Документ z1144-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.02.2010, підстава - z0062-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Н А К А З
01.09.2004 N 99/33
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2004 р.
за N 1144/9743
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 216/885 ( z0062-10 ) від 25.12.2009 }

Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проектування, монтажу,
технічного обслуговування засобів протипожежного
захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів і Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проведення випробувань
на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 104/516 ( z0904-07 ) від 30.07.2007
N 99/393 ( z0656-09 ) від 10.06.2009 }

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу
Президента України від 27 січня 2003 року N 47 ( 47/2003 ) "Про
заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної
безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних
ситуацій" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада
2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити:
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів, що додаються.
1.2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного
призначення на відповідність встановленим вимогам ( z1145-04 ), що
додаються.
2. Управлінню ліцензування Департаменту реєстрації та
ліцензування Держпідприємництва України (Іванченко О.Б.),
Держпожбезпеки МНС України (Кріса І.Я.) в установленому порядку
забезпечити подання перелічених у пунктах 1.1, 1.2 Ліцензійних
умов на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Держпожбезпеки МНС України (Кріса І.Я.) забезпечити
публікацію Ліцензійних умов у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.І. та заступника Міністра України з
питань надзвичайних ситуацій Борисова П.Ф.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій Г.В.Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва,
Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
01.09.2004 N 99/33
(у редакції наказу
Державного комітету України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
від 10.06.2009 N 99/393)
( z0656-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2004 р.
за N 1144/9743

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності
з проектування, монтажу, технічного обслуговування
засобів протипожежного захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану об'єктів

I. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).
1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні,
кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги, обов'язкові для
виконання при провадженні господарської діяльності з проектування,
монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту
та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів.
1.3. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми власності, які здійснюють господарську діяльність з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів.
1.4. Органом ліцензування господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів є Державний департамент пожежної безпеки.
1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення
вживаються у такому значенні: адміністративне приміщення (офіс) - нежитлове приміщення, що
належить суб'єкту господарювання на правах власності або оренди, в
якому розташовується його виконавчий орган (директор, правління
тощо), та має певну адресу, через яку може здійснюватися поштовий
зв'язок; виконавець робіт - штатний працівник суб'єкта господарювання,
який має відповідну кваліфікацію, підпорядкований керівнику робіт
і безпосередньо виконує конкретні види робіт протипожежного
призначення; діяльність протипожежного призначення - господарська
діяльність з проектування, монтажу, технічного обслуговування
засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки
протипожежного стану об'єктів; засоби протипожежного захисту - технічні засоби, призначені
для запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж,
захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу
небезпечних факторів пожежі. До засобів протипожежного захисту належать системи пожежної
сигналізації, пожежогасіння, оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей, протидимного захисту, пожежного спостерігання,
первинні засоби пожежогасіння, пристрої для захисту будинків і
споруд від розрядів блискавки, вогнезахист конструкцій
(матеріалів, виробів), вогнеперешкоджальні пристрої (двері, вікна,
люки, завіси (екрани), клапани з нормованими межами
вогнестійкості); керівник робіт - штатний працівник суб'єкта господарювання,
який має відповідну кваліфікацію та досвід робіт і за
функціональними обов'язками відповідає за провадження окремих
видів робіт протипожежного призначення; концепція протипожежного захисту - документ, у якому
визначаються конкретні заходи протипожежного захисту до
проектування об'єкта (з урахуванням його
архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерних рішень), у
тому числі специфіка протипожежного захисту, а також організаційні
заходи щодо безпечної експлуатації об'єкта; монтаж - комплекс операцій зі встановлення, з'єднання окремих
складових, вузлів та агрегатів, налагодження та перевірки на
працездатність; оцінка протипожежного стану об'єкта - визначення
відповідності приміщень, будівель, споруд та їх територій,
технологічних процесів виробництв тощо вимогам чинних
нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки; перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту - комплекс
робіт, який проводиться з певною періодичністю і спрямований на
забезпечення проектних параметрів пристроїв блискавкозахисту
(перевірка надійності електричних з'єднань між струмопровідними
частинами, відсутності механічних ушкоджень, корозійного
руйнування, вимір опору струму розтікання заземлювачів та вжиття
заходів щодо відновлення нормованих параметрів); роботи протипожежного призначення - окремі види робіт та
послуг, які виконуються в межах господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів (визначені у розділі II Ліцензійних умов); система протидимного захисту - комплекс технічних засобів,
призначений для примусового видалення летких продуктів згоряння
(зокрема диму) з приміщень та шляхів евакуації будинків і споруд у
разі пожежі, спонукальною системою якого є пожежна сигналізація; спеціальне навчання - підвищення кваліфікації на базі вищих
навчальних закладів та інших навчальних підрозділів МНС за
навчальними планами і програмами, затвердженими в установленому
порядку, з метою набуття спеціальних знань у галузі відповідної
господарської діяльності; спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів - сукупність
організаційних та технічних заходів, призначених для забезпечення
віддаленого цілодобового нагляду за станом пожежної автоматики
об'єктів, що здійснюється шляхом приймання, обробляння та
передавання тривожних сповіщень від пожежної автоматики (систем
пожежогасіння, пожежної сигналізації, протидимного захисту)
об'єктів, що спостерігаються, та реагування на них; суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому
законодавством порядку юридична особа незалежно від
організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить
господарську діяльність, а також фізична особа - підприємець; технічне обслуговування - комплекс організаційних та
технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану
виробів, систем (установок) шляхом виконання робіт з тестування,
ремонту та заміни складових, вузлів і агрегатів відповідно до
нормативних документів з технічного обслуговування.
1.6. Для отримання ліцензії суб'єкт господарювання особисто
або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу
ліцензування із заявою про видачу ліцензії (додаток 1). Якщо суб'єкт господарювання планує провадити господарську
діяльність протипожежного призначення не в повному обсязі, а
частково (з окремих видів робіт, крім випадків, визначених у
пункті 1.16), то в заяві про видачу ліцензії також указуються ці
роботи згідно з вимогами розділу II Ліцензійних умов. У цьому разі
в ліцензії після виду господарської діяльності зазначаються види
робіт, на які вона поширюється. У разі наявності у заявника філій або інших відокремлених
підрозділів, які провадитимуть роботи та послуги протипожежного
призначення на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначаються
їх перелік та місцезнаходження.
1.7. До заяви про видачу ліцензії додаються документи: копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності або копія довідки про включення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа; за підписом керівника та печаткою заявника - суб'єкта
господарської діяльності відомості про наявність
матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для
провадження заявленого виду господарської діяльності (додаток 2); засвідчені в установленому порядку копії документів, які
підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності
або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для
провадження відповідного виду господарської діяльності; засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують рівень освіти та кваліфікації спеціалістів,
необхідних для провадження відповідного виду господарської
діяльності, згідно з ліцензійними умовами; засвідчені в установленому порядку копії технічних умов,
технологічних процесів, регламентів (якщо цього вимагають
ліцензійні умови на заявлені роботи та послуги протипожежного
призначення).
1.8. Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії,
про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та
документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів
(додаток 3). Другий примірник (копія) опису видається заявнику з
відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та
підписом відповідальної особи.
1.9. Заява залишається без розгляду, якщо: вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень; документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
1.10. Орган ліцензування діяльності протипожежного
призначення у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати
надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються
до заяви, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її
видачі. Повідомлення про прийняття рішення надсилається (видається)
заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення. Рішення про видачу ліцензії приймається за умови
відповідності суб'єкта господарювання ліцензійним умовам згідно з
поданими документами та достовірності зазначених у них даних. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави
такої відмови.
1.11. За видачу ліцензії заявник вносить плату у розмірі та
порядку, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 29
листопада 2000 року N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про термін дії
ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності,
розміри і порядок зарахування плати за її видачу".
1.12. Після отримання документа, що підтверджує внесення
плати за ліцензію, орган ліцензування протягом трьох робочих днів
оформлює ліцензію, яка видається заявнику за його зверненням.
1.13. Для провадження робіт, визначених у пунктах 2.1 - 2.3,
2.5, 2.11 розділу II Ліцензійних умов, у ліцензії зазначаються
ступені ризику об'єктів щодо пожежної безпеки (високий, середній,
незначний), на яких такі роботи можуть виконуватися. Ступені
ризику об'єктів визначаються згідно з Порядком розподілу суб'єктів
господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для
безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного
середовища щодо пожежної безпеки, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 14 листопада 2007 року N 1324
( 1324-2007-п ).
1.14. Для виконання робіт на об'єктах з високим ступенем
ризику (згідно з пунктом 3.10 Ліцензійних умов) суб'єкт
господарювання повинен мати: досвід виконання таких видів робіт (незалежно від ступеня
ризиків об'єктів, на яких вони проводилися) не менше п'яти років; загальну кількість виконавців робіт, що у три рази більше за
мінімальну, визначену Ліцензійними умовами (для робіт з
проектування та вогнезахисного обробляння та робіт з технічного
обслуговування - у два рази), та які мають досвід з провадження
відповідних робіт (для мінімальної кількості виконавців,
визначених Ліцензійними умовами для відповідного виду робіт) не
менше трьох років; сертифікат на систему управління якістю, яка відповідає
вимогам нормативних документів у галузі пожежної безпеки, що
регламентують порядок проектування, монтажу та технічного
обслуговування систем протипожежного захисту, і загальним вимогам
ISO 9001 - 2008 "Системи управління якістю. Вимоги",
зареєстрований у національній системі підтвердження відповідності
згідно з чинним законодавством України.
1.15. Ліцензія на провадження робіт з монтажу систем
пожежогасіння або систем протидимного захисту видається тільки у
комплексі з монтажем систем пожежної сигналізації, оповіщування
про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування
передавання тривожних сповіщень. У цих випадках заявник повинен мати відповідних фахівців,
матеріально-технічну базу, нормативно-правові акти та
нормативно-технічну документацію, визначені Ліцензійними умовами
для монтажу цих систем.
1.16. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу
ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією,
що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх
нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни. Підставами для переоформлення ліцензії є: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування
не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища,
імені, по батькові фізичної особи - підприємця; зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання
фізичної особи - підприємця; зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом господарської
діяльності протипожежного призначення (розширення або зменшення
переліку видів робіт або зміни щодо ступенів ризику об'єктів, на
яких такі роботи виконуються).
1.17. Переоформлення ліцензії, видача копії або дубліката
ліцензії проводяться у порядку, визначеному статтями 14, 16 та 18
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). Оформлення заяв про переоформлення
ліцензії, про видачу копії або дубліката ліцензії здійснюється
суб'єктами господарювання за встановленими формами (додатки 4-6).
II. Роботи, які виконуються в межах
діяльності протипожежного призначення
2.1. Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні,
газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей,
протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв
блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння.
2.2. Монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння
(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні).
2.3. Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщування про
пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання
тривожних сповіщень.
2.4. Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей.
2.5. Монтаж, технічне обслуговування систем протидимного
захисту.
2.6. Спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів.
2.7. Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння
(водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні
кран-комплекти).
2.8. Монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту.
2.9. Монтаж воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів),
клапанів з нормованими межами вогнестійкості.
2.10. Вогнезахисне просочування (глибоке, поверхневе).
2.11. Поверхневе вогнезахисне обробляння (фарбування,
штукатурення, обмотування, облицювання).
2.12. Вогнезахисне заповнення.
2.13. Мурування, ремонт, очищення і обстеження (перевірка)
печей, камінів, димоходів (димарів, димових каналів).
2.14. Оцінка протипожежного стану об'єктів.
2.15. Розробка концепції протипожежного захисту об'єктів
будівництва.
III. Загальні вимоги щодо провадження
діяльності протипожежного призначення
3.1. Діяльність протипожежного призначення здійснює суб'єкт
господарювання, який безпосередньо спеціалізуються у цьому
напрямку діяльності або має у своєму складі спеціалізовані
підрозділи. Суб'єкти господарювання повинні мати відповідні приміщення,
матеріально-технічну базу, штатну чисельність кваліфікованих
фахівців, нормативно-правові акти та нормативно-технічну
документацію, визначені Ліцензійними умовами.
3.2. Приміщення повинні відповідати вимогам чинних
нормативних актів з питань пожежної безпеки та санітарії.
3.3. Технологічне обладнання, пристрої, інструмент та засоби
вимірювання мають проходити (за потреби) своєчасне технічне
обстеження (повірку) у відповідних органах та утримуватися у
справному технічному стані.
3.4. Керівники та виконавці робіт, залежно від видів робіт,
що ними виконуються, повинні мати освіту відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня та професійного напряму
підготовки, що підтверджується дипломом (свідоцтвом) державного
зразка, працювати у суб'єкта господарювання (ліцензіата),
своєчасно проходити спеціальне навчання (один раз на три роки),
навчання та перевірку знань з питань охорони праці в порядку,
визначеному Типовим положенням про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованим у Мін'юсті України 15.02.2005 за N 231/10511. Керівники та виконавці робіт можуть проваджувати свою
діяльність за декількома видами робіт протипожежного призначення
за умови їх відповідності вимогам Ліцензійних умов для цих робіт.
3.5. Суб'єкти господарювання повинні мати нормативно-правові
акти та нормативно-технічну документацію з усіма змінами або
доповненнями, що до них вносилися.
3.6. При провадженні діяльності протипожежного призначення
суб'єкти господарювання зобов'язанні: дотримуватись вимог Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), цих Ліцензійних умов
та інших нормативно-правових актів, що регулюють даний вид
діяльності; дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, пожежної безпеки та екології; використовувати засоби протипожежного захисту, які мають
сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО
або інші сертифікати, визнані в Україні в установленому порядку; вести журнали обліку виконаних робіт протипожежного
призначення (додаток 7).
3.7. Суб'єкти господарювання повинні забезпечити збереженість
в паперовому або електронному вигляді документів, які
використовувались (складались) при виконанні робіт протипожежного
призначення, відповідно до чинного законодавства України.
3.8. Журнали обліку виконаних робіт протипожежного
призначення мають бути пронумерованими, прошнурованими та
скріпленими печаткою ліцензіата. Журнали заповнюються не пізніше
наступного дня після закінчення робіт. Суб'єкти господарювання до 5-го числа місяця, наступного
після закінчення півріччя та року, повинні надавати до
територіальних органів державного пожежного нагляду в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (за територіальністю)
інформацію про виконані ними роботи протягом останнього півріччя
за формою журналів обліку виконаних робіт у паперовому та
електронному (у форматі Exel) вигляді.
3.9. Суб'єкти господарювання, що отримали ліцензію на
провадження робіт протипожежного призначення, визначених у пунктах
2.1 - 2.3, 2.5, 2.11 розділу II Ліцензійних умов, на об'єктах з
високим ступенем ризику щодо пожежної безпеки, можуть виконувати
такі роботи на (в): потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної
небезпеки; промислових та складських будівлях (спорудах), які належать
до категорій "А" або "Б" за вибухопожежною небезпекою, незалежно
від площі, та промислових і складських будівлях, які належать до
категорії "В" за пожежною небезпекою, площею 500 кв. метрів та
більше; підприємствах, які мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави, перелік яких затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1734 ( 1734-2004-п ); об'єктах з масовим перебуванням людей, зокрема аеропортах,
морських, річкових, залізничних та автомобільних вокзалах
республіканського та обласного значення, станціях метрополітенів; висотних будинках (з умовною висотою понад 47 метрів); підземних спорудах різного призначення; пам'ятках архітектури та історії, музеях, картинних галереях,
бібліотеках, архівах, підприємствах зв'язку, телерадіоцентрах,
банківських установах державного та обласного значення; тваринницьких або птахівницьких комплексах з утриманням більш
як 1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці; об'єктах нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного
переоснащення площею 5000 кв. метрів та більше.
3.10. Суб'єкти господарювання, що отримали ліцензію на
провадження робіт протипожежного призначення, визначених у пунктах
2.1 - 2.3, 2.5, 2.11 розділу II Ліцензійних умов, на об'єктах із
середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки,
можуть виконувати такі роботи на об'єктах, які не увійшли до
переліку об'єктів з високим ступенем ризику, визначених пунктом
3.10. Ліцензійних умов.
3.11. Суб'єкти господарювання зобов'язані письмово
повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом
десяти робочих днів після виникнення таких змін разом з
документами або їх засвідченими в установленому порядку копіями,
які підтверджують зазначені зміни.
IV. Вимоги щодо провадження робіт
з проектування систем пожежогасіння
(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні),
пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу
та управління евакуацією людей, протидимного захисту,
передавання тривожних сповіщень,
пристроїв блискавкозахисту,
вогнезахисного обробляння
4.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт є керівником проекту (головним інженером
проекту) і повинен мати повну вищу освіту професійного напряму
"Інженерія" та стаж роботи за даним видом робіт не менше 3 років. Виконавці робіт повинні мати базову або повну вищу освіту та
відповідну кваліфікацію: Для проектування систем водяного, пінного, газового
пожежогасіння: за напрямами підготовки "електротехніка" ("електроніка",
"електронні апарати", "електромеханіка", "радіотехніка",
"телекомунікації", "комп'ютеризовані системи, автоматика і
управління"); за спеціальністю "споруди і обладнання водопостачання і
водовідведення" ("водопостачання та водовідведення", "пожежна
безпека"). Для проектування систем порошкового, аерозольного
пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень,
пристроїв блискавкозахисту: за напрямами підготовки "електротехніка" ("електроніка",
"електронні апарати", "електромеханіка", "радіотехніка",
"телекомунікації", "комп'ютеризовані системи, автоматика і
управління"). Для проектування систем протидимного захисту: за напрямами підготовки "електротехніка" ("електроніка",
"електронні апарати", "електромеханіка", "радіотехніка",
"телекомунікації", "комп'ютеризовані системи, автоматика і
управління", "пожежна безпека"); за спеціальністю "теплогазопостачання і вентиляція". Для проектування вогнезахисту конструкцій: за напрямом підготовки "будівництво" ("архітектура", "пожежна
безпека"). Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з проектування засобів протипожежного захисту, а також
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
4.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації:
наказ МНС від 23.11.2004 N 186 ( z1515-04 ) "Про проведення
державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та
іншої документації", зареєстрований в Мін'юсті 30.10.2004 за
N 1515/10114; наказ МНС від 15.11.2004 N 170 ( z1467-04 ) "Про затвердження
Положення про порядок погодження з органами державного пожежного
нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила,
та обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних
документів", зареєстрований в Мін'юсті 22.10.2004 за N 1467/10066
(далі - наказ МНС від 15.11.2004 N 170); наказ МНС від 22.08.2005 N 161 ( z0990-05 ) "Про затвердження
Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають
обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної
сигналізації", зареєстрований в Мін'юсті 05.09.2005 за N 990/11270
(далі - наказ МНС від 22.08.2005 N 161); Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх
установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (далі - Норми
визначення категорій приміщень), затверджені наказом МНС від
03.12.2007 N 833; наказ МНС від 18.05.2009 N 338 ( z0505-09 ) "Про затвердження
Правил улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та
управління евакуацією людей в будинках та спорудах",
зареєстрований в Мін'юсті 11.06.2009 N 505/16521 (далі - наказ МНС
від 18.05.2009 N 338); ДБН А.2.2-3-2004 ( v0008509-04 ) Проектування. Склад, порядок
розроблення, погодження та затвердження проектної документації для
будівництва; ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів
будівництва (далі - ДБН В.1.1-7-2002); ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд.
Пожежна автоматика будинків і споруд (далі - ДБН В.2.5-13-98); СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование
(далі - СниП 2.04.05-91) (для проектування протидимного захисту); СНИП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий
(далі - СниП 2.04.01-85) (для проектування установок водяного і
пінного пожежогасіння); СНИП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
(далі - СНИП 2.04.02-84) (для проектування установок водяного і
пінного пожежогасіння); ДСТУ 4466-1:2008 Системи газового пожежогасіння.
Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та
безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14520-1:2000, MOD) (далі
- ДСТУ 4466-1:2008) (для проектування газового пожежогасіння); ДСТУ 4490:2005 Пожежна техніка. Установки автоматичні
аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та
експлуатування. Технічні вимоги (далі - ДСТУ 4490:2005) (для
проектування аерозольних установок пожежогасіння); ДСТУ 4578:2006 Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю.
Проектування та монтаж. Загальні вимоги (для проектування газового
пожежогасіння); ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд.
Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006,
NEQ) (далі - ДСТУ Б В.2.5-38:2008) (для проектування
блискавкозахисту); ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки
пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения графические
условные (далі - ГОСТ 28130-89); ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок (6-е издание)
(далі - ПУЭ86); ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок (далі -
ПУЕ:2006); Правила будови електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок (далі - Електрообладнання спеціальних
установок), затверджені наказом Мінпраці від 21.06.2001 N 272
( v0272203-01 ); наказ МНС від 02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ) "Про затвердження
Правил з вогнезахисту", зареєстрований в Мін'юсті 24.07.2007 за
N 849/14116 (далі - наказ МНС від 02.07.2007 N 460) (для
проектування вогнезахисного обробляння); регламенти робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що
застосовуються в проектах (для проектування вогнезахисного
обробляння); галузеві переліки об'єктів, які підлягають обладнанню
автоматичними засобами протипожежного захисту (за необхідності); галузеві норми проектування автоматичних засобів
протипожежного захисту (за необхідності); технічна документація підприємств-виробників на засоби
протипожежного захисту, що проектуються.
4.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); оргтехніку: комп'ютер, принтер, копір, плотер.
4.4. Вимоги щодо якості робіт Проектна документація повинна відповідати вимогам діючих норм
проектування, що засвідчується відповідним записом керівника
проекту (головним інженером проекту) в матеріалах проекту. Проектна документація повинна пройти експертизу щодо пожежної
безпеки в органах державного пожежного нагляду з отриманням
позитивного експертного висновку.
V. Вимоги щодо провадження робіт з монтажу,
технічного обслуговування систем пожежогасіння
(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні)
5.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту професійного напряму
"Інженерія"; стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше 3
років. Виконавці робіт повинні мати професійно-технічну освіту таких
професій та розрядів: Для водяного, пінного, газового, порошкового пожежогасіння: електрозварника ручного зварювання (газозварника) не нижче
5-го розряду; монтажника санітарно-технічного устаткування (монтажника
санітарно-технічних систем і устаткування) не нижче 4-го розряду; електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера
з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з
ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку,
монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го
розряду; налагоджувальника приладів апаратури та систем автоматичного
контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та
автоматики) не нижче 5-го розряду. Для аерозольного пожежогасіння: електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера
з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з
ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку,
монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го
розряду; налагоджувальника приладів апаратури та систем автоматичного
контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та
автоматики) не нижче 5-го розряду. Кількість виконавців робіт повинна бути не менше чотирьох, а
для систем аерозольного пожежогасіння - не менше двох. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з монтажу, технічного обслуговування систем
пожежогасіння, а також навчання та перевірку знань з питань
охорони праці.
5.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДБН В.1.1-7-2002; ДБН В.2.5-13-98; СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве (далі -
СНиП III- 4-80); СНИП 2.04.01-85; СНИП 2.04.02-84; СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (далі - СниП
3.05.06-85); СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации (далі - СНиП
3.05.07-85); наказ МНС від 22.08.2005 N 161 ( z0990-05 ); ПУЭ-86; ПУЕ:2006; наказ Мінпраці від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ) "Про
затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів", зареєстрований в Мін'юсті 10.02.98 за N 93/2533 (далі
- наказ Мінпраці від 09.01.98 N 4); Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); ДСТУ 4466-1:2008 (для проектування газового пожежогасіння); ГОСТ 28130-89; ДСТУ 4490:2005; Норми визначення категорій приміщень; галузеві норми з монтажу та технічного обслуговування систем
пожежогасіння (за необхідності); регламенти робіт з технічного обслуговування систем
пожежогасіння, розроблені для конкретних систем (з урахуванням
вимог нормативних документів, а також технічної документації їх
виробників).
5.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення; прилади вимірювання сили електричного струму, напруги, опору,
параметрів заземлення в електромережах систем (амперметр,
вольтметр, омметр, мегомметр, тестер тощо); обладнання для проведення гідро- і пневмовипробувань на
міцність та герметичність елементів систем пожежогасіння (крім
систем аерозольного пожежогасіння); електро- або газозварювальне обладнання (крім систем
аерозольного пожежогасіння); обладнання, інструменти та вимірювальні прилади, передбачені
регламентами робіт з технічного обслуговування систем
пожежогасіння і технічною документацією виробників обладнання, що
застосовується.
5.4. Вимоги щодо якості робіт Роботи з монтажу систем пожежогасіння повинні здійснюватись
відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, яка
пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного
пожежного нагляду. Забороняється виконувати монтажні роботи без
позитивного експертного висновку. Про початок монтажних робіт необхідно сповістити (письмово
або телефонограмою) місцевий орган державного пожежного нагляду.
Виконані роботи з монтажу системи пожежогасіння оформлюються актом
прийняття в експлуатацію, в якому зазначаються: найменування та адреса об'єкта, де змонтована система
пожежогасіння, площа приміщень, що захищені; найменування замовника робіт; тип системи пожежогасіння; перелік і кількість встановленого обладнання та дані
сертифікатів відповідності на них (реєстраційний номер, термін
дії); найменування приладу та каналів зв'язку системи передавання
тривожних сповіщень; найменування органу державного пожежного нагляду, що проводив
експертизу проектно-кошторисної документації щодо пожежної
безпеки, дата та номер позитивного експертного висновку; найменування та місцезнаходження суб'єктів господарювання, що
розробили проект, виконали монтаж системи пожежогасіння та
устаткування передавання тривожних сповіщень, номер та термін дії
їх ліцензій; найменування суб'єкта господарювання, що здійснює технічне
обслуговування системи пожежогасіння, номер, термін дії його
ліцензії, дата, номер та термін дії договору на технічне
обслуговування; найменування суб'єкта господарювання, що здійснює пожежне
спостерігання, номер, термін дії його ліцензії, місцезнаходження
пульта пожежного спостерігання, дата, номер та термін дії договору
на спостерігання; результати перевірки працездатності системи; висновки комісії та оцінка виконаних робіт; перелік документації, що додається до акта прийняття в
експлуатацію згідно з ДБН В.2.5-13-98. Акт прийняття в експлуатацію підписується представниками
замовника, виконавців робіт з монтажу системи пожежогасіння і
устаткування передавання тривожних сповіщень, суб'єкта
господарювання, що здійснює пожежне спостерігання, державного
пожежного нагляду і засвідчується печатками. Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування
систем пожежогасіння, повинен: забезпечити працездатність систем; своєчасно виконувати роботи з технічного обслуговування
систем; до кінця кожного року надавати суб'єкту, що здійснює
спостерігання за системами, плани-графіки робіт з їх технічного
обслуговування на наступний рік; роботи з технічного обслуговування (ремонту) систем проводити
лише за умови тимчасового їх зняття з пожежного спостерігання (для
чого своєчасно повідомляти суб'єкта, що здійснює спостерігання за
цими системами, про початок та закінчення робіт); у разі закінчення або розірвання договору на технічне
обслуговування систем протягом трьох робочих днів повідомити про
це (письмово або телефонограмою) суб'єкта, що здійснює
спостерігання за цими системами; у разі надходження повідомлень про пожежу або несправність
системи забезпечити своєчасне прибуття обслуговуючого персоналу на
об'єкт для встановлення причини спрацювання та усунення
несправностей (термін прибуття не повинен перевищувати 12 годин
для міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів і 24
години для інших населених пунктів); у разі надходження повідомлень про несправність устаткування
передавання тривожних сповіщень, яке інтегроване у пожежний
приймально-контрольний прилад (далі - ППКП) пожежної автоматики,
що обслуговується, забезпечити прибуття обслуговуючого персоналу
на об'єкт та відновлення його працездатності протягом 12 годин. Порядок взаємовідносин та відповідальність сторін за
своєчасне і якісне виконання робіт з технічного обслуговування
систем та оперативний виїзд технічного персоналу визначаються
договорами між суб'єктами господарювання - замовниками робіт та
ліцензіатами, які здійснюють технічне обслуговування.
VI. Вимоги щодо провадження робіт з монтажу систем
пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу
та управління евакуацією людей, устаткування
передавання тривожних сповіщень
6.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту професійного напряму
"Інженерія"; стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше 3
років. Виконавці робіт (не менше двох) повинні мати: професійно-технічну освіту електромонтера охоронно-пожежної
сигналізації (електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування, електромонтера з ремонту та обслуговування
апаратури та пристроїв зв'язку, монтажника радіоелектронної
апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду; налагоджувальника приладів апаратури та систем автоматичного
контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та
автоматики) не нижче 5-го розряду. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з монтажу пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу
та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних
сповіщень, а також навчання та перевірку знань з питань охорони
праці.
6.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДБН В.2.5-13-98; ВСН 25-09.68-85 Правила производства и приемки работ.
Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (далі
- ВСН 25-09.68-85); СНиП III-4-80; СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.05.07-85; наказ МНС від 22.08.2005 N 161 ( z0990-05 ); наказ МНС від 18.05.2009 N 338 ( z0505-09 ); наказ Мінпраці від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ); ПУЭ-86; ПУЕ:2006; Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); Норми визначення категорій приміщень; ГОСТ 28130-89; галузеві норми з монтажу та технічного обслуговування систем
пожежної сигналізації, систем оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей (за необхідності).
6.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення; прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги,
захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр,
тестер тощо); пристрої для перевірки працездатності системи пожежної
сигналізації (імітатори тепла та диму); інше обладнання, інструменти та вимірювальні прилади,
передбачені регламентами робіт з технічного обслуговування та
технічною документацією виробника обладнання, що застосовується.
6.4. Вимоги щодо якості робіт Роботи з монтажу систем повинні здійснюватись відповідно до
затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшла
експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного
нагляду, та технічної документації підприємств-виробників.
Забороняється виконання монтажних робіт без позитивного
експертного висновку. Про початок монтажних робіт необхідно сповістити (письмово
або телефонограмою) місцевий орган державного пожежного нагляду.
Монтаж системи пожежної сигналізації здійснюється в комплексі з
системами оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей,
а також передавання тривожних сповіщень (крім випадків, коли
система пожежної сигналізації змонтована раніше та
експлуатується). Монтаж систем оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей, а також передавання тривожних сповіщень на
об'єктах, де система пожежної сигналізації вже встановлена,
здійснюються після перевірки її на працездатність. У разі якщо
система пожежної сигналізації знаходиться у неробочому стані,
монтаж інших систем виконується тільки після поновлення її
працездатності. Виконані роботи з монтажу систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей,
устаткування передавання тривожних сповіщень оформлюються актом
прийняття в експлуатацію, в якому зазначаються: найменування та адреса об'єкта, де змонтовані системи, площа
приміщень, що захищені; найменування замовника робіт; тип системи пожежної сигналізації, перелік і кількість
встановленого обладнання; тип системи оповіщування про пожежу та управління евакуацією
людей, перелік і кількість встановленого обладнання; найменування устаткування та каналів зв'язку системи
передавання тривожних сповіщень; найменування органу державного пожежного нагляду, що проводив
експертизу проектно-кошторисної документації щодо пожежної
безпеки, дата та номер позитивного експертного висновку; найменування та місцезнаходження суб'єктів господарювання, що
розробили проект, виконали монтаж системи пожежної сигналізації,
системи оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей та
устаткування передавання тривожних сповіщень, номер та термін дії
їх ліцензій; найменування суб'єкта господарювання, що здійснює технічне
обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщування про
пожежу та управління евакуацією людей, номер, термін дії його
ліцензії, дата, номер та термін дії договору на технічне
обслуговування; найменування суб'єкта господарювання, що здійснює пожежне
спостерігання, номер, термін дії його ліцензії, місцезнаходження
пульта пожежного спостерігання, дата, номер та термін дії договору
на спостерігання; результати перевірки працездатності системи; висновки комісії та оцінка виконаних робіт; перелік документації, що додається до акта прийняття в
експлуатацію згідно з ДБН В.2.5-13-98. Акт прийняття в експлуатацію підписується представниками
замовника, виконавців робіт з монтажу систем пожежної
сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією
людей, устаткування передавання тривожних сповіщень, суб'єкта
господарювання, що здійснює пожежне спостерігання, державного
пожежного нагляду та засвідчується печатками. Якщо монтаж систем оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей, а також передавання тривожних сповіщень
виконуються окремо (на об'єктах, де системи пожежної автоматики
вже змонтовані), вони оформлюються актом прийняття в експлуатацію
системи оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей
(визначений наказом МНС від 18.05.2009 N 338 ( z0505-09 )) або
актом прийняття об'єкта на пожежне спостерігання (згідно з пунктом
9.4 Ліцензійних умов) відповідно.
VII. Вимоги щодо провадження робіт
з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей
7.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за професійним напрямом
"Інженерія"; стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше 3
років. Виконавці робіт (не менше двох) повинні мати
професійно-технічну освіту електромонтера охоронно-пожежної
сигналізації (електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування, електромонтера з ремонту та обслуговування
апаратури та пристроїв зв'язку, монтажника радіоелектронної
апаратури та приладів), з яких один не нижче 5-го, а другий не
нижче 3-го розрядів. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, а також
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
7.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно- технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДБН В.2.5-13-98; ВСН 25-09.68-85; СНиП III-4-80; СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.05.07-85; наказ МНС від 22.08.2005 N 161 ( z0990-05 ); наказ МНС від 18.05.2009 N 338 ( z0505-09 ); наказ Мінпраці від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ); ПУЭ-86; ПУЕ:2006; Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); Норми визначення категорій приміщень; ГОСТ 28130-89; галузеві норми з монтажу та технічного обслуговування систем
пожежної сигналізації, систем оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей (за необхідності); регламенти робіт з технічного обслуговування систем пожежної
сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією
людей, розроблені для конкретних систем (з урахуванням вимог
нормативних документів, а також технічної документації їх
виробників).
7.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення; прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги,
захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр,
тестер тощо); пристрої для перевірки працездатності системи пожежної
сигналізації (імітатори тепла та диму); інше обладнання, інструменти та вимірювальні прилади,
передбачені регламентами робіт з технічного обслуговування систем
пожежної сигналізації, оповіщування та управління евакуацією людей
при пожежі і технічною документацією виробника обладнання, що
застосовується.
7.4. Вимоги щодо якості робіт Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування
систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей, повинен: забезпечити працездатність систем; своєчасно виконувати роботи з технічного обслуговування
систем; роботи з технічного обслуговування (ремонту) систем проводити
лише за умови тимчасового зняття з пожежного спостерігання окремих
її ділянок, на яких безпосередньо проводяться роботи (для чого
своєчасно повідомляти суб'єкт, що здійснює спостерігання за цими
системами, про початок та закінчення робіт); у разі закінчення або розірвання договору на технічне
обслуговування систем протягом трьох робочих днів повідомити про
це (письмово або телефонограмою) суб'єкта, що здійснює
спостерігання за цими системами; у разі надходження повідомлень про спрацювання або
несправність системи забезпечити своєчасне прибуття обслуговуючого
персоналу для встановлення причини спрацювання та усунення
несправностей (термін прибуття не повинен перевищувати 12 годин
для міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів і 24
години для інших населених пунктів); у разі надходження повідомлень про несправність устаткування
передавання тривожних сповіщень, яке інтегроване у ППКП пожежної
автоматики, що обслуговується, забезпечити прибуття обслуговуючого
персоналу на об'єкт та відновлення його працездатності протягом 12
годин. Порядок взаємовідносин та відповідальність сторін за
своєчасне і якісне виконання робіт з технічного обслуговування
систем та оперативний виїзд технічного персоналу визначаються
договорами між суб'єктами господарювання - замовниками робіт та
ліцензіатами, які здійснюють технічне обслуговування.
VIII. Вимоги щодо провадження робіт з монтажу,
технічного обслуговування систем протидимного захисту
8.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту професійного напряму
"Інженерія"; стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше 3
років. Виконавці робіт повинні мати професійно-технічну освіту таких
професій та розрядів: монтажника систем вентиляції, кондиціювання повітря,
пневмотранспорту й аспірації не нижче 5-го розряду (для робіт з
монтажу систем протидимного захисту); електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера
з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з
ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку,
монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го
розряду; налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного
контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та
автоматики) не нижче 5-го розряду (для технічного обслуговування
не нижче 3-го розряду). Кількість виконавців робіт повинна бути не менш трьох (для
технічного обслуговування - не менш двох). Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з монтажу, технічного обслуговування систем протидимного
захисту, а також навчання та перевірку знань з питань охорони
праці.
8.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДБН В.2.5-13-98; наказ МНС від 27.12.2006 N 841 ( z0239-07 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок проведення приймально-здавальних та
періодичних випробувань систем примусового димовидалення та
підпору повітря будинків і споруд", зареєстрований в Мін'юсті
20.03.2007 за N 239/13506 (далі - наказ МНС від 27.12.2006 N 841); наказ Мінпраці від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ); СНиП 2.04.05-91; СНиП 3.05.06-85; СНиП 3.05.07-85; ПУЭ-86; ПУЕ:2006; Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); ГОСТ 28130-89; ГОСТ 12.3.018-79 ССБТ. Системы вентиляционные. Методы
аэродинамических испытаний; регламенти робіт з технічного обслуговування систем
протидимного захисту, розроблені для конкретних систем (з
урахуванням вимог нормативних документів, а також технічної
документації їх виробників).
8.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення; прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги,
захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр,
тестер тощо); прилади для аеродинамічних випробувань (комбінований приймач
тиску, приймач повного тиску, анемометр, психрометр, диференційний
манометр); пристрої для перевірки працездатності системи пожежної
сигналізації (імітатори тепла та диму); інше обладнання, інструменти та вимірювальні прилади,
передбачені регламентами робіт з технічного обслуговування систем
протидимного захисту і технічною документацією виробника
обладнання, що застосовується.
8.4. Вимоги щодо якості робіт Роботи з монтажу систем протидимного захисту повинні
здійснюватися відповідно до затвердженої проектно-кошторисної
документації, яка пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в
органах державного пожежного нагляду, та технічної документації
підприємств - виробників. Забороняється виконання монтажних робіт
без позитивного експертного висновку. Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання
зобов'язаний сповістити (письмово або телефонограмою) місцевий
орган державного пожежного нагляду. Порядок прийняття систем протидимного захисту в експлуатацію
здійснюється згідно з наказом МНС від 27.12.2006 N 841
( z0239-07 ). Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування
систем протидимного захисту, повинен: забезпечити працездатність систем; своєчасно виконувати роботи з технічного обслуговування
систем; роботи з технічного обслуговування (ремонту) систем проводити
лише за умови тимчасового їх зняття з пожежного спостерігання (для
чого своєчасно повідомити суб'єкт, що здійснює спостерігання за
цими системами, про початок та закінчення робіт); у разі закінчення або розірвання договору на технічне
обслуговування систем протягом трьох робочих днів повідомити про
це (письмово або телефонограмою) суб'єкта, що здійснює
спостерігання за цими системами; у разі надходження повідомлень про пожежу або несправність
системи забезпечити своєчасне прибуття обслуговуючого персоналу на
об'єкт для встановлення причини спрацювання та усунення
несправностей (термін прибуття не повинен перевищувати 12 годин
для міст Києва, Севастополя, Сімферополя та обласних центрів і 24
години для інших населених пунктів); у разі надходження повідомлень про несправність устаткування
передавання тривожних сповіщень, яке інтегроване у ППКП пожежної
автоматики, що обслуговується, забезпечити прибуття обслуговуючого
персоналу на об'єкт та відновлення його працездатності протягом 12
годин. Порядок взаємовідносин та відповідальність сторін за
своєчасне і якісне виконання робіт з технічного обслуговування
систем та оперативний виїзд технічного персоналу визначаються
договорами між суб'єктами господарювання - замовниками робіт та
ліцензіатами, які здійснюють технічне обслуговування.
IX. Вимоги щодо провадження робіт із спостерігання
за пожежною автоматикою об'єктів
9.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту за професійним напрямом
"Інженерія"; стаж роботи за даним видом робіт або з монтажу та технічного
обслуговування систем пожежної сигналізації (пожежогасіння) або в
органах державного пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна
безпека") не менше 3 років. Суб'єкт господарювання у своєму штаті повинен мати таких
виконавців робіт: інженера-програміста; чотирьох диспетчерів для цілодобового чергування на пульті
спостерігання (якщо на пункт пожежного спостерігання виведено
більше 300 об'єктів, то кількість диспетчерів повинна бути не
менше восьми - по два диспетчери за зміну); двох електромонтерів охоронно-пожежної сигналізації
(електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування,
електромонтерів з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв
зв'язку, монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не
нижче 3-го розряду для чергування та аварійного виїзду. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання із спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів, а
також навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
9.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати таку нормативно-технічну
документацію: ДСТУ prEN 50136-1-1:2004 Система тривожної сигналізації.
Система передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина
1-1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень
(prEN 50136-1-1:1996, IDT); ДСТУ EN 54-21:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 21.
Пристрої передавання пожежної тривоги та попередження про
несправність (EN 54-21:2006, IDT) (далі - ДСТУ EN 54-21:2009); наказ МНС від 22.08.2005 N 161 ( z0990-05 ); інструкцію чергового персоналу із спостерігання за пожежною
автоматикою об'єктів; регламенти робіт технічного обслуговування пульта пожежного
спостерігання та систем передавання тривожних сповіщень,
розроблені з урахуванням вимог нормативних документів та технічної
документації їх виробників; технічну та експлуатаційну документацію на пульти пожежного
спостерігання та системи передавання тривожних сповіщень, що
застосовуються (технічні умови, технічні описи, сертифікати тощо).
9.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: приміщення для розміщення керівника робіт,
інженерно-технічних працівників, диспетчерів та допоміжні
приміщення для акумуляторного та комп'ютерного обладнання, побутову кімнату та санвузол; пульт пожежного спостерігання; комп'ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням; засоби аудіозапису, які забезпечують запис телефонних та
радіопереговорів з подальшою їх архівацією і збереженням протягом
1 місяця; прилади для вимірювання сили електричного струму, опору,
напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр,
мегомметр, осцилограф, частотомір, тестер тощо); інше обладнання, інструменти та вимірювальні прилади,
передбачені регламентами робіт з технічного обслуговування пультів
пожежного спостерігання та систем передавання тривожних сповіщень. Приміщення, де розташовані робочі місця диспетчерів, повинні
мати обмежений доступ сторонніх осіб, природне, штучне та аварійне
освітлення, природну вентиляцію, основне та резервне джерела
електроживлення, бути обладнаними стаціонарним телефонним
зв'язком, захисним заземленням та пристроями блискавкозахисту,
пожежною сигналізацією та вогнегасниками. Пульт пожежного спостерігання повинен бути забезпечений: для спостерігання об'єктів у кількості до 500 - резервним
електроживленням, яке забезпечує безперебійну роботу обладнання
протягом не менше 24 годин; для спостерігання об'єктів у кількості від 500 до 1000 -
двома джерелами електроживлення та мати холодний резерв
апаратно-програмних засобів; для спостерігання об'єктів у кількості більше 1000 - двома
джерелами електроживлення та мати гарячий резерв
апаратно-програмних засобів. Якщо до пультового обладнання
підключено 300 та більше об'єктів, суб'єкт господарювання повинен
використовувати таке пультове обладнання і програмне забезпечення,
яке дає можливість одночасно працювати двом та більше диспетчерам. Пульт пожежного спостерігання повинен бути підключений до
точки доступу головних управлінь МНС (за територіальністю) за
допомогою системи передавання тривожних сповіщень двома
незалежними каналами зв'язку (основним та резервним) різних
операторів.
9.4. Вимоги щодо якості робіт До пультів пожежного спостерігання підключаються об'єкти за
допомогою системи передавання тривожних сповіщень. Роботи щодо
підключення об'єктів здійснюються в комплексі з монтажем пожежної
автоматики (крім випадків, коли пожежна автоматика змонтована
раніше та експлуатується). При цьому монтаж устаткування
передавання тривожних сповіщень здійснюється суб'єктом
господарювання на підставі ліцензії, яка поширюється на вид робіт,
визначений у пункті 3 розділу 2 Ліцензійних умов, а підключення до
пульта пожежного спостерігання - на підставі ліцензії, яка
поширюється на вид робіт, визначений у пункті 6 розділу 2
Ліцензійних умов. Виконані роботи щодо підключення об'єкта на пожежне
спостерігання оформлюються актом прийняття об'єкта на пожежне
спостерігання згідно з пунктами 5.4, 6.4, 8.4 Ліцензійних умов
залежно від виду пожежної автоматики. У тому разі, якщо роботи з підключення об'єкта на пожежне
спостерігання виконуються окремо (на об'єктах, де пожежна
автоматика вже експлуатується) - вони оформлюються актом прийняття
об'єкта на пожежне спостерігання, у якому зазначаються: найменування об'єкта, де проводились роботи, його адреса та
площа приміщень, які захищаються; найменування замовника робіт; найменування суб'єкта господарювання, що здійснює пожежне
спостерігання, номер, термін дії його ліцензії, місцезнаходження
пульта пожежного спостерігання, дата, номер та термін дії договору
на пожежне спостерігання; найменування, місцезнаходження, номер та термін дії ліцензії
суб'єкта господарювання, що виконав роботи з монтажу устаткування
передавання тривожних сповіщень; найменування пожежної автоматики; найменування устаткування та каналів зв'язку системи
передавання тривожних сповіщень; найменування суб'єкта господарювання, що здійснює технічне
обслуговування пожежної автоматики об'єкта, номер, термін дії його
ліцензії, дата, номер та термін дії договору на технічне
обслуговування; результати перевірки проходження сигналів; висновки комісії та оцінка виконаних робіт. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити: цілодобове приймання та обробляння тривожних сповіщень від
пожежної автоматики об'єктів, що спостерігаються; працездатність пультів пожежного спостерігання і систем
передавання тривожних сповіщень відповідно до вимог ДСТУ EN
54-21:2009 та своєчасне виконання робіт з їх технічного
обслуговування; передачу в автоматичному режимі в єдиному протоколі та
форматі передачі даних сигналів пожежної тривоги до точки доступу
головного управління МНС (за територіальністю місцезнаходження
об'єкта, що спостерігається); при отриманні сигналів пожежної тривоги - термінове
повідомлення замовника робіт; при отриманні сигналів про несправність пожежної автоматики -
термінове повідомлення про це замовника робіт та суб'єкта
господарювання, що здійснює технічне обслуговування пожежної
автоматики; при отриманні сигналів про несправність системи передавання
тривожних сповіщень - приведення її у працездатний стан протягом
12 годин; при виході з ладу основного пультового обладнання -
приведення його в працездатний стан (відремонтувати або замінити)
протягом 24 годин; ведення довідково-інформаційної бази даних
об'єктів, що спостерігаються, а також даних про надходження і
передавання усіх тривожних сповіщень.
9.5. Спеціальні вимоги На пожежне спостерігання приймається пожежна автоматика, яка
технічно обслуговується на підставі письмового договору. У разі припинення технічного обслуговування пожежної
автоматики, що спостерігається, суб'єкт господарювання, який
здійснює спостерігання, повинен письмово повідомити замовника
робіт про можливість зняття об'єкта із спостерігання та, у разі
якщо протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення технічне
обслуговування не поновлено, зняти об'єкт зі спостерігання і
протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це замовника
робіт та територіальний орган державного пожежного нагляду. Порядок взаємовідносин та відповідальність сторін за
своєчасну передачу тривожних сповіщень (у тому числі хибних) та
оперативне реагування на них визначаються договорами: між суб'єктами господарювання - замовниками робіт та
ліцензіатами, які здійснюють пожежне спостерігання за пожежною
автоматикою об'єктів; між ліцензіатами, які здійснюють пожежне спостерігання, і
головними управліннями (управліннями) МНС у регіонах (за
територіальністю).
X. Вимоги щодо провадження робіт
з технічного обслуговування первинних засобів
пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові,
газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти)
10.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту професійного напряму
"Інженерія"; стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше 3
років. Кваліфікаційний рівень виконавців робіт з технічного
обслуговування вогнегасників визначається відповідно до вимог
технологічних процесів (настанов) з технічного обслуговування, але
їх кількість повинна бути не менше двох. Для технічного обслуговування пожежних кран-комплектів
суб'єкт господарювання повинен мати у своєму штаті не менше двох
виконавців робіт з кваліфікацію монтажника санітарно-технічного
устаткування (слюсаря-сантехніка) не нижче 4-го розряду. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з технічного обслуговування первинних засобів
пожежогасіння, а також навчання та перевірку знань з питань
охорони праці.
10.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: Для технічного обслуговування вогнегасників: ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) Порошки вогнегасні. Загальні
технічні вимоги і методи випробувань; ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань; ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники
пересувні. Загальні технічні вимоги; ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для
гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань; ДСТУ 3958-2000 Газові вогнегасні речовини. Номенклатура
показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань; ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування
вогнегасників. Загальні технічні вимоги (далі - ДСТУ 4297:2004); ДСТУ 4041-2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що
використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних
горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань; ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ Техника пожарная. Требования
безопасности; ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для
газов на Рр<=19,6 МПа (200 кгс/кв.см). Технические условия; ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений.
Техничні умови; ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения; Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють
під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94
N 104; наказ МНС від 02.04.2004 N 151 ( z0554-04 ) "Про затвердження
Типових норм належності вогнегасників", зареєстрований в Мін'юсті
29.04.2004 за N 554/9153; наказ МНС від 02.04.2004 N 152 ( z0555-04 ) "Про затвердження
Правил експлуатації вогнегасників", зареєстрований в Мін'юсті
29.04.2004 за N 555/9154; настанови з технічного обслуговування вогнегасників,
розроблені підприємствами-виробниками та погоджені з Державним
департаментом пожежної безпеки; каталоги деталей і складальних одиниць вогнегасників,
розроблені підприємствами-виробниками; договори з підприємствами - виробниками вогнегасників на
проведення їх технічного обслуговування. Для технічного обслуговування пожежних кран-комплектів: ДСТУ EN 671-3:2005 Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні.
Частина 3. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів з
напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (EN
671-3:2000, IDT) (далі - ДСТУ EN 671-3:2005).
10.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: Для технічного обслуговування вогнегасників: адміністративне приміщення (офіс); виробничі приміщення (приміщення для приймання та зберігання
вогнегасників, що надійшли на технічне обслуговування, для
зарядження, фарбування, складання та перевірки працездатності
вогнегасників, інші приміщення, які передбачені настановами з
технічного обслуговування вогнегасників); складські приміщення (для зберігання вогнегасних речовин,
вогнегасників після проведення технічного обслуговування, інші
приміщення, які передбачені настановами з технічного
обслуговування вогнегасників); верстат для розбирання та складання вогнегасників; стенд для миття та очищення вогнегасників; стенди для гідравлічних та пневматичних випробувань корпусів
вогнегасників та запірно-пускових пристроїв; зарядну станцію (для порошкових та газових вогнегасників); фарбувальну камеру; компресор; інше обладнання, інструменти, допоміжні пристрої та
вимірювальні прилади, передбачені настановами з технічного
обслуговування вогнегасників. Приміщення, в яких здійснюється технічне обслуговування
вогнегасників, повинні бути обладнані припливно-витяжною
вентиляцією, санітарно-технічним обладнанням, природним та (або)
штучним освітленням, оснащені первинними засобами пожежогасіння і
забезпечені комплектами засобів першої медичної допомоги та
індивідуальними засобами захисту органів дихання. Для технічного обслуговування пожежних кран-комплектів: адміністративне приміщення (офіс); обладнання, інструмент, допоміжні пристрої та вимірювальні
прилади, які дозволяють організувати і забезпечити якісне
проведення робіт з технічного обслуговування пожежних
кран-комплектів.
10.4. Вимоги щодо якості робіт Технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватись
відповідно до вимог ДСТУ 4297:2004. Технічному обслуговуванню підлягають тільки ті вогнегасники,
що мають сертифікат відповідності державної системи сертифікації
УкрСЕПРО або інший сертифікат, визнаний в Україні в установленому
порядку, і тільки тих виробників, з якими укладено угоди на
проведення технічного обслуговування вогнегасників. При технічному обслуговуванні вогнегасників повинні
використовуватись тільки ті вогнегасні речовини, деталі та
складові одиниці, які визначені відповідними каталогами деталей та
складових одиниць і технологічними процесами (настановами) з
технічного обслуговування. Виконані роботи оформлюються актом здавання-приймання
вогнегасників, у якому зазначаються: найменування та місцезнаходження виконавця робіт, номер його
ліцензії; найменування та місцезнаходження замовника робіт; перелік виконаних робіт; вартість виконаних робіт. Акт здавання-приймання вогнегасників підписується
представниками замовника та виконавця робіт і засвідчується
печатками. Кожен вогнегасник після проведення технічного обслуговування
повинен мати етикетку згідно з ДСТУ 4297:2004. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів повинно
здійснюватись відповідно до ДСТУ EN 671-3:2005. Суб'єкт господарювання, що здійснює технічне обслуговування,
розробляє графіки проведення робіт та веде реєстр пожежних
кран-комплектів, в який заноситься: інформація у вигляді плану, що вказує докладне
місцезнаходження і технічні дані обладнання; дата (місяць, рік) огляду і технічного обслуговування; результати перевірки; дата, найменування і кількість встановлених замінних частин
(обладнання); дата (місяць, рік) наступного огляду і технічного
обслуговування. Після технічного обслуговування суб'єкт господарювання, що
здійснював такі роботи, повинен установити на пожежних
кран-комплектах таблички, на яких вказується: позначка "ПЕРЕВІРЕНО"; найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, його
реквізити; номер та термін дії ліцензії; дата проведення технічного обслуговування; дата наступного технічного обслуговування, що є гарантійним
строком експлуатації; індивідуальний номер працівника, що проводив технічне
обслуговування.
XI. Вимоги щодо провадження робіт з монтажу,
перевірки (огляду) пристроїв блискавкозахисту
11.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту професійного напряму
"Інженерія"; стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше 3
років. Виконавці робіт (не менше двох) повинні мати
професійно-технічну освіту таких професій та розрядів: електрозварника ручного зварювання (газозварника) не нижче
4-го розряду; електромеханіка (електромонтажника, електромонтера) не нижче
4-го розряду. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з монтажу, перевірки (огляду) пристроїв блискавкозахисту,
а також навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
11.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДСТУ Б В.2.5-38:2008; СНиП III-4-80; СНиП 3.05.06-85; ПУЭ-86; ПУЕ:2006; наказ Мінпраці від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ); Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического
электричества. Общие требования (далі - ГОСТ 12.1.018-93).
11.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); прилади вимірювання заземлюючих пристроїв (МС-08, М-416
тощо); електро- або газозварювальне обладнання; електромеханічний та слюсарний інструменти (електродрилі,
перфоратори, молотки, плоскогубці тощо).
11.4. Вимоги щодо якості робіт Роботи з монтажу пристроїв блискавкозахисту повинні
здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної
документації, яка пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в
органах державного пожежного нагляду. Забороняється виконання
монтажних робіт без позитивного експертного висновку. Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання
зобов'язаний сповістити (письмово або телефонограмою) місцевий
орган державного пожежного нагляду. Прийняття пристроїв блискавкозахисту в експлуатацію
здійснюється у порядку, визначеному ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Періодичність, порядок та оформлення результатів перевірки
(огляду) пристроїв блискавкозахисту необхідно здійснювати
відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008.
XII. Вимоги щодо провадження робіт з монтажу воріт,
дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів
з нормованою межею вогнестійкості
12.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту професійного напряму
"Інженерія"; стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше 3
років. Кількість і кваліфікаційний рівень виконавців робіт
визначається регламентом виконання робіт, але кількість повинна
бути не менше двох. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з монтажу протипожежних воріт, дверей, вікон, люків,
завіс (екранів), клапанів, а також навчання та перевірку знань з
питань охорони праці.
12.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДБН В.1.1-7-2002; ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції.
Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги (далі - ДСТУ
Б В.1.1-4-98); ДСТУ Б В.1.1-6-2001 Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи
випробувань на вогнестійкість; СНиП 2.04.05-91; регламенти робіт з монтажу протипожежних воріт, дверей,
вікон, люків, завіс (екранів), клапанів, розроблені для
конкретного виробу, з урахуванням вимог технічної документації.
12.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення; обладнання, інструмент та вимірювальні прилади, передбачені
регламентами робіт з монтажу протипожежних воріт, дверей, вікон,
люків, завіс (екранів), клапанів і технічною документацією
виробника обладнання, що застосовується.
12.4. Вимоги щодо якості робіт До монтажу приймаються протипожежні ворота, двері, вікна,
люки, завіси (екрани), клапани за умови підтвердження межі їх
вогнестійкості сертифікатом відповідності. Роботи з монтажу повинні здійснюватись згідно з регламентом
робіт, технічною документацією виробника даної продукції та
проектною документацією на об'єкт будівництва і забезпечувати
передбачену нормами проектування межу вогнестійкості. Виконані роботи з монтажу оформляються актом прийняття
виконаних робіт, у якому зазначаються: виконавець робіт, його місцезнаходження та номер ліцензії; замовник робіт; найменування об'єкта проведення робіт та його адреса; перелік встановленої продукції, її назва та відомості про
виробника; межа вогнестійкості продукції з посиланням на сертифікат
відповідності; назва (марка) матеріалу заповнення (ущільнення) коробу
дверей; результати контролю якості виконаних робіт. Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника, виконавця робіт, державного пожежного нагляду та
засвідчується печатками.
XIII. Вимоги щодо провадження робіт
з вогнезахисного просочування (глибоке, поверхневе)
13.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту професійного напряму
"Інженерія"; стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше 3
років. Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію маляра (штукатура)
не нижче 4-го розряду. Кількість виконавців робіт визначається регламентами робіт з
вогнезахисту, але не повинна бути менше двох. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з вогнезахисного просочування, а також навчання та
перевірку знань з питань охорони праці.
13.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: наказ МНС від 02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ); ДБН В.1.1-7-2002; ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків та споруд. Покриття
будинків та споруд; ДСТУ 4479:2005 Речовини вогнезахисні водорозчинні для
деревини. Загальні технічні вимоги та методи випробування; ГОСТ 12.3.034-84 ССБТ. Работы по защите древесины. Общие
требования безопасности; ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы
определения огнезащитных свойств; ГОСТ 19297-73 Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой.
Технические условия (для вогнезахисного обробляння тканин); ГОСТ 20022.0-93 Защита древесины. Параметры защищенности; ГОСТ 20022.1-90 Защита древесины. Термины и определения; ГОСТ 20022.2-80 Защита древесины. Классификация; ГОСТ 20022.6-93 Защита древесины. Способы пропитки; ГОСТ 20022.14-84 Защита древесины. Методы определения
предпропиточной влажности; ГОСТ 30219-95 Древесина огнезащищенная. Общие технические
требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение; ГОСТ 28815-96 Растворы водные защитных средств для древесины.
Технические условия; регламенти робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що
застосовуються.
13.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення, яке забезпечує умови зберігання
вогнезахисних засобів, що застосовуються; виробничі приміщення загальною площею не менше 50 кв. м (для
глибокого просочення); прилади для визначення витрат вогнезахисного засобу (ваги),
вологості деревини (електронний вологомір), показників
концентрації водневих іонів (рН-метр), густини (ареометр),
температури (термометр); інше обладнання та прилади, передбачені регламентами робіт з
вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що застосовуються.
13.4. Вимоги щодо якості робіт Роботи з вогнезахисного обробляння повинні здійснюватись
відповідно до проектів провадження робіт (ППР), які пройшли
експертизу в органах державного пожежного нагляду щодо пожежної
безпеки, наказу МНС від 02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ) та
регламентів робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що
застосовуються. Забороняється виконання робіт без позитивного експертного
висновку на ППР. Про початок робіт необхідно сповістити (письмово або
телефонограмою) місцевий орган державного пожежного нагляду (крім
випадків, коли обробляння виконується в спеціалізованому цеху). У місцях, передбачених ППР, встановлюються таблички про
провадження робіт з вогнезахисту за формою, визначеною наказом МНС
від 02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ). Виконані роботи з вогнезахисного обробляння оформляються
актом, форма якого визначена у наказі МНС від 02.07.2007 N 460
( z0849-07 ). Вогнезахист дерев'яних конструкцій повинен забезпечити
передбачену нормами проектування групу вогнезахисної ефективності. Якщо деревина або тканина оброблялась в спеціалізованому цеху
(не на об'єкті), то кожна партія вогнезахищеної деревини (тканини)
супроводжується паспортом, в якому зазначаються: найменування та місцезнаходження виконавця робіт, номер та
термін дії його ліцензії; найменування замовника робіт та адреса об'єкта застосування; кількість вогнезахищеної деревини (тканини) та її група
вогнезахисної ефективності або горючості; назва вогнезахисного засобу та його витрати на одиницю об'єму
або площі; гарантійний термін забезпечення вогнезахисних властивостей.
XIV. Вимоги щодо провадження робіт
з поверхневого вогнезахисного обробляння
(фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання)
14.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту професійного напряму
"Інженерія"; стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше 3
років. Кількість виконавців робіт визначається регламентами робіт з
вогнезахисту, але не повинна бути менше двох. Для вогнезахисного обробляння фарбуванням або штукатуренням
виконавці робіт повинні мати кваліфікацію маляра (штукатура) не
нижче 4-го розряду. Для вогнезахисного обробляння облицюванням або обмотуванням
виконавці робіт повинні мати кваліфікацію робітника у будівництві
не нижче 4-го розряду. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з поверхневого вогнезахисного обробляння, а також
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
14.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: наказ МНС від 02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ); ДБН В.1.1-7-2002; ДСТУ Б В.1.1-4-98; регламенти робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що
застосовуються.
14.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення, яке забезпечує умови зберігання
вогнезахисних засобів, що застосовуються; електронний товщиномір для визначення товщини нанесеного
вогнезахисного засобу; інше обладнання, інструменти та вимірювальні прилади,
передбачені регламентами робіт з вогнезахисту для вогнезахисних
засобів, що застосовуються.
14.4. Вимоги щодо якості робіт Роботи з вогнезахисного обробляння повинні здійснюватись
відповідно до ППР, які пройшли експертизу в органах державного
пожежного нагляду щодо пожежної безпеки, наказу МНС від 02.07.2007
N 460 ( z0849-07 ) та регламентів робіт з вогнезахисту для
вогнезахисних засобів, що застосовуються. Забороняється виконання робіт без позитивного експертного
висновку на ППР. Про початок робіт необхідно сповістити (письмово або
телефонограмою) місцевий орган державного пожежного нагляду. У місцях, передбачених ППР, встановлюються таблички про
провадження робіт з вогнезахисту за формою, визначеною наказом МНС
від 02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ). Виконані роботи з вогнезахисного обробляння оформляються
відповідно до наказу МНС від 02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ).
XV. Вимоги щодо провадження робіт
з вогнезахисного заповнення
15.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту професійного напряму
"Інженерія"; стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше 3
років. Кількість виконавців робіт визначається регламентами робіт з
вогнезахисту, але не повинна бути менше двох. Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію робітника у
будівництві не нижче 4-го розряду. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з вогнезахисного заповнення, а також навчання та
перевірку знань з питань охорони праці.
15.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: наказ МНС від 02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ); ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности; ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура.
Требования безопасности; ПУЭ-86; ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) Кабели, провода и шнуры. Методы
проверки на нераспространение горения; наказ Мінпраці від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ); регламенти робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів, що
застосовуються.
15.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); складське приміщення, яке забезпечує умови зберігання
вогнезахисних засобів, що застосовуються; прилади (пристрої) для визначення витрат вогнезахисного
засобу (ваги) і товщини покриву (електронний товщиномір,
мікрометр, штангенциркуль); інше обладнання, інструменти та вимірювальні прилади,
передбачені регламентами робіт з вогнезахисту для вогнезахисних
засобів, що застосовуються.
15.4. Вимоги щодо якості робіт Роботи з вогнезахисного обробляння повинні здійснюватись
відповідно до ППР, які пройшли експертизу в органах державного
пожежного нагляду щодо пожежної безпеки, наказу МНС від 02.07.2007
N 460 ( z0849-07 ) та регламентів робіт з вогнезахисту для
вогнезахисних засобів, що застосовуються. Забороняється виконання робіт без позитивного експертного
висновку на ППР. Про початок робіт необхідно сповістити (письмово або
телефонограмою) місцевий орган державного пожежного нагляду. У місцях, передбачених ППР, встановлюються таблички про
провадження робіт з вогнезахисту за формою, визначеною наказ МНС
від 02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ). Виконані роботи оформляються актом, форма якого визначена у
наказі МНС від 02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ).
XVI. Вимоги щодо провадження робіт з мурування,
ремонту, очищення, обстеження (перевірки) печей,
камінів, димоходів (димарів, димових каналів)
16.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт повинен мати: базову або повну вищу освіту професійного напряму
"Інженерія"; стаж роботи за даним видом робіт або в органах державного
пожежного нагляду (для спеціальності "пожежна безпека") не менше 3
років. Виконавці робіт (не менше двох) повинні мати кваліфікацію: пічника не нижче 4-го розряду (для мурування (влаштування) та
ремонту печей (камінів)); чистильника димоходів, лежаків та топок не нижче 4-го розряду
(для очищення, обстеження і перевірки печей (камінів) та димоходів
(димарів, димових каналів)). Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з мурування, ремонту, очищення і обстеження (перевірки)
печей, камінів, димоходів (димарів, димових каналів), а також
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
16.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: ДСТУ Б.В.2.5-33:2007 Поквартирне теплопостачання житлових
будинків з теплогенераторами на газовому паливі із закритою
камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними
системами. Загальні технічні умови; ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання; ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки; СНиП 2.04.05-91; СНиП 3.03.01-87 Правила производства и приемки работ.
Каменные конструкции; наказ МНС від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ) "Про затвердження
Правил пожежної безпеки в Україні", зареєстрований в Мін'юсті
04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - наказ МНС від 19.10.2004
N 126); наказ Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 N 254 ( z0318-98 )
"Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання",
зареєстрований в Мін'юсті 15.05.98 за N 318/2758; регламенти робіт з очищення та обстеження печей, камінів та
димоходів (димарів, димових каналів).
16.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); анемометр з класом точності не нижче другого; засоби захисту (захисні окуляри (маски), пояси запобіжні та
страхувальні мотузки); інше обладнання, інструменти та вимірювальні прилади,
передбачені регламентами робіт.
16.4. Вимоги щодо якості робіт Виконані роботи повинні забезпечити видалення продуктів
згоряння та справний технічний стан опалювальних печей (камінів)
та димоходів. Виконані роботи оформляються актом, у якому зазначаються: найменування та адреса об'єкта, де проводились роботи; найменування замовника робіт; найменування та місцезнаходження виконавця робіт, номер його
ліцензії; марка опалювального приладу; будова димових каналів; розмір протипожежної переділки (відступки) від конструкцій; перелік проведених робіт; аеродинамічні показники; висновки щодо відповідності димоходів, опалювальних печей
(камінів) технічним умовам. Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника, виконавця робіт, а також державного пожежного нагляду
(крім актів періодичних обстежень (перевірок)) і засвідчується
печатками.
XVII. Вимоги щодо провадження робіт
з оцінки протипожежного стану об'єктів
17.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник та виконавці робіт повинні мати: повну вищу освіту за спеціальністю "пожежна безпека"; стаж роботи в органах державного пожежного нагляду на посадах
не нижче старшого інженера (старшого інспектора) місцевого органу
державного пожежного нагляду не менше 5 років. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з оцінки протипожежного стану об'єктів, а також навчання
та перевірку знань з питань охорони праці.
17.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу
на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 N 150
( 150-2001-п ); наказ МНС від 29.09.2003 N 368 ( z1147-03, z1148-03 ) "Про
затвердження Переліку посад, при призначенні на які особи
зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної
безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про
інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань
пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях
України", зареєстрований в Мін'юсті 11.12.2003 за N 1147/8468; наказ МНС від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ); наказ МНС від 15.11.2004 N 170 ( z1467-04 ); наказ МНС від 22.08.2005 N 161 ( z0990-05 ); наказ МНС від 27.12.2006 N 841 ( z0239-07 ); наказ МНС від 02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ); наказ МНС від 18.05.2009 N 338 ( z0505-09 ); Норми визначення категорій приміщень; ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення
основних понять; ДСТУ 2273:2006 Пожежна техніка. Терміни та визначення
основних понять; ДСТУ Б В.2.5-38:2008; ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма
та колір; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования; ГОСТ 12.1.018-93; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения; ДБН В.1.1-7-2002; ДБН В.2.2-3-96 Будинки і споруди. Будинки та споруди
навчальних закладів; ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та
споруди. Основні положення; ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони
здоров'я; ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. Підприємства побутового
обслуговування. Основні положення; ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та
фізкультурно-оздоровчі споруди; ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки; ДБН В.2.5-13-98; ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання; ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів
цивільного призначення; ДБН В.2.5-28-2006 Природне та штучне освітлення; ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків та споруд. Покриття
будівель і споруд; ДБН 360-92 ( v0044481-92 ) Містобудування. Планування та
забудова міських і сільських поселень; СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий; СНиП 2.09.02-85 Производственные здания; СНиП 2.04.01-85; СНиП 2.04.02-84; СНиП 2.04.05-91; СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий; СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания; СНиП 2.11.01-85 Складские здания; СНиП II-35-76 Котельные установки; СНиП II-44-78 Тоннели железнодорожные и автодорожные; ПУЭ-86; ПУЕ:2006; наказ Мінпраці від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ); Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ); СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и
осветительного оборудования промышленных предприятий.
17.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); оргтехніку: комп'ютер, принтер.
17.4. Вимоги щодо якості робіт Оцінка протипожежного стану об'єктів повинна визначити
відповідність приміщень, будівель, споруд та їх територій,
технологічних процесів виробництв тощо протипожежним вимогам
діючих нормативних актів, а також достатність та відповідність
організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на
попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих
майнових витрат і зменшення негативних екологічних наслідків у
разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних
підрозділів та успішного гасіння пожеж. Виконані роботи оформляються експертним висновком
протипожежного стану об'єктів за формою, визначеною наказом МНС
від 06.02.2006 N 59 ( z0480-06 ) "Про затвердження Інструкції з
організації роботи органів державного пожежного нагляду",
зареєстрованим у Мін'юсті 26.04.2006 за N 480/12354. Висновок підписується керівником суб'єкта господарювання та
спеціалістом (спеціалістами), що безпосередньо здійснював оцінку
протипожежного стану об'єкта, і засвідчується печаткою. Висновки
готуються у трьох примірниках. Один примірник висновку надається
замовнику експертизи, другий - до органу державного пожежного
нагляду (за територіальністю), третій - зберігається у суб'єкта
господарювання (виконавця робіт).
XVIII. Вимоги щодо провадження робіт
з розробки концепції протипожежного захисту
об'єктів будівництва
18.1. Кваліфікаційні вимоги Керівник робіт повинен мати: повну вищу освіту за напрямом підготовки "будівництво",
"архітектура", "пожежна безпека"; стаж роботи на посаді головного інженера (архітектора)
проекту або в органах державного пожежного нагляду на посаді не
нижче інженера (інспектора) територіального органу державного
пожежного нагляду не менше 7 років. Виконавці робіт повинні мати: повну вищу освіту за напрямом підготовки "будівництво",
"архітектура", "пожежна безпека"; стаж роботи за напрямом підготовки за отриманою освітою не
менше 3 років. Керівник та виконавці робіт повинні пройти спеціальне
навчання з розробки концепції протипожежного захисту об'єктів
будівництва, на які відсутні норми проектування, а також навчання
та перевірку знань з питань охорони праці.
18.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та
нормативно-технічної документації Суб'єкт господарювання повинен мати актуалізовану базу
нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації: Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); наказ МНС від 15.11.2004 N 170 ( z1467-04 ); Пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної
експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і
громадських будинків, торгових та виставкових центрів, на які
відсутні норми проектування, затверджені наказом Держбуду і МНС
від 10.12.2004 N 238/225 ( v0238509-04 ); наказ МНС від 22.08.2005 N 161 ( z0990-05 ); Норми визначення категорій приміщень; наказ МНС від 02.07.2007 N 460 ( z0849-07 ); ДСТУ 2272-2006 ССБТ. Пожежна безпека. Терміни та визначення
основних понять; ДСТУ 2273-2006 ССБТ. Пожежна техніка. Терміни та визначення
основних понять; ДСТУ Б В.2.5-38:2008; ДБН В.1.1-7-2002; ДБН В.2.2-3-96; ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та
споруди. Основні положення; ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони
здоров'я; ДБН В.2.2-11-2002 Будинки і споруди. Підприємства побутового
обслуговування. Основні положення; ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та
фізкультурнооздоровчі споруди; ДБН В.2.5-13-98; ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання; ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів
цивільного призначення; ДБН 360-92 ( v0044481-92 ) Містобудування. Планування та
забудова міських і сільських поселень; ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків та споруд. Покриття
будівель і споруд; ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки; СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий; СНиП 2.09.02-85 Производственные здания; СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий; СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания; СНиП 2.11.01-85 Складские здания; СНиП II-44-78 Тоннели железнодорожные и автодорожные; СНиП 2.04.01-85; СНиП 2.04.02-84; СНиП 2.04.05-91; ДБН В.2.5-28-2006 Природне та штучне освітлення; СНиП II-35-76 Котельные установки; ПУЭ-86; ПУЕ:2006; Електрообладнання спеціальних установок ( v0272203-01 ), СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и
осветительного оборудования промышленных предприятий.
18.3. Технологічні вимоги Суб'єкт господарювання повинен мати: адміністративне приміщення (офіс); оргтехніку: комп'ютер, принтер, копір, плотер.
18.4. Вимоги щодо якості робіт Концепції повинні розроблятися з дотриманням вимог діючих
нормативних документів у галузі будівництва та Пропозицій щодо
протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках
надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків,
торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми
проектування (в частині, на яку відсутні норми проектування). Концепції повинні погоджуватися з Державним департаментом
пожежної безпеки.
XIX. Прикінцеві положення
Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на провадження
господарської діяльності протипожежного призначення до набрання
чинності цими Ліцензійними умовами, повинні до 1 січня 2010 року
привести свою діяльність у відповідність до вимог цих Ліцензійних
умов (крім вимоги пункту 1.14 щодо впровадження на підприємстві
системи управління якістю, у відповідність до якої привести свою
діяльність до 1 липня 2010 року) з урахуванням таких особливостей:
якщо ліцензія була отримана для провадження роботи з проектування
установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове,
аерозольне), пожежної сигналізації, систем протидимного захисту,
оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного
спостерігання, пристроїв для захисту будинків і споруд від
розрядів блискавки та вогнезахисту конструкцій, то необхідно
приводити свою діяльність у відповідність до вимог цих Ліцензійних
умов для виду роботи з проектування систем пожежогасіння (водяні,
пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей,
протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв
блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння; якщо ліцензія була отримана для провадження роботи з монтажу,
технічного обслуговування установок пожежогасіння (водяне, пінне,
газове, порошкове, аерозольне), то необхідно приводити свою
діяльність у відповідність до вимог цих Ліцензійних умов для виду
роботи з монтажу, технічного обслуговування систем пожежогасіння
(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні); якщо ліцензія була отримана для провадження роботи з монтажу,
технічного обслуговування установок пожежної сигналізації або
роботи з монтажу, технічного обслуговування систем оповіщення та
управління евакуацією людей при пожежі, або роботи з монтажу,
технічного обслуговування систем пожежного спостерігання, то
необхідно приводити свою діяльність у відповідність до вимог цих
Ліцензійних умов для виду роботи з монтажу систем пожежної
сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією
людей, устаткування передавання тривожних сповіщень та роботи з
технічного обслуговування систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей; якщо ліцензія була отримана для провадження роботи з
технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні,
водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні
кран-комплекти), то необхідно приводити свою діяльність у
відповідність до вимог цих Ліцензійних умов для виду роботи з
технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні,
водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні
кран-комплекти); якщо ліцензія була отримана для провадження роботи зі
спостерігання за установками пожежної автоматики об'єктів, то
необхідно приводити свою діяльність у відповідність до вимог цих
Ліцензійних умов для виду роботи зі спостерігання за пожежною
автоматикою об'єктів; якщо ліцензія була отримана для провадження роботи з монтажу,
технічного обслуговування пристроїв для захисту будинків і споруд
від розрядів блискавки, то необхідно приводити свою діяльність у
відповідність до вимог цих Ліцензійних умов для виду роботи з
монтажу, перевірки (огляду) пристроїв блискавкозахисту; якщо ліцензія була отримана для провадження роботи з монтажу
протипожежних воріт, дверей, димових люків, вогнезатримувальних
пристроїв, то необхідно приводити свою діяльність у відповідність
до вимог цих Ліцензійних умов для виду роботи з монтажу воріт,
дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормованими
межами вогнестійкості; якщо ліцензія була отримана для провадження роботи з
вогнезахисної обробки деревини (глибока, поверхнева) та тканин, то
необхідно приводити свою діяльність у відповідність до вимог цих
Ліцензійних умов для виду роботи з вогнезахисного просочування
(глибокого, поверхневого); якщо ліцензія була отримана для провадження роботи з
вогнезахисної обробки кабельної продукції або роботи по захисту
вогнезахисними матеріалами металевих, залізобетонних та інших
конструкцій, то необхідно приводити свою діяльність у
відповідність до вимог цих Ліцензійних умов для виду роботи з
поверхневого вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення,
обмотування, облицювання); якщо ліцензія була отримана для провадження роботи з
мурування, ремонту і очищення печей, камінів, димоходів (димарів),
то необхідно приводити свою діяльність у відповідність до вимог
цих Ліцензійних умов для виду роботи з мурування, ремонту,
очищення і обстеження (перевірки) печей, камінів, димоходів
(димарів, димових каналів).
{ Ліцензійні умови в редакції Наказу Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва N 99/393
( z0656-09 ) від 10.06.2009 }
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.Б.Іванченко
Начальник управління
нормативно-технічної роботи
та ліцензування Держпожбезпеки
МНС України О.О.Євсеєнко

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проектування,
монтажу, технічного
обслуговування засобів
протипожежного захисту
та систем опалення, оцінки
протипожежного стану
об'єктів

ЗАЯВА
про видачу ліцензії
Заявник ________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи
або серія,і номер паспорта фізичної особи - підприємця,
ким і коли виданий)
________________________________________________________________,
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце
проживання фізичної особи - підприємця)
____________, _______________, __________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів (за наявності) _____________________,
банківські реквізити ___________________________________________,
(поточний рахунок, найменування відділення банку, МФО)
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності _________________________________________________________________
(найменування виду господарської діяльності)
з таких робіт: __________________________________________________
(види робіт протипожежного призначення та ступені ризику
об'єктів, на яких такі роботи будуть виконуватися)
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть
зазначену діяльність на підставі ліцензії:
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Місцезнаходження|Телефон,| Назва видів | |з/п | відокремленого | | факс | робіт | | | підрозділу | | | | |----+----------------+----------------+--------+----------------| | | | | | | |----+----------------+----------------+--------+----------------| | | | | | | |----+----------------+----------------+--------+----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи, зазначені в описі документів. _________________________ ____________ ____________________
(керівник (підпис) (прізвище, ініціали)
суб'єкта господарювання)
М.П. "____" ___________ 20 __ р.
{ Додаток 1 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 99/393 ( z0656-09 ) від
10.06.2009 }
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.Б.Іванченко
Начальник управління
нормативно-технічної роботи
та ліцензування Держпожбезпеки
МНС України О.О.Євсеєнко

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проектування,
монтажу, технічного
обслуговування засобів
протипожежного захисту
та систем опалення, оцінки
протипожежного стану
об'єктів

ВІДОМОСТІ
про наявність матеріально-технічної бази
і спеціалістів, необхідних для провадження
заявленого виду господарської діяльності
__________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання) ______________________________________
(вид робіт протипожежного призначення)

1. Відомості про наявність адміністративних, виробничих,
складських приміщень:
------------------------------------------------------------------ | N | Місцезнаходження | Призначення | Дата та номер дозволу | | з/п | приміщення | приміщення | на початок роботи, | | | | | найменування органу, | | | | | що його видав | |------+-------------------+-------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
2. Відомості про наявність власної оргтехніки, обладнання,
пристроїв, інструментів та засобів вимірювання:
-------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Кількість| Рік |Норма-|Технічний| Дата | |з/п |оргтехніки, | |виготов-|тивний| стан | технічного | | |обладнання, | | лення |строк | | обстеження | | | пристроїв, | | |роботи| |(повірки) та| | |інструментів| | | | |найменування| | | та засобів | | | | |організації,| | |вимірювання | | | | | що його | | | | | | | | проводила | |----+------------+---------+--------+------+---------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------
3. Відомості про наявність спеціалістів:
---------------------------------------------------------------------- | N |Керівник/ |Посада|Прізвище,| Освіта | Стаж |Кваліфікаційні| |з/п|виконавець| |ім'я, по | (який |роботи| розряди | | | робіт | |батькові | навчальний |за цим| | | | | | | заклад |видом | | | | | | | закінчив |робіт | | | | | | |і коли, напрям| | | | | | | | підготовки, | | | | | | | |спеціальність)| | | |---+----------+------+---------+--------------+------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------
_________________________ ____________ ____________________
(керівник (підпис) (прізвище, ініціали)
суб'єкта господарювання)
"____" ______________ р.
М.П.
Достовірність даних, зазначених у заяві про видачу ліцензії та у
відомостях про наявність матеріально-технічної бази і
спеціалістів, перевірив та _____________________________________ _________________________________________________________________
(вказати: підтверджую чи не підтверджую достовірність
та причини непідтвердження)
___________________________ __________ ____________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ініціали)
яка здійснювала перевірку)
М.П. "___" ____________ 20__ р.

Примітка. Приміщення, обладнання та фахівці вказуються окремо
за кожним заявленим видом робіт протипожежного призначення.
Примітка. Приміщення, обладнання та фахівці вказуються
окремо, за кожним заявленим видом послуг та робіт протипожежного
призначення.
{ Додаток 2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 99/393 ( z0656-09 ) від
10.06.2009 }
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.Б.Іванченко
Начальник управління
нормативно-технічної роботи
та ліцензування Держпожбезпеки
МНС України О.О.Євсеєнко

Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проектування,
монтажу, технічного
обслуговування засобів
протипожежного захисту
та систем опалення, оцінки
протипожежного стану
об'єктів

ОПИС ДОКУМЕНТІВ
________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви "___" _________ 20__ р. N _________
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Кількість |Ким завірено| Відмітка | |з/п| документа | аркушів | документ | посадової | | | |у документі| | особи органу | | | | | |ліцензування про | | | | | | наявність | | | | | | документа | |---+-----------------+-----------+------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
___________________________ ____________ ____________________
(керівник (підпис) (прізвище, ініціали)
суб'єкта господарювання)
Прийняв документи в кількості __________________________ аркушів.
(цифрами і словами)
________________________ ___________ ____________________
(посада особи, (підпис) (прізвище, ініціали)
яка прийняла документи)
"___" _______________ 20__ р.
Другий примірник опису отримав
_________________________ ____________ _____________________
(посада представника (підпис) (прізвище, ініціали)
суб'єкта господарювання)
"___" _______________ 20__ р.
____________________________ _________ ______________________
(відмітка про дату прийняття (підпис) (прізвище, ініціали
документів, що підтверджують відповідальної особи)
внесення заявником плати
за видачу ліцензії)
{ Додаток 3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 99/393 ( z0656-09 ) від
10.06.2009 }
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.Б.Іванченко
Начальник управління
нормативно-технічної роботи
та ліцензування Держпожбезпеки
МНС України О.О.Євсеєнко

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проектування,
монтажу, технічного
обслуговування засобів
протипожежного захисту
та систем опалення, оцінки
протипожежного стану
об'єктів

ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії
__________________________________________
(найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник ________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи - підприємця)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи
або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця,
ким і коли виданий)
________________________________________________________________,
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи - підприємця) _____________, ____________, _________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів (за наявності) _____________________,
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію, ________________________________________________________________,
види робіт, на які поширюється ця ліцензія, _____________________ ________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії __________________________,
термін дії ліцензії ______________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з _______________________
(зазначити причини) _________________________________________________________________
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що здійснюють
зазначену діяльність на підставі копії ліцензії:
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Місцезнаходження|Телефон,| Назва видів | |з/п | відокремленого | | факс | робіт | | | підрозділу | | | | |----+----------------+----------------+--------+----------------| | | | | | | |----+----------------+----------------+--------+----------------| | | | | | | |----+----------------+----------------+--------+----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.
___________________ ____________ ____________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарювання)
М.П. "____" ___________ 20__ р.
{ Додаток 4 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 99/393 ( z0656-09 ) від
10.06.2009 }
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.Б.Іванченко
Начальник управління
нормативно-технічної роботи
та ліцензування Держпожбезпеки
МНС України О.О.Євсеєнко

Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проектування,
монтажу, технічного
обслуговування засобів
протипожежного захисту
та систем опалення, оцінки
протипожежного стану
об'єктів

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії
_________________________________________________________________
(найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник ________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи - підприємця)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи
або серія, номер паспорта фізичної особи - підприємця,
ким і коли виданий)
________________________________________________________________,
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи - підприємця)
_____________, _______________, _________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів (за наявності) _____________________,
банківські реквізити ___________________________________________,
(поточний рахунок, найменування відділення банку, МФО)
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію, ________________________________________________________________,
види робіт, на які поширюється ця ліцензія, _____________________ ________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії _______________________,
термін дії ліцензії ___________________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з ____________________
(зазначити підстави: втрата, пошкодження ліцензії)
_________________________________________________________________
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що здійснюють
зазначену діяльність на підставі копії ліцензії:
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Місцезнаходження|Телефон,| Назва видів | |з/п | відокремленого | | факс | робіт | | | підрозділу | | | | |----+----------------+----------------+--------+----------------| | | | | | | |----+----------------+----------------+--------+----------------| | | | | | | |----+----------------+----------------+--------+----------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи, зазначені в описі.
__________________ ________________ ____________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарювання)
М.П. "____" ___________ 20___ р.
{ Додаток 5 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 99/393 ( z0656-09 ) від
10.06.2009 }
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.Б.Іванченко
Начальник управління
нормативно-технічної роботи
та ліцензування Держпожбезпеки
МНС України О.О.Євсеєнко

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проектування,
монтажу, технічного
обслуговування засобів
протипожежного захисту
та систем опалення, оцінки
протипожежного стану
об'єктів

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії
_________________________________________________________________
(найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник ________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи - підприємця)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи або серія, номер паспорта фізичної особи -
підприємця, ким і коли виданий)
________________________________________________________________,
(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи
або місце проживання фізичної особи - підприємця)
____________, _____________, _________________________,
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ____________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів (за наявності) _____________________,
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію, ________________________________________________________________,
види робіт, на які поширюється ця ліцензія, _____________________ ________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії __________________________,
термін дії ліцензії ______________________________,
просить видати копію ліцензії ___________________________________
(найменування, місцезнаходження філії,
іншого відокремленого підрозділу)
на виконання таких видів робіт: _________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.
__________________ ________________ ____________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарювання)
М.П. "____" ___________ 20___ р.
{ Додаток 6 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 99/393 ( z0656-09 ) від
10.06.2009 }
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.Б.Іванченко
Начальник управління
нормативно-технічної роботи
та ліцензування Держпожбезпеки
МНС України О.О.Євсеєнко

Додаток 7
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з проектування,
монтажу, технічного
обслуговування засобів
протипожежного захисту
та систем опалення, оцінки
протипожежного стану
об'єктів

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення
_________________________________________________________________
(вид робіт протипожежного призначення)
--------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Шифр | Тип |Дата та номер |Примітка| |з/п | та адреса |проекту|запроектованого| експертного | | | | об'єкта, де | | засобу |висновку щодо| | | |запроектовані | |протипожежного | пожежної | | | | засоби | | захисту | безпеки, | | | |протипожежного| | | назва органу | | | | захисту | | |держпожнагляду| | |----+--------------+-------+---------------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------------------------------------------------------
Примітка 1. Журнал ведеться для обліку робіт з проектування
систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщування про
пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних
сповіщень, протидимного захисту, пристроїв блискавкозахисту,
вогнезахисного обробляння. Примітка 2. Графа 4 заповнюється окремо для кожного
запроектованого засобу протипожежного захисту, де вказуються:
системи пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові,
аерозольні); пожежної сигналізації (адресовані, неадресовані);
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей (1, 2, 3,
4, 5 типу); передавання тривожних сповіщень (радіоканал,
автододзвон, стільниковий зв'язок та інші); протидимного захисту;
пристрої блискавкозахисту; способи вогнезахисного обробляння та
назва конструкцій, матеріалів що підлягають оброблянню.

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення
_________________________________________________________________
(вид робіт протипожежного призначення)
---------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Найменування| Тип | Назва | Номер та |Примітка| |з/п | та адреса | замовника | пожежної | пожежного | дата | | | | об'єкта, | робіт |автоматики|приймально- |документа,| | | | де | | |контрольного| яким | | | |виконувалась| | | приладу |оформлена | | | | робота | | | та його | виконана | | | | | | | кількість | робота | | |----+------------+------------+----------+------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------
Примітка 1. Журнал ведеться для обліку робіт з монтажу систем
пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей, протидимного захисту, обладнання для
передавання тривожних сповіщень. Примітка 2. Графа 4 заповнюється окремо для кожної виконаної
роботи з монтажу пожежної автоматики, де вказуються: системи
пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні);
пожежної сигналізації (адресовані, неадресовані); оповіщування про
пожежу та управління евакуацією людей; передавання тривожних
сповіщень (радіоканал, автододзвон, стільниковий зв'язок та інші);
протидимного захисту.

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення
_________________________________________________________________
(вид робіт протипожежного призначення)
----------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Найменування| Тип | Дата взяття | Дата зняття |Примітка| |з/п | та адреса | замовника | пожежної | на технічне | об'єкта | | | |об'єкта, на | робіт |автоматики|обслуговування,| з технічного | | | | якому | | |номер договору |обслуговування| | | |здійснюється| | | | | | | | ТО | | | | | | |----+------------+------------+----------+---------------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------
Примітка 1. Журнал ведеться для обліку робіт з технічного
обслуговування систем пожежогасіння, пожежної сигналізації,
протидимного захисту, оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей. Примітка 2. Графа 4 заповнюється окремо для кожного типу
пожежної автоматики, що обслуговується, а саме: систем
пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні),
пожежної сигналізації (адресовані неадресовані), оповіщування про
пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних
сповіщень (радіоканал, автододзвон, стільниковий зв'язок та інші);
протидимного захисту.

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення
_________________________________________________________________
(назва пункту пожежного спостерігання)
--------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Дата взяття на| Тип | Дата зняття |Примітка| |з/п | та адреса |спостерігання,| пожежної | об'єкта зі | | | | об'єкта | номер |автоматики,|спостерігання| | | | | договору | від якої | | | | | | |передаються| | | | | | | тривожні | | | | | | |сповіщення | | | |----+------------+--------------+-----------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------------------------------------------------------
Примітка 1. Журнал ведеться для обліку робіт зі спостерігання
за пожежною автоматикою об'єктів (окремо для кожного пункту
пожежного спостерігання). Примітка 2. Графа 4 заповнюється окремо для кожного типу
пожежної автоматики, від якої передаються тривожні сповіщення, а
саме: систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові,
аерозольні); пожежної сигналізації (адресовані, неадресовані);
протидимного захисту.

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення
_________________________________________________________________
(вид робіт протипожежного призначення)
-------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Найменування| Вид | Назва та | Номер та |Примітка| |з/п | та адреса | замовника |вогнезахисту| кількість | дата | | | | об'єкта, | робіт | |вогнезахисного|документа,| | | | де | | | засобу | яким | | | |виконувалась| | | |оформлена | | | | робота | | | | виконана | | | | | | | | робота | | |----+------------+------------+------------+--------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------
Примітка 1. Журнал ведеться для обліку робіт з вогнезахисного
просочування, поверхневого вогнезахисного обробляння,
вогнезахисного заповнення. Примітка 2. Графа 4 заповнюється окремо для кожної виконаної
роботи з вогнезахисту. Вказуються способи вогнезахисного
обробляння та назва конструкцій, матеріалів, що підлягають
оброблянню.

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення
_________________________________________________________________
(вид робіт протипожежного призначення)
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Тип та кількість| Номер та дата |Примітка| |з/п | та адреса | змонтованих |документа, яким | | | | об'єкта, | воріт, дверей, | оформлена | | | |де виконувалась | вікон, люків, | виконана | | | | робота |завіс (екранів),| робота | | | | | клапанів, | | | | | | пристроїв, | | | | | | змурованих, | | | | | | очищених, | | | | | | обстежених | | | | | | (перевірених) | | | | | | елементів | | | | | |пічного опалення| | | |----+----------------+----------------+----------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Примітка 1. Журнал ведеться для обліку робіт з монтажу воріт,
дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з нормованими
межами вогнестійкості; монтажу, перевірки (огляду) пристроїв
блискавкозахисту; мурування, ремонту, очищення і обстеження
(перевірки) печей, камінів, димоходів (димарів, димових каналів). Примітка 2. Графа 4 заповнюється окремо для кожної виконаної
роботи з монтажу протипожежних воріт, дверей, вікон, люків, завіс
(екранів), клапанів; пристроїв для захисту будинків і споруд від
розрядів блискавки; мурування, ремонту, очищення, обстеження
печей, камінів димоходів (димарів, димових каналів).

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення
_________________________________________________________________
(вид робіт протипожежного призначення)
-------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Найменування| Номер та |Номер та дата|Примітка| |з/п | та адреса | замовника | дата | погодження | | | | об'єкта | робіт |експертного| концепції в | | | | | | висновку |Держпожбезпеки| | |----+------------+------------+-----------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | --------------------------------------------------------------------
Примітка. Журнал ведеться для обліку робіт з оцінки
протипожежного стану об'єктів; розробки концепції протипожежного
захисту об'єктів будівництва.

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення
__________________________________________________________________
(вид робіт протипожежного призначення)
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Назва |Договір| Тип |Кількість |Результати|Перелік |Зага-| Акт | Підпис |При- | |з/п|надання | і | на | пер- |первинних | оцінки | вико- |льна |виконаних| замов- |мітка| | | на ТО |адреса|прове- |винного| засобів |технічного| наних |вар- | робіт | ника | | | | вогне- |замов-| дення |засобу | пожежо- | стану | робіт |тість| з ТО |за отри-| | | |гасників| ника | ТО |пожежо-| гасіння, | вогне- |(резуль-|робіт|первинних| мання | | | | | | (N та |гасіння|заводський|гасників, | тати | | засобів | вогне- | | | | | | дата) | |номер (за | що | прове- | | пожежо- |гасників| | | | | | | |наявності)| прийняті | дення | | гасіння | | | | | | | | | | на ТО | ТО) | | (N та | | | | | | | | | | | | | дата) | | | |---+--------+------+-------+-------+----------+----------+--------+-----+---------+--------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка 1. Журнал ведеться для обліку робіт з технічного
обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні,
порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти). Примітка 2. Графи 2, 7, 11 не заповнюються для виконаних
робіт з технічного обслуговування пожежних кран-комплектів.
{ Додаток 7 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 99/393 ( z0656-09 ) від
10.06.2009 }
Заступник директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.Б.Іванченко
Начальник управління
нормативно-технічної роботи
та ліцензування Держпожбезпеки
МНС України О.О.Євсеєнковгору