Документ z1156-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.11.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.12.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.11.2009 N 1315
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2009 р.
за N 1156/17172

Про внесення змін до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва"

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39
( z0161-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.03.2000 за N 161/4382, схвалені Методологічною радою з
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі
зміни: 1.1. Друге речення пункту 38 викласти в такій редакції:
"Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості
поточних біологічних активів наводяться лише довідково у
вписуваному рядку 201.".
1.2. Абзац другий пункту 39 викласти в такій редакції: "Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості
поточних біологічних активів наводяться лише довідково у
вписуваному рядку 202.".
1.3. Абзац перший пункту 44 доповнити новим реченням такого
змісту: "Підприємства, що здійснюють сільськогосподарську
діяльність, до статті також включають збільшення або зменшення
залишків поточних біологічних активів власного вирощування та
відгодівлі, однак зменшення залишків поточних біологічних активів
в результаті їх переведення до складу довгострокових біологічних
активів не враховується.".
2. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
3. Управлінню методології бухгалтерського обліку
(Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу протягом п'яти
робочих днів з дня його видання у встановленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) (Змій Ю.М.) після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Фудашкіна Д.О.
Перший заступник Міністра І.Уманський

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленковгору