Документ z1188-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.08.2018, підстава - z0849-18


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) (для строкового пайового інвестиційного фонду)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Причини внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового інвестиційного фонду


Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (зазначається щодо випусків(у), за якими(им) відбувається заміна свідоцтв(а))

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів


Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}
Додаток 9
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 4 пункту 4 розділу III)

ЗВІТ
про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

станом на "___" ____________ 20__ року № ___

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

Форма існування інвестиційних сертифікатів

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів

Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів

Усього розміщено інвестиційних сертифікатів:

у т. ч. серед фізичних осіб

у т. ч. серед юридичних осіб

Вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, що перебуває в обігу на дату прийняття рішення про наступний випуск інвестиційних сертифікатів

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Телефон, факс

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (за наявності)

______________________________________
(уповноважена особа компанії з управління активами)

_________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________
(уповноважена особа андеррайтера(ів))

_________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________
(уповноважена особа зберігача)

_________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 9 редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}

Додаток 10
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(пункт 7 розділу III)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}Додаток 11
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 2 розділу VI)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)    


ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду
_________________________________________________
(спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів)

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Причина видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду


Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів фонду (зазначається щодо випуску, за яким видається дублікат свідоцтва)

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}вгору