Документ z1160-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.09.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.07.2016  № 831


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2016 р.
за № 1160/29290

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України

Відповідно до Закону України „Про центральні органи виконавчої влади”, Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (зі змінами), Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, з метою забезпечення взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України, що додається.

2. Визначити:

Департамент пенсійного забезпечення (В. Кудін) відповідальним за взаємодію з Пенсійним фондом України;

Департамент заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) і Департамент соціального страхування та партнерства (О. Савенко) відповідальними за взаємодію з Державною службою України з питань праці;

Управління у справах ветеранів війни та учасників АТО (О. Тарасова) відповідальним за взаємодію з Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

3. Юридичному департаменту (О. Туліна) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінсоцполітики від 24 вересня 2012 року № 596 „Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України - Міністра соціальної політики України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 року за № 1711/22023.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А. Рева

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Голова правління
Пенсійного фонду України

Голова Державної служби України
з питань праціА.В. ДЕРЕВ'ЯНКО


О. ЗАРУДНИЙ


Р.Т. ЧЕРНЕГАЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
29.07.2016  № 831


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2016 р.
за № 1160/29290

ПОРЯДОК
взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Мінсоцполітики з Пенсійним фондом, Держпраці, Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) в процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.

2. Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики у відповідних сферах, а також ефективності її реалізації.

3. Відповідальними структурними підрозділами Мінсоцполітики за взаємодію (далі - відповідальний підрозділ) із:

Пенсійним фондом є Департамент пенсійного забезпечення;

Держпраці - Департамент заробітної плати та умов праці та Департамент соціального страхування та партнерства;

Службою - Управління у справах ветеранів війни та учасників АТО.

4. Керівники Пенсійного фонду, Держпраці, Служби вносять на розгляд Міністра соціальної політики України (далі - Міністр) пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у відповідній сфері, зокрема розроблені Пенсійним фондом, Держпраці, Службою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади.

II. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України

1. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба розробляють проекти актів Кабінету Міністрів України з дотриманням вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (зі змінами) (далі - Регламент Кабінету Міністрів України).

При розробленні проекту акта Кабінету Міністрів України Пенсійний фонд, Держпраці, Служба аналізують стан справ у відповідній сфері правового регулювання, фактори, що зумовлюють необхідність підготовки проекту, визначають предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання, передбачають правила та процедури, що, зокрема, унеможливлювали б вчинення корупційних правопорушень, а також прогнозують результати реалізації акта і визначають критерії (показники), за якими оцінюватиметься ефективність його впровадження.

Якщо реалізація акта потребує фінансування з державного чи місцевого бюджету, бюджету Пенсійного фонду або може призвести до втрати доходів, Пенсійний фонд, Держпраці, Служба проводять необхідні фінансово-економічні розрахунки.

2. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба надсилають Мінсоцполітики супровідним листом завізований керівником проект акта Кабінету Міністрів України разом із матеріалами погодження, передбаченими Регламентом Кабінету Міністрів України, для його опрацювання структурними підрозділами апарату Мінсоцполітики та погодження Міністром.

3. Відповідальний підрозділ або інший самостійний структурний підрозділ Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України, в установленому порядку:

перевіряє відповідність проекту акта Кабінету Міністрів України чинному законодавству, вимогам Регламенту Кабінету Міністрів України, пріоритетам діяльності Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, визначеним Міністром;

вживає заходів, визначених Регламентом Кабінету Міністрів України та цим Порядком, для усунення розбіжностей щодо проекту акта Кабінету Міністрів України;

забезпечує погодження проекту акта Кабінету Міністрів України в установленому порядку із самостійними структурними підрозділами Мінсоцполітики та керівництвом Мінсоцполітики.

4. Відповідальний підрозділ або інший самостійний структурний підрозділ Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України, у визначений термін доводить до відома Пенсійного фонду, Держпраці, Служби позицію Міністра щодо проекту акта Кабінету Міністрів України, розробленого Пенсійним фондом, Держпраці, Службою, шляхом надсилання листа, до якого додається завізований Міністром проект акта або зауваження до нього.

5. Поданий Кабінету Міністрів України Пенсійним фондом, Держпраці, Службою проект акта, до якого висловлено зауваження, повертається розробнику для доопрацювання та внесення в установленому порядку на розгляд Міністра.

6. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба надсилають проект акта Кабінету Міністрів України на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади лише після його візування Міністром.

7. Проект акта Кабінету Міністрів України, погоджений із заінтересованими центральними органами виконавчої влади (якщо проект акта стосується соціально-трудової сфери, зазначається позиція уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їхніх об’єднань і всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; якщо проект акта стосується прав інвалідів‚ зазначається позиція всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їхніх спілок, а також визначається ступінь її відображення в проекті), Пенсійний фонд, Держпраці, Служба надсилають до Мінсоцполітики для подальшого опрацювання відповідальним підрозділом або іншим самостійним структурним підрозділом Мінсоцполітики, якому було доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України, разом із матеріалами погодження та висновком Мін’юсту за результатами проведеної правової експертизи відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України для подальшого внесення на розгляд Кабінету Міністрів України.

8. Якщо проект акта Кабінету Міністрів України внесено до Мінсоцполітики з порушенням вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та цього Порядку, відповідальний підрозділ або інший самостійний структурний підрозділ Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України, не пізніше ніж через 2 робочі дні після надходження проекту акта Кабінету Міністрів України до відповідального підрозділу або іншого самостійного структурного підрозділу повертає його Пенсійному фонду, Держпраці, Службі разом із супровідним листом для узгодження з вимогами Регламенту Кабінету Міністрів України.

9. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба забезпечують доопрацювання проекту акта у строк, який дасть змогу Міністру вчасно внести відповідний проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України.

10. У разі втрати актуальності проекту акта Кабінету Міністрів України або з інших причин Пенсійний фонд, Держпраці, Служба можуть прийняти рішення про його відкликання, про що з обґрунтуванням повідомляють Мінсоцполітики.

11. Взаємодія Мінсоцполітики з Пенсійним фондом, Держпраці, Службою при опрацюванні законопроектів та актів Президента України, що розробляються Пенсійним фондом, Держпраці, Службою, відбувається за процедурою, установленою для підготовки зазначених проектів актів.

III. Погодження проектів законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, а також проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади

1. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба в установленому порядку опрацьовують проект (закону України, акта Президента України, акта Кабінету Міністрів України), який надійшов на погодження до Пенсійного фонду, Держпраці, Служби як до заінтересованих органів, та подають його до Мінсоцполітики разом із своєю обґрунтованою позицією щодо цього проекту акта для погодження Міністром.

2. Позиція Пенсійного фонду, Держпраці, Служби стосовно проекту нормативно-правового акта, що надійшов до них на погодження як до заінтересованих органів, опрацьовується відповідальним підрозділом або іншим самостійним структурним підрозділом Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання цього проекту, і погоджується Міністром шляхом надсилання Пенсійному фонду, Держпраці, Службі листа не пізніше ніж через 5 робочих днів після надходження проекту нормативно-правового акта до Мінсоцполітики.

3. Погодження Пенсійним фондом, Держпраці та Службою проекту закону України, проекту нормативно-правового акта Президента України, проекту акта Кабінету Міністрів України без урахування позиції Міністра не допускається.

4. Проекти нормативно-правових актів, розроблених центральними органами виконавчої влади, погоджуються з Мінсоцполітики у випадках, передбачених законодавством, або в разі наявності в проекті такого нормативно-правового акта положень та доручень, що поширюються на Мінсоцполітики.

IV. Підготовка проектів наказів Мінсоцполітики

1. Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, проекти нормативно-правових актів Пенсійного фонду погоджуються з Мінсоцполітики. Нормативно-правові акти Пенсійного фонду підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

2. Держпраці, Служба розробляють проекти наказів Мінсоцполітики відповідно до вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, і подають завізований керівниками Держпраці, Служби проект разом із супровідними матеріалами до Мінсоцполітики для опрацювання відповідальним підрозділом або іншим самостійним структурним підрозділом Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання проекту наказу.

3. Відповідальний підрозділ або інший самостійний структурний підрозділ Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання проекту наказу Мінсоцполітики, в установлений термін доводить до відома Держпраці, Служби позицію Міністра щодо проекту наказу, розробленого Держпраці, Службою, шляхом надсилання листа із зазначенням зауважень і пропозицій до поданого проекту.

4. Держпраці, Служба повинні розглянути всі висловлені зауваження та усунути виявлені порушення і в установленому порядку та у визначений Мінсоцполітики термін направляють доопрацьований проект наказу Мінсоцполітики на розгляд до відповідального підрозділу або іншого самостійного структурного підрозділу, якому доручено опрацювання проекту наказу.

5. За наявності розбіжностей щодо положень проекту наказу Мінсоцполітики остаточне рішення про його підписання приймає Міністр після проведення консультацій з керівниками Держпраці, Служби.

6. Після підписання наказу відповідальний підрозділ або інший самостійний структурний підрозділ Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання наказу, разом із самостійним структурним підрозділом Держпраці, Служби, відповідальним за розроблення, у разі, якщо наказ містить правові норми, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, та/або має міжвідомчий характер, подає його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

V. Скасування актів

1. У разі потреби та на письмовий запит відповідального підрозділу та/або Юридичного департаменту Мінсоцполітики Пенсійний фонд, Держпраці, Служба надсилають завірені в установленому законодавством порядку копії актів.

2. Відповідальний підрозділ і Юридичний департамент Мінсоцполітики розглядають отримані акти Пенсійного фонду, Держпраці, Служби з метою визначення їх відповідності Конституції України, законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства.

3. Якщо акти Пенсійного фонду, Держпраці, Служби не відповідають Конституції України, законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства, відповідальний підрозділ та/або Юридичний департамент Мінсоцполітики протягом 3 днів з дати виявлення таких обставин інформують Міністра та за його рішенням порушують перед керівниками Пенсійного фонду, Держпраці, Служби питання про скасування таких актів повністю чи в окремих частинах.

4. Керівники Пенсійного фонду, Держпраці, Служби зобов’язані протягом 7 робочих днів ужити заходів щодо перегляду (скасування) таких актів повністю чи в окремих частинах і письмово повідомити Мінсоцполітики про прийняте рішення.

5. Відповідальний підрозділ та/або Юридичний департамент Мінсоцполітики інформує Міністра про вжиті керівниками Пенсійного фонду, Держпраці, Служби заходи щодо узгодження актів з нормами Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших актів законодавства.

6. Якщо акти Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, що не відповідають Конституції України, законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, не скасовано в установлений цим Порядком строк, відповідальний підрозділ разом із Юридичним департаментом Мінсоцполітики вносить Міністру пропозицію про порушення перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування такого акта повністю чи в окремій частині.

VI. Обмін інформацією між Мінсоцполітики та Пенсійним фондом, Держпраці, Службою

1. Обмін інформацією між Мінсоцполітики та Пенсійним фондом, Держпраці, Службою проводиться шляхом надсилання її на матеріальних (паперових) носіях та/або в електронному вигляді за допомогою технічних засобів у межах супроводження відповідних автоматизованих інформаційних систем із дотриманням вимог та у визначені терміни.

2. З метою забезпечення належної дієвої взаємодії:

1) Пенсійний фонд, Держпраці, Служба подають до Мінсоцполітики:

проекти нормативно-правових актів, розроблені та оформлені в установленому порядку;

проекти нормативно-правових актів, що надійшли до них на погодження як до заінтересованих органів, разом зі своєю обґрунтованою позицією щодо цих проектів актів;

пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік у строк, встановлений пунктом 2 розділу VIІ цього Порядку;

проект річного плану роботи у термін, встановлений пунктом 4 розділу VIІ цього Порядку;

звіти про виконання планів роботи та визначених для них завдань за попередній рік у термін, встановлений пунктом 9 розділу VIІ цього Порядку;

доповіді, інформаційні та інші матеріали у визначені Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Мінсоцполітики терміни;

інформацію про стан виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та доручень Міністра - на запит відповідального підрозділу;

інформацію на виконання доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України, в яких Мінсоцполітики визначено головним виконавцем, а Пенсійний фонд, Держпраці, Служба є співвиконавцями, - за 3 робочих дні до закінчення терміну виконання, якщо дорученням не встановлено іншого терміну виконання;

інформацію на запит Мінсоцполітики у визначений термін;

інформацію про надзвичайні та резонансні події, які відбулися в Пенсійному фонді, Держпраці, Службі, їхніх територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їхнього управління, не пізніше ніж наступного дня після настання події;

на погодження - проекти структури апарату Пенсійного фонду Держпраці, Служби; проекти рішень про утворення, реорганізацію, ліквідацію їхніх територіальних органів;

подання щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів;

на погодження Міністру - пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату;

2) Пенсійний фонд також подає до Мінсоцполітики:

інформацію про надходження власних коштів до Пенсійного фонду та фінансування виплати пенсій і грошової допомоги - щодня;

звіти:

щомісяця:

до 15 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, - про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з урахуванням відомостей, внесених до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

до 17 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, - розрахунок визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу, розрахований на підставі інформації, отриманої від Державної фіскальної служби України;

не пізніше ніж на 50 день, що настає за звітним місяцем, - про кількість застрахованих осіб та оплату їхньої праці (дохід);

щокварталу:

до 08 числа місяця, наступного за звітним кварталом, - про розподіл за розмірами призначених місячних пенсій за формою № 5-ПФ;

до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом:

про виконання бюджету Пенсійного фонду за формою № 2-ПФ;

про роботу зі зверненнями громадян, які надійшли до Пенсійного фонду, та організацію особистого прийому громадян;

за півріччя - до 15 числа місяця, наступного за звітним півріччям, - про виконання покладених на Пенсійний фонд завдань і планів роботи;

щороку:

до 01 квітня - про виконання бюджету Пенсійного фонду за формою № 2-ПФ;

до 10 квітня - про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій за формою 6-ПФ;

при перерахунку пенсій відповідно до актів законодавства - про порядок проведення таких перерахунків автоматизованим способом - не пізніше ніж за 5 днів до початку виплати пенсій у збільшених розмірах, а при обмежених термінах введення в дію акта законодавства (менше ніж місяць) - не пізніше ніж через 2 дні;

за 5 днів до початку проведення чергової (позачергової) інвентаризації пенсійних справ та особових рахунків - про терміни їх проведення та заходи щодо забезпечення під час проведення інвентаризації:

прийому громадян з питань подання документів для призначення (перерахунку) пенсій та виплати допомоги на поховання;

виконання спеціалістами органів праці та соціального захисту населення функцій щодо здійснення нагляду за додержанням законодавства при призначенні (перерахунку) та виплаті пенсій органами Пенсійного фонду.

3. Мінсоцполітики надає Пенсійному фонду, Держпраці, Службі:

1) завізовані Міністром проекти нормативно-правових актів, розроблені Пенсійним фондом, Держпраці, Службою;

2) погоджені Міністром позиції Пенсійного фонду, Держпраці, Служби стосовно проектів нормативно-правових актів, що надійшли до них на погодження як до заінтересованих органів;

3) затверджені Міністром пріоритети діяльності Пенсійного фонду, Держпраці, Служби;

4) затверджені Міністром плани роботи Пенсійного фонду, Держпраці, Служби;

5) погоджені Міністром проекти структури апаратів Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, проекти рішень про утворення, реорганізацію, ліквідацію їхніх територіальних органів, погодження про призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів, призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату;

6) методичну та інформаційну допомогу, спрямовану на забезпечення правильного застосування законодавства;

7) практичну допомогу у вирішенні проблем, пов’язаних із виконанням завдань, визначених для Пенсійного фонду, Держпраці, Служби;

8) пропозиції щодо вдосконалення діяльності Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, у тому числі рекомендації для поліпшення стану виконавської дисципліни.

VII. Визначення пріоритетів діяльності Пенсійного фонду, Держпраці, Служби

1. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба, їхні територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери їхнього управління, планують свою роботу відповідно до визначених Міністром пріоритетів діяльності.

2. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба до 01 грудня року, що передує звітному, надсилають до Мінсоцполітики пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік. Відповідальний підрозділ протягом 5 робочих днів опрацьовує пропозиції Пенсійного фонду, Держпраці, Служби та подає їх на погодження Міністру.

3. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба організовують свою роботу за річними планами.

4. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба формують річні плани роботи та до 20 грудня року, що передує звітному, подають їх до Мінсоцполітики. Відповідальний підрозділ протягом 5 робочих днів опрацьовує річні плани роботи Пенсійного фонду, Держпраці, Служби та подає їх на затвердження Міністру.

5. План роботи повинен містити:

заходи із реалізації пріоритетів діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, їхніх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їхнього управління, і шляхи виконання визначених для них завдань;

заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, інших актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України та Міністра;

основні напрями подальшої роботи з урахуванням підсумків діяльності за попередній рік;

питання організації діяльності структурних підрозділів Пенсійного фонду, Держпраці, Служби та їхніх територіальних органів з виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України та Міністра;

пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності територіальних органів Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їхнього управління.

6. У планах роботи Пенсійний фонд, Держпраці, Служба визначають відповідальних за виконання запланованих заходів (самостійні структурні підрозділи їхніх апаратів, а також їхні територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери їхнього управління) і терміни виконання зазначених заходів.

7. У разі потреби відповідальний підрозділ може вносити до планів роботи пропозиції щодо інших заходів, необхідних для забезпечення реалізації державної політики у визначеній сфері.

8. Зміни до планів роботи Пенсійного фонду, Держпраці, Служби вносяться за процедурою затвердження плану роботи.

9. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба до 20 січня поточного року подають Міністру звіти про виконання планів роботи та визначених для них завдань, які повинні містити чітку та достовірну інформацію про виконання визначених для їхніх територіальних органів завдань, шляхом надсилання до Мінсоцполітики, де подальше їх опрацювання проводить відповідальний підрозділ.

VIII. Окремі положення щодо взаємодії керівників Пенсійного фонду, Держпраці, Служби з Міністром

1. Керівники Пенсійного фонду, Держпраці, Служби з питань, що потребують вирішення Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами, відповідно до пункту 3 параграфа 83 Регламенту Кабінету Міністрів України звертаються до Міністра для прийняття ним рішення щодо подальших дій.

2. Керівники Пенсійного фонду, Держпраці, Служби з питань, що потребують вирішення та врегулювання Президентом України (зокрема щодо реалізації програм Президента України), попередньо інформують Міністра про зміст своїх пропозицій, можливі шляхи вирішення цих питань і визначення подальших дій. За результатами розгляду зазначених пропозицій керівники готують Міністру остаточний узгоджений проект рішення.

IX. Контроль за реалізацією державної політики у відповідних сферах Пенсійним фондом, Держпраці, Службою, їхніми територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їхнього управління

1. Мінсоцполітики забезпечує контроль за діяльністю Пенсійного фонду, Держпраці, Служби в частині реалізації державної політики у відповідній сфері, визначає пріоритетні напрями їхньої роботи і шляхи виконання визначених для них завдань, затверджує плани їхньої роботи.

2. Контроль здійснюється шляхом обміну інформацією з відповідальним підрозділом, а також за рішенням Міністра шляхом проведення структурним підрозділом перевірок, за результатами яких можуть порушуватись питання щодо проведення службових розслідувань і притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності (в разі потреби).

3. Про проведення перевірки письмово повідомляються Пенсійний фонд, Держпраці, Служба, їхні територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери їхнього управління, за 10 робочих днів до її початку. До листа додаються копії наказу Мінсоцполітики із зазначенням мети перевірки, посадових осіб, уповноважених на проведення перевірки, дати початку її проведення та плану перевірки.

4. Порядок, визначений пунктом 3 розділу IX цього Порядку, не застосовується в разі проведення перевірки за наявності однієї з таких підстав:

виявлення недостовірності інформації в поданих Пенсійним фондом, Держпраці, Службою документах, у тому числі звітах про стан виконання планів роботи;

обґрунтоване звернення фізичних і юридичних осіб про порушення Пенсійним фондом, Держпраці, Службою, їхніми територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їхнього управління, нормативних приписів актів законодавства;

неподання звітності в установлений строк;

систематичне порушення виконавської дисципліни;

відсутність інформації про усунення порушень, установлених за результатами перевірки.

5. Період проведення перевірок не повинен перевищувати 10 робочих днів.

6. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення таємної, конфіденційної та службової інформації, що стала відома під час її проведення.

7. Уповноважені на проведення перевірки особи мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх з метою долучення до матеріалів перевірки;

отримувати від посадових осіб і працівників Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, їхніх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їхнього управління, усні та письмові пояснення з питань, що стосуються мети перевірки;

перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.

8. За результатами перевірок структурний підрозділ або голова комісії протягом 5 робочих днів складає звіти, в яких фіксує факт проведення перевірки, її результати з викладенням висновків і пропозицій щодо усунення виявлених порушень та зазначенням термінів усунення порушень. Після цього звіт подається для ознайомлення та підпису відповідному керівнику (Пенсійного фонду, Держпраці, Служби).

9. У разі незгоди з викладеною у звіті інформацією відповідний керівник зобов’язаний зробити письмовий запис.

Якщо за результатами перевірки до звіту зроблено письмовий запис щодо незгоди з викладеними фактами, структурний підрозділ або голова комісії із зазначеного питання готує Міністру обґрунтований висновок.

10. Структурний підрозділ або голова комісії інформує Міністра про результати перевірки та подає йому на затвердження звіт.

11. Керівники Пенсійного фонду, Держпраці, Служби протягом 3 робочих днів після ознайомлення зі звітом, затвердженим Міністром, затверджують план заходів щодо усунення порушень, виявлених у ході перевірки, та надсилають структурному підрозділу або голові комісії його завірену в установленому законодавством порядку копію.

12. Керівники Пенсійного фонду, Держпраці, Служби в установлені у плані заходів терміни інформують Міністра про виконану роботу з усунення виявлених недоліків і порушень, а також про вжиті заходи.

13. За результатами перевірки Міністру вносяться пропозиції стосовно доцільності ініціювання службових розслідувань щодо керівників Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, їхніх заступників, працівників їхніх апаратів, керівників і працівників їхніх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їхнього управління.

14. За наявності підстав на розгляд Міністра подаються пропозиції щодо:

порушення перед Кабінетом Міністрів України питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, їхніх заступників;

ініціювання перед Кабінетом Міністрів України проведення службового розслідування стосовно керівників Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, їхніх заступників;

ініціювання питань притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, їхніх територіальних органів і їхніх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їхнього управління.

Директор
Юридичного департаменту


О. Тулінавгору