Документ z1200-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.02.2014, підстава - z0171-14

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
31.07.2007 N 1756
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2007 р.
за N 1200/14467

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1639 ( z0273-10 ) від 30.12.2009
Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
N 2998 ( z0171-14 ) від 27.12.2013 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) з метою
приведення нормативно-правових актів Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку у відповідність до Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) та практики
Європейського суду з прав людини Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2998 ( z0171-14 )
від 27.12.2013 }
{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 487 ( z0325-07 ) від 15.03.2007, до якого вносились
зміни } 2. Унести до Положення про порядок реєстрації випуску
акцій під час створення акціонерних товариств, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
15.03.2007 N 487 ( z0325-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.04.2007 за N 325/13592, такі зміни:
пункт 1.10 глави I доповнити абзацом третім такого змісту: "У разі, коли в реєстрації випуску акцій, звіту про
результати закритого (приватного) розміщення акцій відмовлено з
мотивів, які емітент уважає необґрунтованими, він може звернутися
до суду".
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити: подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 31 липня 2007 р. N 44
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенковгору