Документ z1192-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.11.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
20 липня 2018 року № 1361


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2018 р.
за № 1192/32644

ПОРЯДОК
проведення атестації працівників установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи, для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта

I. Загальні положення

1. Порядок проведення атестації працівників установ, в яких проводяться судово-медичні експертизи, для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта (далі - Порядок), визначає:

порядок проведення атестації з метою присвоєння та/або підтвердження кваліфікації судового експерта в експертно-кваліфікаційних комісіях (далі - ЕКК), що діють при установах, в яких проводяться судово-медичні експертизи (далі - Установа);

порядок видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, його дубліката, переоформлення та анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

II. Проведення атестації з метою присвоєння та/або підтвердження кваліфікації судового експерта в ЕКК

1. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта особа повинна мати вищу освіту (освітній ступінь - магістр), пройти спеціалізацію за однією із спеціальностей (судово-медична експертиза, судово-медична гістологія, судово-медична токсикологія, судово-медична імунологія, судово-медична цитологія, судово-медична криміналістика), обіймати в Установі одну з посад: керівник Установи, заступник керівника Установи, керівник структурного підрозділу Установи, лікар судово-медичний експерт, лікар судово-медичний експерт-гістолог, лікар судово-медичний експерт-токсиколог, лікар судово-медичний експерт-імунолог, лікар судово-медичний експерт-цитолог, лікар судово-медичний експерт-криміналіст, експерт-токсиколог судовий, експерт-імунолог судовий, експерт-цитолог судовий, знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судово-медичної експертизи та методичні положення і практику їх застосування.

2. Працівник Установи, який має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, повинен надати до ЕКК не пізніше ніж за 30 днів до початку її засідання, свою заяву, форма якої визначена додатком 1 до цього Порядку; копію документа, що посвідчує особу; копію документа про вищу освіту та копію документів, що підтверджують наявність спеціалізації або кваліфікаційної категорії за певною судово-медичною спеціальністю відповідно до кваліфікаційних вимог пунктів 17-22 розділу «Інші професіонали в галузі медицини» або вимог розділу «Професіонали з вищою немедичною освітою, які працюють у бюро судово-медичної експертизи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 78 «Охорона здоров’я»), затвердженого та впровадженого в дію наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117 (зі змінами); фотокартку розміром 3 х 4 см; характеристику з місця роботи (за підписом керівника Установи та/або керівника підрозділу Установи), копію трудової книжки; відомості про відсутність судимості.

Працівник має бути попередньо ознайомлений зі складеною на нього характеристикою.

У разі коли працівник не згоден з відомостями, що відображені в характеристиці, керівник виносить її на обговорення колективу відповідного підрозділу, пропозиції якого разом з характеристикою подаються до ЕКК.

Характеристика працівника має містити розгорнуту оцінку професійних знань, компетентності, виконання посадових обов’язків та інформацію про результати діяльності за період після останньої атестації.

3. Строк розгляду заяв не повинен перевищувати 30 днів з дня їх надходження до ЕКК.

У разі неможливості вирішення порушеного в заяві питання в 30-денний термін строк розгляду заяви може бути продовжений до 45 календарних днів.

Про час проведення засідання ЕКК заінтересовані особи повідомляються не пізніше ніж за 10 днів.

4. Атестація здійснюється шляхом проведення кваліфікаційного іспиту.

5. Особі, яка має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, може бути відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації у разі:

визнання її в установленому законодавством порядку недієздатною;

наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, у тому числі заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким особу визнано винною у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

не складання кваліфікаційного іспиту.

6. Кваліфікаційний іспит проводиться в усній формі шляхом надання відповідей на питання, поставлені в екзаменаційних білетах.

Екзаменаційні білети затверджуються головою ЕКК.

Екзаменаційні білети для перевірки знань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судово-медичної експертизи формуються з двох питань.

Екзаменаційні білети для перевірки знань з відповідних судово-медичних експертних спеціальностей формуються з трьох питань.

Фахівці, які отримали екзаменаційні білети, здійснюють підготовку до складання іспиту протягом 60 хвилин і не мають права самостійно залишити приміщення, у якому складають кваліфікаційний іспит, до його закінчення, за винятком випадків, що унеможливлюють подальше його складання (погіршення самопочуття тощо).

Під час іспиту особа повинна показати задовільний рівень знань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та методичних положень з відповідної експертної спеціальності.

Результат складання кваліфікаційного іспиту оцінюється як «склав» («склала») або «не склав» («не склала») та заноситься до атестаційного листа, форма якого передбачена додатком 2 до цього Порядку.

7. ЕКК за результатами атестації приймає рішення, форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку.

За наслідками атестації ЕКК приймає одне з таких рішень:

про присвоєння кваліфікації судового експерта;

про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації судового експерта;

про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта.

8. Особа, щодо якої ЕКК прийнято рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у зв’язку з не складанням кваліфікаційного іспиту, може повторно пройти атестацію не раніше ніж через 3 місяці.

Рішення ЕКК про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта, може бути оскаржено в судовому порядку.

9. Про результати атестації фахівцю повідомляється одразу після проведення атестації.

IІІ. Порядок видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, його дубліката, переоформлення та анулювання свідоцтва

1. У разі прийняття ЕКК рішення про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта особі протягом 30 робочих днів видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта з певного виду експертної спеціальності (далі - свідоцтво) або робиться відмітка у свідоцтві про продовження терміну його дії.

Зразок та опис свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта наведено у додатку 4 до цього Порядку.

2. Свідоцтво підписується головою та секретарем ЕКК та засвідчується печаткою Установи.

Свідоцтво реєструється в Журналі реєстрації виданих свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку. Ведення журналу покладається на секретаря ЕКК.

3. Свідоцтво дає право працівнику Установи на проведення судово-медичних експертиз за дорученням керівництва цієї Установи.

4. Строк дії свідоцтва становить п’ять років та продовжується після підтвердження експертом кваліфікації на п’ять років.

5. Керівником Установи до структурного підрозділу Міністерства юстиції України, що відповідає за організаційне-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності, направляється подання про внесення до державного Реєстру атестованих судових експертів інформації щодо:

видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;

внесення в свідоцтво відмітки про продовження терміну його дії;

внесення в свідоцтво відмітки про його анулювання із зазначенням підстави.

7. Якщо строк дії свідоцтва не продовжений, свідоцтво вважається недійсним.

8. У разі втрати або пошкодження свідоцтва видається його дублікат.

Дублікат свідоцтва видається на підставі відомостей державного Реєстру атестованих судових експертів за заявою судового експерта, щодо якого внесено такий запис. При цьому судовий експерт надає письмові пояснення про причини втрати або пошкодження свідоцтва.

9. Для одержання дубліката свідоцтва подається заява про видачу дубліката свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, до якої додається повідомлення в засобах масової інформації про втрату свідоцтва, а у разі пошкодження свідоцтва додається його оригінал.

10. На дублікаті свідоцтва у правому верхньому куті проставляється відмітка «Дублікат».

11. Підставою для переоформлення свідоцтва є зміна прізвища, імені, по батькові особи та назви експертної спеціальності, вказаної у свідоцтві.

У разі наявності підстави для переоформлення свідоцтва особа подає заяву про переоформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку разом із свідоцтвом, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або засвідченими у встановленому законодавством порядку їх копіями, що підтверджують зазначені зміни.

12. Дублікат свідоцтва та переоформлене свідоцтво видаються не пізніше ніж на тридцятий робочий день з дня надходження заяви щодо видачі дубліката свідоцтва або переоформлення свідоцтва.

13. Свідоцтво підлягає анулюванню у разі:

подання судовим експертом заяви про анулювання свідоцтва;

визнання судового експерта в установленому законом порядку недієздатним;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно судового експерта за вчинення злочину, у тому числі заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

набрання законної сили судовим рішенням, за яким судовий експерт визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

звільнення працівника з Установи;

встановлення факту надання недостовірних відомостей для отримання свідоцтва;

позбавлення кваліфікації судового експерта;

смерті судового експерта.

Рішення щодо анулювання свідоцтва приймається ЕКК, яка його видала.

Рішення ЕКК щодо анулювання свідоцтва може бути оскаржено в судовому порядку.

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк


Додаток 1
до Порядку проведення атестації
працівників установ, в яких
проводяться судово-медичні експертизи,
для присвоєння (підтвердження)
кваліфікації судового експерта
(пункт 2 розділу II)

ЗАЯВА

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк


Додаток 2
до Порядку проведення атестації
працівників установ, в яких
проводяться судово-медичні експертизи,
для присвоєння (підтвердження)
кваліфікації судового експерта
(пункт 6 розділу II)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк


Додаток 3
до Порядку проведення атестації
працівників установ, в яких
проводяться судово-медичні експертизи,
для присвоєння (підтвердження)
кваліфікації судового експерта
(пункт 7 розділу II)

РІШЕННЯ ЕКК

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк


Додаток 4
до Порядку проведення атестації
працівників установ, в яких
проводяться судово-медичні експертизи,
для присвоєння (підтвердження)
кваліфікації судового експерта
(пункт 1 розділу III)

ЗРАЗОК ТА ОПИС
свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк


Додаток 5
до Порядку проведення атестації
працівників установ, в яких
проводяться судово-медичні експертизи,
для присвоєння (підтвердження)
кваліфікації судового експерта
(пункт 2 розділу III)

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта

№ з/п

Номер свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

Прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Дата та номер рішення експертно-кваліфікаційної комісії із зазначенням змісту рішення

Назва експертної спеціальності, за якою видане свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Дата отримання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

Прізвище, ім’я, по батькові і підпис особи, яка отримала свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк


Додаток 6
до Порядку проведення атестації
працівників установ, в яких
проводяться судово-медичні експертизи,
для присвоєння (підтвердження)
кваліфікації судового експерта
(пункт 9 розділу III)

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк


Додаток 7
до Порядку проведення атестації
працівників установ, в яких
проводяться судово-медичні експертизи,
для присвоєння (підтвердження)
кваліфікації судового експерта
(пункт 11 розділу III)

ЗАЯВА
про переоформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюквгору