Про затвердження Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем
Постанова Національного банку України; Положення, Форма типового документа, Зразок, Свідоцтво від 25.09.2007348
Документ z1173-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.03.2014, підстава - z0348-14

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
25.09.2007 N 348
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2007 р.
за N 1173/14440
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 43 ( z0348-14 ) від 04.02.2014 }
Про затвердження Положення про діяльність в
Україні внутрішньодержавних і міжнародних
платіжних систем
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 165 ( z0600-08, z0602-08 ) від 05.06.2008
N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) і статей 9, 12, 41 Закону України "Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), з метою
врегулювання питань, пов'язаних з діяльністю міжнародних платіжних
систем в Україні, систем переказу коштів між фізичними особами без
відкриття рахунку, платіжними організаціями яких є банки-резиденти
(далі - системи переказу коштів), і здійсненням їх моніторингу,
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про діяльність в Україні
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем (далі -
Положення), що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 165 ( z0600-08 ) від 05.06.2008 }
2. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від
15.04.2005 N 131 ( z0470-05 ) "Про затвердження Положення про
порядок реєстрації договорів про членство або про участь у
міжнародних платіжних системах", зареєстровану в Міністерстві
юстиції України 05.05.2005 за N 470/10750; постанову Правління Національного банку України від
27.11.2006 N 444 ( z1303-06 ) "Про затвердження Змін до Положення
про порядок реєстрації договорів про членство або про участь у
міжнародних платіжних системах", зареєстровану в Міністерстві
юстиції України 12.12.2006 за N 1303/13177.
3. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) разом з
Департаментом інформатизації (Савченко А.С.), Департаментом з
питань запобігання використанню банківської системи для
легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
(Бережний О.М.): забезпечити роботу щодо узгодження правил систем переказу
коштів; продовжити реєстрацію договорів, укладених банками,
небанківськими фінансовими установами, національним оператором
поштового зв'язку, платіжними організаціями внутрішньодержавних
платіжних систем та іншими організаціями, засновниками
(учасниками) яких є банки, а також небанківські фінансові
установи, про членство або про участь у міжнародних платіжних
системах.
4. Банкам, які до набрання чинності цією постановою
впровадили системи переказу коштів та уклали договори про членство
або про участь у цих системах з іншими банками України,
небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензію
спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу
коштів, національним оператором поштового зв'язку та/або
юридичними особами-нерезидентами, а також договори з платіжними
організаціями міжнародних платіжних систем-нерезидентами для
здійснення переказу коштів за участю двох платіжних систем
протягом 90 календарних днів із дня набрання цією постановою
чинності: подати до Національного банку України документи для
узгодження правил систем переказу коштів; повідомити Національному банку України в порядку,
установленому Положенням, про вищезазначені договори.
5. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома банків України, небанківських фінансових
установ, які мають ліцензію спеціального уповноваженого органу
виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на
здійснення переказу коштів, і національного оператора поштового
зв'язку для керівництва та використання в роботі.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків
Кравця В.М.
7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о. Голови П.М.Сенищ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.09.2007 N 348
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2007 р.
за N 1173/14440

ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність в Україні внутрішньодержавних
і міжнародних платіжних систем
{ Назва Положення в редакції Постанови Національного
банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
Це Положення розроблене відповідно до статей 7, 40 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 9, 10,
12, 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" ( 2346-14 ), інших законів України та нормативно-правових
актів Національного банку України. { Преамбула Положення із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008, N 6
( z0111-10 ) від 05.01.2010 }
I. Загальні положення
1. Положення визначає порядок: реєстрації Національним банком України (далі - Національний
банк) договорів про членство або про участь (далі - договори про
членство/участь) у міжнародних платіжних системах, укладених
банками, небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензію
спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу
коштів, національним оператором поштового зв'язку, платіжними
організаціями внутрішньодержавних платіжних систем та іншими
організаціями, засновниками (учасниками) яких є банки, а також
небанківські фінансові установи (далі - юридичні особи), з
платіжними організаціями міжнародних платіжних
систем-нерезидентами або уповноваженими ними
установами-нерезидентами; узгодження з Національним банком правил внутрішньодержавних і
міжнародних платіжних систем (далі - платіжні системи), платіжними
організаціями яких є резиденти, у тому числі систем переказу
коштів, внутрішньобанківських платіжних систем, систем
міжбанківських розрахунків, систем, у яких ініціювання переказу
коштів здійснюється з використанням спеціального платіжного
засобу; { Абзац третій пункту 1 розділу I в редакції Постанови
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008; із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 6
( z0111-10 ) від 05.01.2010 } реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним
небанківським платіжним системам на здійснення діяльності,
пов'язаної з переказом коштів; { Пункт 1 розділу I доповнено
абзацом згідно з Постановою Національного банку N 165
( z0602-08 ) від 05.06.2008 } надання дозволу на здійснення клірингових операцій та
розрахунків; { Пункт 1 розділу I доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 } повідомлення Національному банку платіжними організаціями
міжнародних платіжних систем-резидентами про укладання договорів з
юридичними особами-нерезидентами щодо їх членства або участі в цих
системах, а також про укладання договорів з платіжними
організаціями міжнародних платіжних систем-нерезидентами для
здійснення переказу коштів за участю двох платіжних систем.
2. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб, які
уклали договори про членство/участь у міжнародних платіжних
системах, на банки та небанківські установи, які створили
внутрішньодержавні/міжнародні платіжні системи на юридичних осіб,
які мають намір здійснювати клірингові операції та розрахунки, на
інших юридичних осіб, а також на фізичних осіб, які є суб'єктами
відносин, що виникають під час проведення переказу коштів. { Абзац
перший пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 } Вимоги Положення не поширюються на платіжні системи,
платіжною організацією яких є Національний банк. { Пункт 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку N 165
( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
3. Членом/учасником внутрішньодержавної небанківської
платіжної системи можуть бути банк, що має банківську ліцензію
Національного банку, небанківська фінансова установа, яка має
ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу
коштів, а також національний оператор поштового зв'язку, та які
уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної
системи. { Розділ I доповнено пунктом 3 згідно з Постановою Національного
банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
4. Національний банк реєструє договори, що укладені: а) банками, небанківськими фінансовими установами,
національним оператором поштового зв'язку з платіжними
організаціями міжнародних платіжних систем-нерезидентами або
уповноваженими ними установами-нерезидентами про членство/участь у
цих системах; б) платіжними організаціями внутрішньодержавних платіжних
систем та іншими організаціями, засновниками (учасниками) яких є
банки, а також небанківські фінансові установи, які мають ліцензію
спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу
коштів, з платіжними організаціями міжнародних платіжних
систем-нерезидентами про колективну участь їх членів у цих
системах.
5. Банки, небанківські фінансові установи, національний
оператор поштового зв'язку зобов'язані зареєструвати договори про
членство/участь у міжнародних платіжних системах до початку
надання послуг відповідної міжнародної платіжної системи. Платіжні організації внутрішньодержавних платіжних систем та
інші організації, засновниками (учасниками) яких є банки, а також
небанківські фінансові установи, які мають ліцензію спеціального
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг на здійснення переказу коштів, зобов'язані
зареєструвати договори про колективну участь їх членів у
міжнародних платіжних системах до початку надання членами цих
організацій послуг відповідної міжнародної платіжної системи.
6. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана
узгодити з Національним банком правила цієї системи до початку
надання послуг системи. { Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
7. Правила (процедури) платіжної організації міжнародної
платіжної системи щодо запобігання легалізації доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму мають відповідати
міжнародним стандартам у цій сфері.
8. Терміни в Положенні вживаються в таких значеннях: кредитний ризик - ризик того, що член або учасник платіжної
системи не зможе повністю виконати свої фінансові зобов'язання в
цей час або в інший час у майбутньому; міжнародна карткова платіжна система - міжнародна платіжна
система, у якій ініціювання переказу коштів та інші операції,
передбачені відповідним договором, здійснюються клієнтом за
допомогою платіжної картки; небанківська фінансова установа - юридична особа, яка внесена
до відповідного державного реєстру фінансових установ та отримала
згідно із законодавством України право здійснювати переказ коштів
у національній та іноземній валютах; операційний ризик - ризик того, що операційні помилки
персоналу, помилки програмного забезпечення або технічні
несправності спричинять чи посилять кредитний ризик або ризик
ліквідності; правовий ризик - ризик відсутності правового регулювання або
зміна положень законів та/або інших нормативно-правових актів, що
спричинять чи посилять кредитний ризик або ризик ліквідності; ризик ліквідності - ризик того, що член або учасник платіжної
системи не матиме достатньо коштів для виконання своїх фінансових
зобов'язань належним чином у визначений час, але він зможе їх
виконати в інший час у майбутньому; система переказу коштів - платіжна система, призначена для
здійснення переказів коштів, які ініціюються фізичними особами для
зарахування коштів на рахунки фізичних/юридичних осіб або видачі
фізичним особам у готівковій формі; { Абзац восьмий пункту 8
розділу I в редакції Постанов Національного банку N 165
( z0602-08 ) від 05.06.2008; N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 } системний ризик - ризик того, що неспроможність одного з
учасників платіжної системи виконати свої зобов'язання або що
порушення функціонування самої системи призведе до нездатності
інших учасників платіжної системи або фінансових інститутів інших
складових фінансової системи виконати свої зобов'язання належним
чином; уповноважена установа - юридична особа, яка відповідно до
повноважень, наданих платіжною організацією міжнародної платіжної
системи, має право укладати договори про членство/участь у цій
системі.
9. Інші терміни в Положенні застосовуються в значеннях,
наведених у Законах України "Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні" ( 2346-14 ), "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ).
10. Банки, небанківські фінансові установи, національний
оператор поштового зв'язку під час здійснення операцій з переказу
коштів за допомогою платіжних систем мають дотримуватися вимог
нормативно-правових актів Національного банку з питань валютного
законодавства, а також інших нормативно-правових актів
Національного банку з урахуванням правил відповідних платіжних
систем. { Розділ I доповнено пунктом 10 згідно з Постановою Національного
банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
11. За порушення банками або іншими особами, які можуть бути
об'єктом перевірки Національного банку, вимог цього Положення
Національний банк має право застосувати заходи впливу відповідно
до законодавства України. У разі встановлення фактів здійснення платіжними
організаціями платіжних систем діяльності, пов'язаної з переказом
коштів, без узгодження правил платіжної системи Національний банк
повідомляє про це відповідні органи державної влади. { Пункт 11
розділу I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного
банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
II. Порядок подання юридичними особами документів
для реєстрації договорів про членство/участь
у міжнародних платіжних системах
1. Для реєстрації договору про членство/участь у міжнародній
платіжній системі банк зобов'язаний подати до Національного банку
такі документи: а) клопотання про реєстрацію договору про членство/участь у
міжнародній платіжній системі (додаток 1); б) копію договору про членство/участь у міжнародній платіжній
системі мовою оригіналу та три примірники його перекладу на
українську мову, один з яких засвідчується нотаріально; в) копію легалізованого або засвідченого шляхом проставляння
апостилю одного з таких документів органу влади іноземної держави: витягу з банківського, торговельного, судового реєстру чи
реєстраційного посвідчення або іншого документа про реєстрацію
платіжної організації міжнародної платіжної системи або
уповноваженої установи-нерезидента; дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право
платіжній організації міжнародної платіжної системи або
уповноваженій установі-нерезиденту здійснювати діяльність у сфері
міжнародних переказів коштів; г) копії документів (витягів з документів) платіжної
організації міжнародної платіжної системи та їх переклади на
українську мову, що висвітлюють: організаційну структуру міжнародної платіжної системи, яка
має включати дані щодо платіжної організації міжнародної платіжної
системи, розрахункових банків, процесингових центрів, інших осіб
із зазначенням повних найменувань, місцезнаходження та їх функцій,
а також найменування органу влади іноземної держави, у якому
зареєстровано платіжну організацію міжнародної платіжної системи; порядок вступу/виходу членів або учасників до/із міжнародної
платіжної системи та перелік документів, які подаються для вступу
до міжнародної платіжної системи; систему управління у відповідній міжнародній платіжній
системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і
системним; перелік платіжних інструментів/документів на переказ
готівки, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата
суми переказу коштів у міжнародній платіжній системі (для
міжнародних систем переказу коштів - з наданням зразків документів
на переказ готівки); { Підпункт "г" пункту 1 розділу II доповнено
абзацом згідно з Постановою Національного банку N 6 ( z0111-10 )
від 05.01.2010 } ґ) підписану керівником банку інформаційну довідку з наданням
копій підтвердних документів (витягів з документів) платіжної
організації міжнародної платіжної системи та їх переклади на
українську мову, що висвітлюють: вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму, які поширюватимуться на банк у зв'язку з його членством
або участю в міжнародній платіжній системі, та порядок виконання
банком цих вимог; порядок забезпечення в міжнародній платіжній системі
виконання сьомої спеціальної рекомендації FATF щодо боротьби з
фінансуванням тероризму; д) копії внутрішніх документів банку, які регламентують
порядок здійснення фінансового моніторингу операцій, що
здійснюються з використанням міжнародної платіжної системи; е) інформаційну довідку, підписану керівником банку, яка має
містити опис: видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться банком за
договором про членство/участь у міжнародній платіжній системі, із
зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні
та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо; { Підпункт "е"
пункту 1 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 } загальної схеми здійснення переказу, уключаючи рух
інформаційних повідомлень та рух коштів з часу ініціювання
переказу клієнтом банку до завершення взаєморозрахунків за цим
переказом у міжнародній платіжній системі із зазначенням повних
найменувань і місцезнаходження задіяних юридичних осіб
(розрахункових банків, процесингових центрів, сервісних
організацій тощо); системи захисту інформації, яка використовується для
запобігання ризикам, пов'язаним із використанням інформаційних
технологій. Якщо відомості щодо системи захисту інформації містять
банківську таємницю, то такі відомості мають бути викладені в
окремому документі, оформленому відповідно до нормативно-правових
актів Національного банку щодо зберігання, захисту, використання
та розкриття банківської таємниці. { Абзац четвертий підпункту "е"
пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 } { Пункт 2 розділу II виключено на підставі Постанови
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
2. Небанківська фінансова установа для реєстрації договору
про членство/участь у міжнародній платіжній системі додатково до
документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, зобов'язана
подати до Національного банку копії: { Абзац 1 пункту 2 розділу II
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } свідоцтва про реєстрацію фінансової установи спеціальним
уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг, засвідчену нотаріально; ліцензії на здійснення переказу коштів, виданої спеціальним
уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг, засвідчену нотаріально. У разі повторного
отримання ліцензії на здійснення переказу коштів небанківська
фінансова установа зобов'язана подати до Національного банку
нотаріально засвідчену копію цієї ліцензії протягом 30 календарних
днів з дня її отримання;
{ Абзац четвертий пункту 2 розділу II виключено на підставі
Постанови Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
генеральної ліцензії Національного банку на здійснення
валютних операцій.
3. Національний оператор поштового зв'язку для реєстрації
договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі
додатково до документів, передбачених пунктом 1 цього розділу,
зобов'язаний подати до Національного банку копії: { Абзац перший
пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } документа, що підтверджує взяття на облік національного
оператора поштового зв'язку в спеціальному уповноваженому органі
виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у
частині надання фінансових послуг з поштового переказу, засвідчену
нотаріально; генеральної ліцензії Національного банку на здійснення
валютних операцій.
4. Платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи
для реєстрації договору про колективну участь її членів у
міжнародній платіжній системі додатково до документів,
передбачених підпунктами "а"-"ґ" пункту 1 цього розділу,
зобов'язана подати до Національного банку: перелік банків і небанківських фінансових установ, які є
членами або учасниками внутрішньодержавної платіжної системи, із
зазначенням повних найменувань банків і небанківських фінансових
установ, їх місцезнаходження, для банків - коду банку, для
небанківських фінансових установ - ідентифікаційного коду за
ЄДРПОУ; документи, передбачені підпунктами "д" та "е" пункту 1 цього
розділу, щодо кожного банку та небанківської фінансової установи,
яка є членом або учасником внутрішньодержавної платіжної системи.
{ Абзац третій пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
5. Організація, засновниками (учасниками) якої є банки, а
також небанківські фінансові установи, для реєстрації договору про
колективну участь її членів у міжнародній платіжній системі
додатково до документів, передбачених підпунктами "а"-"ґ" пункту 1
цього розділу, зобов'язана подати до Національного банку: копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену
нотаріально; копію статуту, засвідчену підписом керівника та відбитком
печатки організації; відомості про керівників організації, зазначивши прізвище,
ім'я, по батькові, їх посади; перелік банків і небанківських фінансових установ, які є
членами організації, із зазначенням повних найменувань банків і
небанківських фінансових установ, їх місцезнаходження, для
банків - коду банку, для небанківських фінансових установ -
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ; документи, передбачені підпунктами "д" та "е" пункту 1 цього
розділу, щодо кожного банку та небанківської фінансової установи,
яка є членом організації. { Абзац шостий пункту 5 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 165
( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
6. Юридична особа в разі відсутності в платіжної організації
міжнародної платіжної системи документів, передбачених підпунктом
"г" пункту 1 цього розділу, зобов'язана подати до Національного
банку підписані керівником юридичної особи інформаційні довідки з
викладенням питань, передбачених підпунктом "г" пункту 1 цього
розділу.
7. Якщо документ, зазначений в абзаці третьому підпункту "в"
пункту 1 цього розділу, має обмежений строк дії, юридична особа
зобов'язана протягом 60 календарних днів з дня повторного
отримання платіжною організацією міжнародної платіжної системи або
уповноваженою установою-нерезидентом документа органу влади
іноземної держави про право здійснювати діяльність у сфері
міжнародних переказів коштів подати до Національного банку копію
цього документа, легалізованого або засвідченого шляхом
проставляння апостилю, або повідомити Національний банк про
відмову органу влади іноземної держави у видачі цього документа
платіжній організації міжнародної платіжної системи або
уповноваженій установі-нерезиденту.
8. Платіжна організація міжнародної платіжної системи її
представництво або розрахунковий банк міжнародної платіжної
системи в Україні має право подавати до Національного банку
документи, передбачені підпунктами "в"-"ґ" пункту 1 цього розділу
(далі - документи платіжної організації міжнародної платіжної
системи). { Абзац перший пункту 8 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 6 ( z0111-10 ) від
05.01.2010 } Представництво або розрахунковий банк міжнародної платіжної
системи в Україні разом з документами платіжної організації
міжнародної платіжної системи має подати до Національного банку
документ, який підтверджує його повноваження. { Абзац другий
пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 } 9. Національний банк розміщує інформацію про відповідність
документів платіжної організації міжнародної платіжної системи
вимогам цього Положення на сторінці Національного банку в
глобальній інформаційній мережі Інтернет.
10. Національний банк вилучає інформацію про відповідність
вимогам цього Положення документів платіжної організації
міжнародної платіжної системи, яка не розпочала своєї діяльності в
Україні, через рік з дня розміщення інформації на сторінці
Національного банку в глобальній інформаційній мережі Інтернет.
11. Юридична особа після розміщення Національним банком
інформації про відповідність документів платіжної організації
міжнародної платіжної системи, зазначених у пункті 8 цього
розділу, вимогам цього Положення має право не подавати до
Національного банку документи платіжної організації міжнародної
платіжної системи для реєстрації договору про членство/участь у
міжнародній платіжній системі. { Пункт 11 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 165
( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
12. Юридична особа протягом 30 календарних днів з дня
отримання повідомлення від платіжної організації міжнародної
платіжної системи про вчинення нею правочину про
набуття/передавання прав за договором про членство/участь у
міжнародній платіжній системі зобов'язана подати до Національного
банку копію документа, що свідчить про набуття/передавання прав за
договором, а також документи, зазначені в підпунктах "в" - "ґ" та
"е" пункту 1 цього розділу. { Пункт 12 розділу II в редакції
Постанови Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
13. Юридична особа протягом 30 календарних днів з дня
внесення змін до зареєстрованого Національним банком договору про
членство/участь у міжнародній платіжній системі подає такі
документи: клопотання про реєстрацію змін до договору про
членство/участь у міжнародній платіжній системі за зразком,
наведеним у додатку 1 до цього Положення; копію змін до договору про членство/участь у міжнародній
платіжній системі мовою оригіналу та два примірники його перекладу
на українську мову, один з яких засвідчується нотаріально.
14. Якщо згідно з унесеними змінами до зареєстрованого
Національним банком договору про членство/участь у міжнародній
платіжній системі змінюються види послуг з переказу коштів та/або
змінюється загальна схема здійснення переказу коштів та/або
система захисту інформації у відповідній міжнародній платіжній
системі, то юридична особа, крім документів, зазначених у пункті
13 цього розділу, зобов'язана подати до Національного банку
інформаційну довідку, передбачену підпунктом "е" пункту 1 цього
розділу. { Пункт 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008, N 6
( z0111-10 ) від 05.01.2010 }
{ Пункт 15 розділу II виключено на підставі Постанови
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
15. Юридична особа не має права надавати послуги міжнародної
платіжної системи згідно із змінами до договору, що не
зареєстровані Національним банком, крім змін щодо комісійних або
інших видів винагород за послуги відповідної міжнародної платіжної
системи та/або змін, пов'язаних із зміною найменування юридичної
особи, яка зареєструвала в Національному банку договір про
членство/участь у міжнародній платіжній системі. { Пункт 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008, N 6
( z0111-10 ) від 05.01.2010 }
16. Юридична особа, яка зареєструвала в Національному банку
договір про членство/участь у міжнародній платіжній системі, у
разі внесення змін до переліку видів послуг, що надаються нею,
та/або зміни загальної схеми здійснення переказу коштів у цій
системі зобов'язана протягом 10 календарних днів з дня внесення
відповідних змін подати до Національного банку інформаційну
довідку, передбачену підпунктом "е" пункту 1 цього розділу. { Розділ II доповнено пунктом 16 згідно з Постановою Національного
банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 }
17. Юридична особа, яка зареєструвала в Національному банку
договір про членство/участь у міжнародній системі переказу коштів,
зобов'язана в пунктах приймання/виплати переказів коштів у
доступних для огляду клієнтів місцях розміщувати інформацію
стосовно цієї системи, зокрема щодо: порядку (умов) здійснення переказу коштів; видів валют переказу коштів; вартості послуг з переказу коштів тощо. Юридична особа зобов'язана на вимогу клієнта надати йому
інформацію про пункти виплати переказу коштів у системі,
членом/учасником якої вона є. { Розділ II доповнено пунктом 17 згідно з Постановою Національного
банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 }
18. Юридична особа, яка приймає від ініціатора переказу суму
коштів у національній валюті у готівковій формі для здійснення
переказу в іноземній валюті за межі України, зобов'язана
ознайомити ініціатора переказу з інформацією щодо курсу обміну
валют у міжнародній системі переказу коштів, суми переказу в
іноземній валюті та сукупної вартості послуги на час ініціювання
переказу коштів. Юридична особа, яка здійснює виплату в національній валюті
суми переказу в готівковій формі в іноземній валюті, зобов'язана
отримати на здійснення такої операції згоду отримувача та
ознайомити його з інформацією щодо курсу обміну валют у
міжнародній системі переказу коштів та суми, що підлягає виплаті
на час здійснення операції з виплати суми переказу. Ознайомлення з інформацією та отримання згоди, передбачені
цим пунктом, здійснюються у письмовій формі та засвідчуються
підписом клієнта (ініціатора/отримувача переказу). { Розділ II доповнено пунктом 18 згідно з Постановою Національного
банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 }
19. Юридична особа протягом 30 календарних днів з дня
продовження дії договору про членство/участь у міжнародній
платіжній системі зобов'язана подати до Національного банку такі
документи: клопотання про реєстрацію договору про членство/участь у
міжнародній платіжній системі за зразком, наведеним у додатку 1 до
цього Положення; копію договору про членство/участь у міжнародній платіжній
системі мовою оригіналу та два примірники його перекладу на
українську мову, один з яких засвідчується нотаріально.
20. Юридична особа, яка зареєструвала в Національному банку
договір про членство/участь у міжнародній платіжній системі,
повідомляє листом Національний банк про укладання, унесення змін,
продовження чинності, розірвання договору з іншою юридичною особою
(крім торговця), згідно з яким ця юридична особа отримала право
надавати клієнтам послуги щодо здійснення переказу коштів у
відповідній міжнародній платіжній системі. У повідомленні зазначаються повне найменування юридичної
особи, її місцезнаходження, переліки послуг щодо здійснення
переказу коштів, які за договором надаються юридичній особі та які
може надавати юридична особа своїм клієнтам, а також порядок
розрахунків за здійсненими переказами у відповідній міжнародній
платіжній системі. { Абзац другий пункту розділу II в редакції
Постанови Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } Національний банк на підставі отриманого від юридичної особи
повідомлення, зазначеного в цьому пункті, уносить дані до реєстру
платіжних систем та їх членів/учасників, який ведеться
Національним банком в електронній формі. { Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
21. Банк, який є принциповим (основним) членом міжнародної
карткової платіжної системи та зареєстрував у Національному банку
договір про членство/участь у цій системі, зобов'язаний повідомити
Національний банк про надання платіжній організації міжнародної
платіжної системи гарантій щодо членства/участі іншого банку і
припинення надання таких гарантій.
22. Банк, який зареєстрував у Національному банку договір про
членство/участь у міжнародній картковій платіжній системі,
зобов'язаний повідомити Національний банк про зміну статусу його
членства (від афілійованого/асоційованого до принципового
(основного)) у міжнародній картковій платіжній системі.
23. Юридична особа зобов'язана виконати вимоги, передбачені
пунктами 20-22 цього розділу, протягом 10 календарних днів з дня
укладання, унесення змін, продовження чинності, розірвання
договору з іншою юридичною особою або отримання повідомлення
платіжної організації міжнародної карткової платіжної системи про
зміну статусу членства в міжнародній картковій платіжній системі.
{ Пункт розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008, N 6
( z0111-10 ) від 05.01.2010 }
III. Порядок реєстрації договору про членство/участь
у міжнародній платіжній системі та змін до нього
1. Реєстрація договору про членство/участь у міжнародній
платіжній системі та змін до нього здійснюється шляхом унесення
відповідного запису до реєстру платіжних систем та їх
членів/учасників, який ведеться Національним банком в електронній
формі.
2. Національний банк видає юридичній особі реєстраційне
свідоцтво за зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення.
3. Національний банк має право вимагати від юридичної особи
виправлення недоліків у поданих документах.
4. Строк розгляду Національним банком документів не може
перевищувати 30 календарних днів з дня надходження до
Національного банку документів, які відповідають вимогам цього
Положення.
5. Національний банк має право відмовити в реєстрації
договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі та
змін до нього на таких підставах: подання неповного пакета документів; невідповідність документів вимогам цього Положення; невідповідність процедур здійснення фінансового моніторингу
міжнародної платіжної системи міжнародним стандартам у сфері
запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму; наявність у договорі про членство/участь у міжнародній
платіжній системі або змінах до нього обмеження прав юридичних
осіб укладати договори про членство/участь в інших платіжних
системах і заснованих за їх участю організаціях; надання недостовірної інформації.
6. Національний банк повідомляє юридичну особу про відмову в
реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній
системі або змін до нього із зазначенням підстав відмови. Юридична особа може оскаржити рішення про відмову в
реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній
системі або змін до нього у суді.
7. Юридична особа у разі отримання повідомлення Національного
банку про відмову в реєстрації договору про членство/участь у
міжнародній платіжній системі або змін до нього має право подати
доопрацьовані документи з урахуванням зауважень Національного
банку або повідомити про розірвання цього договору.
8. Відмова в реєстрації Національним банком змін до договору
про членство/участь у міжнародній платіжній системі не тягне за
собою скасування реєстрації договору про членство/участь у
міжнародній платіжній системі.
9. У разі зміни найменування юридична особа, яка отримала в
Національному банку реєстраційне свідоцтво, зобов'язана протягом
семи календарних днів після реєстрації змін відповідно до
законодавства України повернути до Національного банку оригінал
цього реєстраційного свідоцтва для отримання нового.
10. У разі втрати або пошкодження реєстраційного свідоцтва
юридична особа має право звернутися до Національного банку для
отримання дубліката реєстраційного свідоцтва. Національний банк видає дублікат реєстраційного свідоцтва
протягом 15 календарних днів з дати отримання звернення юридичної
особи до Національного банку.
IV. Порядок скасування реєстрації договору
про членство/участь у міжнародній платіжній системі
1. Національний банк скасовує реєстрацію договору про
членство/участь у міжнародній платіжній системі на таких
підставах: а) повідомлення юридичної особи, платіжної організації
міжнародної платіжної системи-нерезидента або уповноваженої
установи-нерезидента про розірвання договору про членство/участь у
міжнародній платіжній системі; б) відкликання органом влади іноземної держави в платіжної
організації міжнародної платіжної системи або уповноваженої
установи-нерезидента документа, зазначеного в абзаці третьому
підпункту "в" пункту 1 розділу II цього Положення; в) невиконання юридичною особою вимог, зазначених у
пунктах 7, 12 розділу II цього Положення; { Підпункт "в" пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 }
г) відкликання Національним банком у банку банківської
ліцензії або прийняття рішення про припинення здійснення банком
операцій з валютними цінностями;
{ Підпункт "ґ" пункту 1 розділу IV виключено на підставі
Постанови Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
ґ) відкликання Національним банком у небанківської фінансової
установи, національного оператора поштового зв'язку генеральної
ліцензії на здійснення валютних операцій; д) скасування спеціальним уповноваженим органом виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг рішення про
взяття на облік національного оператора поштового зв'язку; е) анулювання спеціальним уповноваженим органом виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у небанківської
фінансової установи ліцензії на здійснення переказу коштів; є) припинення юридичної особи; ж) установлення факту реєстрації договору або змін до
договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі на
підставі недостовірних даних; з) ненадання юридичною особою послуг міжнародної платіжної
системи протягом 1 року з дати отримання реєстраційного свідоцтва
Національного банку про реєстрацію договору про членство/участь у
цій системі. { Пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом "з" згідно
з Постановою Національного банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 }
2. Юридична особа протягом 10 календарних днів з дня
розірвання договору про членство/участь у міжнародній платіжній
системі зобов'язана повідомити про це Національний банк та
повернути реєстраційне свідоцтво.
3. Національний банк у випадках, передбачених підпунктами
"б"-"з" пункту 1 цього розділу, повідомляє юридичну особу про
скасування реєстрації договору про членство/участь у міжнародній
платіжній системі із зазначенням підстав скасування.
4. Юридична особа після отримання повідомлення Національного
банку про скасування реєстрації договору про членство/участь у
міжнародній платіжній системі зобов'язана: припинити надання послуг міжнародної платіжної системи в
установлений у повідомленні строк; повернути реєстраційне свідоцтво до Національного банку
протягом семи календарних днів з дня отримання повідомлення
Національного банку; повідомити інших юридичних осіб-резидентів (крім торговців),
з якими укладено договори про надання цими особами послуг
відповідної міжнародної платіжної системи, про необхідність
припинення надання таких послуг в установлений Національним банком
строк. Взаєморозрахунки за здійсненими переказами в міжнародній
платіжній системі, а також припинення членства/участі в
міжнародній платіжній системі здійснюються згідно з правилами
міжнародної платіжної системи та відповідними договорами.
V. Порядок узгодження правил платіжних систем
та надання дозволу на здійснення діяльності,
пов'язаної з переказом коштів/свідоцтва
про узгодження правил платіжної системи
{ Назва розділу V в редакції Постанови Національного банку
N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
{ У тексті розділу V слова "система переказу коштів"
у всіх відмінках замінено словами "платіжна
система" у відповідних відмінках згідно з
Постановою Національного банку N 165 ( z0602-08 )
від 05.06.2008 }
1. Банк, який є платіжною організацією платіжної системи
(крім внутрішньобанківської), для узгодження правил цієї системи
зобов'язаний подати до Національного банку такі документи
українською мовою: { Абзац перший пункту 1 розділу V в редакції
Постанови Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } а) клопотання про узгодження правил платіжної системи за
формою згідно з додатком 3 до цього Положення; б) підписані керівником і засвідчені печаткою банку правила
платіжної системи (у трьох примірниках), які мають містити
положення, зазначені в пункті 4 цього розділу; { Підпункт "б"
пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } в) копії внутрішніх документів банку, які регламентують
порядок здійснення фінансового моніторингу операцій, що
здійснюються в платіжній системі.
2. Платіжна організація небанківської платіжної системи, крім
національного оператора поштового зв'язку, додатково до
документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, зобов'язана
подати до Національного банку копії: а) свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально
або органом, який видав свідоцтво; б) статуту, засвідчену нотаріально; в) договору, укладеного з розрахунковим банком платіжної
системи, засвідчену нотаріально. { Розділ V доповнено пунктом 2 згідно з Постановою Національного
банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
3. Національний оператор поштового зв'язку, крім документів,
зазначених у пункті 1 цього розділу, зобов'язаний подати до
Національного банку копію документа, що підтверджує взяття на
облік національного оператора поштового зв'язку в спеціальному
уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг у частині надання фінансових послуг з поштового
переказу, засвідчену нотаріально або органом, який видав документ,
і копію договору, укладеного з розрахунковим банком платіжної
системи, засвідчену нотаріально { Розділ V доповнено пунктом 3 згідно з Постановою Національного
банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
4. Правила платіжної системи мають містити положення про: а) організаційну структуру платіжної системи; б) умови членства та участі, а також порядок вступу/виходу
до/із платіжної системи; в) систему управління в платіжній системі ризиками
ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним та
порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків
нездатності виконання членами/учасниками платіжної системи своїх
зобов'язань, у тому числі порядок створення та використання
страхового фонду (за його наявності); { Підпункт "в" пункту 4
розділу V в редакції Постанови Національного банку N 165
( z0602-08 ) від 05.06.2008 } г) види послуг з переказу коштів, які надаватимуться в
платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів
переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют
переказу тощо; { Пункт 4 розділу V доповнено підпунктом "г" згідно
з Постановою Національного банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 } ґ) порядок здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим
переказом у системі, уключаючи опис: платіжних інструментів/документів на переказ готівки, за
допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу
коштів у платіжній системі (для систем переказу коштів - з
наведенням зразків документів на переказ готівки); { Абзац другий
підпункту "ґ" пункту 4 розділу V в редакції Постанови
Національного банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 } руху інформаційних повідомлень та руху коштів з часу
ініціювання переказу до завершення взаєморозрахунків за цим
переказом у системі, у тому числі перелік реквізитів документів на
переказ, що дають змогу однозначно ідентифікувати платіжну
систему, ініціатора переказу коштів та його отримувача; регламенту проведення взаєморозрахунків; { Підпункт пункту 4 розділу V в редакції Постанови
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
д) вимоги до членів/учасників платіжної системи (у разі
надання послуг з переказу готівки) щодо: розміщення в пунктах приймання/виплати переказів коштів у
доступних для огляду клієнтів місцях інформації про порядок
(умови) здійснення переказу коштів, види валют переказу коштів,
вартості послуг з переказу коштів тощо; надання клієнту на його вимогу інформації про пункти виплати
переказу коштів у системі; ознайомлення ініціатора переказу з інформацією щодо курсу
обміну валют у міжнародній системі переказу коштів, суми переказу
в іноземній валюті та сукупної вартості послуги на час ініціювання
переказу коштів у порядку, передбаченому пунктом 18 розділу II
цього Положення; отримання згоди отримувача на здійснення виплати в
національній валюті суми переказу в іноземній валюті та
ознайомлення його з інформацією щодо курсу обміну валют у
міжнародній системі переказу коштів та суми, що підлягає виплаті
на час здійснення операції з виплати суми переказу, у порядку,
передбаченому пунктом 18 розділу II цього Положення; { Пункт 4 розділу V доповнено підпунктом "д" згідно з Постановою
Національного банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 }
е) { Абзац перший підпункту пункту 4 розділу V вилучено
на підставі Постанови Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від
05.06.2008 } вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму, які поширюватимуться на юридичну особу в разі її участі
в платіжній системі, і порядок виконання нею цих вимог; порядок забезпечення в платіжній системі виконання сьомої
спеціальної рекомендації FATF щодо боротьби з фінансуванням
тероризму, зокрема стосовно: ідентифікації особи клієнта-ініціатора переказу на суму, яка
дорівнює чи перевищує 5000 гривень або дорівнює чи перевищує суму
в іноземній валюті, еквівалентну 5000 гривень, яка включає
внесення до документа про переказ прізвища, імені та по батькові
(у разі наявності) клієнта, даних про місцезнаходження та номер
рахунку (у разі відсутності рахунку зазначається унікальний
обліковий номер операції), найменування або коду банку ініціатора,
місця реєстрації ініціатора (замість його адреси може зазначатися
ідентифікаційний номер платника податків клієнта або дата і місце
його народження); { Абзац третій підпункту пункту 4 розділу V
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } фіксування в документі на переказ усіх даних про ініціатора,
зазначених в абзаці третьому цього підпункту; { Абзац четвертий
підпункта пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора,
зазначеною в абзаці третьому цього підпункту, на всіх етапах
здійснення переказу коштів; { Абзац п'ятий підпункту пункту 4
розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } є) систему захисту інформації, що висвітлює: схему обміну інформацією, яка використовується в платіжній
системі; { Абзац другий підпункту пункту 4 розділу V із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 165
( z0602-08 ) від 05.06.2008 } технологію обміну інформацією в платіжній системі, уключаючи
порядок обміну інформацією з віддаленими робочими місцями
приймання/виплати переказів (уключаючи порядок доступу,
формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо); { Абзац третій підпункту пункту 4 розділу V із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 165
( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
технологію обміну інформацією між платіжною системою і
системою автоматизації банку для обліку переказів (уключаючи
порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів,
шифрування тощо); систему захисту на всіх етапах функціонування платіжної
системи, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів,
паролів, технологію розповсюдження ключів, порядок використання
електронних цифрових підписів; { Абзац п'ятий підпункту
пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } ж) засоби забезпечення безперебійного функціонування системи
у тому числі в разі виникнення надзвичайних ситуацій; { Підпункт
пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } з) порядок вирішення спорів, пов'язаних із функціонуванням
платіжної системи; и) порядок і строки зберігання паперових та електронних
документів на переказ коштів, а також порядок створення архівів
електронних документів відповідно до законодавства України, у тому
числі нормативно-правових актів Національного банку. { Пункт 4
розділу V доповнено підпунктом згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } 5. Платіжна організація внутрішньобанківської платіжної
системи для узгодження правил цієї системи зобов'язана подати до
Національного банку такі документи українською мовою: а) клопотання про узгодження правил внутрішньобанківської
платіжної системи за формою згідно з додатком 3 до цього
Положення; б) підписані керівником і засвідчені відбитком печатки банку
правила внутрішньобанківської платіжної системи (у двох
примірниках), які мають містити опис порядку ініціювання,
виконання та завершення внутрішньобанківського переказу коштів,
засобів забезпечення безперебійного функціонування системи та інші
положення, визначені платіжною організацією. { Розділ V доповнено пунктом 5 згідно з Постановою Національного
банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
6. Якщо правила платіжної системи уключають відомості щодо
захисту інформації, які містять банківську таємницю, то такі
відомості мають бути викладені в окремому документі, оформленому
відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо
зберігання, захисту, використання та розкриття банківської
таємниці. { Пункт 6 розділу V в редакції Постанови Національного банку N 6
( z0111-10 ) від 05.01.2010 }
7. Строк розгляду Національним банком документів, поданих
платіжною організацією платіжної системи для узгодження правил
цієї системи, не може перевищувати 60 календарних днів з дня
надходження до Національного банку документів.
8. Національний банк у разі узгодження правил видає
платіжній організації платіжної системи: банку - свідоцтво про узгодження правил/змін до правил
платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 4 до цього
Положення; небанківській установі - дозвіл на здійснення діяльності,
пов'язаної з переказом коштів, за зразком, наведеним у додатку 5
до цього Положення. Дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом
коштів/свідоцтво про узгодження правил платіжної системи надається
платіжній організації платіжної системи (крім
внутрішньобанківської) після внесення нею плати за реєстрацію та
надання дозволу/реєстраційного свідоцтва, що встановлена
нормативно-правовими актами Національного банку. Національний банк реєструє платіжну систему в реєстрі
платіжних систем та їх членів/учасників, який ведеться
Національним банком в електронній формі. { Пункт 8 розділу V в редакції Постанови Національного банку N 165
( z0602-08 ) від 05.06.2008 )
9. Національний банк має право відмовити платіжній
організації платіжної системи в узгодженні правил цієї системи на
таких підставах: подання неповного пакета документів; невідповідність документів вимогам цього Положення; надання недостовірної інформації; порушення вимог законодавства України з питань, пов'язаних із
переказом коштів, у тому числі нормативно-правових актів
Національного банку. { Пункт 9 розділу V доповнено абзацом згідно
з Постановою Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від
05.06.2008 }
10. Національний банк письмово із зазначенням підстав і в
строк, передбачений пунктом 7 цього розділу, повідомляє платіжну
організацію про відмову в узгодженні правил платіжної системи.
{ Абзац перший пункту 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } Платіжна організація може оскаржити рішення про відмову в
узгодженні правил платіжної системи у суді. { Абзац другий пункту
10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
11. Платіжна організація небанківської платіжної системи, яка
узгодила з Національним банком правила платіжної системи та
отримала ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення
переказу коштів, зобов'язана протягом 15 календарних днів з дня її
отримання надати Національному банку копію ліцензії на здійснення
переказу коштів, засвідчену нотаріально або органом, який видав
ліцензію. { Розділ V доповнено пунктом 11 згідно з Постановою Національного
банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
12. Платіжна організація небанківської платіжної системи,
яка узгодила з Національним банком правила платіжної системи, у
разі зміни розрахункового банку в платіжній системі зобов'язана
протягом 30 календарних днів з дня укладення договору з
відповідним розрахунковим банком подати до Національного банку
копію цього договору, засвідчену нотаріально. { Розділ V доповнено пунктом 12 згідно з Постановою Національного
банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 }
13. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана
протягом 15 календарних днів з дня початку здійснення діяльності,
пов'язаної з переказом коштів, письмово повідомити Національний
банк про дату початку діяльності. { Розділ V доповнено пунктом згідно з Постановою Національного
банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
14. Платіжна організація платіжної системи протягом 30
календарних днів з дня внесення змін до узгоджених з Національним
банком правил системи зобов'язана для узгодження цих змін подати
до Національного банку клопотання про узгодження змін до правил
платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 3 до цього
Положення, і копію змін, засвідчених підписом керівника та
відбитком печатки банку/небанківської установи. { Пункт розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
Національний банк у строк, передбачений пунктом 7 цього
розділу, надсилає платіжній організації платіжної системи
свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи або
повідомляє про відмову в узгодженні змін до правил платіжної
системи. { Пункт розділу V доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
15. Платіжна організація платіжної системи не має права
надавати послуги системи згідно з унесеними до правил змінами, що
не узгоджені з Національним банком, крім змін щодо комісійних або
інших видів винагород за послуги відповідної платіжної системи. { Пункт розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
16. Платіжна організація платіжної системи, яка узгодила з
Національним банком правила цієї системи, протягом 15 календарних
днів з дня початку надання послуг системи
члену-резиденту/учаснику-резиденту відповідної платіжної системи
повідомляє Національний банк про укладений з цим членом/учасником
договір. Інформація щодо членів/учасників має містити дані про
дату та номер укладеного договору, повне найменування
члена/учасника, для небанківської фінансової установи - дату та
номер ліцензії на здійснення переказу коштів, перелік послуг щодо
здійснення переказу коштів, які за договором має право надавати
відповідний член/учасник своїм клієнтам, а також умови та порядок
взаєморозрахунків за здійсненими переказами в системі. { Абзац
перший пункту розділу V в редакції Постанови Національного
банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 ) Платіжна організація платіжної системи протягом 10
календарних днів з дня унесення змін, продовження чинності,
розірвання договору, зазначеного в абзаці першому цього пункту,
повідомляє про це Національний банк.
17. Платіжна організація платіжної системи, яка отримала в
Національному банку свідоцтво про узгодження правил цієї
системи/дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом
коштів, у разі зміни найменування юридичної особи зобов'язана
протягом семи календарних днів після реєстрації змін відповідно до
законодавства України повернути до Національного банку оригінал
цього свідоцтва/дозволу для отримання нового. { Пункт розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
18. Платіжна організація платіжної системи в разі втрати або
пошкодження свідоцтва про узгодження правил цієї системи/дозволу
на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, може
отримати дублікат відповідного документа в порядку, зазначеному в
пункті 10 розділу III цього Положення. { Пункт розділу V в редакції Постанови Національного банку
N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
VI. Порядок скасування узгодження правил платіжної
системи та відкликання дозволу на здійснення
діяльності, пов'язаної з переказом
коштів/свідоцтва про узгодження
правил платіжної системи
{ Назва розділу VI в редакції Постанови Національного банку
N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
{ У тексті розділу VI слова "система переказу коштів"
у всіх відмінках замінено словами "платіжна
система" у відповідних відмінках згідно з
Постановою Національного банку N 165 ( z0602-08 )
від 05.06.2008 }
1. Національний банк скасовує узгодження правил платіжної
системи та відкликає дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з
переказом коштів/свідоцтво про узгодження правил платіжної системи
на таких підставах: а) відкликання Національним банком у банку, який є платіжною
організацією платіжної системи, банківської ліцензії; б) анулювання спеціальним уповноваженим органом виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у небанківської
фінансової установи, яка є платіжною організацією платіжної
системи, ліцензії на здійснення переказу коштів; в) скасування спеціальним уповноваженим органом виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг рішення про
взяття на облік національного оператора поштового зв'язку, який є
платіжною організацією платіжної системи; г) припинення юридичної особи; ґ) установлення факту узгодження правил або змін до правил
платіжної системи на підставі недостовірних даних; д) порушення вимог законодавства України з питань, пов'язаних
із переказом коштів, у тому числі нормативно-правових актів
Національного банку; е) нездійснення платіжною організацією платіжної системи
діяльності, пов'язаної з переказом коштів, протягом 1 року з
дати отримання дозволу Національного банку на здійснення
діяльності, пов'язаної з переказом коштів, або свідоцтва про
узгодження правил платіжної системи. { Підпункт "е" пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 6 ( z0111-10 ) від 05.01.2010 }
{ Пункт 1 розділу VI в редакції Постанови Національного банку
N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
2. Національний банк повідомляє платіжну організацію
платіжної системи про скасування узгодження правил платіжної
системи із зазначенням підстав скасування.
3. Платіжна організація платіжної системи, в якій операції з
переказу коштів не здійснювалися, зобов'язана протягом
10 календарних днів з дня отримання повідомлення Національного
банку про скасування узгодження правил платіжної системи повернути
до Національного банку свідоцтво про узгодження правил платіжної
системи/дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом
коштів. { Розділ VI доповнено пунктом 3 згідно з Постановою Національного
банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
4. Платіжна організація платіжної системи, у якій
здійснювалися операції з переказу коштів, після отримання
повідомлення Національного банку про скасування узгодження правил
платіжної системи зобов'язана: { Абзац перший пункту 4 розділу VI
в редакції Постанови Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від
05.06.2008 } припинити надання послуг платіжної системи та повернути
свідоцтво про узгодження правил платіжної системи/дозвіл на
здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, до
Національного банку в установлений у повідомленні строк. { Абзац
другий пункту 4 розділу VI в редакції Постанови Національного
банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } повідомити інших юридичних осіб-резидентів/нерезидентів, з
якими укладено договори про надання цими особами послуг
відповідної платіжної системи, про необхідність припинення надання
таких послуг в установлений Національним банком строк. Взаєморозрахунки за здійсненими переказами в платіжній
системі, а також припинення членства/участі в платіжній системі
здійснюються згідно з правилами цієї системи та відповідними
договорами.
{ Пункт 5 розділу VI виключено на підставі Постанови
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
VII. Порядок повідомлення платіжною організацією
міжнародної платіжної системи-резидентом
про укладання/розірвання договору
з юридичною особою-нерезидентом
{ У тексті розділу VII слова "печатки банку" замінено
словами "печатки платіжної організації міжнародної
платіжної системи-резидента" згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від
05.06.2008 }
1. Платіжна організація міжнародної платіжної
системи-резидент, яка узгодила з Національним банком правила цієї
системи, зобов'язана протягом 15 календарних днів з дня початку
надання послуг системи юридичній особі-нерезиденту подати до
Національного банку копію договору, засвідчену підписом керівника
та відбитком печатки платіжної організації міжнародної платіжної
системи-резидента.
2. Платіжна організація міжнародної платіжної
системи-резидент у разі укладення договору з платіжною
організацією міжнародної платіжної системи-нерезидентом для
здійснення переказу коштів за участю двох платіжних систем
зобов'язана подати до Національного банку: копію договору, засвідчену підписом керівника та відбитком
печатки платіжної організації міжнародної платіжної
системи-резидента; інформаційну довідку про умови, за яких здійснюється спільна
діяльність щодо переказу коштів з платіжною організацією
міжнародної платіжної системи-нерезидента, та загальну схему
здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та
рух коштів з часу ініціювання переказу до завершення
взаєморозрахунків за цим переказом з платіжною організацією
міжнародної платіжної системи - нерезидентом; { Абзац третій
пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 } перелік юридичних осіб-резидентів, які надають послуги з
переказу коштів, здійснення яких забезпечується за допомогою двох
платіжних систем. { Пункт 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }
3. Платіжна організація міжнародної платіжної
системи-резидент протягом 30 календарних днів з дня внесення змін
до договору, зазначеного в пунктах 1, 2 цього розділу, зобов'язана
подати до Національного банку копію змін до договору, засвідчену
підписом керівника та відбитком печатки платіжної організації
міжнародної платіжної системи-резидента.
4. Платіжна організація міжнародної платіжної
системи-резидент протягом 10 календарних днів з дня розірвання
договору, зазначеного в пунктах 1, 2 цього розділу, зобов'язана
повідомити про це Національний банк.
Директор Департаменту
платіжних систем Н.Г.Лапко

Додаток 1
до Положення про діяльність
в Україні
внутрішньодержавних
і міжнародних платіжних
систем
Виконавчому директору
з питань платіжних систем
та розрахунків Національного
банку України
_________________________
(прізвище, ініціали)

КЛОПОТАННЯ
про реєстрацію договору про членство або про участь
у міжнародній платіжній системі
(Зразок)

Юридична особа __________________________________________________.
(найменування)
Код банку/код за ЄДРПОУ небанківської фінансової установи _______.
Місцезнаходження ________________________________________________.
Поштова адреса __________________________________________________.
Прошу зареєструвати договір _____________________________________/
(дата, номер)
зміни до договору __________, зареєстрованого Національним банком
(дата, номер)
України за N ____________________________________________________,
(номер реєстраційного свідоцтва)
що укладений з _____________________ _____________________________
(повне найменування платіжної організації міжнародної
платіжної системи-нерезидента
______________________________________ про членство або про участь
або уповноваженої установи-нерезидента)
у міжнародній платіжній системі _________________________________.
(найменування міжнародної платіжної системи)
Достовірність усіх поданих документів підтверджую.
Перелік документів, що додаються: ________________________________ _________________________________________________________________.
Контактна особа: ________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
Керівник ____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }

Додаток 2
до Положення про діяльність
в Україні
внутрішньодержавних
і міжнародних платіжних
систем

РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
(Зразок)
___________ N _______
(дата)
Цим Національний банк України свідчить про реєстрацію договору _________________________________________________________________/
(дата, номер)
змін до договору __________, зареєстрованого Національним банком
(дата, номер)
України за N ____________________________________________________,
(номер реєстраційного свідоцтва)
укладеного юридичною особою ______________________________________
(найменування)
з ________________________________________________________________
(повне найменування платіжної організації міжнародної
платіжної системи-нерезидента
_________________________________________________________________,
або уповноваженої установи-нерезидента)
який передбачає членство/участь у міжнародній платіжній системі _________________________________________________________________.
(найменування міжнародної платіжної системи)
Без права передавання третім особам.
Виконавчий директор з питань ____________ _________________
платіжних систем та розрахунків (підпис) (прізвище,
ініціали)
М.П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }

Додаток 3
до Положення про діяльність
в Україні
внутрішньодержавних
і міжнародних платіжних
систем
Виконавчому директору
з питань платіжних систем
та розрахунків Національного
банку України
_________________________
(прізвище, ініціали)

КЛОПОТАННЯ
про узгодження правил платіжної системи
(Зразок)

Банк ____________________________________________________________.
(найменування)
Код банку _______________________________________________________.
Місцезнаходження ________________________________________________.
Поштова адреса __________________________________________________.
Прошу узгодити правила/зміни до правил платіжної системи _________________________________________________________________.
(найменування платіжної системи)
Достовірність усіх поданих документів підтверджую.
Перелік документів, що додаються: ________________________________
_________________________________________________________________.
Контактна особа: ________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
Керівник ____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }

Додаток 4
до Положення про діяльність
в Україні
внутрішньодержавних
і міжнародних платіжних
систем

СВІДОЦТВО
про узгодження правил/змін до правил
платіжної системи
(Зразок)
___________ N __________
(дата)
Цим Національний банк України свідчить про узгодження
правил/змін до правил платіжної системи _________________________________________________________________,
(найменування системи)
платіжною організацією якої є ___________________________________.
(повне найменування банку)
Без права передавання третім особам.
Виконавчий директор з питань ____________ _________________
платіжних систем та розрахунків (підпис) (прізвище,
ініціали)
М.П.
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }

Додаток 5
до Положення про діяльність
в Україні
внутрішньодержавних
і міжнародних платіжних
систем

ДОЗВІЛ
на здійснення діяльності, пов'язаної
з переказом коштів
(зразок)
_____________ N __________
(дата)

Національний банк України надає дозвіл внутрішньодержавній
небанківській платіжній системі __________________________________
(повне найменування внутрішньодержавної _________________________________________________________________,
небанківської платіжної системи)
платіжною організацією якої є ____________________________________
(повне найменування платіжної організації _________________________________________________________________.
внутрішньодержавної небанківської платіжної системи)
Виконавчий директор з питань
платіжних систем та розрахунків __________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
{ Положення доповнено Додатком 5 згідно з Постановою
Національного банку N 165 ( z0602-08 ) від 05.06.2008 }вгору