Документ z1158-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.04.2012, підстава - z0429-12

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.10.2007 N 560
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2007 р.
за N 1158/14425
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 321 ( z0429-12 ) від 05.03.2012 }
Про внесення змін до форми
Податкового розрахунку резидента,
що виплачує дивіденди платникам
податку з доходів фізичних осіб

Згідно з пунктом 8 Закону України від 1 липня 2004 року
N 1958-IV ( 1958-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
податок з доходів фізичних осіб" та керуючись статтею 8 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до форми податкового розрахунку резидента, що
виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб,
затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України
від 04.12.2003 N 586 ( z0070-04 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 19.01.2004 за N 70/8669, виклавши її в новій
редакції, що додається.
2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С.П.) у
встановлений строк подати цей наказ до Міністерства юстиції
України на державну реєстрацію.
3. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень
громадян (Косарчук В.П.) у 10-денний строк після державної
реєстрації довести цей наказ через засоби масової інформації до
відома платників податків.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Лекаря С.І.
Голова А.І.Брезвін
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Перший заступник Міністра
фінансів України В.А.Копилов

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Комітету Верховної Наказ Державної податкової
Ради України з питань фінансів адміністрації України
і банківської діяльності 04.12.2003 N 586
27 березня 2007 р. N 06-10/10-273 ( z0070-04 )
Голова П.О.Порошенко (у редакції наказу
Державної податкової
адміністрації України
від 03.10.2007 N 560)

-------------------------- | | | Відмітка про одержання | | (штамп ДПІ) | --------------------------
------------------------------------------------------------------ |1| ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК РЕЗИДЕНТА, ЩО НАРАХОВУЄ ДИВІДЕНДИ | | | ПЛАТНИКАМ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ | | |--------------------------------------------------------------| | |Звітний | | |Уточнюючий| | |Юридична | | Інша | | | |розрахунок| | |розрахунок| | |особа | | категорія| | | | | | | | | | | | платника | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |2|Звітний | | | |місяць| |квар-| |рік| | |2|0| | |року| | |період* за| | | | | |тал | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |3|Повна назва платника |________________________________________| | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |4|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або | | | | | | | | | | | | |ідентифікаційний номер з ДРФО | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-| | |Код виду економічної діяльності (КВЕД) | | |.| | |.| | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |5|Місцезнаходження платника |Поштовий | | | | | | | |_________________________________________ |індекс | | | | | | | | |---------+-+-+-+-+-| | | |Міжмісь- | | | | | | | | |кий код | | | | | | | | |---------+-+-+-+-+-| | | |Теле-| | | | | | | | | | |фон | | | | | | | | | |------------------------------------------+-----+-+-+-+-+-+-+-| | |E-mail| |Факс | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |6|До державної податкової інспекції (адміністрації) в | | | ____________________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------
Податковий розрахунок резидента, що нараховує
дивіденди платникам податку
з доходів фізичних осіб
Одиниця виміру: гривня ------------------------------------------------------------------- | Показники |К/р| Сума, грн. | |---------------------------------------+---+---------------------| |Нараховано дивідендів за звітний період|01 | | | | | | | | |.| | | |---------------------------------------+---+---------+-+-+-+-+-+-| |Ставка податку, % |02 | | | | |.| | | |---------------------------------------+---+---------+-+-+-+-+-+-| |Нараховано податку |03 | | | | | | | | |.| | | |(р.01 x р.02 / 100) | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Нараховано податку за даними раніше | | | | | | | | | | | | | |поданого розрахунку, що уточнюється, |04 | | | | | | | | |.| | | |усього (р.03 розрахунку, що | | | | | | | | | | | | | |уточнюється) * | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Сума недоплати (заниження податкового | | | | | | | | | | | | | |зобов'язання), яка збільшує |05 | | | | | | | | |.| | | |податкове зобов'язання у зв'язку | | | | | | | | | | | | | |з виправленням помилки (помилок) | | | | | | | | | | | | | |(р.03 - р.04) *, якщо р.03 > р.04 | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Сума податку, яка зменшує податкове | | | | | | | | | | | | | |зобов'язання у зв'язку з виправленням |06 | | | | | | | | |.| | | |помилки (помилок) (р.04 - р.03) *, | | | | | | | | | | | | | |якщо р.04 > р.03 | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+---+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-| |Сума штрафу**, грн. (р.05 х 5%) |07 | | | | | | | | |.| | | |-----------------------------------------------------------------| |Зміст помилки (помилок)| | -------------------------------------------------------------------
Відповідно до підпункту "б" абзацу першого пункту 17.2 статті
17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" до цього
звітного розрахунку додається(ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки)
за "_______________________" (минулий(і) період(и)).
_______________
* Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що
містить виправлені показники. ** Нараховується платником самостійно відповідно до пункту
17.2 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами".
--------------------- Дата заповнення розрахунку | | |.| | |.| | | | | (дд.мм.рррр) ---------------------
Керівник підприємства ---------------------- | | ______________________ ________ ---------------------- (ініціали та прізвище) (підпис) М.П.
Головний бухгалтер ---------------------- | | ______________________ ________ ---------------------- (ініціали та прізвище) (підпис)
Ця частина розрахунку заповнюється службовими
особами ДПІ (ДПА)
------------------------------------------------------------------ |Відмітка про внесення даних до "___" ___________ 200__ р.| |електронної бази податкової звітності | | ______________________________________________________________ | | (службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)) | | | | За результатами камеральної перевірки розрахунку | | (потрібне позначити): | | | |порушень (помилок) складено акт від "__" ______ 200_ р. N __ | |не виявлено | |"__" _______ 200_ р. _________________________________________ | | (службова особа ДПІ (ДПА) | | (підпис, прізвище)) | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб С.П.Дусяквгору