Документ z1188-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.08.2018, підстава - z0849-18


3) непридатний (непридатні) для користування проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (зміни до нього) (у разі пошкодження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього));

4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)).

{Підпункт 4 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) з написом у правому верхньому куті слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

5. Дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) видається уповноваженій особі заявника.

6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 11 розділу І цього Положення.

{Пункт 6 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 7 робочих днів з дати подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на заяві про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього).

{Пункт 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

VI. Порядок видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду

1. Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється у разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду на підставі документів, поданих до Комісії.

2. Для отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 11);

2) непридатне для користування свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (у разі пошкодження свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду);

3) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії про втрату свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі втрати свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду).

{Підпункт 3 пункту 2 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду з написом у правому верхньому куті слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

5. Дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду видається уповноваженій особі заявника.

6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 11 розділу І цього Положення.

{Пункт 6 розділу VІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 7 робочих днів з дати подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на копії такої заяви.

{Пункт 7 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторів
О.М. Симоненко
Додаток 1
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)    


ЗАЯВА
про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Інформація щодо проголошеної емісії інвестиційних сертифікатів

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}
Додаток 2
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(пункт 4 розділу II)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}Додаток 3
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Причина внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів


Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (щодо кожної емісії окремо)

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів


Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}
Додаток 4
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)    


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду та заміну свідоцтва
_______________________________________________
(спосіб розміщення проголошеного випуску інвестиційних сертифікатів)

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) (для строкового пайового інвестиційного фонду)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Причина внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів


Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (щодо кожного випуску окремо)

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів


Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


Інформація щодо проголошеної емісії інвестиційних сертифікатів

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}
Додаток 5
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)    


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) (для строкового пайового інвестиційного фонду)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Причина внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів


Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (зазначається щодо випусків(у), за якими(им) відбувається заміна свідоцтв(а))

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів


Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}
Додаток 6
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

"___"

____________ 20__ року
(дата подання заяви)

№ ___

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового інвестиційного фонду

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування

Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рррр)

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

Причини внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (щодо кожного випуску окремо)

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

Кількість інвестиційних сертифікатів, штук

Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

Форма існування інвестиційних сертифікатів

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Телефон, факс

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (за наявності)

______________________________________
(уповноважена особа компанії з управління активами)

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 6 редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}
Додаток 7
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)    


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду
___________________________________________________
(спосіб розміщення проголошеного випуску інвестиційних сертифікатів)

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування


Код за ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Телефон, факс


Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)


Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування


Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) (для строкового пайового інвестиційного фонду)


Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування


Причини внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового інвестиційного фонду


Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів фонду (щодо кожного випуску окремо)

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів


Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


Інформація щодо проголошеного випуску інвестиційних сертифікатів


Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн


Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.


Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн


Форма існування інвестиційних сертифікатів


Форма випуску інвестиційних сертифікатів


________________________________
               (уповноважена особа компанії
                  з управління активами)

_________
(підпис)

___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 407 від 21.06.2018}
Додаток 8
до Положення про порядок
реєстрації проспекту емісії
та випуску інвестиційних
сертифікатів пайового
інвестиційного фонду
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

"___" ____________ 20__ року №____
                (дата подання заяви)    
вгору