Документ z1174-03, перша редакція — Прийняття від 20.11.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Пошук у тексті: Ремонт 19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.11.2003 N 906
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за N 1174/8495

Про затвердження Положення про організацію
та порядок здійснення державного технічного
нагляду за судноплавними гідротехнічними
спорудами та гідротехнічними спорудами портів,
суднобудівних та судноремонтних заводів,
що перебувають в експлуатації

З метою створення системи державного технічного нагляду за
судноплавними гідротехнічними спорудами та гідротехнічними
спорудами портів, суднобудівних та судноремонтних заводів та
відповідно до Положення про Регістр судноплавства України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.98
N 814 ( 814-98-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про організацію та порядок здійснення
державного технічного нагляду за судноплавними гідротехнічними
спорудами та гідротехнічними спорудами портів, суднобудівних та
судноремонтних заводів, що перебувають в експлуатації (надалі -
Положення), що додається.
2. Укрморрічфлоту (Скворцов Г.П.) у встановленому порядку
зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.
3. Скасувати накази Міністерства транспорту України від
12.12.2001 N 869 ( v0869361-01 ) "Про затвердження Положення про
організацію та порядок здійснення технічного нагляду за
судноплавними та портовими гідротехнічними спорудами" і від
24.02.2003 N 131 "Про затвердження Правил державного нагляду за
технічним станом судноплавних гідротехнічних споруд та
гідротехнічних споруд портів та судноремонтних заводів".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Симоненка С.В.
Міністр Г.Кірпа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
20.11.2003 N 906
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за N 1174/8495

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та порядок здійснення
державного технічного нагляду за
судноплавними гідротехнічними спорудами
та гідротехнічними спорудами портів,
суднобудівних та судноремонтних заводів,
що перебувають в експлуатації

1. Загальні положення
1.1. Це Положення встановлює організаційні форми та принципи
здійснення державного нагляду за технічним станом гідротехнічних
споруд що перебувають в експлуатації.
1.2. Дія цього Положення поширюється на гідротехнічні споруди
( далі - ГТС) воднотранспортного комплексу, різного функційного
призначення, що використовуються з метою забезпечення безпеки
судноплавства незалежно від форми власності та відомчої належності
ГТС. Положення застосовується на ГТС, що перебувають в
експлуатації.
1.3. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні: Морські та внутрішні водні шляхи - природні і штучні водні
простори і водотоки, які використовуються з метою здійснення
судноплавства. Гідротехнічна споруда (ГТС) - споруда для використання водних
ресурсів, а також для боротьби з шкідливим впливанням вод . Судноплавна ГТС (далі - СГТС) - ГТС на водному шляху для
забезпечення здійснення судноплавства, у тому числі суднопропускні
споруди (судноплавні шлюзи). ГТС портів, суднобудівних та судноремонтних заводів - ГТС на
морських та внутрішніх водних шляхах, що використовуються з метою
забезпечення перевезень вантажів та пасажирів, а також побудови,
ремонту, утилізації, обслуговування та огляду суден. Експлуатуюча організація - підприємство або організація
будь-якої організіційно-правової форми, на балансі якої
перебувають ГТС та яка безпосередньо здійснює їх експлуатацію або
яка експлуатує їх на основі договору з власником і відповідає за
технічний стан ГТС. Регістр судноплавства України (далі - Регістр) - національне
класифікаційне товариство, яке належить до сфери управління
Міністерства транспорту України. Інспектор - посадова особа Регістру, яка здійснює огляд ГТС,
готує висновки щодо їх технічного стану. Огляд - огляд інспектором Регістру ГТС з метою визначення їх
технічного стану та оформлення відповідних документів. Реєстр ГТС - це база даних, що включає відомості про
спеціалізацію ГТС, їх технічні характеристики, інформацію про
фактичний стан ГТС. Технічна експлуатація - комплекс технічних заходів, які
забезпечують використання ГТС у відповідності до функціональних
призначень у зазначений термін експлуатації. Режим експлуатації - використання ГТС за призначенням з
експлуатаційними параметрами, що обумовлені проектом або
встановлені в процесі експлуатації з урахуванням технічного стану. Технічне обслуговування - комплекс операцій з підтримки ГТС в
працездатному або справному стані при використанні їх за
призначенням. Ремонт - комплекс операцій з відновлення працездатності або
справності ГТС для подальшої експлуатації. Технічний стан - сукупність параметрів споруд, що підлягають
об'єктивному контролю та які змінюються в процесі експлуатації;
характеризується у визначений момент часу ознаками, установленими
технічним оглядом і зафіксованими технічною документацією. Спеціалізована організація - організація, що виконує роботи
(послуги, випробування), результати яких використовуються
Регістром при здійсненні нагляду, має відповідну ліцензію Держбуду
України. Визнання підприємства (організації, лабораторії) - процедура,
передбачена Правилами Регістру щодо підтвердження придатності
підприємства (організації, лабораторії) виконувати роботи
(послуги, випробування) для ГТС. Інженерне обстеження - комплекс операцій щодо визначення
параметрів технічного стану ГТС, проведених відповідно до діючої
нормативно-технічної документації із застосуванням спеціального
устаткування і засобів вимірювального контролю, яке здійснюється
згідно з відповідними Положеннями Держбуду України.
2. Організація та порядок здійснення
державного нагляду за технічним станом ГТС
2.1. Метою нагляду за технічним станом ГТС є контроль за
зміною їх технічного стану, визначення і забезпечення придатності
до безаварійної експлуатації протягом терміну служби.
2.2. Завданням системи нагляду за технічним станом ГТС є: своєчасне виявлення дефектів і умов, що сприяють їх появі; перевірка відповідності показників технічного стану ГТС
установленим вимогам; оцінка технічного стану і визначення фізичного зносу ГТС; реєстрація й облік результатів перевірок технічного стану
ГТС; перевірка відповідності фактичного режиму експлуатації
передбаченому проектом або встановленому в процесі експлуатації і
підтвердженому документами Регістру.
2.3. Функції державного нагляду і контролю за дотриманням
технічних норм і правил на піднаглядних ГТС здійснює Регістр.
2.4. У процесі здійснення державного нагляду за ГТС Регістр
забезпечує виконання таких заходів: перевірку відповідності технічного стану ГТС вимогам
нормативно-технічних документів за результатами проведених
оглядів; установлення вимог з підтримки ГТС у технічному стані,
придатному до експлуатації, і контроль за їх виконанням
експлуатуючими організаціями; участь у розробці проектів нормативних документів з питань
експлуатації ГТС; участь в узгодженні розроблювальної нормативно-технічної
документації з експлуатації ГТС; участь в узгодженні технічних завдань та проектів
реконструкції і ремонту ГТС; аналіз результатів наглядової діяльності і розробка заходів
щодо її удосконалення; організація розробки і узгодження нормативної документації з
питань державного технічного нагляду за ГТС в частині безпеки
судноплавства; розгляд висновків спеціалізованих організацій щодо технічного
стану піднаглядних ГТС; формування та ведення Реєстру ГТС; видача або анулювання документів.
2.5. Наглядова діяльність за технічним станом ГТС
здійснюється Регістром шляхом проведення технічних оглядів. 2.5.1. Результати огляду оформлюються актом огляду
ГТС (додаток 1), у якому міститься висновок про відповідність
стану ГТС вимогам нормативно-технічної документації, а при
виявленні недоліків виставляються вимоги експлуатуючій організації
для їх усунення. 2.5.2. При виявленні в процесі технічного огляду порушень
правил і інструкцій з експлуатації ГТС Регістр може прийняти
рішення про призупинення на певний термін, припинення або
обмеження режиму експлуатації ГТС, а також про анулювання раніше
виданих свідоцтв. 2.5.3. При обмеженнях режиму експлуатації ГТС додаткові
вимоги щодо їх експлуатації передбачаються у відповідних актах
Регістру. Організація, що експлуатує ГТС, відповідно до цих вимог
упроваджує запропонований режим експлуатації в частині безпеки
судноплавства і розробляє заходи щодо усунення недоліків, що стали
причиною обмежень, із залученням, у разі необхідності,
спеціалізованих організацій. Регістр розглядає і погоджує
зазначені заходи, контролює їх виконання.
2.6. Державний нагляд за технічним станом ГТС в частині
безпеки судноплавства і дотриманням експлуатуючими організаціями
діючих норм і правил здійснюється інспекторами Регістру. Інспектори Регістру при здійсненні своїх функцій мають право: безперешкодно відвідувати піднаглядні об'єкти,
ознайомлюватися з матеріалами, що належать до питань нагляду за
технічним станом ГТС; розглядати в межах своєї компетенції випадки порушення норм і
правил експлуатації ГТС; установлювати вимоги, обов'язкові для виконання
експлуатуючими організаціями, щодо забезпечення належного
технічного стану ГТС в частині безпеки судноплавства і
контролювати їх виконання у встановлені терміни; брати участь у роботі комісій з розслідування причин аварій
на ГТС, а також у комісійних оглядах, що організовуються
експлуатуючими організаціями; вимагати й одержувати від організацій, що експлуатують ГТС,
інформацію і документи, необхідні для виконання технічного
нагляду; у разі необхідності вимагати від організацій залучення
спеціалізованих організацій для проведення інженерних обстежень з
метою визначення дійсного технічного стану ГТС в частині безпеки
судноплавства; розглядати висновки спеціалізованих організацій щодо
технічного стану піднаглядних ГТС. Експлуатуюча організація повинна сприяти інспекторам Регістру
в реалізації їх функцій, надавати необхідні документи і відомості,
негайно інформувати Регістр у разі аварій на піднаглядних ГТС.
2.7. Оплата робіт, пов'язаних з наглядовою діяльністю,
здійснюється відповідно до чинного законодавства.
2.8. Інспектор у процесі огляду ГТС: оцінює дотримання чинних норм і правил щодо експлуатації ГТС
організаціями; перевіряє в роботі, у разі необхідності, установлене на ГТС
устаткування і контрольно-вимірювальну апаратуру; аналізує матеріали контролю технічного стану ГТС, акти
оглядів і обстежень експлуатуючих і спеціалізованих організацій,
іншу технічну документацію; оформлює документи Регістру з оцінкою технічного стану ГТС та
вимогами про усунення виявлених недоліків у разі їх наявності; контролює виконання встановлених вимог;
аналізує й узагальнює інформацію про технічний стан для
внесення до Реєстру ГТС; готує необхідні довідки, звітні матеріали та інше.
2.9. При здійсненні нагляду за технічним станом ГТС Регістр
видає наступні документи: Акт огляду ГТС; Свідоцтво про придатність ГТС до експлуатації (додаток 2).
2.10. Регістр судноплавства України веде Реєстр ГТС (додаток
3).
2.11. Свідоцтво про придатність ГТС до експлуатації видається
на п'ятирічний термін після відповідного визначення її технічного
стану. Свідоцтво є дійсним при наявності щорічного підтвердження
актом огляду ГТС придатності ГТС до експлуатації.
2.12. Регістр може використовувати цілком або частково
документи спеціалізованих організацій, визнаних ним.
2.13. У разі втрати документів ГТС, виданих Регістром, вони
можуть бути відновлені за письмовим зверненням експлуатуючої
організації.
2.14. Дія документів Регістру припиняється в таких випадках: після аварійного ушкодження ГТС, без усунення наслідків якого
не забезпечується її безпечна експлуатація; у разі непред'явлення ГТС до огляду Регістру у встановлені
терміни, які визначені в актах огляду ГТС; при невиконанні вимог або порушенні умов, зазначених у
документах Регістру; при зміні призначення або здійсненні конструктивних змін ГТС
без попереднього узгодження з Регістром.
2.15. Для поновлення дії документів Регістру ГТС має бути
пред'явлена до позачергового огляду.
2.16. Експлуатація ГТС, які знаходяться під наглядом
Регістру, без наявності діючих документів Регістру не
допускається.
2.17. Нагляд Регістру за технічним станом ГТС передбачає
періодичне проведення одного з таких видів оглядів: первісний,
черговий, щорічний та позачерговий.
2.18. Первісний огляд ГТС провадиться: для прийняття під нагляд та реєстрацію ГТС в експлуатації; після реконструкції або ремонту, що спричинили зміни основних
експлуатаційних параметрів або конструктивних елементів ГТС. 2.19. При первісному огляді перевіряється відповідність
елементів ГТС проектній документації, виявляються її технічний
стан і конструктивні особливості. 2.19.1. Обсяг первісного огляду ГТС установлюється в
залежності від їхніх конструктивних особливостей, терміну
експлуатації, технічного стану їх елементів, наявності технічної
документації. Первісний огляд провадиться Регістром на підставі
письмової заяви експлуатуючої організації з наданням інформаційних
матеріалів щодо об'єкта, склад яких визначається Регістром. 2.19.2. За підсумками первісного огляду інспектором
складається відповідний акт, на підставі якого ГТС уноситься до
Реєстру. 2.19.3. У разі якщо технічний стан і експлуатація ГТС
відповідають вимогам діючих Норм і Правил, при первісному огляді
видається Свідоцтво про придатність ГТС до експлуатації. 2.19.4. В акті первісного огляду відзначаються основні
параметри ГТС, їхній технічний стан, у разі необхідності вносяться
вимоги і терміни їх виконання.
2.20. Черговий огляд провадиться з метою оформлення Свідоцтва
про придатність ГТС до експлуатації з періодичністю раз у п'ять
років, починаючи від дати первісного або іншого огляду, за
результатами якого було видано Свідоцтво. В обґрунтованих випадках
Регістр, за заявою організації, може перенести дату чергового
огляду, але не більше ніж на два роки. За результатами чергового
огляду встановлюються вимоги, спрямовані на підтримку технічного
стану ГТС на рівні, що забезпечує його безпечну експлуатацію. 2.20.1. Перед пред'явленням ГТС до чергового огляду
експлуатуюча організація силами служб спостереження, а в
необхідних випадках із залученням спеціалізованих організацій
повинна виконати інженерне обстеження і дефектацію ГТС відповідно
до діючих нормативних документів. Звіти про технічний стан ГТС,
матеріали спостережень, паспорт споруди, інша технічна
документація повинні бути надані інспектору Регістру для вивчення
та аналізу. 2.20.2. Інспектор при огляді може змінити обсяг обстежень,
вимірів і пов'язаного із цим розкривання конструкцій, розбирання і
демонтажу устаткування в кожному конкретному випадку в меншій або
більший бік, беручи до уваги конструктивні особливості споруди,
вимоги інструкцій з експлуатації, термін служби, наробіток,
результати попереднього огляду, проведені раніше ремонти і заміни,
висновки спеціалізованих організацій. Причини проведених змін
повинні бути зазначені в акті огляду.
2.21. Щорічний огляд ГТС провадиться, щоб установити, що ГТС
на момент огляду відповідають вимогам норм і правил, а їх
технічний стан гарантує безпечну експлуатацію. При щорічному огляді ГТС інспекторами здійснюється огляд
елементів споруд у доступних місцях, перевірка в дії, а також
проводяться перевірки: виконання вимог, установлених при попередньому огляді; документів про обсяг і якість виконаних після попереднього
огляду робіт, результатів спостережень, вимірів, актів про
проведені випробування, сертифікатів на замінені вироби; відповідності технічного стану ГТС вимогам діючих норм і
правил. Якщо в процесі щорічного огляду будуть виявлені дефекти,
параметри яких перевищують допустимі нормативні значення,
інспектор повинен вимагати виконання додаткових спостережень,
вимірів або обстеження спеціалізованою організацією, за
результатами яких вирішуватиметься питання про режим подальшої
експлуатації ГТС. За результатами щорічного огляду складається акт огляду ГТС,
яким підтверджується, обмежується або анулюється Свідоцтво про
придатність ГТС до експлуатації.
2.22. Позачерговий огляд провадиться: після аварійного ушкодження елементів ГТС, без усунення
наслідків якого не забезпечується її безпечна експлуатація; після усунення наслідків аварійного ушкодження. При цьому
рішення про придатність ГТС до експлуатації приймається після
виконання усіх вимог, установлених при попередньому щорічному
огляді; за заявкою експлуатуючої організації у разі появи дефектів,
що викликають сумніви щодо безпечної експлуатації ГТС, у разі
потреби уточнення технічного стану ГТС, для поновлення дії
документів Регістру, що втратили силу; за спеціальними вказівками Регістру при наявності порушень
експлуатації ГТС; з метою контролю виконання встановлених раніше вимог і
проведення вибіркових оглядів у процесі технічного обслуговування,
ремонту або реконструкції ГТС. Обсяг позачергового огляду визначається Регістром окремо в
кожному випадку з урахуванням цільового призначення огляду.
2.23. Технічний нагляд за реконструкцією і ремонтом ГТС
здійснюється згідно з погодженою з Регістром технічною
документацією.
2.24. Контрольні огляди Регістру щодо повноти й якості
ремонтних робіт у процесі нагляду повинні бути відображені у
відповідній документації. Якість будівельно-монтажних робіт
перевіряється за державними будівельними нормами і правилами,
відомчими нормативно-технічними документами.
2.25. На підставі матеріалів щодо оцінки технічного стану і
проведеного огляду інспектори оформляють акт огляду ГТС. Після
реконструкції ГТС, а також ремонтних робіт, що викликали зміну
основних параметрів ГТС, огляд провадиться в обсязі первісного.
2.26. За підсумками здійснення державного технічного нагляду
за ГТС Регістр надсилає звіти до Міністерства транспорту України
за формою, яка встановлюється Міністерством транспорту.
Генеральний директор
Регістру судноплавства України В.В.Севрюков

Додаток 1
до пункту 2.5.1
Положення про організацію
та порядок здійснення
державного технічного
нагляду за судноплавними
гідротехнічними спорудами
та гідротехнічними спорудами
портів, суднобудівних та
судноремонтних заводів, що
перебувають в експлуатації

----------------------- | Емблема Регістру | |судноплавства України| -----------------------
РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ
N ____________
АКТ
ОГЛЯДУ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ
Назва споруди ___________________________________________________
Номер згідно з Реєстром гідротехнічних споруд ___________________
Тип та призначення споруди ______________________________________ _________________________________________________________________
Автор проекту ___________________________________________________
Рік уведення в експлуатацію _____________________________________
Експлуатуюча організація _________________________________________________________________
Мною, інженером-інспектором Регістру судноплавства України,
Інженер-інспектор _____________ _____________________________
(підпис) (П.І.Б.)
Печатка або штамп
уповноваженої установи
Акт направлений _________________________________________________
Додаток 2
до пункту 2.9
Положення про організацію
та порядок здійснення
державного технічного
нагляду за судноплавними
гідротехнічними спорудами
та гідротехнічними спорудами
портів, суднобудівних та
судноремонтних заводів, що
перебувають в експлуатації

----------------------- | Емблема Регістру | |судноплавства України| -----------------------
РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО
ПРО ПРИДАТНІСТЬ ГІДРОТЕХНІЧНОЇ
СПОРУДИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
N _____________ "____"__________ р.
Назва споруди ___________________________________________________
Номер згідно з Реєстром гідротехнічних споруд ___________________
Рік введення в експлуатацію _____________________________________
Експлуатуюча організація ________________________________________ _________________________________________________________________
Це Свідоцтво видане на підставі документів:
------------------------------------------------------------------ | Назва документа | Номер документа | |----------------------------------------+-----------------------| |Свідоцтво про державну реєстрацію | | |гідротехнічної споруди | | |----------------------------------------+-----------------------| |Паспорт гідротехнічної споруди | | |----------------------------------------+-----------------------| | | | |----------------------------------------+-----------------------| | | | |----------------------------------------+-----------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Свідоцтво втрачає чинність у таких випадках: - по закінченні терміна дії; - після зміни власника споруди; - після аварійного ушкодження споруди, без усунення наслідків
якого не забезпечується її безпечна експлуатація; - у випадку непред'явлення споруди до огляду в установлений
термін; - при зміні призначення або здійсненні конструктивних змін
споруди без попереднього узгодження з Регістром України.
ЦИМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, що зазначена в цьому Свідоцтві
гідротехнічна споруда за її технічним станом визнана придатною до
експлуатації.
ДОДАТКОВІ ДАНІ, ЗАУВАЖЕННЯ,
ВИМОГИ ЩОДО РЕЖИМУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
------------------------------------------------------------------ | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
Свідоцтво зберігає силу до "____"__________ ____ р.
при умові щорічного підтвердження.
РЕГІСТР УКРАЇНИ ________________________________________________
(підпис уповноваженої особи, яка
видала Свідоцтво, П. І. Б.)
Печатка або штамп
уповноваженої установи
ПІДТВЕРДЖЕННЯ СВІДОЦТВА
На підставі огляду, проведеного "____"___________ ____ р. і
перелічених вище документів, що зберігають свою силу, термін дії
цього Свідоцтва підтверджено __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
РЕГІСТР УКРАЇНИ _______________________________________________
(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.)
Печатка або штамп
уповноваженої установи
На підставі огляду, проведеного "____"____________ ____ р. і
перелічених вище документів, що зберігають свою силу, термін дії
цього Свідоцтва підтверджено __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
РЕГІСТР УКРАЇНИ _______________________________________________
(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.)
Печатка або штамп
уповноваженої установи
На підставі огляду, проведеного "____"__________ ____ р. і
перелічених вище документів, що зберігають свою силу, термін дії
цього Свідоцтва підтверджено __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
РЕГІСТР УКРАЇНИ _______________________________________________
(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.)
Печатка або штамп
уповноваженої установи
На підставі огляду, проведеного "____"___________ ____ р. і
перелічених вище документів, що зберігають свою силу, термін дії
цього Свідоцтва підтверджено __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
РЕГІСТР УКРАЇНИ _______________________________________________
(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.)
Печатка або штамп
уповноваженої установи
ПРОДОВЖЕННЯ СВІДОЦТВА
На підставі огляду, проведеного "____"___________ ____ р. і
перелічених вище документів, що зберігають свою силу, термін дії
цього Свідоцтва продовжено до "____"___________ ____ р. __________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
ЗАУВАЖЕННЯ І ТИМЧАСОВІ ОБМЕЖЕННЯ РЕЖИМУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
------------------------------------------------------------------ | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
РЕГІСТР УКРАЇНИ _______________________________________________
(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.)
Печатка або штамп
уповноваженої установи
На підставі огляду, проведеного "____"____________ ____ р. і
перелічених вище документів, що зберігають свою силу, термін дії
цього Свідоцтва продовжено до "____"____________ ____ р. _________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
ЗАУВАЖЕННЯ І ТИМЧАСОВІ ОБМЕЖЕННЯ РЕЖИМУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
------------------------------------------------------------------ | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------
РЕГІСТР УКРАЇНИ _______________________________________________
(підпис уповноваженої особи, П. І. Б.)
Печатка або штамп
уповноваженої установи
Додаток 3
до пункту 2.10
Положення про організацію
та порядок здійснення
державного технічного
нагляду за судноплавними
гідротехнічними спорудами
та гідротехнічними спорудами
портів, суднобудівних та
судноремонтних заводів, що
перебувають в експлуатації

РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ
----------------------- | Емблема Регістру | |судноплавства України| ----------------------- РЕЄСТР ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

N __________ Дата внесення _________ Дата внесення змін _________
Назва споруди ___________________________________________________
Власник _________________________________________________________
Експлуатуюча організація ________________________________________
1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ СПОРУДИ
------------------------------------------------------------------ |N | Найменування | Характеристики |Примітки | |з/п | |---------------------| | | | |За проектом|За фактом| | |----+---------------------------+-----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+---------------------------+-----------+---------+---------| |1.1 |Призначення | | | | |----+---------------------------+-----------+---------+---------| |1.2 |Рік побудови: | | | | | |генеральний підрядник | | | | | |генеральний проектант | | | | |----+---------------------------+-----------+---------+---------| |1.3 |Рік останньої | | | | | |реконструкції, відновлення | | | | | |або капітального ремонту: | | | | | |генеральний підрядник | | | | | |генеральний проектант | | | | |----+---------------------------+-----------+---------+---------| |1.4 |Тип споруди | | | | |----+---------------------------+-----------+---------+---------| |1.5 |Клас споруди | | | | |----+---------------------------+-----------+---------+---------| |1.6 |Сейсмостійкість, бали | | | | |----+---------------------------+-----------+---------+---------| |1.7 |Головні розміри, м: | | | | | |довжина | | | | | |ширина | | | | | |проектна глибина | | | | | |навігаційна глибина | | | | |----+---------------------------+-----------+---------+---------| |1.8 |Положення відлікового | | | | | |рівня води в Балтійській | | | | | |системі висот, м | | | | |----+---------------------------+-----------+---------+---------| |1.9 |Відмітки від відлікового | | | | | |рівня води, м: | | | | | |дна біля споруди | | | | | |верхньої крайки укосу | | | | | |(берми) | | | | | |кордону причалу | | | | | |верху огороджувальної та | | | | | |берегоукріплювальної | | | | | |споруди | | | | |----+---------------------------+-----------+---------+---------| |1.10|Параметри розрахункового | | | | | |судна: | | | | | |водотоннажність, т | | | | | |довжина найбільша, м | | | | | |ширина, м | | | | | |осадка у вантажі, м | | | | |----+---------------------------+-----------+---------+---------| |1.11|Нормативні експлуатаційні | | | | | |навантаження: | | | | | |рівномірно-розподілене | | | | | |навантаження тс/кв. м | | | | | |у прикордонній зоні | | | | | |у перехідній зоні | | | | | |у тиловій зоні | | | | | |кранове | | | | | |тип крану | | | | | |зусилля на котку, тс | | | | |----+---------------------------+-----------+---------+---------| |1.12|Технічний стан споруди | | | | | |в цілому | | | | ------------------------------------------------------------------
2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦІЇ СПОРУДИ
------------------------------------------------------------------ |N | Найменування |Характеристики |Технічний|Примітки| |з/п | |---------------| стан | | | | |За |За | | | | | |проектом|фактом| | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.1 |Кам'яна постіль: | | | | | | |матеріал | | | | | | |висота, м | | | | | | |відмітка низу, м | | | | | | |ширина по верху, м | | | | | | |ширина по низу, м | | | | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.2 |Гравітаційна стінка: | | | | | | |матеріал | | | | | | |висота, м | | | | | | |відмітка низу, м | | | | | | |ширина по верху, м | | | | | | |ширина по низу, м | | | | | | |розміри елементів, мм | | | | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.3 |Основа з паль: | | | | | | |матеріал | | | | | | |перетин паль, мм | | | | | | |кількість подовжніх | | | | | | |рядів | | | | | | |відстань між рядами, м | | | | | | |подовжній крок, м | | | | | | |відмітка голів паль, м | | | | | | |відмітка низу паль, м | | | | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.4 |Шпунтова стінка: | | | | | | |матеріал | | | | | | |тип шпунтових паль | | | | | | |відмітка низу паль, м | | | | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.5 |Анкерні тяги: | | | | | | |матеріал | | | | | | |перетин (діаметр), мм | | | | | | |крок, м | | | | | | |відмітка установки, м | | | | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.6 |Анкерні опори: | | | | | | |матеріал | | | | | | |розміри, мм | | | | | | |крок, м | | | | | | |відмітка низу, м | | | | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.7 |Верхня надбудова: | | | | | | |матеріал | | | | | | |висота стінки, м | | | | | | |ширина по верху | | | | | | |ширина по низі | | | | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.8 |Групи засипання | | | | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.9 |Морський укіс: | | | | | | |матеріал | | | | | | |закладання укосу | | | | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.10|Тиловий укіс: | | | | | | |матеріал | | | | | | |закладання укосу | | | | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.11|Берми: | | | | | | |ширина передньої | | | | | | |берми, м | | | | | | |ширина тилової берми, м | | | | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.12|Покриття території: | | | | | | |матеріал | | | | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.13|Дренажні пристрої: | | | | | | |матеріал | | | | | |----+------------------------+--------+------+---------+--------| |2.14|Спеціальні елементи | | | | | | |конструкції: | | | | | ------------------------------------------------------------------
3. УСТАТКУВАННЯ СПОРУДИ
------------------------------------------------------------------ |N | Найменування | Характеристики|Технічний|Примітки| |п/п| |---------------| стан | | | | |За | За | | | | | |проектом|фактом| | | |---+-------------------------+--------+------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-------------------------+--------+------+---------+--------| |3.1|Прикордонні підкранові | | | | | | |шляхи: | | | | | | |тип конструкції | | | | | | |ширина колін, м | | | | | | |тип рейок | | | | | |---+-------------------------+--------+------+---------+--------| |3.2|Кількість залізничних | | | | | | |колій у прикордонній | | | | | | |і перехідній зонах | | | | | |---+-------------------------+--------+------+---------+--------| |3.3|Швартовні пристрої: | | | | | | |тип | | | | | | |кількість | | | | | | |розрахункове зусилля, тс | | | | | |---+-------------------------+--------+------+---------+--------| |3.4|Відбійні пристрої: | | | | | | |тип | | | | | | |крок, м | | | | | |---+-------------------------+--------+------+---------+--------| |3.5|Колесовідбійний брус: | | | | | | |матеріал | | | | | | |перетин, мм | | | | | |---+-------------------------+--------+------+---------+--------| |3.6|Водопостачання | | | | | |---+-------------------------+--------+------+---------+--------| |3.7|Електропостачання: | | | | | |---+-------------------------+--------+------+---------+--------| |3.8|Зв'язок: | | | | | |---+-------------------------+--------+------+---------+--------| |3.9|Засоби навігаційного | | | | | | |устаткування | | | | | ------------------------------------------------------------------
4. СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ СПОРУДИ
------------------------------------------------------------------ |N | Найменування | Характеристики|Технічний|Примітки| |з/п| |---------------| стан | | | | |За |За | | | | | |проектом|фактом| | | |---+-------------------------+--------+------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-------------------------+--------+------+---------+--------| |4.1|Мережа пунктів | | | | | | |геодезичних спостережень:| | | | | |---+-------------------------+--------+------+---------+--------| |4.2|Контрольно-вимірювальна | | | | | | |апаратура, закладена в | | | | | | |конструкцію споруди | | | | | ------------------------------------------------------------------вгору