Документ z1181-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.11.2010 N 1327
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2010 р.
за N 1181/18476

Про затвердження Змін до Положення
про документальне забезпечення записів
у бухгалтерському обліку

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92
N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88
( z0168-95 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.06.95 за N 168/704 (далі - Зміни), що додаються.
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку
(Бобяк А.П.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк
після його видання у встановленому порядку на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
2.2. У десятиденний строк з дня державної реєстрації цього
наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити оприлюднення
Змін на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в
мережі Інтернет.
3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфименко Т.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр
внутрішніх справ України А.В.Могильов
Голова
Державного казначейства України С.І.Харченко
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
08.11.2010 N 1327
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2010 р.
за N 1181/18476

ЗМІНИ
до Положення про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку
( z0168-95 )

1. У главі 2:
1.1. У пункті 2.8 слово "нормативними" замінити словами
"нормативно-правовими".
1.2. В абзаці другому пункту 2.9 слово "нормативними"
замінити словами "нормативно-правовими".
1.3. Пункт 2.14 викласти в такій редакції: "2.14. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних
документів та недостовірність відображених у них даних несуть
особи, які склали та підписали ці первинні документи.".
1.4. У пункті 2.15 слово "діючому" замінити словом "чинному".
1.5. У пункті 2.16 слова "законодавчим і нормативним"
замінити словами "нормативно-правовим".
2. Пункт 3.4 глави 3 викласти в такій редакції: "3.4. Відповідальність за несвоєчасне складання облікових
регістрів та недостовірність відображених у них даних несуть
особи, які склали та підписали ці облікові регістри.".
3. Пункт 6.9 глави 4 викласти в такій редакції: "6.9. Вилучення первинних документів, облікових регістрів,
фінансової звітності у підприємств, установ здійснюється
відповідно до законодавства.".
Заступник начальника Управління
методології бухгалтерського обліку
начальник відділу
бухгалтерського обліку
підприємницької діяльності А.П.Бобяквгору