Документ z1177-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.08.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.06.2013 N 425
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2013 р.
за N 1177/23709

Про затвердження Змін до Положення
про порядок підготовки та подання інформації
про вантаж для його безпечного морського перевезення

Відповідно до підпункту 4.9.18 підпункту 4.9 пункту 4
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого
Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581
( 581/2011 ), та з метою приведення нормативно-правових актів у
відповідність до законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок підготовки та
подання інформації про вантаж для його безпечного морського
перевезення, затвердженого наказом Міністерства транспорту України
від 14 грудня 1998 року N 497 ( z0848-98 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30 грудня 1998 року за N 848/3288, що
додаються.
2. Департаменту безпеки забезпечити:
2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті
Міністерства інфраструктури України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В.
Міністр В.В.Козак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Голова Державної інспекції України
з безпеки на морському
та річковому транспорті Г.Г.Соболевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
26.06.2013 N 425
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2013 р.
за N 1177/23709

ЗМІНИ
до Положення про порядок підготовки
та подання інформації про вантаж
для його безпечного морського перевезення
( z0848-98 )

1. Підпункт 1.2.4 пункту 1.2 глави 1 після слова "наливом"
доповнити словами та цифрами "вимоги додатка II до Міжнародної
конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року
( 896_009 ), зміненої Протоколом 1978 року до неї ( 995_829 )".
2. Главу 2 викласти в такій редакції: "2. Нормативні посилання У цьому Положенні використані такі нормативні акти та
документи: Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів"
( 1644-14 ); Указ Президента України від 12 травня 2011 року N 581
( 581/2011 ) "Про Положення про Міністерство інфраструктури
України"; Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974
року ( 995_251 ), змінена Протоколами 1978 та 1988 років до неї
( 995_689 ) (далі - SOLAS-74); Міжнародна конвенції по запобіганню забрудненню з суден
1973 року ( 896_009 ), змінена Протоколом 1978 року до неї
( 995_829 ) (далі - MARPOL 73/78); "Международный кодекс морской перевозки опасных грузов"
(далі - IMDG Code), резолюція А.716 (17) 1991 року Міжнародної
морської організації; "Международный кодекс постройки и оборудования судов,
перевозящих опасные химические грузы наливом" (далі - IBC Code),
резолюція КБМ 4(48) 1983 року Комітету з безпеки на морі
Міжнародної морської організації і МЕРС 19 (22) 1983 року Комітету
із захисту морського середовища Міжнародної морської організації; "Международный кодекс постройки и оборудования судов,
перевозящих сжиженные газы наливом" (далі - IGC Code), резолюція
КБМ 5(48) 1983 року Комітету з безпеки на морі Міжнародної
морської організації; "Кодекс безопасной практики размещения и крепления грузов",
резолюція А. 714(17) 1991 року Міжнародної морської організації; Міжнародний кодекс морського перевезення навалювальних
вантажів; "Правила безопасной перевозки радиоактивных веществ"
Міжнародної агенції з атомної енергії (далі - Правила МАГАТЕ),
серія видань з безпеки N 6 1990 року; Циркуляр від 22 грудня 1994 року MSC Сігс. 663 Комітету з
безпеки на морі Міжнародної морської організації; "Рекомендации по перевозке опасных грузов" Організації
Об'єднаних Націй (далі - Рекомендації ООН), резолюція
ООН 645 G (XXIII) 1957 року, з виправленнями, затвердженими у
1994 році; ДСТУ 4500-1:2008 "Вантажі небезпечні. Терміни та визначення"; ДСТУ 4500-3:2008 "Вантажі небезпечні. Класифікація"; ДСТУ 4500-4:2006 "Вантажі небезпечні. Методи випробувань"; ДСТУ 4500-5:2005 "Вантажі небезпечні. Маркування"; ГОСТ 26319-84 "Грузы опасные. Упаковка" (далі -
ГОСТ 26319-84).".
3. Абзац десятий глави 3 викласти в такій редакції: "небезпечні вантажі - речовини, матеріали, вироби, відходи
виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм
властивостей за наявності певних факторів можуть під час
перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних
засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти
матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до
загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, або за результатами випробувань в
установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля
або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин".
4. Пункт 6.2 глави 6 викласти в такій редакції: "6.2. Підготовка інформації про вантаж доручається
вантажовласником, за його власні кошти, спеціалізованим
організаціям на підставі рішення Комісії з формування та
реалізації державної політики щодо безпечного морського
перевезення (далі - Комісія). Комісія утворюється при Міністерстві інфраструктури України,
у складі представників Міністерства інфраструктури України та
Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому
транспорті. Склад Комісії затверджується наказом Міністерства
інфраструктури України. Комісію очолює керівник структурного підрозділу Міністерства
інфраструктури України, на якого покладено виконання функцій
компетентного органу у сфері перевезення небезпечних вантажів. За результатами розгляду Комісія приймає протокол, який
підписується членами Комісії, присутніми на засіданні, та
затверджується наказом Міністерства інфраструктури України
(далі - рішення Комісії).".
5. У главі 7: пункт 7.1 виключити. У зв'язку з цим пункти 7.2-7.4 уважати відповідно
пунктами 7.1-7.3; у підпункті 7.1.3 пункту 7.1 слова "Мінтрансу та
Укрморрічфлоту" замінити словами "Міністерства інфраструктури
України"; у абзаці першому пункту 7.3 слово "Укрморрічфлот" замінити
словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та
річковому транспорті".
6. Пункт 8.1 глави 8 викласти в такій редакції: "8.1. Контроль за наявністю інформації про вантаж, а також за
безпечним перевезенням вантажів здійснюють Державна інспекція
України з безпеки на морському та річковому транспорті, капітани
морських портів".
7. У тексті Положення ( z0848-98 ) слова "Міністерство
транспорту України" та "Мінтранс" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "Міністерство інфраструктури України" та
"Мінінфраструктури" у відповідних відмінках.
Директор Департаменту безпеки Ю.В.Гержодвгору