Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і [...]
Держдепартамент вик.покарань, Мінсім'ямолодьспорт України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 28.10.2008288/4322
Документ z1159-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.10.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.12.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
28.10.2008 N 288/4322
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2008 р.
за N 1159/15850

Про затвердження Порядку взаємодії
кримінально-виконавчої інспекції і центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
щодо забезпечення соціального супроводу
і контролю за поведінкою дітей та молоді,
які засуджені до покарань, не пов'язаних
з позбавленням волі, звільнені
від відбування покарання з випробуванням
або умовно-достроково

Відповідно до Законів України "Про соціальну роботу з дітьми
та молоддю" ( 2558-14 ), "Про соціальні послуги" ( 966-15 ), на
виконання пункту 11 додатка до Комплексної програми профілактики
правопорушень на 2007-2009 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1767 ( 1767-2006-п ),
та з метою забезпечення процесу ресоціалізації дітей і молоді, які
засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі,
звільнені від відбування покарання з випробуванням або
умовно-достроково, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок взаємодії кримінально-виконавчої
інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою
дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з
випробуванням або умовно-достроково (далі - Порядок), що
додається.
2. Територіальним органам управління Державного департаменту
України з питань виконання покарань, республіканському (Автономної
Республіки Крим), обласним, Київському та Севастопольському
міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
забезпечити вивчення та дотримання цього Порядку відповідними
категоріями підпорядкованого персоналу.
3. Управлінню кримінально-виконавчої інспекції Державного
департаменту України з питань виконання покарань (Олійник Ю.В.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань
Калашник Н.Г. та директора Державної соціальної служби для сім'ї,
дітей та молоді Лук'янову Н.Л.
Голова Державного
департаменту України
з питань виконання покарань В.В.Кощинець
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр юстиції України М.В.Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту України
з питань виконання покарань,
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
28.10.2008 N 288/4322
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2008 р.
за N 1159/15850

ПОРЯДОК
взаємодії кримінально-виконавчої інспекції
і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді щодо забезпечення соціального
супроводу і контролю за поведінкою дітей
та молоді, які засуджені до покарань,
не пов'язаних з позбавленням волі,
звільнені від відбування покарання
з випробуванням або умовно-достроково

1. Цей Порядок визначає основні напрями та форми взаємодії
кримінально-виконавчої інспекції (далі - інспекція) і центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центри) щодо
соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей і молоді, які
засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі,
звільнені від відбування покарання з випробуванням або
умовно-достроково (далі - діти та молодь).
2. Інспекція, центри (далі - сторони) здійснюють взаємодію
відповідно до чинного законодавства, а також цього Порядку.
3. Основні напрями взаємодії сторін: надання соціальної допомоги засудженим дітям та молоді під
час їхнього перебування на обліку в інспекції; підвищення професійної компетентності сторін з питань
соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді для
забезпечення їх ресоціалізації; залучення до процесу соціального супроводу і контролю за
поведінкою дітей та молоді об'єднань громадян, підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі
благодійних організацій, а також окремих громадян; унесення пропозицій щодо вдосконалення взаємодії сторін.
4. Основні форми взаємодії сторін: укладення договорів про співпрацю та погодження планів
спільних дій; спільне визначення та погодження форм і методів соціальної
роботи; ведення обліку дітей та молоді за повідомленням інспекції; здійснення відповідно до компетенції сторін заходів,
спрямованих на ресоціалізацію дітей та молоді; обмін методичною літературою, аналітичними та
інформаційно-довідковими матеріалами; організація та проведення науково-практичних конференцій,
"круглих столів" з питань ресоціалізації дітей та молоді; висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань
соціальної роботи з дітьми та молоддю.
5. Функції сторін щодо соціального супроводу дітей та молоді,
а також контролю за їх поведінкою: Інспекція: проведення виховної роботи з дітьми та молоддю, які
перебувають на обліку, та здійснення контролю за їх поведінкою; інформування центрів про постановку на облік, зняття з обліку
дітей та молоді, вчинення ними нових злочинів під час перебування
на обліку (форми повідомлень наведені в додатках 1-3); направлення засуджених дітей та молоді до центрів для
здійснення за ними соціального супроводу, надання комплексу
адресних соціальних послуг (форма направлення наведена в додатку
4); сприяння розповсюдженню реклами про послуги центрів серед
дітей та молоді; надання центрам інформації, необхідної для забезпечення
соціального супроводу дітей та молоді; інформування центрів про виявлення сімей, де проживають діти
та молодь, які опинилися у складних життєвих обставинах; участь спільно з центрами в організації та проведенні
навчально-практичних семінарів з питань соціальної роботи з дітьми
та молоддю. Центри: визначення потреб у наданні соціально-педагогічних,
соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних,
юридичних та інформаційних послуг дітям та сім'ям, у яких вони
виховуються, здійснення соціального патронажу шляхом надання цих
послуг; сприяння зміцненню родинних та суспільно корисних зв'язків
дітей і молоді, набуттю ними освіти, вирішенню питань трудового і
побутового влаштування; здійснення заходів, спрямованих на формування та закріплення
здорового способу життя, профілактику наркоманії, алкоголізму,
соціально небезпечних хвороб, у т.ч. ВІЛ/СНІД; організація і проведення "Днів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді" у підрозділах інспекції; розповсюдження інформаційно-довідкової та соціально-рекламної
продукції центрів про послуги, що ними надаються, з профілактики
негативних явищ та соціально небезпечних хвороб; консультування персоналу інспекції з питань
соціально-виховної та психологічної роботи з дітьми та молоддю; участь у проведенні навчально-практичних семінарів для
персоналу інспекції з питань ресоціалізації дітей та молоді.
6. Обмін сторін інформацією щодо обліку засуджених дітей та
молоді і результатів роботи з ними: Інспекція: щоквартальне інформування центрів про кількісний,
криміногенний та соціально-демографічний склад дітей та молоді,
дотримання ними порядку та умов відбування покарань, не пов'язаних
з позбавленням волі, результати контролю за поведінкою осіб,
звільнених від відбування покарання з випробуванням або
умовно-достроково. Центри: щоквартальне надання до інспекції до 5 числа наступного
періоду: інформації щодо проведеної роботи з кожною окремою
дитиною та відомостей, які характеризують її особу; загальної
інформації про чисельність засуджених осіб молодіжного віку, які
перебувають на обліку інспекції, та соціальні послуги, що їм
надавались.
Начальник управління
кримінально-виконавчої
інспекції Державного
департаменту України
з питань виконання покарань Ю.В.Олійник
Начальник управління
методичного забезпечення
соціальної роботи Державної
соціальної служби для сім'ї,
дітей та молоді Л.П.Шнеренко

Додаток 1
до Порядку взаємодії
кримінально-виконавчої
інспекції і центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
щодо забезпечення
соціального супроводу
і контролю за поведінкою
дітей та молоді,
які засуджені до покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, звільнені
від відбування покарання
з випробуванням
або умовно-достроково
Штамп
підрозділу
кримінально-
виконавчої
інспекції
____________________________
(назва центру СССДМ) ____________________________ ____________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про постановку дитини чи особи молодіжного віку
на облік кримінально-виконавчої інспекції

________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
19___ року народження, місце проживання _________________________ _________________________________________________________________
"___" ________ 20__ року засуджений (а) _________________________
(назва суду) _________________________________________________________________
за ст. ______ Кримінального кодексу України до __________________
_________________________________________________________________
(вид та строк покарання) _________________________________________________________________
(коротка фабула скоєного злочину) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Родинні та соціальні зв'язки (дані про членів сім'ї, П.І.Б.,
рік народження, особливості сім'ї та родинних стосунків, дані про
осіб із найближчого оточення) ____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Початок строку "___" __________ 20 ___ року
Кінець строку "___" ___________ 20 ___ року
Поставлений (а) на облік "___" __________ 20 ___ року
____________________________
(посада працівника ____________________________
кримінально-виконавчої
інспекції)
________________________ _________ ___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
тел. ________________

Додаток 2
до Порядку взаємодії
кримінально-виконавчої
інспекції і центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
щодо забезпечення
соціального супроводу
і контролю за поведінкою
дітей та молоді,
які засуджені до покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, звільнені
від відбування покарання
з випробуванням
або умовно-достроково
Штамп
підрозділу
кримінально-
виконавчої
інспекції
____________________________
(назва центру СССДМ) ____________________________ ____________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зняття дитини чи особи молодіжного
віку з обліку кримінально-виконавчої інспекції

________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
19___ року народження, місце проживання _________________________ ________________________________________________________________,
який (яка) був (була) засуджений (а) ____________________________
(назва суду) _________________________________________________________________
за ст. ______ Кримінального кодексу України до __________________
________________________________________________________________,
(вид та строк покарання)
знятий(а) з обліку кримінально-виконавчої інспекції
"___" __________ 20 __ року у зв'язку з _________________________
_________________________________________________________________
(підстави зняття з обліку)
____________________________
(посада працівника ___________________________
кримінально-виконавчої
інспекції)
________________________ _________ ___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
тел. ________________

Додаток 3
до Порядку взаємодії
кримінально-виконавчої
інспекції і центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
щодо забезпечення
соціального супроводу
і контролю за поведінкою
дітей та молоді,
які засуджені до покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, звільнені
від відбування покарання
з випробуванням
або умовно-достроково
Штамп
підрозділу
кримінально-
виконавчої
інспекції
____________________________
(назва центру СССДМ) ____________________________ ____________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
про вчинення дитиною чи особою молодіжного
віку нового злочину під час перебування
на обліку кримінально-виконавчої інспекції

"___" ___________ 20 __ року порушено кримінальну справу стосовно
________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
19___ року народження, місце проживання _________________________ ________________________________________________________________,
який (яка) раніше був (була) засуджений (а) _____________________
(назва суду) _________________________________________________________________
за ст. ______ Кримінального кодексу України до __________________
_________________________________________________________________
(вид та строк покарання)
Кримінальну справу порушено за ознаками ст. __________ КК України
Фабула злочину: _________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
____________________________
(посада працівника ___________________________
кримінально-виконавчої
інспекції)
________________________ _________ ___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
тел. ________________

Додаток 4
до Порядку взаємодії
кримінально-виконавчої
інспекції і центрів
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
щодо забезпечення
соціального супроводу
і контролю за поведінкою
дітей та молоді,
які засуджені до покарань,
не пов'язаних з позбавленням
волі, звільнені
від відбування покарання
з випробуванням
або умовно-достроково
Штамп
підрозділу
кримінально-
виконавчої
інспекції

НАПРАВЛЕННЯ
дитини чи особи молодіжного віку
до центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді

________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
Ви направляєтесь до _______________________________________,
(назва ЦСССДМ)
місцезнаходження: ______________________________________________,
де зможете отримати інформаційні, психологічні,
соціально-педагогічні, юридичні, соціально-медичні,
соціально-економічні послуги. Поради та практична допомога
кваліфікованих спеціалістів сприятимуть Вам у вирішенні нагальних
життєвих проблем.
____________________________
(посада працівника
кримінально-виконавчої
інспекції)
________________________ _________ ___________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
----------------------------------------------------------------- лінія відрізу

РОЗПИСКА
про отримання направлення до ЦСССДМ

Я, _____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
отримав (ла) направлення до ____________________________________,
(назва ЦСССДМ)
місцезнаходження: _______________________________________________ _________________________________________________________________
"___" _________ 20 ___ року
______________ ____________________
(підпис особи) (прізвище, ініціали)вгору