Документ z1187-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.09.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2016  № 944


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2016 р.
за № 1187/29317

Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу

На виконання пункту 11 Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 79), та з метою вдосконалення нормативної бази щодо функціонування опорних закладів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, що додається.

2. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України


С. МарченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
05.08.2016  № 944


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 серпня 2016 р.
за № 1187/29317

ПОЛОЖЕННЯ
про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи у філіях опорних загальноосвітніх навчальних закладів (далі - опорні заклади).

У цьому Положенні під терміном «з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи» розуміється різновікова група дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, які навчаються за визначеним робочим навчальним планом і програмою згідно з розкладом занять.

У загальноосвітніх навчальних закладах з малою наповнюваністю дітей формування класів-комплектів визначається конкретними умовами й залежить від кількості учнів.

2. З’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи утворюється щороку за наказом керівника опорного закладу з метою:

створення єдиного освітнього простору;

гарантування рівного доступу осіб до якісної освіти;

забезпечення повноцінного фізичного, духовного, інтелектуального, соціального розвитку особистості учня початкової школи, оволодіння ключовими та предметними компетентностями;

створення умов для здобуття учнями (вихованцями) початкової освіти у населеному пункті, максимально наближеному до їх місця проживання.

3. Головними завданнями створення з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи у філіях опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи для самореалізації особистості, її всебічного гармонійного розвитку.

ІІ. Умови створення з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи у філіях опорного закладу

1. Під час створення з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи у філіях опорного закладу обов’язково враховуються:

освітні потреби учнів (вихованців);

здатність забезпечити на належному рівні організацію навчання;

рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;

наявність належної матеріально-технічної бази (обладнані спортивні об’єкти, кабінети, комп’ютерне обладнання, доступ до мережі Інтернет тощо);

укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою.

2. У з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи у філіях опорного закладу об’єднують учнів від двох до чотирьох класів.

3. З’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи у філіях опорного закладу створюються у випадку, коли у зв’язку із демографічною ситуацією один або декілька класів початкової школи не можуть бути створені відповідно до вимог частини другої статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту».

4. Тривалість уроків визначається відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

5. Для організації ефективного навчально-виховного процесу передбачається забезпечення класних кімнат відповідною матеріально-технічною базою, зокрема пересувними дошками, ширмами, партами-трансформерами тощо.

6. Навчальні предмети, що потребують особливої підготовки (іноземна мова, образотворче мистецтво, фізична культура, музика, інформатика), можуть викладатися вчителями-предметниками.

7. Учитель у своїй роботі може використовувати різноманітні форми, методи та засоби навчання відповідно до мети і завдань уроку.

8. Оплата роботи вчителя у з’єднаних класах (класах-комплектах) початкової школи у філіях опорного закладу здійснюється, виходячи з установленого навантаження залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, розкладу занять, встановлених ставок заробітної плати з урахуванням підвищень, доплат, надбавок та інших конкретних умов, що склалися у філії, за наказом керівника опорного закладу.

9. Учителям, які працюють зі з’єднаними класами (класами-комплектами) початкової школи у філіях опорного закладу, доплати за класне керівництво, перевірку зошитів та завідування навчальним кабінетом здійснюються відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу у з’єднаних класах (класах-комплектах) початкової школи у філіях опорного закладу

1. Навчально-виховний процес у з’єднаних класах (класах-комплектах) здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН, для учнів (вихованців) кожного класу окремо.

Для дітей з особливими освітніми потребами розробляється індивідуальний навчальний план на основі робочого плану класу з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації щодо корекційно-розвиткових занять.

2. З’єднані класи (класи-комплекти) працюють за навчальними програмами для початкової школи, затвердженими МОН.

3. Розклад уроків у з’єднаних класах (класах-комплектах) складається відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм та затверджується керівником опорного закладу.

4. У з’єднаних класах (класах-комплектах) за можливості проводяться однопредметні та однотемні уроки.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. Кононенковгору