Документ z1186-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.10.2014. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

04.09.2014  № 82


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2014 р.
за № 1186/25963

Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 7, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 вересня 2013 року № 29) (додаються).

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

В.В. Пасічник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
04.09.2014  № 82


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2014 р.
за № 1186/25963

ЗМІНИ
до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі І:

1) у пункті 3:

цифри «01» замінити цифрою «1»;

після слів «Урядовий кур’єр» слово «та» замінити словом «або»;

слова «в зазначених газетах» замінити словами «в одній із зазначених газет»;

2) доповнити розділ після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Фонд двічі на рік (станом на 1 січня та 1 липня) протягом 10 днів після настання зазначених строків та протягом 14 календарних днів після внесення змін до реєстру учасників Фонду надає перелік учасників Фонду до Національного банку України.».

У зв’язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами 5-7;

3) пункт 5 після слів «всі банки України,» доповнити словами «включаючи перехідні банки,»;

4) в абзаці восьмому пункту 7 слова «номінальним власником і управителем акцій» замінити словами «єдиним акціонером».

2. У розділі ІІ:

1) підпункт 7 пункту 5 доповнити словами та цифрами «або прізвище, ім’я та по батькові директора перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону, або прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію»;

2) у пункті 6:

абзаци третій, четвертий доповнити словами та цифрами «(крім перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону)»;

абзац п’ятий доповнити словами та цифрами «, або директора чи виконуючого обов’язки директора перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону, або уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію»;

в абзаці шостому слова «або виконуючих обов’язки заступників голови правління (ради директорів)» замінити словами та цифрами «чи заступників директора перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону»;

абзац восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим-тринадцятим;

абзац восьмий доповнити словами та цифрами «або ревізора перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону»;

абзац десятий доповнити абревіатурою «(МФО)»;

в абзаці тринадцятому слова та цифри «та суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в учаснику Фонду має участь, що перевищує 10 відсотків» замінити словами «(за винятком перехідного банку)»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«6) адресу абонента електронної пошти Національного банку України.».

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

«3) таблиці в електронному вигляді в форматі файла еxcel щодо інформації про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за формою, наведеною в додатку 2.».

У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцять перший вважати відповідно абзацами дев’ятим - двадцять другим;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«4) копій документів, завірених підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку щодо голови правління (ради директорів) або виконуючого обов’язки голови правління (ради директорів) учасника Фонду, а саме:»;

абзаци тринадцятий-дев’ятнадцятий замінити абзацом тринадцятим такого змісту:

«Документи, зазначені в абзацах десятому-дванадцятому цього пункту, надаються перехідним банком, створеним відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону, щодо директора перехідного банку або виконуючого обов’язків директора перехідного банку.».

У зв’язку з цим абзаци двадцятий - двадцять другий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим-шістнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому цифру та знак «4)» замінити цифрою та знаком «5)»;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«Перехідний банк звільняється від обов’язку подання Фонду інформації, зазначеної у підпункті 5 пункту 6 розділу ІІ цього Положення.»;

в абзаці шістнадцятому цифру «2» замінити цифрою «3»;

2) у пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Учасник Фонду, включаючи перехідний банк, створений відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону, зобов’язаний протягом семи робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення в електронному вигляді засобами електронного зв’язку Національного банку України за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення, додати скановані копії документів, які підтверджують зазначені зміни (в разі зміни відомостей про керівників банку), та таблицю в електронному вигляді в форматі файла еxcel щодо інформації про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (подається за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення).»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«У разі зміни банківських реквізитів (коду банку (МФО), номера кореспондентського рахунку банку в територіальному управлінні Національного банку України, адреси абонента електронної пошти Національного банку України) та/або зміни місцезнаходження учасника Фонду учасник Фонду зобов’язаний протягом семи робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення.»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«У разі зміни інформації щодо двадцяти найбільших учасників банку (форма № 670, встановлена розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674) така інформація подається до десятого числа після звітного кварталу разом із супровідним листом в електронному вигляді засобами електронного зв’язку Національного банку України. Перехідний банк звільняється від обов’язку надавати таку інформацію.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-дев’ятнадцятий уважати відповідно абзацами шостим-двадцятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«Датою виникнення змін щодо відомостей про призначення/переведення/звільнення голови правління (ради директорів) учасника Фонду, або виконуючих обов’язки голови правління (ради директорів), або уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, заступників голови правління (ради директорів), головного бухгалтера учасника Фонду або виконуючого обов’язки головного бухгалтера, членів правління (ради директорів) учасника Фонду, членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду, членів ревізійної комісії учасника Фонду є дата, вказана у розпорядчому документі, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення, або дата фактичного початку виконання посадових обов’язків (якщо заступлення кандидатів на посади потребує погодження з Національним банком України).»;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

«Датою виникнення змін щодо відомостей про призначення/переведення/звільнення директора або виконуючого обов’язки директора, заступників директора або виконуючих обов’язки заступників директора, головного бухгалтера або виконуючих обов’язки головного бухгалтера, ревізора перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону, є дата, вказана у розпорядчому документі, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення, або дата фактичного початку виконання посадових обов’язків.».

У зв’язку з цим абзаци сьомий-двадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - двадцять першим;

доповнити пункт після абзацу сімнадцятого новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

«Фонд протягом трьох днів після прийняття рішення про виключення банку з числа учасників Фонду надає відповідне повідомлення Національному банку України.».

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять перший уважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим - двадцять другим.

4. У додатку 1:

1) після слів «Код Банку» доповнити абревіатурою «(МФО)»;

2) після слів «інформація про членів спостережної (наглядової) ради Банку» доповнити словами та цифрами «(крім перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»)»;

3) після слів «інформація про членів правління (ради директорів) Банку» доповнити словами та цифрами «(крім перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»)»;

4) після слів «інформація про голову правління (ради директорів) Банку» доповнити словами та цифрами «(або директора перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»)»;

5) після слів «інформація про заступників голови правління (ради директорів) Банку» доповнити словами та цифрами «(або заступників директора перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»)»;

6) рядок «інформація про заступника головного бухгалтера Банку» виключити;

7) після слів «інформація про членів ревізійної комісії Банку» доповнити словами та цифрами «(або ревізора перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»)»;

8) у рядку «Додатки:» слова «восьмим, дев’ятнадцятим та двадцятим» замінити словами «дев’ятим та чотирнадцятим»;

9) у рядку для підпису після слів «Голова правління (ради директорів) Банку» доповнити словами та знаком «/Директор Банку».

5. Доповнити новим додатком 2 (додається).

У зв’язку з цим додатки 2 та 3 вважати відповідно додатками 3 та 4.

6. У рядку для підписів додатка 4 після слів «Голова правління (ради директорів) Банку» доповнити словами та знаками «/Директор Банку/Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєва
Додаток 2
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(пункт 1 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, дані про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб*

№ з/п

Код посади

Назва посади

Код: діюча (1)/ недіюча (0)/ до погодження (3)

Прізвище, ім'я, по батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний контролюючим органом

Номер та серія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу

Ким виданий паспорт або інший документ, що засвідчує особу

Дата видачі паспорта або іншого документа, що засвідчує особу

Місце проживання особи

Розпорядчий документ, який підтверджує факт призначення/ переведення на посаду (дата, номер, назва документа)Дата призначення/ переведення на посаду

Дата фактичного початку виконання посадових обов’язків

Розпорядчий документ, який підтверджує факт звільнення/ переведення з посади (дата, номер, назва документа)

Дата звільнення/ переведення з посади

Дата народження особиМісце народження особи

Номер телефону

Електронна адресаДані заповнюються банком при змінах в даних по таких категоріях осіб:

Коди посад:

Код посади

Назва посади

1

Голова правління (ради директорів) учасника Фонду

2

Виконуючий обов’язки голови правління (ради директорів)

3

Головний бухгалтер

4

Виконуючий обов’язки головного бухгалтера

5

Член правління (ради директорів) учасника Фонду

6

Заступник голови правління (ради директорів)

8

Голова спостережної ради

9

Член спостережної ради

10

Голова ревізійної комісії

11

Член ревізійної комісії

12

Заступник голови спостережної ради

13

Заступник голови ревізійної комісії

14

Директор перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

15

Виконуючий обов’язки директора перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

16

Заступник директора перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

17

Ревізор перехідного банку, створеного відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

18

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію

19

Інше (якщо в переліку не передбачена відповідна назва)

__________
* Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинні чітко дотримуватись структури шаблону таблиці файла еxcel, вказувати значення виключно у передбачених для цього комірках, не доповнювати додатковими стовпцями та рядками, крім рядків таблиці. Даний файл потрібно зберігати у форматі файла «Книга Excel 97-2003» (*.xls).вгору