Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2017  № 455


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2017 р.
за № 1162/31030

Про затвердження Порядку передачі військового майна до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності для розроблення, виробництва, модернізації, освоєння ремонту, проведення ремонту, дослідження технічного cтану, спеціальних перевірок і зберігання та його повернення

Відповідно до абзацу другого пункту 3 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225, з метою впорядкування питань передачі військового майна до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які виконують роботи в інтересах Збройних Сил України, та його повернення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок передачі військового майна до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності для розроблення, виробництва, модернізації, освоєння ремонту, проведення ремонту, дослідження технічного cтану, спеціальних перевірок і зберігання та його повернення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 09 листопада 2016 року № 596 “Про затвердження Інструкції з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2017 року за № 29/29897.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Голова  Державної
регуляторної служби УкраїниК. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
28.08.2017 № 455


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2017 р.
за № 1162/31030

ПОРЯДОК
передачі військового майна до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності для розроблення, виробництва, модернізації, освоєння ремонту, проведення ремонту, дослідження технічного стану, спеціальних перевірок і зберігання та його повернення

1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації передачі та повернення озброєння, військової техніки та іншого військового майна (далі - військове майно) до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності для розроблення, виробництва, модернізації, освоєння ремонту, проведення ремонту, дослідження технічного cтану, спеціальних перевірок і зберігання в інтересах Збройних Сил України відповідно до державного оборонного замовлення, річних планів закупівлі озброєння та військової техніки, планів ремонту.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

дослідження технічного стану - комплекс заходів, пов’язаних із визначенням обсягу робіт, потреби у фінансовому ресурсі для освоєння та виконання ремонту;

давальницька сировина - вживається у значенні, наведеному у Податковому Кодексі України;

військове майно - вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”;

орган військового управління - вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про оборону України”;

служба забезпечення органів військового управління - вживається у значенні, наведеному в Положенні про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225.

3. Передача і повернення військового майна здійснюється на підставі укладеного договору або державного контракту (далі - договір).

Усі заходи щодо передачі і повернення військового майна здійснюються із додержанням вимог законодавства щодо охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом під час поводження з військовим майном, технічного захисту інформації та протидії технічним засобам розвідки.

4. У службах забезпечення органів військового управління та у військових частинах передане військове майно обліковується як передане виконавцям робіт для виконання робіт (надання послуг).

5. Орган військового управління, на який покладено виконання функцій державного замовника відповідно до державного оборонного замовлення, замовника відповідно до річних планів закупівлі озброєння та військової техніки, планів ремонту (далі - замовник), розробляє проект договору на виконання робіт (надання послуг), умовами якого передбачається передача військового майна, за відповідною номенклатурою.

6. В особливий період у разі нагальної потреби передача військового майна виконавцю робіт здійснюється за рішенням керівника служби забезпечення органу військового управління на підставі укладених договорів з оформленням відповідних нарядів, розпоряджень (далі - розпорядчі документи).

7. Строки і порядок передачі та повернення військового майна, права, обов’язки та відповідальність сторін визначаються договором на виконання робіт (надання послуг).

Під час укладання договорів з виконавцями робіт обов’язково передбачаються:

відповідність військового майна, яке передається (отримується) для виконання робіт та надання послуг, за типом, конструкцією, технічним станом та комплектністю вимогам державних стандартів, технічним умовам, експлуатаційній документації та технологічним процесам за відповідною номенклатурою військового майна на здавання та приймання з ремонту;

вид транспорту, порядок відвантаження військового майна до підприємств, установ, організацій для виконання робіт (надання послуг) та повернення до військової частини;

порядок заправлення систем виробу експлуатаційними рідинами, мастилами, обсяги заправлення пальним;

Копія договору передається військовому представництву, визначеному для супроводження договору.

8. Замовник на підставі укладеного договору повідомляє службу забезпечення органу військового управління про необхідність передачі вказаного військового майна.

На підставі повідомлення замовника служба забезпечення органу військового управління здійснює оформлення розпорядчого документа на передачу військового майна військовою частиною виконавцю робіт відповідно до умов договору.

9. Командир військової частини, яка передає військове майно, відповідно до отриманого розпорядчого документа складає акт технічного стану та здійснює організацію передачі військового майна виконавцю робіт.

10. Передача військового майна оформлюється актом приймання-передачі. В акті приймання-передачі зазначаються реквізити військової частини, яка відправляє військове майно, назва, кількість, категорія, залишкова вартість на момент передачі військового майна, номенклатурні, креслярські та заводські номери, підстава для передачі (розпорядчі документи служби забезпечення органу військового управління), укомплектованість (перелік агрегатів, механізмів, приладів, деталей, ЗІП тощо, у тому числі відсутніх або несправних, усіх комплектуючих агрегатів і блоків за заводськими номерами, технічна документація, пально-мастильні матеріали, піротехнічні засоби, що передаються разом із військовим майном), реквізити виконавця робіт.

11. Акт приймання-передачі складається військовою частиною, яка передає майно, у п’яти примірниках, підписується уповноваженими посадовими особами військової частини, військовим представництвом та уповноваженим представником виконавця робіт. Перший примірник акта направляється замовнику, другий - службі забезпечення органу військового управління, третій - виконавцю робіт, четвертий - військовому представництву, п’ятий - залишається у військовій частині. До кожного примірника акта приймання-передачі додаються акт технічного стану військового майна, що передається.

12. Оцінка якісного (технічного) стану та визначення вартості військового майна на момент його передачі здійснюються комісіями, які призначаються командиром військової частини, що передає військове майно, відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225, та за Методикою визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року № 759 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1158), за винятком випадків, коли вартість військового майна визначається на підставі звіту про оцінку майна, складеного відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

До складу комісії можуть залучатися представники виконавця робіт.

Військове майно як давальницька сировина передається відповідно до умов договору на підставі акта приймання-передачі, який оформляється відповідно до пунктів 9 - 12 цього Порядку.

У разі отримання військового майна як давальницької сировини виконавець робіт складає та надає замовнику акт про використання цього майна та погоджує його з військовим представництвом.

Акт виконаних робіт про використання військового майна, отриманого на давальницькій основі, складається у трьох примірниках. Перший примірник залишається у виконавця робіт, другий та третій примірники надаються замовнику. Замовник передає третій примірник акта виконаних робіт про використання військового майна на давальницькій основі до військової частини, яка передавала виконавцю робіт військове майно. На підставі отриманого акта виконаних робіт передане військове майно списується з обліку військової частини з оформленням акта списання відповідно до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року № 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за № 118/26563.

У цьому випадку вартість переданого військового майна враховується під час опрацювання та виключається з розрахунково-калькуляційних матеріалів до договору.

13. Контроль за умовами зберігання та використання військового майна, якістю виконання робіт (надання послуг), відповідністю наданих послуг умовам договору здійснюється військовим представництвом відповідно до умов договору.

14. Інвентаризація переданого військового майна проводиться на підставі умов договору з обов’язковим залученням військового представництва та виконавця робіт відповідно до вимог Положення про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 2000 року № 748, із складанням відповідного акта інвентаризації з інвентаризаційними описами. На невикористані складові частини військового майна (комплектуючі вироби, агрегати, механізми, прилади, деталі тощо), вилучені (демонтовані, зняті) під час проведення робіт, складаються окремі інвентаризаційні описи.

Акт інвентаризації майна з інвентаризаційними описами складається у п’яти примірниках. Перший примірник акта направляється замовнику, другий - службі забезпечення органу військового управління, третій - виконавцю робіт, четвертий - військовому представництву, п’ятий - залишається у військовій частині.

15. Повернення військового майна виконавцем робіт здійснюється відповідно до умов договору.

Після завершення виконання робіт виконавцем оформлюється акт технічного стану, який погоджується з військовим представництвом. Один примірник затвердженого акта технічного стану надається до служби забезпечення органу військового управління для оформлення розпорядчого документа на передачу майна, другий - виконавцю робіт, третій - військовому представництву, четвертий - військовій частині, яка визначена для приймання військового майна.

Служба забезпечення органу військового управління надає розпорядчий документ командиру військової частини, яка визначена для приймання військового майна.

16. Командир військової частини, визначеної для приймання військового майна:

організовує приймання військового майна від виконавця робіт на підставі розпорядчого документа органу військового управління;

призначає комісію з приймання цього майна у виконавця робіт.

За результатами роботи комісією складається акт приймання-передачі, який готується та оформлюється відповідно до пунктів 9 - 12 цього Порядку.

17. За результатами виконаних робіт відповідна служба забезпечення військової частини на підставі підтвердних документів відображає зміни в бухгалтерському обліку. Оформлений розпорядчий документ на виконання робіт (надання послуг), один примірник акта приймання-передачі військового майна, один примірник акта виконаних робіт (надання послуг) та формуляри (паспорти), заповнені представником підприємства (установи) та військовим представництвом, зберігаються у військовій частині.

18. Якщо військове майно під час проведення робіт стало непридатним для подальшого використання або було використане (боєприпаси, ракети, торпеди тощо), його списують з обліку в установленому порядку відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225, та Порядку списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року № 17, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за № 118/26563.

Тимчасово виконуючий
обов’язки директора
Департаменту
військово-технічної політики,
розвитку озброєння
та військової техніки
Міністерства оборони України
полковник
А.А. М’ясников


Публікації документа