Документ z1157-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.09.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.07.2016  № 808


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2016 р.
за № 1157/29287

Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

Відповідно до Цивільного кодексу України, пунктів 8 та 27 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 17, 26, 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 листопада 2011 року № 1638) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниК.М. Ляпіна


І.Б. ЧеркаськийЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
28.07.2016  № 808


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2016 р.
за № 1157/29287

ЗМІНИ
до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами

1. Пункт 3 розділу І після слів "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "(далі - Комісія)".

2. У розділі ІІ:

абзац третій доповнити словами "(крім договору позики)";

абзац четвертий після слова "міни" доповнити словом ", позики";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"договір доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів від імені та за рахунок другої сторони (довірителя), включаючи внесення змін до договору або розірвання такого договору;";

абзац дев’ятий після слова "міни" доповнити словом ", позики";

доповнити розділ після абзацу сімнадцятого новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"підозрілий" договір - договір з цінними паперами на біржовому або позабіржовому ринку, ціна якого для лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу, відрізняється від останнього розрахованого біржового курсу на 30% і більше, а для позалістингових цінних паперів відрізняється від останньої розрахованої ціни закриття торговельного дня на 50% і більше;".

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий-двадцять восьмий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим - двадцять дев’ятим;

абзаци дев’ятнадцятий - двадцять третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий - двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим - двадцять четвертим;

абзац дев’ятнадцятий після слова "міна" доповнити словом ", позики";

доповнити розділ після абзацу двадцятого новим абзацом двадцять першим такого змісту:

"реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту - вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту у разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту (крім договору андеррайтингу та договору на придбання цінних паперів);".

У зв’язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять п’ятим;

доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"Термін "пов'язана особа" вживається у цих Правилах у значенні, наведеному в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а для банків - у значенні, наведеному в Законі України "Про банки і банківську діяльність".".

3. У розділі ІІІ:

доповнити пункт 2 новим підпунктом "е" такого змісту:

"е) до літерної ознаки номера договору відповідно до цього пункту при виконанні операцій позики додається літерна ознака - "П".";

у пункті 3:

абзац шостий після слова "серія" доповнити словами "(за наявності)";

абзаци восьмий та дев’ятий викласти в такій редакції:

"серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) торговця на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;

у разі якщо клієнтом/контрагентом за договором є професійний учасник фондового ринку - торговець, вказуються серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку;";

абзаци одинадцятий, дванадцятий після слів "дилерського договору" доповнити словами "договору позики,";

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Крім зазначених умов, договір повинен містити порядок зміни умов договору та умови його розірвання, умови щодо збереження інформації, що відповідно до закону належить до конфіденційної, у тому числі інформації, доступ до якої обмежений клієнтом, а також право торговця відмовити клієнту в укладенні/виконанні договору комісії, договору доручення, разових замовлень до договору на брокерське обслуговування, зокрема у випадку, якщо торговець вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку.".

4. У розділі ІV:

пункт 1 після слова "продаж" доповнити словом ", позика";

у пункті 2:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;";

підпункт "б" доповнити словами "(у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування")".

5. У розділі V:

пункт 1 після слова "продажу" доповнити словом ", позики";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"3. Договір на брокерське обслуговування може укладатися у формі єдиного договору або шляхом приєднання клієнта до запропонованого торговцем цінними паперами договору (договорів) в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.".

6. У розділі VI:

доповнити пункт 2 після абзацу дев’ятого новим абзацом десятим такого змісту:

"замовлення позики - замовлення передати у власність іншій стороні (позичальнику) або отримати у власність від іншої сторони певну кількість цінних паперів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов’язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.".

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

у пункті 3:

підпункт "г" після слова "міна" доповнити словом ", позика";

підпункти "ґ" та "є" викласти у такій редакції:

"ґ) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;

є) суму (орієнтовну суму) договору, що розраховується відповідно до умов, визначених клієнтом, з урахуванням видів разового замовлення;".

7. У розділі VII:

пункти 1, 2 після слова "продажу" доповнити словом ", позики";

у пункті 3:

підпункт "а" викласти у такій редакції:

"а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;";

підпункт "б" доповнити словами "(у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування")";

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Договір субкомісії, крім вимог, визначених розділом III цих Правил та пунктом 3 цього розділу, обов'язково повинен містити серію, номер, дату видачі ліцензії (у разі наявності) та/або дату і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності - діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку торговцям, які за цим договором виступають як комітенти та субкомісіонери.".

8. У розділі VІІІ:

пункт 1 після слова "продажу" доповнити словом ", позики";

у пункті 2:

підпункт "а" викласти у такій редакції:

"а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;";

підпункт "б" доповнити словами "(у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування")";

в абзацах другому та третьому пункту 4 слова "(купівля, продаж або міна цінних паперів або інших фінансових інструментів)" замінити словами "(купівля, продаж, міна цінних паперів або інших фінансових інструментів або позика цінних паперів)";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"5. До договору доручення, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) вчинити певні юридичні дії, а саме внести зміни до договору доручення та/або договору на виконання договору доручення або розірвати договір доручення, договір на виконання договору доручення, не застосовуються вимоги, встановлені цим розділом.".

9. Підпункт "б" пункту 2 розділу IX доповнити словами "(у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування")".

10. У розділі XIІ:

пункт 1 після слова "продажу" доповнити словом ", позики";

у пункті 2:

підпункт "б" викласти у такій редакції:

"б) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;";

підпункт "в" доповнити словами "(у разі придбання цінних паперів інституту спільного інвестування їх кількість визначається з урахуванням статті 56 Закону України "Про інститути спільного інвестування")";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"є) права та обов’язки сторін щодо внесення змін до договору у випадку анулювання ліцензії торговцю цінними паперами.".

11. Доповнити Правила після розділу ХІІІ новим розділом XIV такого змісту:

"XIV. Вимоги до договору позики цінних паперів

1. Предметом договору позики цінних паперів є здійснення торговцем у власних інтересах або в інтересах клієнта та за його рахунок операцій з передання у власність іншій стороні (позичальнику) або отримання у власність від іншої сторони певної кількості цінних паперів з відповідними реквізитами ідентифікації з обов’язком їх повернення через визначений строк або на вимогу однієї із сторін.

Предметом договору позики цінних паперів не можуть бути:

облігації, строк погашення яких настає протягом строку виконання зобов’язань за договором позики;

облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів протягом строку виконання зобов’язань за договором позики.

Договір позики укладається виключно на позабіржовому ринку.

2. Договір позики цінних паперів, укладений торговцем цінними паперами у власних інтересах, повинен відповідати вимогам, визначеним у розділі III та підпунктах "а" та "б" пункту 2 розділу IV цих Правил.

Договір позики, укладений торговцем цінними паперами в інтересах клієнта та за його рахунок відповідно до умов укладеного з ним договору комісії, договору доручення, договору про управління або наданого ним разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, повинен відповідати вимогам, визначеним в розділі III та підпунктах "а", "б" та "в" пункту 2 розділу XII цих Правил.

3. Крім вимог, визначених у пункті 2 цього розділу, договір позики цінних паперів повинен містити:

а) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери від позикодавця до позичальника;

б) строк та умови здійснення переходу прав власності на цінні папери від позичальника до позикодавця;

в) порядок розірвання договору внаслідок невиконання або неналежного виконання однією із сторін умов договору, у тому числі порядок інформування сторін про розірвання договору;

г) розмір та порядок оплати винагороди позикодавцю;

ґ) зобов’язання щодо сплати неустойки, яка нараховується від дати, коли цінні папери мали бути повернуті, до дати їх фактичного повернення (переходу права власності від позичальника до позикодавця).

4. Датою укладання договору позики є дата переходу прав власності на цінні папери від позикодавця до позичальника.

5. Датою виконання договору позики є дата переходу прав власності від позичальника до позикодавця.".

У зв’язку з цим розділи XIV-XVІІ вважати розділами XV-XVІІІ відповідно.

12. У розділі XV:

підпункт "б" пункту 1 доповнити словами ", враховуючи ціну, витрати, швидкість, ймовірність виконання та розрахунку, розмір, характер або інші міркування, суттєві для виконання замовлення";

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Торговець зобов’язаний здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.";

в абзаці третьому пункту 6 слова "абзацу першого" виключити;

доповнити розділ після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:

"7. У разі наявності у торговця конфлікту інтересів з його клієнтом у зв’язку із зацікавленістю щодо купівлі-продажу цінних паперів пов’язаними особами торговця, та/або його посадовими особами, та/або його фахівцями, що сертифіковані в установленому Комісією порядку, такий торговець зобов’язаний повідомити про це клієнта до того, як будуть надані послуги клієнту, та отримати письмову згоду клієнта на проведення такої операції.".

У зв’язку з цим пункти 7-22 вважати відповідно пунктами 8-23;

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Торговці зобов'язані здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Торговець цінними паперами має право відмовити клієнту в укладенні договору чи проведенні операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, зокрема, якщо він має підстави вважати, що в діях клієнта та/або контрагента наявні ознаки маніпулювання цінами на фондовому ринку.

У разі проведення операцій з цінними паперами, за якими у торговця виникає підозра маніпулювання цінами на фондовому ринку або укладання "підозрілого" договору клієнтом та/або контрагентом, торговець цінними паперами зобов’язаний повідомити про це Комісію у складі нерегулярних адміністративних даних.";

доповнити розділ після пункту 14 новими пунктами 15-17 такого змісту:

"15. Торговець має право виступати повіреним щодо вчинення певних юридичних дій, а саме внесення змін/розірвання договору на виконання договору доручення у разі, якщо такі договори були укладені за участю цього торговця, або внесення змін/розірвання договору доручення та/або договору на виконання договору доручення, у разі якщо такі договори були укладені за участю торговця, у якого на дату укладання таких договорів немає ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

16. У разі прийняття Комісією рішення про анулювання ліцензії та наявності у торговця невиконаних договорів доручення, комісії, андеррайтингу, про управління цінними паперами, РЕПО, разових замовлень до договору на брокерське обслуговування, договорів на виконання, на придбання такий торговець зобов’язаний виконати, розірвати або внести зміни до таких договорів до дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії та надати такі дані у порядку та строки, встановлені Комісією.

До невиконаних договорів доручення, договорів на виконання договорів доручення, розрахунки за якими здійснюються не через торговця, застосовуються норми пункту 15 цього розділу VІІІ цих Правил.

17. Якщо укладення договору на брокерське обслуговування відбувається шляхом приєднання клієнта до запропонованого торговцем цінними паперами договору, торговець зобов’язаний забезпечити інформування клієнта про всі умови такого договору, про порядок припинення дії договору та про порядок інформування про внесення змін до договору, а також оприлюднити на власній веб-сторінці (веб-сайті) у цілодобовому режимі текст такого договору, зміни до нього, умови приєднання та його розірвання.".

У зв’язку з цим пункти 15-23 вважати відповідно пунктами 18-26;

доповнити пункт 20 після підпункту "к" новим підпунктом "л" такого змісту:

"л) обмежувати право клієнта на укладення договору на брокерське обслуговування у формі єдиного документа згідно з пунктом 3 розділу V цих Правил;".

У зв’язку з цим підпункти "л", "м" вважати відповідно підпунктами "м", "н";

доповнити пункт 24 новим абзацом такого змісту:

"Торговці цінними паперами при здійсненні професійної діяльності мають право укладати договори міни, за якими цінні папери передаються у власність в обмін на будь-який інший актив, у власних інтересах та в інтересах клієнтів.".

13. У розділі XVІ:

у пункті 12:

абзац п’ятий підпункту "а" викласти в такій редакції:

"реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту (за винятком договору на брокерське обслуговування та договору про управління);";

у підпункті "б":

абзац четвертий після слова "міна" доповнити словом ", позика";

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;".

14. У розділі XVІІІ:

у пункті 3:

абзаци п’ятий та дев’ятий після слова "міна" доповнити словом ", позика";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту;".

Директор департаменту
регулювання діяльності
торговців цінними паперами
та фондових бірж
І. Устенковгору