________________________ ______________________________
(підпис) (підпис)
М.П. М.П.
б) для фізичних осіб:
_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________
(паспортні дані -
_________________________________
серія, номер, ким і коли виданий)
_________________________________
(підпис)
М.П.

Додаток 3
до Положення про
впорядкування передачі
об'єктів нерухомого майна,
приватизованих у складі
цілісного майнового
комплексу або переданих
до статутного фонду
господарського товариства

ПЕРЕЛІК
майна, переданого до статутного фонду
відкритого акціонерного товариства
або у власність покупцю

Згідно з наказом про створення
відкритого акціонерного товариства
(про перетворення з державного підприємства або орендного)
від "_____" ______________ р. N_______ ______________________
__________________________________________________________________
(назва засновника відкритого акціонерного товариства, компанії)
або з договором купівлі-продажу від "___" ______ р. N _____ ,
зареєстрованого _________________________________________________
_________________________________________________________________,
(назва державного органу нотаріату або прізвище, ім'я, по
батькові приватного нотаріуса)
передав відкритому акціонерному товариству або покупцю __________________________________________________________________
(назва юридичної особи)
такі об'єкти нерухомого майна:
------------------------------------------------------------------ | N | Назва |Місцезнаходження| Інвентарний | Вартість, | |з/п| об'єкта | об'єкта |номер об'єкта| за якою об'єкт | | | | | | включено до | | | | | |статутного фонду| | | | | | товариства або | | | | | | приватизовано | | | | | | за станом | | | | | | на ________ | | | | | | (дата оцінки) | |---+------------+----------------+-------------+----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
ЗАСНОВНИК ВІДКРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АБО
ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ
___________________________________
(юридична адреса та
___________________________________
банківські реквізити )
___________________________________
(посада, прізвище та ім'я)
___________________________________
(підпис)
М.П.

Додаток 4
до Положення про
впорядкування передачі
об'єктів нерухомого майна,
приватизованих у складі
цілісного майнового
комплексу або переданих
до статутного фонду
господарського товариства

ПЕРЕЛІК
нерухомого майна, переданого до статутного фонду
холдинговій компанії,
державній акціонерній компанії

Згідно з Указом Президента України (постанови Кабінету
Міністрів України) від "____" ____________ р. N _______
до статутного фонду компанії ____________________________________
(назва холдингової, державної акціонерної компанії)
передані такі об'єкти нерухомого майна:
------------------------------------------------------------------ | N | Назва |Місцезнаходження| Інвентарний | Вартість, | |з/п| об'єкта | об'єкта |номер об'єкта| за якою об'єкт | | | | | | включено до | | | | | |статутного фонду| | | | | | компанії за | | | | | | станом | | | | | | на ________ | | | | | | (дата оцінки) | |---+------------+----------------+-------------+----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ___________________________________
(юридична адреса та
___________________________________
банківські реквізити)
___________________________________
(посада, прізвище та ім'я)
___________________________________
(підпис)
М.П.вгору