Положення про спеціалізовану вчену раду
МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 14.09.20111059
Документ z1170-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.04.2012, підстава - z0466-12


     8. Висновок  про  наукову  і  практичну  цінність дисертації, 
виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був
прикріплений здобувач (2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри
(міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується
завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу,
як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової
установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У
висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та
особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була
затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний
внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із
співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення
біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів
наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук). Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження
до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену
раду.
9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з
оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації,
засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника
(наукового консультанта). Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої
вченої ради відповідно до цього переліку, пред'являються у
спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються
здобувачу. До документів додаються: дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у
кількості примірників, переплетених і підписаних автором,
необхідних для передавання на зберігання до Національної
бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України, до бібліотеки
наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено
спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам; автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими
вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники); монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії),
друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій,
конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в
авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них
повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних
видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і
засвідчують підписом вченого секретаря; автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації
(для здобувачів наукового ступеня доктора наук); примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів
наукового ступеня доктора наук); чотири поштові картки з марками із зазначенням місця
проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової
установи чи вищого навчального закладу, в якому діє спеціалізована
вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку
вказуються прізвище, ім'я, по батькові здобувача, галузь науки та
науковий ступінь, на який він претендує; компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з
текстом автореферату. Ім'я файла - aref.doc (2 примірники); компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації.
Ім'я файла - dis.doc (2 примірники). При оформленні документів іноземця його повне ім'я та
прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в
паспортному документі.

Додаток 3
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
присутності членів спеціалізованої
вченої ради _____________
(шифр ради)

" " __________ 20___ р. Протокол N _____
Розглядається дисертація ________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) __________ наук
(галузь)
за спеціальністю __________________________________________
(шифр, назва спеціальності)
------------------------------------------------------------------ |Прізвище, ім'я, |Науковий ступінь, | Присутність на |Одержання| | по батькові | шифр | засіданні |бюлетеня | | | спеціальності | (підпис) |(підпис) | | | в раді | | | |----------------+------------------+------------------+---------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Учений секретар спеціалізованої вченої ради _________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Примітки: 1. У графі "Прізвище, ім'я, по батькові" вказують усіх членів
спеціалізованої вченої ради в тому самому порядку, який подано в
наказі про утворення ради.
2. Науковий ступінь та шифр спеціальності в раді подають
згідно з наказом про утворення ради.

Додаток 4
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

ПЕРЕЛІК
документів атестаційної справи,
які зберігаються в спеціалізованій
вченій раді

1. Копія супровідного листа до атестаційної справи здобувача
наукового ступеня, поданої до МОНмолодьспорту, за встановленою
формою.
2. Заява здобувача на ім'я голови спеціалізованої вченої ради
про прийняття дисертації до розгляду.
3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена
підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.
4. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом
Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343 ( z0484-95 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за
N 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до
спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника
кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з
фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.
5. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук (за
наявності), засвідчені підписом вченого секретаря спеціалізованої
вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального
закладу. Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого
секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової
установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем
імені).
6. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації,
виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був
прикріплений здобувач.
7. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про
дисертацію за результатами попереднього розгляду, підписаний всіма
членами комісії.
8. Витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з
рішенням ради про прийняття дисертації до захисту та призначення
офіційних опонентів.
9. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.
10. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої
вченої ради за встановленою формою.
11. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання
спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні
спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої
вченої ради та засвідчена печаткою наукової установи чи вищого
навчального закладу III або IV рівня акредитації, в якій
функціонує рада.
12. Протокол засідання лічильної комісії за встановленою
формою.
13. Опечатаний і скріплений підписами членів лічильної
комісії конверт з бюлетенями для таємного голосування.
14. Відгук наукового керівника (консультанта) з оцінкою
здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, відгуки
офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони
працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради, та всі
відгуки, які надійшли на дисертацію та автореферат.
15. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження
наукового ступеня за встановленою формою.
16. Облікова картка дисертації (з відміткою УкрІНТЕІ).
17. Список установ і організацій, до яких надіслано
автореферат дисертації, із зазначенням дати розсилки з відміткою
на кожній сторінці відділення зв'язку або канцелярії (експедиції)
наукової установи чи вищого навчального закладу, підписаний вченим
секретарем ради. Разом з атестаційною справою зберігаються: дисертація (в бібліотеці наукової установи чи вищого
навчального закладу III або IV рівня акредитації, де функціонує
спеціалізована вчена рада); автореферат дисертації (2 примірники); один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з файлами, що містять: рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження
наукового ступеня. Ім'я файла - file.xls; текст автореферату. Ім'я файла - aref.doc; зауваження, які містяться у відгуках опонентів та інших
відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які
висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями
під час захисту. Ім'я файла - notes.doc; фонограма захисту дисертації. При оформленні документів іноземця його повне ім'я та
прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в
паспортному документі.

Додаток 5
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

ПЕРЕЛІК
документів атестаційної справи
здобувача наукового ступеня доктора наук,
яка подається до МОНмолодьспорту

1. Супровідний лист на бланку наукової установи чи вищого
навчального закладу за встановленою формою.
2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена
підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження
наукового ступеня за встановленою формою.
4. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом
Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343 ( z0484-95 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за
N 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до
спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника
кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з
фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.
5. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук,
засвідчені підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу. Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого
секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової
установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем
імені). У разі якщо ці документи видані навчальними закладами та
уповноваженими органами іноземної держави і легалізовані, якщо
інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то
додатково надаються переклади цих документів українською мовою,
засвідчені нотаріально.
6. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації,
виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був
прикріплений здобувач.
7. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про
дисертацію за результатами попереднього розгляду, підписаний всіма
членами комісії.
8. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ,
в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.
9. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.
10. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої
вченої ради за встановленою формою.
11. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання
спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні
спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої
вченої ради та засвідчена печаткою наукової установи чи вищого
навчального закладу, в якому функціонує рада.
12. Опис документів атестаційної справи за встановленою
формою. Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без
зав'язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт,
до якого вкладають: автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на
обкладинці автором; автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата наук; облікову картку дисертації (2 примірники, один з яких повинен
бути з відміткою УкрІНТЕІ) за встановленою УкрІНТЕІ формою; реєстраційно-облікову картку (2 примірники) за встановленою
формою; чотири поштові картки з марками із зазначенням місця
проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової
установи чи вищого навчального закладу, в якій діє спеціалізована
вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток вказують
прізвище, ім'я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий
ступінь, на який він претендує; два не підписані поштові конверти формату 230х160 мм з
марками; компакт-диски типу CD-R або CD-RW з файлами, що містять: рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження
наукового ступеня. Ім'я файла - file.xls; текст автореферату. Ім'я файла - aref.doc; текст дисертації. Ім'я файла - dis.doc; реєстраційно-облікова картка. Ім'я файла - append9.doc; зауваження, які містяться у відгуках опонентів та інших
відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які
висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями
під час захисту. Ім'я файла - notes.doc. Документи атестаційної справи повинні розміщуватися
послідовно відповідно до цього переліку. Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня
оформляється за встановленою формою. До атестаційної справи додають перший примірник дисертації,
переплетений і підписаний автором та засвідчений підписом вченого
секретаря спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за
змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради. При оформленні документів іноземця його повне ім'я та
прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в
паспортному документі.

Додаток 6
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

ПЕРЕЛІК
документів атестаційної справи здобувача
наукового ступеня кандидата наук,
яка подається до МОНмолодьспорту

1. Супровідний лист на бланку наукової установи чи вищого
навчального закладу за встановленою формою.
2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена
підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження
наукового ступеня за встановленою формою.
4. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом
Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343 ( z0484-95 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за
N 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до
спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника
кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з
фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.
5. Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом
вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової
установи чи вищого навчального закладу. Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого
секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової
установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем
імені). У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним
закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад
документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія
довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої
МОНмолодьспортом.
6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою,
визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і
наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 01.03.99 N 309 ( 309-99-п ).
7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений
в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня
кандидата наук навчався в аспірантурі.
8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації,
виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був
прикріплений здобувач.
9. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про
дисертацію за результатами попереднього розгляду, підписаний всіма
членами комісії.
10. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками
установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження
до ради.
11. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.
12. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої
вченої ради за встановленою формою.
13. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання
спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні
спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої
вченої ради та засвідчена печаткою наукової установи чи вищого
навчального закладу, де функціонує рада.
14. Опис документів атестаційної справи за встановленою
формою. Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без
зав'язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт,
до якого вкладають: автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на
обкладинці автором; облікову картку дисертації (2 примірники, один з яких повинен
бути з відміткою УкрІНТЕІ); реєстраційно-облікову картку (2 примірники) за встановленою
формою; чотири поштові картки з марками із зазначенням місця
проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової
установи чи вищого навчального закладу, в якій діє спеціалізована
вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток вказують
прізвище, ім'я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий
ступінь, на який він претендує; два не підписані поштові конверти формату 230х160 мм з
марками; компакт-диски типу CD-R або CD-RW з файлами, що містять: рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження
наукового ступеня. Ім'я файла - file.xls; текст автореферату. Ім'я файла - aref.doc; текст дисертації. Ім'я файла - dis.doc; реєстраційно-облікова картка. Ім'я файла - append9.doc; зауваження, які містяться у відгуках опонентів та інших
відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які
висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями
під час захисту. Ім'я файла - notes.doc. Документи атестаційної справи повинні розміщуватися
послідовно відповідно до цього переліку. Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня
оформляється за встановленою формою. До атестаційної справи додають перший примірник дисертації,
переплетений і підписаний автором та засвідчений вченим секретарем
спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з
іншими примірниками дисертації, що були подані до ради. При оформленні документів іноземця його повне ім'я та
прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в
паспортному документі.

Додаток 7
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду
ОБКЛАДИНКА
атестаційної справи
здобувача наукового ступеня
Підпорядкування
Найменування наукової установи
чи вищого навчального закладу
III або IV рівня акредитації,
в якому відбувся захист

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

здобувача наукового ступеня доктора (кандидата) ____________ наук
(галузь науки)
за спеціальністю ________________________________________________
(шифр і назва за Переліком наукових
спеціальностей)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові у родовому відмінку)
громадянина _____________________________________________________
(назва країни, громадянином якої є здобувач,
у родовому відмінку)
Назва дисертації ________________________________________________
N справи ___________________________________
(заповнює МОНмолодьспорт)
Рік

Додаток 8
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ
до атестаційної справи
здобувача наукового ступеня
(на бланку наукової установи
чи вищого навчального закладу
III або IV рівня акредитації)

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України
Департамент атестації кадрів
Про атестаційну справу
Надсилаємо атестаційну справу здобувача наукового ступеня
доктора (кандидата) ________________________ наук
(галузь науки)
за спеціальністю ________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові здобувача в родовому відмінку)
Назва дисертації - _________________________________________________________________
Файли з текстом дисертації на компакт-диску надіслані до
Українського інституту науково-технічної та економічної
інформації ________.
(дата)
Повідомлення про захист дисертації надруковано в __________________________________ N___, 20___ року, стор. ___.
Додатки: 1. Атестаційна справа згідно з описом.
2. Дисертація (перший примірник).
Голова спеціалізованої
вченої ради ___________ ___________ ____________________
(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)
Вчений секретар _____________________________
(прізвище, ініціали, телефон)

Додаток 9
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

РІШЕННЯ
щодо присудження наукового ступеня
доктора (кандидата) наук

Спеціалізована вчена рада ___________________________________
(шифр ради, повне найменування
наукової установи чи вищого
________________________________________________ прийняла рішення
навчального закладу III або IV рівня акредитації, підпорядкування (у родовом
у відмінку), місто)
щодо присудження наукового ступеня доктора (кандидата) _________________________________ наук
(галузь)
__________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові здобувача у давальному
відмінку)
на підставі прилюдного захисту дисертації
"_______________________________________________________________"
(назва дисертації)
у вигляді ___________________________________________ */ з грифом
(на правах рукопису, опублікованої монографії)
(таємно, для службового користування)
за спеціальністю ________________________________________________
(шифр і назва наукової спеціальності
за чинним переліком)
"____" _______ 20___ року, протокол N ___.
__________________________________________ 19___ року народження,
(прізвище, ім'я, по батькові здобувача)
громадянин _____________________________________________________,
(вказується назва держави, громадянином
якої є здобувач)
освіта вища: закінчив у ______ році _____________________________
(найменування навчального
закладу)
за спеціальністю __________________________ .
(за дипломом)
Наукові ступені і вчені звання (перелічуються у порядку їх
присудження чи присвоєння за наявності):
кандидат ___________________ наук з ______ року, доцент (професор) кафедри _______________ з ___________ року. Якщо здобувач закінчив аспірантуру (для кандидатів наук) чи
докторантуру (для докторів наук), то вказується рік її
закінчення, відомче підпорядкування та найменування вищого
навчального закладу III або IV рівня акредитації, наукової
установи, в якій вона діяла.
Працює ____________ в _______________________________________
(посада) (місце роботи, відомче підпорядкування,
місто)
з _______ р. до теперішнього часу.
Дисертація виконана у _____________________________________.
(найменування вищого навчального
закладу III або IV рівня акредитації,
наукової установи, відомче
підпорядкування, місто)
Науковий керівник (для кандидатів наук) або науковий
консультант (для докторів наук) _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові,
науковий ступінь,
_________________________________________________________________
вчене звання, місце роботи, посада)
Здобувач має _____ опублікованих праць за темою дисертації, з
них ____ праць написано без співавторів, _____ монографій, _____
статей в наукових фахових виданнях, _____ авторських свідоцтв на
винаходи, у тому числі (наводиться три праці для кандидатів наук
і чотири найбільш значні праці - для докторів наук):
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
Офіційні опоненти: _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю,
_________________________________________________________________
вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада)
дав ________________________ відгук із зауваженнями: ____________
(негативний, позитивний) (наводяться)
На дисертацію та автореферат надійшли відгуки: _________________________________________________________________
(перелічуються всі відгуки з обов'язковим зазначенням
місць роботи,
_________________________________________________________________
посад, наукових ступенів, вчених звань, прізвищ та ініціалів
________________________________________________________________.
авторів відгуків, характеру відгуків (негативний чи позитивний)
та критичних зауважень)
У дискусії взяли участь члени спеціалізованої вченої ради: _________________________________________________________________
(прізвища, ініціали, наукові ступені, спеціальності, зауваження)
та присутні на захисті фахівці __________________________________
(прізвища, ініціали,
__________________________________________________.
наукові ступені, місця роботи, посади, зауваження)
При проведенні таємного голосування виявилося, що із ____
членів спеціалізованої вченої ради, які взяли участь у
голосуванні (з них ___ докторів наук за профілем дисертації),
проголосували:
"За" _______ членів ради,
"Проти"_____ членів ради,
недійсних бюлетенів _____.
Далі наводиться висновок спеціалізованої вченої ради з
обґрунтуванням прийнятого рішення із зазначенням
відповідності/невідповідності дисертації вимогам Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання
старшого наукового співробітника, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 N 423. При негативному
рішенні щодо присудження наукового ступеня висновок не наводиться
і не приймається.
На підставі результатів таємного голосування та прийнятого
висновку спеціалізована вчена рада присуджує / не присуджує _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові здобувача у давальному відмінку)
науковий ступінь доктора/кандидата _________________________ наук
(галузь)
за спеціальністю _______________________________________________.
(шифр і назва спеціальності за переліком)
Головуючий на засіданні
спеціалізованої вченої ради _________ ________ ________________
(шифр (підпис) (прізвище,
ради) ініціали)
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради __________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П. "____" _______________ 20___ року
Атестаційна справа зареєстрована у МОНмолодьспорті України
під N _________________
Затверджено рішення спеціалізованої вченої ради про
присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук рішенням
атестаційної колегії МОНмолодьспорту України від " " _____________ 20 ___ року.
Видано диплом ______________________________
(серія, номер)
Начальник відділу __________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Примітки: 1. Номер справи, дату прийняття рішення атестаційною колегією
МОНмолодьспорту України, серію та номер диплома проставляють у
МОНмолодьспорті України.
2. Відомості щодо грифа секретності (після позначки */)
наводять при необхідності.

Додаток 10
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

ВІДОМОСТІ
про офіційних опонентів,
призначених спеціалізованою вченою радою
для захисту дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата)
_____________________________ наук
(галузь)

_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)
за спеціальністю ________________________________________________
(шифр, назва наукової спеціальності)
------------------------------------------------------------------------------------ | N |П.І.Б.| Рік | Місце основної | Науковий | Вчене звання | Монографії, | |з/п| |народження| роботи, | ступінь, | (за | статті | | | | |підпорядкування,| шифр, назва |спеціальністю,| (2-3 назви) | | | | | посада |спеціальності,| кафедрою), | за | | | | | | за якою | рік |спеціальністю| | | | | | захищена | присвоєння | (профілем) | | | | | | дисертація, | | дисертації | | | | | | рік | | здобувача | | | | | | присудження | | | |---+------+----------+----------------+--------------+--------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------+----------+----------------+--------------+--------------+-------------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П. "____" _______________ 20___ року

Додаток 11
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

РЕЄСТРАЦІЙНО-ОБЛІКОВА КАРТКА

------------------------------------------------------------------ | Реєстраційно-облікова картка | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, |Стать |Громадянство | |по батькові | | | |---------------------+-----------------+------------------------| |Рік народження |Дата надходження |Індекс відділу | |---------------------+-----------------+------------------------| |Шифр спецради |Дата рішення ради|Номер протоколу | |----------------------------------------------------------------| | Повне найменування наукової установи чи вищого навчального | | закладу III або IV рівня акредитації | |----------------------------------------------------------------| |Науковий ступінь |Шифр і назва спеціальності | |(вчене звання), галузь наук | | |----------------------------------------------------------------| |Номер |Ким і коли присуджено |Номер диплома (атестата)| |атестаційної|науковий ступінь | | |справи |(присвоєно вчене звання) | | | | | | |------------+--------------------------+------------------------| | |Кандидат | | | |Доктор | | | |Старший науковий | | | |співробітник | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Картку виконують на світлому цупкому папері формату 148
(ширина) х 105 (висота) мм, заповнюють за допомогою комп'ютерної
техніки.
2. Назви граф "Прізвище, ім'я, по батькові", "Стать",
"Громадянство", "Рік народження", "Дата надходження", "Індекс
відділу", "Шифр спецради", "Дата рішення ради", "Номер
протоколу", "Повне найменування наукової установи чи вищого
навчального закладу III або IV рівня акредитації", "Науковий
ступінь (вчене звання), галузь наук", "Шифр і назва
спеціальності" не друкують.
3. Графи "Номер справи", "Дата надходження", "Індекс відділу"
заповнюють у МОНмолодьспорті України.
4. Для іноземців, яким відповідно до міжнародних угод та
конвенцій на підставі захисту дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата наук видають диплом доктора філософії з
відповідної галузі наук, на зворотному боці реєстраційної картки
необхідно надрукувати латинськими літерами англійською мовою
офіційне найменування установи, де відбувся захист дисертації;
назву країни, громадянином якої є здобувач; повне ім'я здобувача
в тому порядку, в якому воно записано в паспортному документі.
Згадану інформацію засвідчують підписом вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи
вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

Додаток 12
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

ОПИС
документів атестаційної справи

_____________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові здобувача в родовому відмінку)
------------------------------------------------------------------ | N |Назва документа|Кількість| Порядкові номери аркушів | |з/п| | аркушів | документів атестаційної справи | | | | | (з____ по ____) | |---+---------------+---------+----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
До опису внесено ______ документів на ________ аркушах.
Вчений секретар ради _____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
____________________
(число, місяць, рік)
Примітки: 1. Чисті аркуші справи не нумерують й до опису не вносять. 2. Всі виправлення в описі мають бути зазначені, завірені
вченим секретарем та скріплені печаткою установи.
3. Нумерація аркушів атестаційної справи повинна бути
наскрізною.

Додаток 13
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

ПЕРЕЛІК
документів атестаційної справи здобувача
наукового ступеня, за результатами захисту
дисертації якого пеціалізованою вченою радою
прийнято негативне рішення

1. Супровідний лист до МОНмолодьспорту на бланку наукової
установи чи вищого навчального закладу за встановленою формою.
2. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження
наукового ступеня за встановленою формою.
3. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання
спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні
спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої
вченої ради та засвідчена печаткою наукової установи чи вищого
навчального закладу, де функціонує рада.
4. Опис документів атестаційної справи за встановленою
формою. Атестаційна справа брошурується у швидкозшивач з картону без
зав'язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюється
конверт, до якого вкладаються: автореферат дисертації, підписаний автором (2 примірники); компакт-диск типу CD-R або CD-RW з файлом з рішенням
спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня.
Ім'я файла - out.xls. Обкладинка атестаційної справи оформляється за встановленою
формою.

Додаток 14
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

ПЕРЕЛІК
документів, які повертають здобувачу,
за результатами захисту дисертації якого
спеціалізованою вченою радою прийнято
негативне рішення

1. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом
Міністерства статистики України від 26.12.95 N 343 ( z0484-95 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за
N 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до
спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника
кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з
фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи
(1 примірник).
2. Копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, їх
переклади українською мовою, копія свідоцтва про зміну імені,
копія першої сторінки паспорта, копія довідки про визнання
іноземного документа про освіту, виданої центральним органом
виконавчої влади в галузі освіти і науки (по 1 примірнику).
3. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою,
визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і
наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 01.03.99 N 309 ( 309-99-п ).
4. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації,
виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був
прикріплений здобувач (1 примірник). Крім документів, здобувачу повертаються: монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії),
друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій,
конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в
авторефераті; примірники дисертації, за винятком одного, який вилучається з
фонду бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де
відбувався захист, та залишається у спеціалізованій вченій раді; автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації для
здобувачів наукового ступеня доктора наук; компакт-диск з текстом автореферату дисертації та текстом
дисертації.

Додаток 15
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

ЗВІТ
про роботу спеціалізованої
вченої ради ________________
(шифр ради)
у ______________________________________
(повне найменування наукової установи
чи вищого навчального закладу
III або IV рівня акредитації,
відомче підпорядкування)
у 20___ році

1. Наказом МОНмолодьспорту України від ___.____. 20___ N ____
спеціалізованій вченій раді надано право на період до " ___ " ________ 20___ р. проводити захисти дисертацій за спеціальностями _________________________________________________________________
(шифри і назви спеціальностей за чинним
переліком, галузі науки)
2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела _____
засідань, на яких проведено захист _______ докторських (із
зазначенням спеціальностей) та ____ кандидатських (із зазначенням
спеціальностей) дисертацій (з них докторських ________ та
кандидатських _______ дисертацій написано українською мовою),
проведено переатестацію ________ докторських (із зазначенням
спеціальностей) та _________ кандидатських (із зазначенням
спеціальностей) дисертацій, розглянуто ______ апеляцій, проведено
колективне рецензування _______ дисертацій (із зазначенням
спеціальностей), проведено _____ разових захистів дисертацій,
прийнято до захисту _______ докторських (із зазначенням
спеціальностей) та _______ кандидатських (із зазначенням
спеціальностей) дисертацій.
3. Кількість відхилених докторських і кандидатських
дисертацій, причини відхилення на всіх етапах їх розгляду.
4. Дані про кількість проведених засідань.
5. Прізвища членів спеціалізованих учених рад, які відвідали
менше половини засідань рад.
Голова ради _____________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Учений секретар _____________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка установи Дата

Додаток 16
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

ФОРМА
бюлетеня для таємного голосування

Спеціалізована вчена рада _____________________________
(шифр ради)
"____" ____________ 20___ р. протокол N _____
------------------------------------------------------------------ | Прізвище, ім'я, | Заслуговує | Результати | | по батькові | наукового ступеня | голосування | |----------------------+-----------------------+-----------------| | | | ЗГОДЕН | | | | НЕ ЗГОДЕН | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У графі "Заслуговує наукового ступеня" зазначити науковий
ступінь, на який претендує здобувач, і галузь науки.
2. Бюлетені не підписують. У графі "Результати голосування"
викреслити непотрібне.

Додаток 17
до Положення
про спеціалізовану вчену
раду

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії,
обраної спеціалізованою
вченою радою _____________
(шифр ради)

"___" ___________ 20___ р.
Склад обраної комісії: ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________
Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному
голосуванні щодо присудження ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
наукового ступеня доктора (кандидата) ________________ наук.
(галузь науки)
Склад спеціалізованої вченої ради, затверджений у кількості _____ осіб.
До складу спеціалізованої вченої ради додатково залучено ______ осіб з правом голосу.вгору