Документ z1171-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.11.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.09.2018  № 1636


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2018 р.
за № 1171/32623

Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пункту 27 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 листопада 2004 року № 2740, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2004 року за № 1482/ 10081, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про електронні довірчі послуги», але не раніше дня офіційного опублікування цього розпорядження.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
18 вересня 2018 року № 1636


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2018 р.
за № 1171/32623

ЗМІНИ
до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Пункт 1.2 глави 1 викласти у такій редакції:

«1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 913, Положенням про Державний реєстр фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368), та іншими нормативно-правовими актами.».

2. У главі 2:

1) у пункті 2.2:

абзаци четвертий, п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

абзаци четвертий - шостий викласти в такій редакції:

«Ломбарди подають звітність в електронній формі у вигляді документів, передбачених цим Порядком, з використанням веб-інтерфейсу доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, який розміщений на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг. Обов’язковими реквізитами звітності ломбарду є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера ломбарду, накладені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Поданням звітності ломбарду є відправлення ломбардом звітності з накладеними кваліфікованими електронними підписами керівника та головного бухгалтера ломбарду відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг з додаванням кваліфікованої електронної позначки часу в автоматичному режимі у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду.

Датою подання звітності ломбарду до Нацкомфінпослуг є остання з дат:

дата відправлення звітності ломбарду, зафіксована у базі даних спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду;

кваліфікована електронна позначка часу, додана до останнього кваліфікованого електронного підпису керівника або головного бухгалтера ломбарду.»;

2) пункт 2.3 викласти у такій редакції:

«2.3. Ломбарди подають звітність з дотриманням вимог щодо строків та обсягів, що установлює Нацкомфінпослуг.

Якщо в останній день строку подання звітності ломбарду, встановленого цим Порядком, виникли обставини технічного характеру, що унеможливили доступ ломбарду до спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду, останнім днем подання такої звітності вважається робочий день, наступний за днем усунення зазначених технічних обставин.

Підтвердженням наявності обставин технічного характеру, що унеможливлюють доступ ломбарду до спеціалізованого програмного забезпечення, засобами якого складається та подається до Нацкомфінпослуг звітність ломбарду, та усунення таких обставин є оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг відповідних інформаційних повідомлень, у яких фіксуються дата виникнення та дата усунення зазначених технічних обставин.»;

3) абзац другий пункту 2.4 виключити;

4) пункт 2.6 викласти у такій редакції:

«2.6. Достовірність та повнота річної фінансової звітності ломбарду мають бути підтверджені суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та внесений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», якщо інше не передбачено законодавством.

У термін до 01 червня року, наступного за звітним, ломбарди подають до Нацкомфінпослуг аудиторський звіт щодо проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності.

Ломбард подає аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності у формі документа на папері, при цьому датою подання аудиторського звіту вважається:

під час подання документів безпосередньо до Нацкомфінпослуг - дата проставлення відмітки Нацкомфінпослуг про отримання документів;

під час надходження аудиторського звіту поштою - дата відбитка календарного штемпеля або відмітка про прийняття поштового відправлення оператором поштового зв’язку, що обслуговує відправника.»;

5) абзаци четвертий, шостий пункту 2.7 виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим - сьомим;

6) доповнити главу 2 новим пунктом 2.8 такого змісту:

«2.8. Звітність ломбарду вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

показники фінансової звітності, визначеної Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», суперечать показникам звітності, поданої ломбардом до Нацкомфінпослуг;

звітність містить розбіжності в інформації щодо показників цієї звітності, що містяться у різних формах, у тому числі в разі якщо інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного звітного періоду за відповідними показниками, з урахуванням поданої ломбардом коригуючої звітності.».

3. У пункті 5.1 глави 5 виключити слово «Державний».

Директор департаменту
державного регулювання
та методології нагляду
на ринках фінансових послуг
Н. Лехвгору