Документ z1158-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.11.2015, підстава - z1276-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Н А К А З
02.09.2004 N 38
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2004 р.
за N 1158/9757
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1180 ( z1276-15 ) від 28.09.2015 }
Про затвердження Інструкції
про погодження з органами державного
пожежного нагляду проектів національних стандартів,
стандартів організацій, норм, правил, технічних умов,
інших нормативно-технічних документів,
що стосуються забезпечення пожежної безпеки,
та підготовку відгуків щодо них

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 )
та Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508
( 508-94-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про погодження з органами державного
пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів
організацій, норм, правил, технічних умов, інших
нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення
пожежної безпеки, та підготовку відгуків щодо них, що додається.
2. Начальнику Державного департаменту пожежної безпеки МНС
України, начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
організувати вивчення цієї Інструкції керівним складом управлінь
наглядово-профілактичної діяльності, працівниками державного
пожежного нагляду та забезпечити її виконання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Борисова П.Ф. та першого заступника начальника Державного
департаменту пожежної безпеки Крісу І.Я.
Міністр Г.В.Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
02.09.2004 N 38
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2004 р.
за N 1158/9757

ІНСТРУКЦІЯ
про погодження з органами державного пожежного
нагляду проектів національних стандартів,
стандартів організацій, норм, правил, технічних умов,
інших нормативно-технічних документів, що стосуються
забезпечення пожежної безпеки, та підготовку
відгуків щодо них

1. Загальні положення
1.1. Інструкція про погодження з органами державного
пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів
організацій, норм, правил, технічних умов, інших
нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення
пожежної безпеки, та підготовку відгуків щодо них
(далі - Інструкція) встановлює порядок погодження з органами
державного пожежного нагляду (держпожнагляду) проектів
національних стандартів, стандартів організацій, норм, правил,
технічних умов, інших нормативно-технічних документів (далі - НД),
що стосуються забезпечення пожежної безпеки та змін, які вносяться
до них, і визначає орієнтовну тематику проектів НД, що підлягають
обов'язковому погодженню, та регламентує порядок підготовки,
оформлення органами держпожнагляду та установами МНС України
відгуків на проекти НД.
1.2. Дія Інструкції поширюється на міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади та суб'єктів стандартизації,
які розглядають та переглядають НД, що стосуються забезпечення
пожежної безпеки, та на органи держпожнагляду, які їх розглядають
та погоджують, а також на установи МНС України, які їх розглядають
та надають відгуки.
1.3. Погодження з органами держпожнагляду проектів НД, що
стосуються забезпечення пожежної безпеки, здійснюється відповідно
до статті 9 Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) та
підпункту 2 пункту 9 Положення про Державну пожежну охорону,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня
1994 року N 508 ( 508-94-п ).
1.4. Орієнтовна тематика проектів НД, які слід направляти на
погодження до органів держпожнагляду, наведена в додатках 1, 2, 3
до цієї Інструкції. На погодження подаються також проекти НД з
іншої тематики, якщо вони містять вимоги, що стосуються
забезпечення пожежної безпеки.
1.5. Проекти міждержавних, національних стандартів та
стандартів організацій (ГОСТ, ДСТУ, ГСТУ, СОУ), будівельних норм
(ДБН та ВБН), норм технологічного проектування (НТП),
міжгалузевих, галузевих (відомчих) правил, що стосуються
забезпечення пожежної безпеки, технічних умов (ТУ) за тематикою,
зазначеною в додатку 1 до цієї Інструкції, погоджуються з
Державним департаментом пожежної безпеки МНС України
(далі - Держпожбезпеки МНС України). Проекти ТУ з іншої тематики, реєстрація яких, відповідно до
ДСТУ 1.3-93, здійснюється територіальними органами
Держспоживстандарту України, можуть погоджуватися з відповідними
територіальними органами держпожнагляду (Головні управління
(управління) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи
держпожнагляду).
1.6. Проекти регіональних та місцевих правил забудови,
розробка і затвердження яких здійснюється згідно з Законами
України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ) та "Про планування
і забудову територій" ( 1699-14 ), погоджуються з відповідними
територіальними органами держпожнагляду.
1.7. При поданні на відгук та узгодження проектів
національних стандартів і стандартів організацій, будівельних норм
слід ураховувати вимоги ДСТУ 1.2:2003, ДБН А.1.1-2-93.
2. Порядок підготовки і оформлення
відгуків на проекти НД
2.1. На стадії першої (проміжної) редакції проекти НД, що
стосуються забезпечення пожежної безпеки, за необхідності
надсилаються в органи держпожнагляду і установи МНС на відгук щодо
достатності та якості рішень, що пропонуються ними з питань
пожежної безпеки, їх відповідності належному науково-технічному
рівню.
2.2. Перелік органів, установ та зацікавлених організацій, до
яких направляються проекти НД на відгук, обумовлюється технічним
завданням (далі - ТЗ) на розроблення НД відповідно до
3.2.2.2-3.2.2.5 ДСТУ 1.2:2003.
2.3. Розробник розсилає проект НД і пояснювальну записку на
відгуки організаціям згідно з переліком, поданим у ТЗ.
2.4. Проект НД та пояснювальна записка до нього, які
розсилаються на відгук, мають бути підписані керівником
(заступником) організації-розробника, керівником роботи та
відповідним виконавцем.
2.5. Відгуки щодо проектів НД можуть надавати: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки
(УкрНДІПБ) МНС України; Академія цивільного захисту України (АЦЗУ), Черкаський
інститут пожежної безпеки (ЧІПБ) МНС України, Львівський інститут
пожежної безпеки (ЛІПБ) МНС України; територіальні органи держпожнагляду за дорученням
Держпожбезпеки МНС України; організації, які займаються розробленням заходів щодо
забезпечення пожежної безпеки.
2.6. Організація, яка одержала проект НД на відгук, розглядає
відповідність положень, які містить проект, сучасним вимогам щодо
забезпечення пожежної безпеки, їх достатність та якість, у тому
числі стосовно систем попередження пожеж, протипожежного захисту,
організаційно-технічних заходів за ГОСТ 12.1.004-91.
2.7. Термін розгляду проекту НД і підготовки відгуку, як
правило, не повинен перевищувати 30 днів від дня прийняття
документа на розгляд.
2.8. Відгук щодо проекту НД має бути обґрунтований і містити
в собі стислі, чітко викладені і однозначно трактовані
формулювання зауважень і пропозицій до проекту НД. На початку відгуку вказується, на яку редакцію проекту НД
надається відгук, викладаються загальні зауваження і пропозиції
щодо проекту НД, а далі - щодо конкретних його розділів,
підрозділів, пунктів. Відгук виконується машинописом (іншим друкованим способом)
згідно із формою N 1 додатка 4. Відгук, підписаний керівником структурного підрозділу,
надсилається із супровідним листом, що підписується керівником
організації або його заступником.
3. Порядок погодження проектів НД
3.1. На погодження до органів держпожнагляду має подаватися
остаточна редакція проекту НД. Остаточна редакція проекту НД, що вноситься на погодження,
пояснювальна записка до нього повинні бути підписані керівниками
(їх заступниками) та виконавцями організації-розробника,
організацій-співвиконавців і завірені печатками.
3.2. На погодження мають подаватися разом із супровідним
листом: остаточна редакція проекту НД; пояснювальна записка до остаточної редакції; зведення відгуків; протоколи випробувань на пожежну небезпеку (за необхідності).
3.3. Після прийняття зазначених матеріалів Держпожбезпеки МНС
України чи територіальний орган держпожнагляду, з яким
погоджується проект НД, розглядає їх і приймає рішення в строк, що
не перевищує 30 днів, щодо погодження чи непогодження проекту
документа.
3.4. Лист про погодження має бути підписаний керівником або
заступником керівника органу держпожнагляду. Погодження може бути
з редакційними і (або) інформаційними заувагами. Якщо НД
розробляється на заміну чинного НД, погоджувальні організації у
листі про погодження зазначають згоду щодо скасування чинного НД в
Україні.
3.5. У випадку непогодження проекту НД на адресу
організації-розробника подається лист згідно з формою N 2
додатка 4. У разі якщо є загальні для проекту НД зауваження, вони
викладаються на початку листа.
3.6. Держпожбезпеки МНС України, територіальні органи
держпожнагляду, до яких надсилаються проекти НД на погодження,
ведуть облік узгоджених НД за формою, наведеною у формі N 3
додатка 4.
3.7. Адреси основних органів держпожнагляду та установ МНС
України, яким проекти нормативних документів можуть надсилатися на
погодження, відгук, наведені в додатку 5.
Заступник начальника
Держпожбезпеки МНС України О.О.Євсеєнко

Додаток 1
до пункту 1.4 Інструкції про
погодження з органами
державного пожежного нагляду
проектів національних
стандартів, стандартів
організацій, норм, правил,
технічних умов, інших
нормативно-технічних
документів, що стосуються
забезпечення пожежної
безпеки, та підготовку
відгуків щодо них

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА
проектів НД, які мають направлятися в органи
держпожнагляду і установи МНС України
на розгляд та погодження

1. Загальні вимоги пожежної безпеки.
2. Терміни і визначення, які належать до питань пожежної
безпеки.
3. Небезпечні фактори пожежі, методи їх визначення.
4. Пожежовибухонебезпечні матеріали, речовини, вироби.
5. Пожежовибухонебезпечні виробничі процеси, транспортування
пожежовибухонебезпечних вантажів.
6. Пожежовибухонебезпечні виробниче обладнання та товари
культурно-побутового і господарського призначення (у тому числі
електротехнічні вироби, опалювальні прилади і обладнання тощо).
7. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів,
обладнання, виробничих процесів та методи їх визначення.
8. Вогнегасні речовини.
9. Засоби вогнезахисту (покриття, просочення тощо).
10. Пожежна техніка, у тому числі: 10.1. Пожежні машини. 10.2. Пожежно-технічне оснащення (пожежне обладнання, ручний
пожежний інструмент, пожежно-рятувальні пристрої, засоби
індивідуального захисту пожежників тощо). 10.3. Установки пожежогасіння, пожежної та охоронно-пожежної
сигналізації. 10.4. Вогнегасники.
11. Умовні позначення пожежної техніки, сигнальні кольори і
знаки безпеки.
12. Організаційно-технічні рішення з питань пожежної безпеки.
13. Навчання населення, у тому числі працюючих, правилам
пожежної безпеки.
14. Методи випробувань щодо пожежної небезпеки.
15. Інженерне обладнання протипожежного захисту будинків,
споруд, приміщень та територій (зовнішній та внутрішній
протипожежні водогони, пірси, установки протидимного захисту,
системи оповіщення людей про пожежу тощо).
16. Інші міждержавні, державні та галузеві стандарти, що
стосуються пожежної безпеки.
Заступник начальника
Держпожбезпеки МНС України О.О.Євсеєнко

Додаток 2
до пункту 1.4 Інструкції про
погодження з органами
державного пожежного нагляду
проектів національних
стандартів, стандартів
організацій, норм, правил,
технічних умов, інших
нормативно-технічних
документів, що стосуються
забезпечення пожежної
безпеки, та підготовку
відгуків щодо них

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА
проектів НД України в галузі будівництва,
які мають направлятися в органи держпожнагляду
і установи МНС України на розгляд та погодження

1. Загальні принципи та основні положення із забезпечення
надійності і безпеки об'єктів при пожежі; захист від пожеж.
2. Пожежні навантаження; розрахункові методи, об'ємно
планувальне та конструктивне забезпечення безпеки людей у разі
пожежі.
3. Класифікація будинків і споруд за ступенем вогнестійкості
та вибухопожежонебезпеки, показники і характеристики пожежної
небезпеки, вогнестійкості та горючості, методи випробувань.
4. Класифікація будинків і споруд за ступенем
відповідальності, види граничних станів за несучою здатністю,
показники несучої спроможності, загальні принципи розрахунку та
випробувань будівельних конструкцій і основ.
5. Житлові, громадські, виробничі та допоміжні будинки і
споруди: класифікація, вимоги до складу приміщень і
об'ємно-планувальних параметрів, інженерного обладнання,
експлуатаційного режиму, безпеки при експлуатації та стихійних
впливах.
6. Протипожежні вимоги до будівельних конструкцій будинків і
споруд.
7. Мобільні будинки і споруди: класифікація, загальні вимоги,
вимоги безпеки, технічні умови та конкретні типи.
8. Споруди транспорту (у тому числі магістральні
трубопроводи), гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи
і споруди: класифікація, вимоги до розміщення та відведення
земель, експлуатаційних характеристик, надійності та безпеки.
9. Протипожежне водопостачання, каналізація, теплопостачання,
опалення, вентиляція та кондиціонування повітря, газопостачання,
електропостачання та слабострумові системи, системи
сміттєвиведення: вимоги до зовнішніх мереж і споруд, внутрішніх
мереж та обладнання, заходи безпеки.
10. Загальні вимоги та вимоги безпеки до ліфтів, підйомників,
ескалаторів та вантажопідйомного обладнання будинків і споруд, їх
розміщення.
11. Будівельні матеріали: теплоізоляційні, звукоізоляційні та
звуковбирні, опоряджувальні та облицювальні; матеріали для м'яких
покрівель, герметизації, вогнетривкі захисні матеріали, полімерні
матеріали (загальні технічні вимоги, вимоги безпеки, методи
контролю та випробувань).
12. Вимоги до забезпечення безпечного виконання
будівельно-монтажних і спеціальних робіт.
13. Прийняття в експлуатацію будівельної продукції і
будівельних робіт.
14. Система містобудівної документації: вимоги до складу і
змісту містобудівної документації, порядку проведення її
погодження, експертизи, затвердження, внесення до неї змін та її
скасування.
15. Планування та забудова міст, сільських поселень і
функціональних територій: 15.1. Архітектурно-планувальні і протипожежні вимоги до
міської забудови; вимоги до організації сільської садиби та
фермерського господарства. 15.2. Інженерно-технічні та екологічні вимоги. 15.3. Сельбищні, виробничі, реакреаційно-оздоровчі вимоги. 15.4. Вимоги до систем і споруд міського і зовнішнього
транспорту, вулиць та проїздів, інженерного забезпечення.
16. Вимоги цивільної оборони населених пунктів і територій.
17. Особливості будівництва в умовах забудови, що склалася.
18. Загальні вимоги щодо охорони природи, пам'яток історії та
культури.
19. Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання
будинків і споруд, систем життєзабезпечення.
20. Забезпечення безпеки під час реконструкції, ремонту,
реставрації будинків і споруд, у тому числі при зміні їх
призначення; організація і технологія проведення робіт.
21. Рекомендовані норми, правила і стандарти, які
регламентують питання пожежної безпеки. Тематика складена на основі класифікації нормативних
документів України в галузі будівництва, наведеної в додатку 1 до
ДБН А.1.1-1-93.
Заступник начальника
Держпожбезпеки МНС України О.О.Євсеєнко

Додаток 3
до пункту 1.4 Інструкції про
погодження з органами
державного пожежного нагляду
проектів національних
стандартів, стандартів
організацій, норм, правил,
технічних умов, інших
нормативно-технічних
документів, що стосуються
забезпечення пожежної
безпеки, та підготовку
відгуків щодо них

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА
проектів правил та інших НД, які містять вимоги
з питань пожежної безпеки і мають направлятися
в органи держпожнагляду і установи МНС України
на розгляд та погодження

1. Правила з охорони праці та інші правила безпеки, які
містять вимоги щодо пожежної безпеки.
2. Інші нормативні акти, які містять вимоги, що стосуються
забезпечення пожежної безпеки, у тому числі: 2.1. Переліки будівель, приміщень і споруд, що підлягають
обладнанню автоматичними засобами пожежогасіння і автоматичною
пожежною сигналізацією. 2.2. Переліки категорій приміщень і будівель за
вибухопожежною та пожежною небезпекою. 2.3. Положення про службу пожежної безпеки, що створюється в
апаратах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
а також в апаратах асоціацій, корпорацій, концернів та інших
виробничих об'єднань незалежно від форм власності та видів їх
діяльності. Органи держпожнагляду, до яких мають направлятися на
погодження відповідні Положення про службу пожежної безпеки,
визначені в Типовому положенні про службу пожежної безпеки,
затвердженому наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 369 ( z1121-03 ) і
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10.12.2003 за
N 1121/8442.
Заступник начальника
Держпожбезпеки МНС України О.О.Євсеєнко

Додаток 4
до пунктів 2.8; 3.5; 3.6
Інструкції про погодження з
органами державного
пожежного нагляду проектів
національних стандартів,
стандартів організацій,
норм, правил, технічних
умов, інших
нормативно-технічних
документів, що стосуються
забезпечення пожежної
безпеки, та підготовку
відгуків щодо них
Форма N 1

ВІДГУК
на проект НД ________________________________________________
_________________________________________________________________,
(вказуються позначення або шифр документа та його повна назва)
розробленого _____________________________________________________
(вказується повна назва організації-розробника)
__________________________________________________________________
ТЕКСТ
викладається за довільною формою
з додержанням такого порядку:
1. Загальні зауваження (пропозиції) щодо проекту НД.
2. Зауваження (пропозиції щодо внесення змін та доповнень) до
конкретних розділів, пунктів чи підпунктів.
Керівник організації Особистий підпис Розшифровка підпису
(або структурного
підрозділу)
Відповідальний Особистий підпис Розшифровка підпису
виконавець
Номер телефону
виконавця

Форма N 2

ЛИСТ
щодо непогодження проекту НД

Керівнику
організації-розробника
Про непогодження проекту НД
Проект _____________________________________________________,
(вказується позначення чи шифр та повне найменування НД)
розроблений ________________________________________________,
(вказується організація-розробник) не може бути погоджений внаслідок наведених нижче зауважень.
------------------------------------------------------------------ | N | Номер розділу | Пропозиції погоджувальної | | з/п | пункту, підпункту НД | організації | |-----+----------------------+-----------------------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник Особистий підпис Розшифровка підпису
погоджувальної
організації
(заступник керівника)
Відповідальний Особистий підпис Розшифровка підпису
виконавець
погоджувальної
організації

Форма N 3

ОБЛІК
проектів НД, погоджених органом держпожнагляду
_________________________________________________
(вказується орган держпожнагляду)
---------------------------------------------------------------------------------------- | Дата | Позна- | Повне | Замість | Органі- | Органі- | Посадова | Примітки | | погод-| чення | наймену-| якого НД | зація - | зація, | особа | | | ження,| (шифр) | вання | вводиться | розробник | що має | держпож- | | | номер | проекту | проекту | в дію | | затвердити | нагляду, | | | листа | НД | НД | | | документ | яка | | | погод-| | | | | | погодила | | | ження | | | | | | проект | | | | | | | | | НД | | |-------+---------+---------+-----------+-----------+------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
Держпожбезпеки МНС України О.О.Євсеєнко

Додаток 5
до пункту 3.7 Інструкції про
погодження з органами
державного пожежного нагляду
проектів національних
стандартів, стандартів
організацій, норм, правил,
технічних умов, інших
нормативно-технічних
документів, що стосуються
забезпечення пожежної
безпеки, та підготовку
відгуків щодо них

АДРЕСИ
основних органів держпожнагляду та установ
МНС України, яким проекти НД можуть надсилатися
на погодження, відгук
(за станом на 01.04.2004)

Назва організації Адреса Телефон
На погодження:
Державний департамент 01024, м. Київ-24, 253-56-32
пожежної безпеки МНС вул. Круглоуніверситетська, 220-13-85
України 20/1
На відгук:
Український науково- 01011, м. Київ-11, 290-18-01
дослідний інститут вул. Рибальська, 18 290-13-86
пожежної безпеки
(УкрНДІПБ) МНС України
Академія цивільного 61023, м. Харків, 47-52-13
захисту України (АЦЗУ) вул. Чернишевського, 94 40-20-20
Львівський інститут 79000, м. Львів, 33-32-47
пожежної безпеки вул. Клепарівська, 35 33-32-40
(ЛІПБ) МНС України
Черкаський інститут 18034, м. Черкаси, 45-61-15
пожежної безпеки вул. Онопрієнка, 8
(ЧІПБ) МНС України
Заступник начальника
Держпожбезпеки МНС України О.О.Євсеєнковгору