Документ z1186-10, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
12.11.2010 N 354
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2010 р.
за N 1186/18481
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Порядку та умов
проведення конкурсів, переліку документів,
що необхідні для мікрокредитування
суб'єктів малого підприємництва

На виконання пункту 4 Порядку використання у 2010 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування
суб'єктів малого підприємництва, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12.10.2010 N 923 ( 923-2010-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок та умови проведення конкурсів, перелік
документів, що необхідні для мікрокредитування суб'єктів малого
підприємництва, що додається.
2. Департаменту стратегії та розвитку малого та середнього
підприємництва (Степанюк О.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та доведення
його до відома Українського фонду підтримки підприємництва.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови С.І.Свищеву.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва М.Ю.Бродський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Заступник Міністра
економіки України М.П.Русинський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
12.11.2010 N 354
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2010 р.
за N 1186/18481

ПОРЯДОК
та умови проведення конкурсів,
перелік документів, що необхідні
для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва

1. Цей Порядок визначає процедуру та умови конкурсного
відбору (далі - конкурс), перелік документів, що необхідні для
мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва
(далі - претенденти) за рахунок коштів, передбачених у державному
бюджеті за програмою "Мікрокредитування суб'єктів малого
підприємництва" (далі - бюджетні кошти).
2. Для організації роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу,
Український фонд підтримки підприємництва (далі - Фонд) подає
Держкомпідприємництву пропозиції щодо складу конкурсної комісії
(далі - комісія), який затверджується наказом
Держкомпідприємництва. До складу комісії входять сім осіб: представники
Держкомпідприємництва в кількості трьох осіб та представники Фонду
в кількості чотирьох осіб. Головою комісії є Голова Фонду,
секретарем комісії - представник Фонду.
3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється Фондом у
друкованих засобах масової інформації та мережі Інтернет
(сайт www.ufpp.gov.ua) у п'ятиденний строк після затвердження
складу комісії і має містити: термін проведення конкурсу; умови
проведення конкурсу, що визначені в цьому Порядку; кінцевий термін
подання заявок з відповідними документами; адресу, за якою
приймаються документи; телефон для довідок.
4. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі з
відповідними документами з дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу впродовж 15-ти календарних днів. Датою початку розгляду заявок на участь у конкурсі є дата
засідання комісії, на якому здійснюється їх розгляд. Комісія
розглядає заявки претендентів не рідше одного разу на тиждень.
Дата останнього розгляду заявок - не пізніше 20 грудня 2010 року.
5. Для участі в конкурсі допускаються суб'єкти малого
підприємництва, визначені абзацом четвертим пункту 3 Порядку
використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010
N 923 ( 923-2010-п ) (далі - Порядок використання коштів).
6. Право на одержання бюджетних коштів не мають суб'єкти
малого підприємництва, визначені абзацом п'ятим пункту 3 Порядку
використання коштів ( 923-2010-п ).
7. Претендент подає до комісії заявку у двох примірниках за
формою, наведеною у додатку 1, а також: бізнес-план (або техніко-економічне обґрунтування) проекту; копію свідоцтва про державну реєстрацію; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців; довідку відповідних органів державної податкової служби та
Пенсійного фонду про відсутність (наявність) заборгованості за
податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду; копії фінансової звітності за попередній рік та за останній
звітний період - для малих підприємств; копію декларації про доходи за формою N 1 "Декларація про
доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200_ року або за інший
період звітного року" до Інструкції про оподаткування доходів
фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю,
затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції
України від 21.04.93 N 12 ( z0064-93 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 09.06.93 за N 64, за попередній рік
та за останній звітний період - для фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, що оподатковуються у загальному
порядку або застосовують фіксований податок; копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи -
платника єдиного податку за формою, визначеною у додатку 3 до
Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 29.10.99
N 599 ( z0752-99 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
02.11.99 за N 752/4045, за попередній рік та за останній звітний
період - для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,
що застосовують єдиний податок; копію статистичної звітності за формою N 1-підприємництво
(річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства"
( va301202-09 ) або формою N 1-підприємництво (коротка) - річна
"Звіт про основні показники діяльності підприємства"
( vb301202-09 ), затвердженими наказом Державного комітету
статистики України від 06.08.2009 N 301 ( v0301202-09 ), за
попередній рік - для малих підприємств; документи, що підтверджують речові права на майно та їх
обтяження у разі обтяження прав на майно; копії паспортів та ідентифікаційних номерів (або копії
сторінок паспортів з відміткою про наявність у такої особи права
здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера)
директора та головного бухгалтера - для малих підприємств; копію паспорта, ідентифікаційного номера (або копію сторінки
паспорта з відміткою про наявність у такої особи права здійснювати
будь-які платежі без ідентифікаційного номера) - для фізичної
особи - підприємця.
8. Подані документи перевіряються секретарем комісії та
реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсу за формою,
наведеною у додатку 2. Якщо подається неповний комплект документів
або з порушенням вимог цього Порядку, такі документи не
реєструються і повертаються претенденту із повідомленням причини
повернення. Реєстрація або повернення документів проводиться в
день їх подання. Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована і
засвідчена печаткою Фонду. При прийнятті секретарем комісії поданих документів один
примірник заявки з реєстраційним номером повертається претенденту.
9. Рішення комісії приймаються на закритих засіданнях у
присутності не менш як п'яти її членів відкритим голосуванням
простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на
засіданні є вирішальним.
10. Визначення переможців конкурсу здійснюється за основними
критеріями, визначеними пунктом 4 Порядку використання коштів
( 923-2010-п ). Переможцями конкурсу визнаються претенденти, які
запропонували найкращі умови для реалізації проектів.
11. Рішення комісії оформлюється протоколом, який
підписується Головою, секретарем та іншими присутніми на засіданні
членами комісії.
12. Комісія протягом трьох робочих днів з дня прийняття
рішення письмово інформує всіх претендентів про результати
конкурсу. Комісія видає повідомлення переможцям конкурсу за
формою, наведеною у додатку 3, про що робиться відмітка у книзі
реєстрації.
13. Черговість надання бюджетних коштів переможцям конкурсу
визначається за датою надходження документів до комісії відповідно
до пункту 8 цього Порядку.
Директор департаменту
стратегії та розвитку
малого та середнього
підприємництва О.В.Степанюк

Додаток 1
до Порядку та умов
проведення конкурсів,
переліку документів,
що необхідні
для мікрокредитування
суб'єктів малого
підприємництва

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі для отримання
суб'єктом малого підприємництва бюджетних коштів

Прошу допустити _____________________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта малого підприємництва або П.І.Б)
до участі в конкурсі на отримання коштів, передбачених у
державному бюджеті за програмою "Мікрокредитування суб'єктів
малого підприємництва".
Відомості про суб'єкта малого підприємництва: Повне найменування суб'єкта малого підприємництва або П.І.Б.: __________________________________________________________________
Скорочене найменування суб'єкта малого підприємництва
(за наявності): __________________________________________________
Керівник ____________________________________________________
(найменування посади, П.І.Б.)
Місцезнаходження / місце проживання _________________________ __________________________________________________________________
Телефон _________________________, факс _____________________ E-mail ______________________________________________________ Форма власності: ____________________________________________ Вид діяльності (основний) ___________________________________ Ідентифікаційний номер (за наявності) або ідентифікаційний
код ______________________________________________________________ Банківські реквізити ________________________________________ Дата і номер державної реєстрації ___________________________ Повне найменування органу державної реєстрації ______________ __________________________________________________________________
Сума бюджетних коштів, грн. _________________________________ Строк використання бюджетних коштів _________________________ Цільове використання бюджетних коштів _______________________
З вимогами Порядку та умов проведення конкурсів, переліку
документів, що необхідні для мікрокредитування суб'єктів малого
підприємництва, затвердженого наказом Держкомпідприємництва від
12.11.2010 N 354, ознайомлений(а).
Керівник ____________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер ____________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПЕРЕВІРЕНО:
Секретар комісії ____________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Реєстраційний N ________________ ____ _________________ 2010 року
Директор департаменту
стратегії та розвитку
малого та середнього
підприємництва О.В.Степанюк

Додаток 2
до Порядку та умов
проведення конкурсів,
переліку документів,
що необхідні
для мікрокредитування
суб'єктів малого
підприємництва

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
учасників конкурсу щодо визначення
переліку суб'єктів малого підприємництва
для отримання бюджетних коштів

--------------------------------------------------------------------------------------------- |Реєстраційний|Дата |Найменування|Прізвище,|Відмітка |Передбаче-|Дата |Прізвище, | |номер заявки |реєстрації|(П.І.Б.) та |ім'я та |про |ний обсяг |видання |ім'я та | |претендента |документів|місцезна- |по |результати|бюджетних |повідом- |по батькові| | | |ходження |батькові,|конкурсу |коштів, |лення |особи, яка | | | |(місце |посада | |грн. |(для |отримала | | | |проживання) |особи, | | |перемож- |повідомлен-| | | |претендента |яка | | |ців |ня | | | | |подала | | |конкурсу)| | | | | |документи| | | | | |-------------+----------+------------+---------+----------+----------+---------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Голова комісії ____________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Секретар комісії ____________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
Директор департаменту
стратегії та розвитку
малого та середнього
підприємництва О.В.Степанюк

Додаток 3
до Порядку та умов
проведення конкурсів,
переліку документів,
що необхідні
для мікрокредитування
суб'єктів малого
підприємництва

ПОВІДОМЛЕННЯ
про надання бюджетних коштів
суб'єкту малого підприємництва

Надане ______________________________________________________
(повне найменування суб'єкта
малого підприємництва або П.І.Б.)
про те, що за результатами конкурсу поданий Вами проект відібрано
для фінансування за рахунок коштів, передбачених у державному
бюджеті за програмою "Мікрокредитування суб'єктів малого
підприємництва" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 12.10.2010 N 923 "Про затвердження Порядку використання у
2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для
мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва", у розмірі __________________________________________________________________
(сума словами та цифрами)
Голова комісії ____________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Секретар комісії ____________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
Реєстраційний N ________________ ___ _________________ 2010 року
Директор департаменту
стратегії та розвитку
малого та середнього
підприємництва О.В.Степанюквгору