Документ z1192-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.08.2013. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2013  № 338/435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2013 р.
за № 1192/23724

Про затвердження Положення про порядок взаємодії органів державної влади при здійсненні міжнародно-правового захисту радіочастотного ресурсу України

Відповідно до Законів України "Про радіочастотний ресурс України", "Про телекомунікації", "Про ратифікацію Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв’язку", "Про міжнародні договори України", Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717, з метою визначення порядку взаємодії органів державної влади при здійсненні міжнародно-правового захисту радіочастотного ресурсу України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про порядок взаємодії органів державної влади при здійсненні міжнародно-правового захисту радіочастотного ресурсу України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 30 березня 1998 року № 5 "Про затвердження Положення про порядок здійснення міжнародної координації радіочастотних присвоєнь в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 квітня 1998 року за № 264/2704.

3. Департаменту стратегії розвитку зв’язку Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України полковника Держспецзв’язку Корнейка О.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації УкраїниГ.А. Резніков

Міністр оборони України

П.В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення

Голова Державного
космічного агентства України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Міністр закордонних справ УкраїниВ.А. Манжосов


Ю.С. АлексєєвМ.Ю. Бродський

Л.О. Кожара
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України,
Міністерства оборони України
25.06.2013  № 338/435
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
25.06.2013  № 392


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2013 р.
за № 1192/23724

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок взаємодії органів державної влади при здійсненні міжнародно-правового захисту радіочастотного ресурсу України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв’язку (далі - МСЕ), ратифікованих Законом України "", Регламенту радіозв’язку МСЕ, Законів України "Про радіочастотний ресурс України", "Про міжнародні договори України" та інших нормативно-правових актів у сфері міжнародно-правового захисту радіочастотного ресурсу.

1.2. Це Положення визначає порядок взаємодії та розподіл основних обов’язків органів державної влади при здійсненні міжнародно-правового захисту радіочастотного ресурсу України.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

документ з питань міжнародної координації присвоєнь радіочастот - листи узгодження, інші двосторонні та багатосторонні технічні документи, які визначають умови застосування радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ), що координуються;

міжнародний договір щодо використання радіочастотного ресурсу - укладений у письмовій формі з адміністраціями зв’язку іноземних країн чи з їхніми уповноваженими органами двосторонній або багатосторонній документ незалежно від його конкретного найменування (договір, конвенція, угода, протокол тощо);

міжнародний довідковий регістр частот (далі - МДРЧ) - база даних МСЕ, в якій згідно з положеннями Регламенту радіозв’язку МСЕ реєструються нотифіковані у МСЕ присвоєння радіочастот і частоти, що спільно використовуються радіостанціями певної служби радіозв’язку;

нотифікація присвоєння радіочастоти - подання заяви про присвоєння радіочастоти до Бюро радіозв’язку МСЕ з метою реєстрації присвоєння радіочастоти у МДРЧ або внесення його до відповідного всесвітнього чи регіонального плану виділень/присвоєнь радіочастот;

оператор мережі супутникового зв’язку - суб’єкт господарювання, який має право на проведення діяльності у сфері телекомунікацій та у сфері космічної діяльності з правом на технічне обслуговування та експлуатацію супутникової мережі;

реєстрація присвоєння радіочастоти - внесення присвоєння радіочастоти до МДРЧ або до відповідного всесвітнього чи регіонального плану частотних виділень/присвоєнь.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про радіочастотний ресурс України" й Регламенті радіозв’язку МСЕ.

II. Міжнародно-правовий захист радіочастотного ресурсу

2.1. Міжнародно-правовий захист радіочастотного ресурсу України - це комплекс взаємопов’язаних заходів міжнародно-правового та організаційно-технічного характеру, спрямованих на створення сприятливих умов впровадження, розвитку та використання радіотехнологій відповідно до Статуту та Конвенції МСЕ, Регламенту радіозв’язку МСЕ та міжнародних договорів щодо використання радіочастотного ресурсу.

2.2. Міжнародно-правовий захист радіочастотного ресурсу України здійснюється з метою:

правового забезпечення доступу радіослужб України до використання радіочастотного спектра на території країни і на виділених для України частотно-орбітальних позиціях, що є обмеженим ресурсом;

отримання міжнародного визнання права України на використання смуг радіочастот або окремих радіочастотних присвоєнь конкретними засобами чи системами радіозв’язку усіх призначень;

виключення шкідливих радіозавад РЕЗ і системам України усіх призначень з боку РЕЗ радіослужб інших держав;

захисту інтересів служб радіозв’язку України при використанні смуг радіочастот на території країни і на виділених для України частотно-орбітальних позиціях штучних супутників Землі для перспективних систем зв’язку.

2.3. До основних заходів з міжнародно-правового захисту радіочастотного ресурсу України належать:

укладання міжнародних договорів щодо використання радіочастотного ресурсу;

участь у роботі міжнародних організацій з питань управління, регулювання і використання радіочастотного ресурсу;

міжнародна координація присвоєнь радіочастот РЕЗ України та інших країн;

реєстрація в МСЕ присвоєнь радіочастот РЕЗ України.

2.4. Міжнародні договори щодо використання радіочастотного ресурсу укладаються відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України", Указу Президента України від 18 вересня 1996 року № 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин", Указу Президента України від 08 травня 2012 року № 306 "Питання здійснення зовнішніх зносин національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг" та постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 422 "Про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру".

2.5. Підготовку пропозицій щодо укладання міжнародних договорів про використання радіочастотного ресурсу та участі України в розробці всесвітніх або регіональних планів виділень/присвоєнь радіочастот здійснює центральний орган виконавчої влади у галузі зв’язку (далі - ЦОВЗ). З метою підготовки зазначених пропозицій ЦОВЗ може утворювати міжвідомчі робочі групи за участю представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), Генерального штабу Збройних Сил України (далі - Генеральний штаб), Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державного космічного агентства України (далі - ДКА України), Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР), інших державних підприємств, установ і організацій, що беруть участь у заходах з міжнародно-правового захисту радіочастотного ресурсу України.

2.6. Пропозиції щодо участі представників органів державної влади у заходах з міжнародно-правового захисту радіочастотного ресурсу України, що проводяться МСЕ та іншими всесвітніми, європейськими та регіональними організаціями, стосовно яких ЦОВЗ відповідає за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в цих організаціях, а також пропозиції щодо проведення таких заходів в Україні погоджуються з ЦОВЗ та Міністерством закордонних справ України (далі - МЗС України).

Участь у роботі міжнародних організацій з питань управління, регулювання і використання радіочастотного ресурсу здійснюється відповідно до Указу Президента України від 18 вересня 1996 року № 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин", Указу Президента України від 08 травня 2012 року № 306 "Питання здійснення зовнішніх зносин національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг" та постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна".

За результатами проведених заходів представники органів державної влади у десятиденний строк подають письмовий звіт про участь у відповідних заходах до МЗС України та ЦОВЗ, а також у випадках, передбачених законодавством, Президентові України або Кабінету Міністрів України.

III. Міжнародна координація та реєстрація радіочастотних присвоєнь

3.1. Міжнародна координація радіочастотних присвоєнь, їх нотифікація і реєстрація в МСЕ є засобами набуття ними права на міжнародне визнання і захист та проводяться у разі якщо використання цього радіочастотного присвоєння:

може створити шкідливі радіозавади будь-якій радіослужбі іншої держави;

потребує захисту від шкідливих радіозавад будь-яких радіослужб іншої держави;

призначено для міжнародного радіозв’язку.

Міжнародна координація радіочастотних присвоєнь, їх нотифікація і реєстрація в МСЕ також проводяться у разі якщо це передбачено Регламентом радіозв’язку МСЕ або міжнародними договорами щодо використання радіочастотного ресурсу.

3.2. Міжнародна координація та реєстрація в МСЕ повинні проводитися для частотного присвоєння РЕЗ будь-якої з нижченаведених служб радіозв’язку:

космічних служб, які використовують штучні супутники Землі, що знаходяться на геостаціонарній орбіті;

космічних служб, які використовують штучні супутники Землі, що знаходяться на негеостаціонарній орбіті, якщо потрібна координація із супутниковими системами, які використовують геостаціонарні супутники, або із земними і наземними станціями;

радіоастрономічної служби;

радіонавігаційної супутникової та аматорської супутникової служб;

фіксованої служби, що забезпечує міжнародний радіозв’язок, а також радіорелейних ліній прямої видимості і тропосферного зв’язку, координаційні зони яких виходять за межі території України;

радіомовної і сухопутної рухомої служби в межах координаційних відстаней;

радіомовної служби, що забезпечує радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації;

морської і повітряної рухомих служб;

берегових радіолокаційних, радіопеленгаторних і радіомаякових систем відповідних служб;

систем радіозв’язку і радіолокації, управління повітряним рухом і посадкою літаків цивільної авіації, встановлених в аеропортах, відкритих для приймання літаків іноземних держав;

допоміжної метеорологічної радіослужби і метеорологічної супутникової служби;

інших служб, реєстрація в Бюро радіозв’язку МСЕ та координація частотних присвоєнь РЕЗ яких передбачена Регламентом радіозв’язку.

3.3. Міжнародна координація присвоєнь радіочастот РЕЗ України здійснюється відповідно до Регламенту радіозв’язку МСЕ та міжнародних договорів щодо використання радіочастотного ресурсу шляхом листування та/або проведення координаційних зустрічей.

3.4. Необхідність проведення міжнародної координації присвоєнь радіочастот РЕЗ загальних користувачів визначає УДЦР на етапі підготовки висновків щодо електромагнітної сумісності РЕЗ і розгляду замовлень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення.

3.5. Необхідність проведення міжнародної координації присвоєнь радіочастот РЕЗ спеціальних користувачів визначає Генеральний штаб.

3.6. Роботи з міжнародної координації присвоєнь радіочастот РЕЗ України та інших країн проводить УДЦР за дорученням НКРЗІ.

3.7. Генеральний штаб проводить експертизу запитів на погодження присвоєнь радіочастот інших країн із присвоєннями радіочастот РЕЗ спеціальних користувачів, за результатами якої готує висновки про погодження або технічно обґрунтовані висновки щодо непогодження координації отриманого запиту відповідно до Регламенту радіозв’язку МСЕ чи міжнародних договорів щодо використання радіочастотного ресурсу та надсилає зазначені висновки до УДЦР у строк, що не перевищує 50 календарних днів. У разі ненадання висновків Генеральним штабом після зазначеного строку запит вважається погодженим.

3.8. Координаційні зустрічі щодо присвоєнь радіочастот проводяться УДЦР. Рішення щодо проведення координаційних зустрічей і підготовки пропозицій стосовно підписання документів з питань міжнародної координації присвоєнь радіочастот приймаються НКРЗІ за погодженням із ЦОВЗ. До координаційних зустрічей щодо присвоєнь радіочастот РЕЗ спеціальних користувачів залучається Генеральний штаб.

До проведення координаційних зустрічей щодо координації супутникових мереж і систем залучаються у разі потреби Генеральний штаб і ДКА України, а щодо смуг радіочастот, виділених для потреб телебачення і радіомовлення - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

3.9. За результатами координаційних зустрічей УДЦР готує звіти про участь у відповідних заходах і разом з документами з питань міжнародної координації присвоєнь радіочастот, підписаними учасниками зустрічі, у десятиденний строк у паперовому та електронному вигляді подає до НКРЗІ.

НКРЗІ у тижневий строк надсилає отримані від УДЦР звітні матеріали до ЦОВЗ та Генерального штабу. Копії звітів заінтересовані державні органи можуть отримати за письмовим запитом від ЦОВЗ.

3.10. Присвоєння радіочастот РЕЗ України реєструються в МСЕ у порядку, визначеному статтею 11 Регламенту радіозв’язку МСЕ, та з урахуванням інших міжнародних договорів щодо використання радіочастотного ресурсу, згода на обов’язковість яких надана Україною.

Заходи щодо реєстрації в МСЕ присвоєнь радіочастот РЕЗ України організовує та здійснює НКРЗІ із залученням для цього інших заінтересованих органів державної влади та організацій. Безпосередньо роботи з реєстрації в МСЕ присвоєнь радіочастот РЕЗ України за дорученням НКРЗІ виконує УДЦР.

IV. Особливості міжнародної координації супутникових мереж і систем

4.1. Потреби у частотно-орбітальному ресурсі України та необхідність його захисту на міжнародному рівні визначає ЦОВЗ за участю НКРЗІ, а також за поданням Генерального штабу та ДКА України.

4.2. ЦОВЗ ініціює заявлення в Бюро радіозв’язку МСЕ нових супутникових мереж у рамках щорічної квоти. Для цього оператори мереж супутникового зв’язку щорічно до березня поточного року подають до ЦОВЗ пропозиції про необхідність заявлення додаткових мереж супутникового зв’язку включно з попередніми технічними параметрами супутникової мережі згідно з додатком 4 до Регламенту радіозв’язку МСЕ.

За результатами аналізу отриманих пропозицій з попередніми технічними параметрами ЦОВЗ приймає рішення про необхідність заявлення нової супутникової мережі, погоджує оператора, за яким закріплено відповідну мережу супутникового зв’язку України, та надсилає відповідні матеріали до НКРЗІ з метою організації підготовки загального опису мережі для попередньої публікації в Міжнародному інформаційному циркулярі частот Бюро радіозв’язку МСЕ.

Роботи з формування загального опису мережі для попередньої публікації в Міжнародному інформаційному циркулярі частот Бюро радіозв’язку МСЕ, який надсилається до МСЕ Адміністрацією зв’язку України, виконує УДЦР за дорученням НКРЗІ.

Після попередньої публікації загального опису мережі в Міжнародному інформаційному циркулярі частот Бюро радіозв’язку МСЕ УДЦР за дорученням НКРЗІ на підставі необхідних даних, які надаються визначеним оператором супутникової мережі, впродовж не більш ніж 6 місяців формує запит на координацію нової супутникової мережі за формою, визначеною Регламентом радіозв’язку МСЕ, та надсилає належним чином оформлений запит до Адміністрації зв’язку України для подання його до Бюро радіозв’язку МСЕ.

4.3. У разі виникнення потреби заявити додаткову супутникову мережу та подавати її на координацію понад щорічну квоту оператор супутникової мережі надсилає до ЦОВЗ відповідні пропозиції разом з гарантією оплати витрат Бюро радіозв’язку МСЕ, пов’язаних з обробкою заявок на супутникові мережі, та технічними параметрами супутникової мережі згідно з додатком 4 до Регламенту радіозв’язку МСЕ.

Для розробки пропозицій щодо заявлення додаткової супутникової мережі оператор мереж супутникового зв’язку може залучати УДЦР у частині погодження технічних параметрів супутникової мережі.

4.4. Роботи з попередньої публікації в Міжнародному інформаційному циркулярі частот Бюро радіозв’язку МСЕ, міжнародної координації та реєстрації в МСЕ супутникових мереж України у порядку, визначеному главою III Регламенту радіозв’язку МСЕ, за дорученням НКРЗІ виконує УДЦР спільно з оператором, за яким закріплено відповідну мережу супутникового зв’язку України.

4.5. Оплату робіт УДЦР щодо попередньої публікації в Міжнародному інформаційному циркулярі частот Бюро радіозв’язку МСЕ, міжнародної координації та реєстрації в МСЕ супутникових мереж України здійснює оператор супутникової мережі на підставі договору.

4.6. Роботи щодо міжнародної координації супутникових мереж інших країн організовує ЦОВЗ. З метою формування виваженої позиції щодо координації конкретних мереж ЦОВЗ залучає НКРЗІ, ДКА України та операторів мереж супутникового зв’язку до проведення експертизи пропозицій щодо координації, які надходять від адміністрацій зв’язку іноземних країн.

ЦОВЗ за участю операторів супутникових мереж і НКРЗІ із залученням УДЦР проводять аналіз Міжнародного інформаційного циркуляра частот Бюро радіозв’язку МСЕ з метою виявлення нових супутникових мереж, які можуть створити неприйнятні завади як виділенням України в додатках 30/30A, 30B Регламенту радіозв’язку МСЕ, так і заявленим супутниковим мережам України, що мають пріоритет за часом. ЦОВЗ за результатами аналізу виявлених нових мереж повідомляє адміністраціям зв’язку іноземних країн і Бюро радіозв’язку МСЕ про необхідність введення Адміністрації зв’язку України до процедури міжнародної координації вказаних мереж.

Директор Департаменту
стратегії розвитку зв’язку
Адміністрації Держспецзв’язкуО.А. Баранов

Начальник військ зв’язку
Збройних Сил України -
начальник Головного
управління зв’язку
та інформаційних систем
Генерального штабу
Збройних Сил України
полковник
А.В. Манжос

Директор Департаменту
регулювання та ліцензування
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації


М.С. Сокирковгору