Документ z1164-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.11.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.12.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
12.11.2009 N 1738
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2009 р.
за N 1164/17180

Про затвердження Змін до Положення
про державне регулювання номерного ресурсу
телекомунікаційної мережі загального
користування України
Відповідно до статей 18, 69, 70 Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) Національна комісія з питань
регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про державне регулювання
номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального
користування України, затвердженого рішенням НКРЗ від 01.06.2007
N 769 ( z0679-07 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.06.2007 за N 679/13946, що додаються.
2. Департаменту телекомунікацій та Юридичному управлінню
подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення
діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова С.Колобов

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення НКРЗ
12.11.2009 N 1738
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2009 р.
за N 1164/17180

ЗМІНИ
до Положення про державне регулювання
номерного ресурсу телекомунікаційної мережі
загального користування України
( z0679-07 )

1. У главі 1:
1.1. У пункті 1.1 слова та цифри "Указом Президента України
від 21 серпня 2004 року N 943" замінити словами та цифрами
"Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 N 971
( 971-2007-п )".
1.2. У пункті 1.3 слова та цифри "Правила користування у
телефонній мережі загального користування. Версія 2.0,
затвердженим та введеним в дію наказом Державного комітету зв'язку
та інформатизації України від 31 липня 2000 року N 111
( v0111570-00 )" замінити словами та цифрами "Правила використання
у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0,
затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 13 грудня 2007 року N 1164 ( v1164650-07 )".
1.3. В абзаці п'ятому пункту 1.4 слова "у тому числі для
потреб відомчих (корпоративних) мереж зв'язку" виключити.
2. Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 глави 2 викласти в такій
редакції: "2.1.3. Оригінал чинного висновку спеціалізованої установи
щодо виділення номерного ресурсу. При зверненні оператора із
заявою на виділення номерного ресурсу, вилученого в нього рішенням
НКРЗ відповідно до підстав, викладених у підпунктах 11.1.1,
11.1.4, висновок до комплекту документів не додається. При цьому
строк подання заяви з відповідним комплектом документів не може
перевищувати 30 днів з дати прийняття рішення.".
3. У главі 3:
3.1. Пункт 3.4 доповнити підпунктом 3.4.7 такого змісту: "3.4.7. Відсутність заявленого на виділення номерного ресурсу
в Національному плані нумерації.".
3.2. Пункт 3.6 викласти в такій редакції: "3.6. У разі відсутності вільного номерного ресурсу на
заявленій території НКРЗ організовує створення резервної ємності
номерів згідно з пунктом 1.2 цього Положення та може окремим
рішенням тимчасово припинити розгляд заяв на виділення номерного
ресурсу на цій території. При цьому відлік строку, передбачений
пунктом 3.1 Положення, зупиняється до моменту створення резервної
ємності номерів на цій території.".
4. У главі 5:
4.1. Пункти 5.1 та 5.2 викласти в такій редакції: "5.1. Скорочені номери виділяються операторам телекомунікацій
в межах Національного плану нумерації. 5.2. Розподіл та використання скорочених номерів операторами
телекомунікацій здійснюється виключно до їх функціонального
призначення.".
4.2. У пункті 5.3: слово "місцевої" змінити словом "телекомунікаційної"; після слова "приєднаний" доповнити пункт словами ", або має
намір приєднатися,"; слова "(служба) послуг" замінити словами
"інформаційно-довідкової служби або замовної послуги".
4.3. У пункті 5.4 слова "послуг відповідної служби" замінити
словами "інформаційно-довідкової служби або замовної послуги"; слова "та належним чином завірені копії документів останнього
на право здійснення діяльності щодо надання цих послуг" виключити.
4.4. Пункт 5.7 доповнити новим підпунктом 5.7.3 такого
змісту: "5.7.3. Відсутність заявленого на виділення скороченого
номера в Національному плані нумерації." У зв'язку з цим підпункт 5.7.3 вважати підпунктом 5.7.4.
4.5. У пункті 5.8 слова "зазначаються повне найменування
юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи -
суб'єкта підприємницької діяльності), що є замовником послуги,
його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності)) замовника
послуги" замінити словами "зазначається найменування
інформаційно-довідкової служби або замовної послуги".
4.6. У пункті 5.10 слова "не пізніше ніж за" замінити словом
"протягом"; слова та цифри "та/або про розірвання договору із
замовником не пізніше 30 днів з дати розірвання" виключити.
5. У главі 6:
5.1. Пункт 6.1 доповнити реченням такого змісту: "Відкриття кодів К на ТМЗК України здійснюється операторами
ІД міжміського зв'язку на підставі договорів про взаємоз'єднання
телекомунікаційних мереж, які укладаються не пізніше шести місяців
після прийняття рішення НКРЗ про виділення зазначених кодів.".
5.2. У пункті 6.3 цифри "2.1.1-2.1.3" замінити цифрами
"2.1.1, 2.1.2".
6. У главі 7:
6.1. Підпункт 7.2.4 пункту 7.2 виключити. У зв'язку з цим підпункти 7.2.5-7.2.9 вважати відповідно
підпунктами 7.2.4-7.2.8.
6.2. Підпункт 7.3.1 пункту 7.3 доповнити реченням такого
змісту: "У разі подання заяви на переоформлення за підпунктом 7.2.2
завірена копія ліцензії додається оператором після її отримання у
разі прийняття рішення НКРЗ про переоформлення, продовження строку
дії або видачі нової ліцензії. При цьому дія вимог пункту 7.6 не
припиняється.".
6.3. У підпункті 7.3.3 пункту 7.3 слова "Чинний висновок"
замінити словами "Оригінал чинного висновку".
6.4. У пункті 7.4: у підпункті 7.4.1 слово "підпунктами" замінити словом
"підпунктом", цифри "7.2.4," виключити; підпункт 7.4.2 викласти в наступній редакції: "7.4.2. За підпунктом 7.2.2 - одночасно з поданням заяви та
відповідного комплекту документів на переоформлення, продовження
строку дії або отримання нової ліцензії."; у підпункті 7.4.3 цифри "7.2.5" замінити цифрами "7.2.4"; у підпункті 7.4.4 цифри "7.2.6" замінити цифрами "7.2.5"; у підпункті 7.4.5 цифри "7.2.7" замінити цифрами "7.2.6".
7. У главі 8: у пункті 8.3: абзац третій підпункту 8.3.2 після слів "індексах нумерації"
доповнити словами "(за винятком випадків укладання договору щодо
розвитку телекомунікаційних мереж)"; доповнити пункт підпунктом 8.3.8 такого змісту: "8.3.8. Невідповідність номерного ресурсу структурі та
простору нумерації ТМЗК.".
8. Главу 9 викласти в такій редакції: "9.1. Підготовка висновків (додатки 7-9) щодо виділення
номерного ресурсу та переоформлення номерного ресурсу при переході
з аналогового фрагмента нумерації в цифровий покладається на
спеціалізовану установу. Висновки розробляються на основі
нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, поточного стану
та перспектив розвитку ТМЗК.
9.2. Для отримання висновку оператор подає до спеціалізованої
установи за супровідним листом письмове звернення, до якого додає
копію ліцензії на відповідний вид діяльності з надання послуг у
сфері телекомунікацій. У зверненні оператор зазначає вид та обсяг
заявленого номерного ресурсу і територію, на якій планується його
використання. Для висновку щодо виділення кодів пунктів
сигналізації мережі СКС-7 у зверненні обов'язково зазначається тип
коду (кінцевий, транзитний чи міжнародний).
9.3. У разі отримання неповної або неточної інформації для
підготовки висновку спеціалізована установа у п'ятиденний термін
письмово пропонує оператору надіслати відкориговані (необхідні)
дані. При цьому відлік строку, передбачений пунктом 9.4 Положення,
починається з моменту повного виконання оператором вимог
пункту 9.2 Положення.
9.4. Строк опрацювання звернень операторів у спеціалізованій
установі та надання висновків не може перевищувати 30 календарних
днів з моменту реєстрації звернення в спеціалізованій установі.
9.5. У разі відсутності вільного номерного ресурсу
спеціалізована установа інформує про це заявника та щомісяця подає
до НКРЗ узагальнений перелік місцевих телекомунікаційних мереж, у
яких відсутній номерний ресурс в цифровому фрагменті.
9.6. Спеціалізована установа на підставі рішень НКРЗ,
дозволів на використання номерного ресурсу, щорічних звітів
операторів про використання номерного ресурсу та матеріалів
перевірок ДІЗ веде облік номерного ресурсу, формує та адмініструє
відповідну базу даних, яка передбачає: 9.6.1. Відомості про операторів, стосовно яких прийнято
рішення щодо виділення, переоформлення або вилучення номерного
ресурсу із зазначенням усіх реквізитів, обсягів номерного ресурсу
та території використання. 9.6.2. Автоматизований облік виділеного, задіяного та
вільного номерного ресурсу. 9.6.3. Автоматизований контроль терміну задіяння номерного
ресурсу та ефективності використання виділеного номерного ресурсу. 9.6.4. Формування щорічних узагальнених звітів про виділення,
задіяння та використання номерного ресурсу.".
9. Пункт 10.3 глави 10 викласти в такій редакції: "10.3. Підтвердженням дотримання строку задіяння номерного
ресурсу є інформаційний лист оператора про задіяння зазначеного
ресурсу в установлені терміни, до якого додається завірена копія
документа, що засвідчує факт приєднання телекомунікаційної мережі
оператора до ТМЗК та відкриття на ТМЗК зазначеного номерного
ресурсу. Таким документом є акт виконання робіт зі встановлення
взаємоз'єднання, який підтверджує виконання операторами
організаційних, технічних та економічних вимог договору про
взаємоз'єднання, проведення комплексних випробувань щодо
готовності мереж до функціонування та відкриття на ТМЗК
зазначеного номерного ресурсу.".
10. У додатку 1 до Положення ( z0679-07 ):
10.1. Слово "Строк" замінити словом "Термін".
10.2. Слова "відомості про замовника послуг за скороченим
номером, кількість з'єднувальних ліній" замінити словами та
символом "; повне найменування інформаційно-довідкової служби або
замовної послуги за скороченим номером".
11. У додатку 3 до Положення ( z0679-07 ) пункт 5 викласти в
такій редакції: "5. Служба або послуга _____________________________________,
(повне найменування інформаційно-довідкової служби
або замовної послуги) _______________________________________________________________".
12. У додатку 4 до Положення ( z0679-07 ) в пункті 4 цифри
"6.2" замінити цифрами "7.2".
Директор Департаменту
телекомунікацій В.П.Греськовгору